Płatności

435 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10

3

Liczba semestrów

Inne opcje:

– Istnieje możliwość wyboru płatności
semestralnej bądź jednorazowej
– Istnieje możliwość zmiany płatności
ze względu na dofinansowania

 • – 360 godzin zajęć (w tym 90h praktyk)
 • – kierunek kończy się egzaminem
Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do nauczania wychowania fizycznego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej oraz nadanie uprawnień do prowadzenia zajęć z techniki jako kolejnego przedmiotu.

Uczestnik zdobędzie merytoryczną wiedzę z zakresu najważniejszych zagadnień wychowania fizycznego, a także wiedzę i umiejętności z zakresu dydaktyki przedmiotu na poszczególnych etapach edukacji. Dzięki pogłębionej wiedzy teoretycznej i praktycznej uczestnik uzyska kompetencje do efektywnego przekazywania wiedzy z przedmiotu podczas zajęć szkolnych. Praktyki dydaktyczne pozwolą z kolei umocnić i wzbogacić umiejętności oraz kompetencje z zakresu praktycznej pracy dydaktycznej z uczniami w różnym wieku.

*Cena uzależniona od miasta, wielkości grupy oraz obowiązującej promocji w danym mieście wg. regulaminu promocyjnego.

Promocje

Dla osób, które zapiszą się na studia przygotowaliśmy atrakcyjne zniżki w opłatach.

0 zł opłaty

wpisowej

 • zamiast 200 zł

10% zniżki

dla absolwentów SSW Collegium Balticum w latach 2016-2022r

zapisy na studia

Cele szczegółowe:

 • wprowadzenie, ugruntowanie i wzbogacanie wiedzy dotyczącej wybranych zagadnień z zakresu anatomii człowieka, rozwoju psychomotorycznego, motoryczności ludzkiej i rekreacji
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności związane z przekazywaniem wiedzy z zakresu nauczania wychowania fizycznego, gier zespołowych, gimnastyki i edukacji zdrowotnej
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności i kompetencje związane z wykorzystaniem testów sprawności fizycznej w procesie dydaktycznym
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności i kompetencje służące wspieraniu rozwoju wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu nauczanego przedmiotu, wspieraniu rozwoju zainteresowań uczniów oraz ich gotowości do samodzielnego kontynuowania edukacji w przyszłości

Absolwent studiów podyplomowych w ww. zakresie:

Absolwent studiów podyplomowych po zrealizowaniu ww. przedmiotów osiągnie następujące efekty kształcenia

w zakresie wiedzy

 • zna wybrane zagadnienia z anatomii funkcjonalnej, fizjologii i biomechaniki dotyczących postawy ciała
 • zna rozwój psychomotoryczny dzieci i młodzieży wraz z elementami psychologii motywacji
 • zna i rozumie sposoby prowadzenia diagnozy rozwoju dzieci i młodzieży
 • ma wiedzę z zakresu nauczania wychowania fizycznego – zna metodykę i praktyczne aspekty dydaktyki
 • zna zasady postępowania korekcyjnego w zaburzeniach statycznych ciała dzieci i młodzieży
 • zna zasady wybranych zespołowych gier drużynowych
 • zna i rozumie zasady edukacji zdrowotnej
 • ma wiedzę z zakresu gimnastyki podstawowej i artystycznej oraz ćwiczeń przy muzyce
 • zna zasady gier i zabaw ruchowych
 • zna i rozumie przyczyny i formy urazowości oraz zasady pierwszej pomocy
 • zna ludzką motoryczność, jej przejawy i pomiary
 • ma wiedzę z zakresu metodyki nauczania gier sportowych
 • ma wiedzę z zakresu lekkoatletyki oraz ćwiczeń i gier terenowych
 • ma wiedzę z zakresu rekreacji ruchowej i turystyki szkolnej
 • zna i rozumie sposoby prowadzenia testów sprawności fizycznej
 • zna zasady BHP obowiązujące podczas zajęć z wychowania fizycznego
 • zna i rozumie znaczenie wychowania fizycznego dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

w zakresie umiejętności

 • potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu anatomii funkcjonalnej, fizjologii i biomechaniki dotyczącej postawy ciała
 • potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu rozwoju psychomotorycznego dzieci i młodzieży oraz psychologii motywacji
 • potrafi przeprowadzić diagnozę rozwoju dzieci i młodzieży
 • potrafi nauczać wychowania fizycznego zgodnie z metodyką nauczania i zasadami dydaktyki
 • potrafi prowadzić postępowanie korekcyjne w zaburzeniach statycznych ciała dzieci i młodzieży
 • potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu wybranych zespołowych gier drużynowych i przekazać ją uczniom
 • potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu edukacji zdrowotnej i przekazać ją uczniom
 • potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu gimnastyki podstawowej i artystycznej oraz ćwiczeń przy muzyce i przekazać ją uczniom
 • potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu gier i zabaw ruchowych i przekazać ją uczniom
 • potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu wybranych zespołowych gier sportowych i przekazać ją uczniom
 • potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę o urazowości i udzielić pierwszej pomocy
 • potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę o ludzkiej motoryczności, jej przejawach i pomiarach
 • potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu lekkoatletyki oraz ćwiczeń i gier terenowych i przekazać ją uczniom
 • potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu rekreacji ruchowej oraz turystyki szkolnej i przekazać ją uczniom
 • potrafi zaplanować, przeprowadzić i ocenić testy sprawności fizycznej
 • potrafi przestrzegać na lekcjach wychowania fizycznego zasad bhp oraz przekazywać tę wiedzę uczniom
 • potrafi prowadzić lekcje z wychowania fizycznego dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 • potrafi rozbudzać i wspierać zainteresowanie uczniów wychowaniem fizycznym oraz udzielać pomocy dydaktycznej uczniom mającym trudności z wychowaniem fizycznym

w zakresie kompetencji społecznych

 • jest świadom wartości wiedzy z wychowania fizycznego w edukacji szkolnej i pozaszkolnej oraz odpowiedzialności spoczywającej na pedagogach rozwijających i promujących znajomość zagadnień z wychowania fizycznego wśród dzieci i młodzieży
 • jest przygotowany do pracy samodzielnej i w grupie, z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
 • jest świadom konieczności etycznego zachowania wobec wychowanków
 • jest przygotowany do realizowania koncepcji uczenia się przez całe życie

PODSTAWA PRAWNA:

Program studiów podyplomowych opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668), w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018, poz. 1861 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (załącznik nr 1, Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Partnerzy Uczelni

Komenda Wojewódzka Policji Szczecin

Policja

Microsoft Polska - platforma do nauczania zdalnego i studia online

Microsoft

Microsoft Azure – platforma chmurowa firmy Microsoft stworzona w modelu PaaS.

Micosoft Azure

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z siedzibą w Szczecinie

BBN

Technopark Pomerania Szczecin - współpraca

Technopark Pomerania

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie

Sejm RP

Komisja bioetyczna – niezależna instytucja opiniująca i kontrolująca projekty

Komisja BIO w Europarlamencie

Mój Dom

Mój Dom

Dom pomocy społecznej - Ministerstwo Rodziny i Polityki

Dom Pomocy Społecznej

12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana im. Bolesława Krzywoustego w Szczecinie – związek taktyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

12 Dywizja

Wojewódzki Sztab Wojskowy Szczecin

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie

Wojskowa Komenda Uzupełnień Szczecin

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Szczecin

Komenda Wojewódzka PSP

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Urząd Miasta Szczecin

Miasto Szczecin

SENSE - Centrum Terapii i Stymulacji Rozwoju - współpraca w zakresie prowadzenia kierunku studiów podyplomowych Integracja Sensoryczna

Sense

Uzdrowisko Kołobrzeg - Sanatorium w Polsce

Uzdrowisko Kołobrzeg

Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce.

Przedszkole nr 2 Hejnałek

Muzeum Narodowe z siedzibą w Szczecinie

Muzeum Narodowe

Zakład Poprawczy w Grodzisku Wielkopolskim

ZP Grodzisk

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu Tanowo

SOSW w Tanowie

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 Szczecin

SOSW nr 2 w Szczecinie

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

ZUW w Szczecinie

Object Connect

Object Connect

Specjalistyczna poradnia terapeutyczna dla dzieci, młodzieży i ich rodzin Nowogard

Poradnia Nowogard

Skip to content