Informacje

1450 zł

cena za semestr

2

Liczba semestrów

 • – 330 godzin zajęć (w tym 60h praktyk)
 • – kierunek kończy się egzaminem
Studia podyplomowe online Organizacja i zarządzanie w oświacie przygotowują merytorycznie i praktycznie uczestników do pełnienia funkcji kierowniczych w szkołach i innych placówkach systemu oświaty. Absolwent zdobędzie wiedzę z zakresu psychologii, prawa, etyki, zarządzania, marketingu i finansów; rozwinie i wzmocni swoje umiejętności z zakresu zarządzania placówką oświatową, zarządzania zasobami ludzkimi, organizacji i rozwoju pracy placówki edukacyjnej i wychowawczej, kierowania finansami i zasobami placówki oraz realizowania projektów oświatowych. Absolwent będzie miał pogłębione kompetencje z zakresu komunikacji interpersonalnej, wspierania pracowników oświaty w rozwoju zawodowym oraz pracy z zespołem i w zespole.

Po zakończeniu studiów Zarządzanie Oświatą absolwent będzie przygotowany do pełnienia funkcji dyrektora i innych funkcji kierowniczych w oświacie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. 2017, poz. 1597), § 1, pkt 2.

Cele szczegółowe:

 • wyposażenie słuchaczy w wiedzę z zakresu współczesnych metod zarządzania instytucją oświatową, z uwzględnieniem standardów europejskich
 • rozwinięcie umiejętności zarządzania ludźmi, zespołami, pracą zespołową w systemie oświaty
 • pogłębienie znajomości wybranych zagadnień prawa
 • rozwinięcie umiejętności współpracy ze środowiskiem lokalnym, zarządzania projektami, pozyskiwania środków pozabudżetowych na rzecz placówki, prowadzenia działań o charakterze organizacyjnym, zarządzającym i marketingowym w placówce oświatowej
 • wyposażenie w umiejętności zarządzania finansami i mieniem placówki oświatowej, zdobywania środków pozabudżetowych, rozwijania infrastruktury placówki oświatowej
 • rozwinięcie umiejętności z zakresu innowacyjności w zarządzaniu
 • wzbogacenie kompetencji służących wspieraniu rozwoju zawodowego nauczycieli i pedagogów
 • wyposażenie słuchaczy w praktyczne umiejętności z zakresu współpracy ze środowiskiem lokalnym i otoczeniem szkoły
 • wyposażenie słuchaczy w umiejętności i kompetencje z zakresu działalności lidera, menadżera, przywódcy, zgodnie z potrzebami i wyzwaniami stawianymi przed edukacją XXI wieku

Absolwent studiów podyplomowych po zrealizowaniu ww. przedmiotów osiągnie następujące efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy

 • zna psychologiczne uwarunkowania procesu kierowania i zarządzania
 • ma wiedzę z zakresu komunikacji społecznej, w tym komunikacji społecznej w organizacji
 • ma wiedzę dotyczącą roli dyrektora jako lidera, coacha i menadżera
 • zna i rozumie prawo oświatowe
 • zna i rozumie podstawy organizacji, zarządzania i marketingu w oświacie
 • zna i rozumie zasady zarządzania projektami oświatowymi
 • zna i rozumie zasady prowadzenia nadzoru pedagogicznego, w tym jego kontroli i ewaluacji
 • zna i rozumie zasady i procedury administrowania szkołą oraz placówką oświatową
 • ma wiedzę z zakresu BHP w szkole i placówce oświatowej
 • zna i rozumie zasady organizacji i zarządzania finansami oraz majątkiem w szkole i placówce oświatowej
 • ma wiedzę dotyczącą pozyskiwania dla szkoły i placówki oświatowej środków pozabudżetowych, w tym unijnych i międzynarodowych
 • ma wiedzę z zakresu ekonomiki oświaty w zarządzaniu szkołą i placówką oświatową
 • zna i rozumie europejskie standardy edukacyjne
 • ma wiedzę dotyczącą rozwoju zawodowego i edukacji nauczycieli
 • zna i rozumie wybrane zagadnienia dotyczące organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego w szkole oraz placówce oświatowej
 • zna i rozumie zasady oceny osiągnięć uczniów oraz elementy pomiaru dydaktycznego
 • zna i rozumie zasady, narzędzia i techniki organizacji oraz zarządzania szkołą i inną placówką oświatową w praktyce

w zakresie umiejętności

 • potrafi wykorzystać w praktyce zawodowej wiedzę z zakresu psychologicznych uwarunkowań procesu kierowania i zarządzania
 • potrafi się komunikować zgodnie z zasadami komunikacji społecznej, w tym potrafi się odpowiednio komunikować w organizacji
 • potrafi wykorzystać rozwinięte i wytrenowane kompetencje interpersonalne w pracy kierowniczej i zarządczej
 • potrafi zarządzać kompetencjami zespołu
 • potrafi realizować role lidera, coacha, menadżera
 • potrafi wykorzystać w praktyce zawodowej wiedzę z zakresu prawa oświatowego
 • potrafi wykorzystać w praktyce zawodowej wiedzę z zakresu prawa pracy w szkole
 • potrafi wykorzystać w praktyce zawodowej wiedzę z zakresu administracji w oświacie
 • potrafi wykorzystać w praktyce zawodowej wiedzę z zakresu organizacji, zarządzania i marketingu w oświacie
 • potrafi zarządzać opracowywaniem i realizacją projektów oświatowych
 • potrafi sprawować nadzór pedagogiczny, w tym prowadzić kontrolę i ewaluację z tym związane
 • potrafi wykorzystać w praktyce zawodowej wiedzę z zakresu administrowania szkołą i placówką oświatową
 • potrafi wykorzystać w praktyce zawodowej wiedzę z zakresu bhp w szkole i placówce oświatowej
 • potrafi organizować i zarządzać finansami oraz majątkiem w szkole i placówce oświatowej
 • potrafi pozyskiwać na rzecz szkoły i placówki oświatowej środki pozabudżetowe, w tym środki unijne i międzynarodowe
 • wykorzystać w praktyce zawodowej wiedzę z zakresu ekonomiki oświaty w zarządzaniu szkołą i placówką oświatową
 • potrafi wykorzystać w praktyce zawodowej wiedzę z zakresu europejskich standardów edukacyjnych i zarządzać szkołą i placówką oświatową oraz jej systemem edukacji zgodnie z tymi standardami
 • potrafi inicjować, wspierać i promować rozwój zawodowy i edukację nauczycieli ze swojej placówki
 • potrafi wykorzystać w praktyce zawodowej wiedzę z zakresu organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego w szkole
 • potrafi swoimi działaniami pokazywać wzory właściwego realizowania procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego w swojej placówce
 • potrafi wykorzystać w praktyce zawodowej wiedzę z zakresu oceny osiągnięć uczniów i z zakresu pomiaru dydaktycznego
 • potrafi wykorzystać zasady, narzędzia i techniki organizacji oraz zarządzania szkołą i inną placówką oświatową w praktyce
 • potrafi zarządzać szkołą i placówką oświatową w sposób pozwalający się tej instytucji rozwijać oraz realizować zadania dydaktyczne i wychowawcze. Potrafi też zarządzać sytuacjami kryzysowymi w szkole i placówce oświatowej i rozwiązywać je w sposób możliwie najlepszy dla uczniów, nauczycieli i placówki

w zakresie kompetencji społecznych

 • jest świadom wagi odpowiedniego organizowania działań w szkole i placówce oświaty oraz zarządzania funkcjonowaniem, rozwojem i planami szkoły i placówki oświaty
 • jest przygotowany do pracy samodzielnej i w grupie, z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, w tym z innymi nauczycielami, pedagogami i ekspertami z zakresu szkolnictwa i innych dziedzin z tym związanych
 • jest świadom konieczności etycznego zachowania wobec wychowanków oraz współpracowników
 • jest przygotowany do realizowania koncepcji uczenia się przez całe życie
 • jest uwrażliwiony na nieustanne przemiany zachodzące w społeczeństwie, kulturze i edukacji, jest też przygotowany na odpowiednie reagowanie na te przemiany, nowe potrzeby i wyzwania w swojej kierowniczej pracy jako osoba odpowiedzialna za organizację i zarządzanie w oświacie

Szczegóły dotyczące studiów

Program studiów – Organizacja i Zarządzanie w Oświacie

 • Psychologiczne uwarunkowania procesu kierowania i zarządzania
 • Komunikacja społeczna w organizacji
 • Trening kompetencji interpersonalnych
 • Zarządzanie kompetencjami zespołu
 • Dyrektor jako lider, coach i menedżer
 • Prawo oświatowe
 • Prawo pracy w szkole
 • Wybrane zagadnienia z zakresu administracji w oświacie
 • Podstawy organizacji, zarządzania i marketingu w oświacie
 • Zarządzanie projektem oświatowym
 • Nadzór pedagogiczny – ewaluacja, kontrola
 • Administrowanie szkołą i placówką oświatową
 • BHP w szkole i placówce oświatowej
 • Zarządzanie finansami oraz majątkiem w szkole i placówce oświatowej
 • Pozyskiwanie środków pozabudżetowych, unijnych i międzynarodowych
 • Ekonomika oświaty w zarządzaniu szkołą i placówką oświatową
 • Organizacja i zarządzanie majątkiem szkoły i placówki oświatowej
 • Europejskie standardy edukacyjne
 • Rozwój zawodowy i edukacja nauczycieli
 • Wybrane zagadnienia z zakresu organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego w szkole
 • Ocena osiągnięć uczniów z elementami pomiaru dydaktycznego
 • Przygotowanie do egzaminu dyplomowego
 • Praktyki (w placówkach oświatowych)

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
• studia podyplomowe, 2 semestry – 330 h
• liczba godzin praktyki – 60 h

Zapisz się

Wymagania

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie karty zgłoszeniowej (do pobrania ze strony www.cb.szczecin.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu
Zapisz się

Świadectwo

Absolwenci otrzymują, zgodnie ze wzorem ministerialnym, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

Zapisz się

Dokumenty do pobrania

 • Karta zgłoszenia
 • Ankieta rekrutacyjna

POBIERZ

Zapisz się

Wykładowcy

Opiekun kierunku

Zapisz się

Kilka słów o kierunku Organizacja i Zarządzanie w Oświacie

Zarządzanie Oświatą

To innowacyjny kierunek, który stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie stoją przed współczesnym systemem edukacji w Polsce. Przygotowanie pedagogiczne nauczycieli, którzy obejmują stanowiska kierownicze, to często za mało, jeśli chodzi o skuteczne zarządzanie oświatą – studia podyplomowe z tego zakresu skutecznie uzupełniają kwalifikacje słuchacza.

Program kierunku spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu MEN z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznych instytucjach. Tym samym zarządzanie oświatą to oferta dedykowana absolwentom studiów pierwszego i drugiego stopnia, którzy zamierzają podjąć pracę w takim charakterze, ale również do nauczycieli czy szkoleniowców związanych z edukacją.

Zapisz się

Czego uczy kierunek organizacja i zarządzanie oświatą?

Skuteczne kierowanie instytucjami wymaga interdyscyplinarnej wiedzy. W programie uwzględniono więc psychologię, prawo, marketing, a także zarządzanie zasobami ludzkimi oraz finansami. Studia podyplomowe zarządzanie oświatą wyposażają w umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, realizacji projektów, pracy w zespole i wspierania pracowników w rozwoju zawodowym.

Absolwent wykorzysta swoje kompetencje we wszelkiego rodzaju szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ale również centrach kształcenia, ośrodkach doskonalenia nauczycieli, organach nadzorujących. Kierunek organizacja i zarządzanie oświatą rozwija zdolności przywódcze, umiejętność współpracy ze środowiskiem lokalnym, wiedzę z zakresu podstaw prawnych działania oświaty, a także zdobywania środków pozabudżetowych oraz efektywnego ich wykorzystania.

Zapisz się

Ile trwają studia podyplomowe: zarządzanie oświatą?

Ponieważ oferta skierowana jest do osób aktywnych zawodowo, została przygotowana tak, aby jak najwięcej osób mogło z niej skorzystać. Cały kurs obejmuje dwa semestry, czyli łącznie 330 godzin zajęć, w tym 60 godzin praktyk. Studia podyplomowe, także w formule online zarządzanie oświatą kończą się egzaminem, a ich uczestnicy nie są zobowiązani do napisania czy obrony pracy dyplomowej, dzięki czemu kurs nie jest tak wymagający jak studia wyższe.

Mimo niewielkiego nakładu czasowego, zajęcia obejmują wszystkie zagadnienia kluczowe do podniesienia kompetencji osób na stanowiskach kierowniczych. Zarządzanie w oświacie to aspekt, który przez lata był traktowany po macoszemu, lecz wraz z podniesieniem świadomości nauczycieli wzrasta również poziom edukacji w naszym kraju.

Zapisz się

Czy zarządzanie oświatą przygotowuje do sprawowania funkcji kierowniczych?

Wiele z nas przyzwyczaiło się do tego, że studia odbywają się stacjonarnie. Jednak obecnie coraz częściej widzimy, że łączenie się na zajęcia za pośrednictwem internetu nie tylko daje takie same rezultaty, ale również pozwala zaoszczędzić czas. Dlatego w ofercie Collegium Balticum znalazły się studia zarządzanie oświatą też w formule online.

Są to studia, który kompleksowo przygotowuje do objęcia stanowiska kierowniczego. Wybierz studia podyplomowe zarządzanie w oświacie i wynieś swoją instytucję na nowy poziom.

Zapisz się

Program studiów podyplomowych Zarządzanie Oświatą opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668), w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018, poz. 1861 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. 2017, poz. 1597).

Partnerzy Uczelni

Organizacja IT w województwie zachodniopomorskim

Klaster.it

Komenda Wojewódzka Policji Szczecin

Policja

Microsoft Polska - platforma do nauczania zdalnego i studia online

Microsoft

Uczelnia IT z szkoleniami

Uczelnia IT

Microsoft Azure – platforma chmurowa firmy Microsoft stworzona w modelu PaaS.

Micosoft Azure

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z siedzibą w Szczecinie

BBN

Technopark Pomerania Szczecin - współpraca

Technopark Pomerania

Tietoevry - międzynarodowa firmą wytwarzająca oprogramowanie

Tieto

enato.pl

Producent oprogramowania w Szczecinie

InfinIT Codelab

Cloudica - innowacyjne technologie

Cloudica

Fundacja IT – Zaprogramuj Swoją Przyszłość

Fundacja IT

OpenEDG - testy

OpenEDG

Kanbo

Kanbo

Umlaut

Umlaut

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie

Sejm RP

Komisja bioetyczna – niezależna instytucja opiniująca i kontrolująca projekty

Komisja BIO w Europarlamencie

Mój Dom

Mój Dom

Dom pomocy społecznej - Ministerstwo Rodziny i Polityki

Dom Pomocy Społecznej

12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana im. Bolesława Krzywoustego w Szczecinie – związek taktyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

12 Dywizja

Wojewódzki Sztab Wojskowy Szczecin

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie

Wojskowa Komenda Uzupełnień Szczecin

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Szczecin

Komenda Wojewódzka PSP

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Urząd Miasta Szczecin

Miasto Szczecin

Instytut C++

C++

SENSE - Centrum Terapii i Stymulacji Rozwoju - współpraca w zakresie prowadzenia kierunku studiów podyplomowych Integracja Sensoryczna

Sense

Uzdrowisko Kołobrzeg - Sanatorium w Polsce

Uzdrowisko Kołobrzeg

Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce.

Przedszkole nr 2 Hejnałek

Muzeum Narodowe z siedzibą w Szczecinie

Muzeum Narodowe

Zakład Poprawczy w Grodzisku Wielkopolskim

ZP Grodzisk

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu Tanowo

SOSW w Tanowie

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 Szczecin

SOSW nr 2 w Szczecinie

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

ZUW w Szczecinie

Object Connect

Object Connect

Specjalistyczna poradnia terapeutyczna dla dzieci, młodzieży i ich rodzin Nowogard

Poradnia Nowogard

Skip to content