Informacje

1450 zł

cena za semestr*

3

Liczba semestrów

 • – 360 godzin zajęć (w tym 90h praktyk)
 • – kierunek kończy się egzaminem
Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do nauczania wychowania fizycznego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej oraz nadanie uprawnień do prowadzenia zajęć z techniki jako kolejnego przedmiotu.

Uczestnik zdobędzie merytoryczną wiedzę z zakresu najważniejszych zagadnień wychowania fizycznego, a także wiedzę i umiejętności z zakresu dydaktyki przedmiotu na poszczególnych etapach edukacji. Dzięki pogłębionej wiedzy teoretycznej i praktycznej uczestnik uzyska kompetencje do efektywnego przekazywania wiedzy z przedmiotu podczas zajęć szkolnych. Praktyki dydaktyczne pozwolą z kolei umocnić i wzbogacić umiejętności oraz kompetencje z zakresu praktycznej pracy dydaktycznej z uczniami w różnym wieku.

*Cena uzależniona od miasta, wielkości grupy oraz obowiązującej promocji w danym mieście wg. regulaminu promocyjnego.

Cele szczegółowe:

 • wprowadzenie, ugruntowanie i wzbogacanie wiedzy dotyczącej wybranych zagadnień z zakresu anatomii człowieka, rozwoju psychomotorycznego, motoryczności ludzkiej i rekreacji
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności związane z przekazywaniem wiedzy z zakresu nauczania wychowania fizycznego, gier zespołowych, gimnastyki i edukacji zdrowotnej
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności i kompetencje związane z wykorzystaniem testów sprawności fizycznej w procesie dydaktycznym
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności i kompetencje służące wspieraniu rozwoju wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu nauczanego przedmiotu, wspieraniu rozwoju zainteresowań uczniów oraz ich gotowości do samodzielnego kontynuowania edukacji w przyszłości

Absolwent studiów podyplomowych w ww. zakresie:

Absolwent studiów podyplomowych po zrealizowaniu ww. przedmiotów osiągnie następujące efekty kształcenia

w zakresie wiedzy

 • zna wybrane zagadnienia z anatomii funkcjonalnej, fizjologii i biomechaniki dotyczących postawy ciała
 • zna rozwój psychomotoryczny dzieci i młodzieży wraz z elementami psychologii motywacji
 • zna i rozumie sposoby prowadzenia diagnozy rozwoju dzieci i młodzieży
 • ma wiedzę z zakresu nauczania wychowania fizycznego – zna metodykę i praktyczne aspekty dydaktyki
 • zna zasady postępowania korekcyjnego w zaburzeniach statycznych ciała dzieci i młodzieży
 • zna zasady wybranych zespołowych gier drużynowych
 • zna i rozumie zasady edukacji zdrowotnej
 • ma wiedzę z zakresu gimnastyki podstawowej i artystycznej oraz ćwiczeń przy muzyce
 • zna zasady gier i zabaw ruchowych
 • zna i rozumie przyczyny i formy urazowości oraz zasady pierwszej pomocy
 • zna ludzką motoryczność, jej przejawy i pomiary
 • ma wiedzę z zakresu metodyki nauczania gier sportowych
 • ma wiedzę z zakresu lekkoatletyki oraz ćwiczeń i gier terenowych
 • ma wiedzę z zakresu rekreacji ruchowej i turystyki szkolnej
 • zna i rozumie sposoby prowadzenia testów sprawności fizycznej
 • zna zasady BHP obowiązujące podczas zajęć z wychowania fizycznego
 • zna i rozumie znaczenie wychowania fizycznego dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

w zakresie umiejętności

 • potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu anatomii funkcjonalnej, fizjologii i biomechaniki dotyczącej postawy ciała
 • potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu rozwoju psychomotorycznego dzieci i młodzieży oraz psychologii motywacji
 • potrafi przeprowadzić diagnozę rozwoju dzieci i młodzieży
 • potrafi nauczać wychowania fizycznego zgodnie z metodyką nauczania i zasadami dydaktyki
 • potrafi prowadzić postępowanie korekcyjne w zaburzeniach statycznych ciała dzieci i młodzieży
 • potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu wybranych zespołowych gier drużynowych i przekazać ją uczniom
 • potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu edukacji zdrowotnej i przekazać ją uczniom
 • potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu gimnastyki podstawowej i artystycznej oraz ćwiczeń przy muzyce i przekazać ją uczniom
 • potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu gier i zabaw ruchowych i przekazać ją uczniom
 • potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu wybranych zespołowych gier sportowych i przekazać ją uczniom
 • potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę o urazowości i udzielić pierwszej pomocy
 • potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę o ludzkiej motoryczności, jej przejawach i pomiarach
 • potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu lekkoatletyki oraz ćwiczeń i gier terenowych i przekazać ją uczniom
 • potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu rekreacji ruchowej oraz turystyki szkolnej i przekazać ją uczniom
 • potrafi zaplanować, przeprowadzić i ocenić testy sprawności fizycznej
 • potrafi przestrzegać na lekcjach wychowania fizycznego zasad bhp oraz przekazywać tę wiedzę uczniom
 • potrafi prowadzić lekcje z wychowania fizycznego dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 • potrafi rozbudzać i wspierać zainteresowanie uczniów wychowaniem fizycznym oraz udzielać pomocy dydaktycznej uczniom mającym trudności z wychowaniem fizycznym

w zakresie kompetencji społecznych

 • jest świadom wartości wiedzy z wychowania fizycznego w edukacji szkolnej i pozaszkolnej oraz odpowiedzialności spoczywającej na pedagogach rozwijających i promujących znajomość zagadnień z wychowania fizycznego wśród dzieci i młodzieży
 • jest przygotowany do pracy samodzielnej i w grupie, z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
 • jest świadom konieczności etycznego zachowania wobec wychowanków
 • jest przygotowany do realizowania koncepcji uczenia się przez całe życie

PODSTAWA PRAWNA:

Program studiów podyplomowych opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668), w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018, poz. 1861 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (załącznik nr 1, Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Partnerzy Uczelni

Klaster.it

Policja

Microsoft

Uczelnia IT

Micosoft Azure

BBN

Technopark Pomerania

Tieto

enato.pl

InfinIT Codelab

Cloudica

Fundacja IT

OpenEDG

Kanbo

Umlaut

Sejm RP

Komisja BIO w Europarlamencie

Mój Dom

Dom Pomocy Społecznej

12 Dywizja

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie

Komenda Wojewódzka PSP

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Miasto Szczecin

C++

Sense

Uzdrowisko Kołobrzeg

Przedszkole nr 2 Hejnałek

Muzeum Narodowe

ZP Grodzisk

SOSW w Tanowie

SOSW nr 2 w Szczecinie

ZUW w Szczecinie

Object Connect

Poradnia Nowogard

Skip to content