Informacje

1450 zł

cena za semestr

3

Liczba semestrów

  • – 330 godzin zajęć
  • – 60 godzin praktyk
  • – egzamin ustny
Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji kierowniczych w szkołach i innych placówkach systemu oświaty. Absolwent zdobędzie wiedzę z zakresu psychologii, prawa, etyki, zarządzania, marketingu i finansów; rozwinie i wzmocni swoje umiejętności z zakresu zarządzania placówką oświatową, zarządzania zasobami ludzkimi, organizacji i rozwoju pracy placówki edukacyjnej i wychowawczej, kierowania finansami i zasobami placówki oraz realizowania projektów oświatowych.

Absolwent będzie miał pogłębione kompetencje z zakresu komunikacji interpersonalnej, wspierania pracowników oświaty w rozwoju zawodowym oraz pracy z zespołem i w zespole.

Po zakończeniu studiów absolwent będzie przygotowany do pełnienia funkcji dyrektora i innych funkcji kierowniczych w oświacie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. 2009, nr 184), § 1, ust. 1, pkt 2.

Cele szczegółowe:

Absolwent studiów podyplomowych po zrealizowaniu ww. przedmiotów osiągnie następujące efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy

w zakresie umiejętności

w zakresie kompetencji społecznych

Szczegóły dotyczące studiów

PROGRAM STUDIÓW

• Psychologiczne uwarunkowania procesu kierowania i zarządzania
• Komunikacja społeczna w organizacji
• Trening kompetencji interpersonalnych
• Zarządzanie kompetencjami zespołu
• Dyrektor jako lider, coach i menedżer
• Prawo oświatowe
• Prawo pracy w szkole
• Wybrane zagadnienia z zakresu administracji w oświacie
• Podstawy organizacji, zarządzania i marketingu w oświacie
• Zarządzanie projektem oświatowym
• Nadzór pedagogiczny – ewaluacja, kontrola
• Administrowanie szkołą i placówką oświatową
• BHP w szkole/placówce
• Zarządzanie finansami oraz majątkiem w szkole i placówce oświatowej
• Pozyskiwanie środków pozabudżetowych, unijnych i międzynarodowych
• Ekonomika oświaty w zarządzaniu szkołą
• Organizacja i zarządzanie majątkiem szkoły/placówki
• Europejskie standardy edukacyjne
• Rozwój zawodowy i edukacja nauczycieli
• Wybrane zagadnienia z zakresu organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego w szkole
• Ocena osiągnięć uczniów z elementami pomiaru dydaktycznego
• Praktyka: kierownicza, w placówkach oświatowych
CZAS TRWANIA STUDIÓW:
• studia podyplomowe, 2 semestry – 330 h
• liczba godzin praktyki – 60 h

Zapisz się

WYMAGANIA

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

  • złożenie karty zgłoszeniowej (do pobrania ze strony www.cb.szczecin.pl)
  • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
  • dowód osobisty do wglądu
Zapisz się

ŚWIADECTWO

Absolwenci otrzymują, zgodnie ze wzorem ministerialnym, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

Zapisz się

DOKUMENTY DO POBRANIA

  • Karta zgłoszenia
  • Ankieta rekrutacyjna

POBIERZ

Zapisz się

WYKŁADOWCY

Opiekun kierunku

Zapisz się

PODSTAWA PRAWNA: Program studiów podyplomowych opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668) oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018, poz. 1861 z późn. zm.).

Partnerzy Uczelni

Klaster.it

Policja

Microsoft

Uczelnia IT

Micosoft Azure

BBN

Technopark Pomerania

Tieto

enato.pl

InfinIT Codelab

Cloudica

Fundacja IT

OpenEDG

Kanbo

Umlaut

Sejm RP

Komisja BIO w Europarlamencie

Mój Dom

Dom Pomocy Społecznej

12 Dywizja

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie

Komenda Wojewódzka PSP

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Miasto Szczecin

C++

Sense

Uzdrowisko Kołobrzeg

Przedszkole nr 2 Hejnałek

Muzeum Narodowe

ZP Grodzisk

SOSW w Tanowie

SOSW nr 2 w Szczecinie

ZUW w Szczecinie

Object Connect

Poradnia Nowogard

Skip to content