Informacje

1450 zł

cena za semestr*

3

Liczba semestrów

 • – 400 godzin zajęć (w tym 60h praktyk)
 • – kierunek kończy się egzaminem
Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do prowadzenia zajęć szkolnych z doradztwa zawodowego i rozwoju kariery na wszystkich poziomach edukacji szkolnej oraz nadanie uprawnień do prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego jako kolejnego przedmiotu. Studia na kierunku doradztwo zawodowe studia podyplomowe mają także na celu przygotowanie uczestników do prowadzenia zajęć i działalności z zakresu doradztwa zawodowego i rozwoju kariery dla osób dorosłych, w tym do pracy w instytucjach zajmujących się doradztwem zawodowym oraz do prowadzenia własnej działalności z tego zakresu.

Słuchacz zdobędzie merytoryczną wiedzę z zakresu najważniejszych zagadnień doradztwa zawodowego i rozwoju kariery, a także wiedzę i umiejętności z zakresu dydaktyki przedmiotu na II, III i IV etapie edukacyjnym oraz pracy z klientem indywidualnym i grupowym. Dzięki pogłębionej wiedzy teoretycznej i praktycznej słuchacz uzyska kompetencje do efektywnego przekazywania wiedzy z przedmiotu podczas zajęć szkolnych oraz podczas prowadzonych zajęć i działań skierowanych do osób dorosłych. Praktyki dydaktyczne pozwolą z kolei umocnić i wzbogacić umiejętności oraz kompetencje z zakresu praktycznej pracy dydaktycznej z uczniami w różnym wieku i z osobami dorosłymi.

Absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy jako nauczyciel prowadzący zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego skierowanego do dzieci, młodzieży, jako doradca zawodowy dla dorosłych oraz pracy w urzędach pracy, centrach aktywizacji zawodowej, kształcenia ustawicznego, integracji społecznej, biurach karier, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, instytucjach szkoleniowych, agencjach pośrednictwa pracy, działach ds. personalnych, działach ds. szkoleń i rozwoju kadr.

*Cena uzależniona od miasta, wielkości grupy oraz obowiązującej promocji w danym mieście wg. regulaminu promocyjnego.

Cele szczegółowe:

 • wprowadzenie, ugruntowanie i wzbogacanie wiedzy dotyczącej wybranych zagadnień z zakresu doradztwa zawodowego i rozwoju kariery, pracy z klientem indywidualnym i zespołowym, zarządzania zasobami ludzkimi, pedagogiki pracy, rynku pracy, doradztwa zawodowego w Polsce i Europie
 • wyposażenie słuchaczy w praktyczne umiejętności związane z warsztatem pracy doradcy zawodowego
 • wyposażenie słuchaczy w praktyczne umiejętności i kompetencje związane z wykorzystaniem znajomości psychologii, coachingu i mentoringu
 • wyposażenie słuchaczy w znajomość działań edukacyjnych z zakresu doradztwa zawodowego na wszystkich poziomach edukacji szkolnej oraz pracy z wybranymi grupami społecznymi
 • wyposażenie słuchaczy w praktyczne umiejętności i kompetencje służące wspieraniu rozwoju wiedzy i umiejętności uczniów / klientów z zakresu doradztwa zawodowego i rozwoju kariery, wspieraniu rozwoju zainteresowań uczniów / klientów oraz ich gotowości do samodzielnego rozwijania się zawodowo w przyszłości

Absolwent studiów podyplomowych doradztwa zawodowego po zrealizowaniu ww. przedmiotów osiągnie następujące efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy

 • zna teoretyczne i praktyczne aspekty pomagania, poradnictwa i doradztwa zawodowego
 • zna podstawy prawa pracy i zagadnienia etyczne dotyczące zawodu doradcy
 • zna i rozumie wybrane zagadnienia, teorie i problemy z zakresu pedagogiki pracy i pedagogiki społecznej
 • zna wybrane zagadnienia z psychologii związane z poradnictwem zawodowym
 • zna metodykę pracy doradcy zawodowego i personalnego, sposoby diagnozowania problemów zawodowych oraz sposoby rozpoznawania i wskazywania kluczowych kompetencji danego pracownika
 • zna i rozumie zjawisko defaworyzowania wybranych grup oraz sposoby ich aktywizacji
 • zna zasady skutecznej i twórczej komunikacji interpersonalnej
 • zna podstawy coachingu i mentoringu
 • zna praktyczne aspekty kreowania kariery

w zakresie umiejętności

 • potrafi wykorzystać w działaniach doradcy zawodowego i personalnego wiedzę z zakresu prawa pracy
 • Potrafi przestrzegać zasad etyki zawodowej doradcy w swoich działaniach
 • Potrafi prowadzić działania z zakresu pomocy, poradnictwa i doradztwa zawodowego
 • Potrafi zarządzać zasobami ludzkimi
 • Potrafi prowadzić działania z zakresu doradztwa personalnego
 • Potrafi wykorzystać w podejmowanych działaniach wybrane elementy pedagogiki pracy
 • Potrafi wykorzystać w podejmowanych działaniach wybrane elementy pedagogiki społecznej
 • Potrafi wykorzystać w podejmowanych działaniach wybrane elementy psychologii
 • Potrafi rozpoznać zjawisko defaworyzowania wybranych grup, opracować działania na rzecz ich aktywizacji i wdrożyć takie działania
 • Potrafi wykorzystać w doradztwie zawodowym i personalnym wiedzę i narzędzia z zakresu coachingu
 • Potrafi wykorzystać w doradztwie zawodowym i personalnym wiedzę i narzędzia z zakresu mentoringu
 • Potrafi diagnozować problemy zawodowe klientów oraz projektować lub wspierać projektowanie ich rozwiązań
 • Potrafi rozpoznawać i wskazywać klientom ich kluczowe kompetencje oraz uczyć praktycznego wykorzystywania ich w karierze zawodowej

w zakresie kompetencji społecznych

 • jest świadom znaczenia działań z zakresu doradztwa zawodowego i personalnego, spoczywającej na doradcach odpowiedzialności oraz na roli, jaką mają spełnić wobec osób poszukujących ich pomocy
 • jest przygotowany do pracy samodzielnej i w grupie, z osobami pochodzącymi z różnych przestrzeni zawodowych, grup społecznych i możliwości życiowych
 • jest świadom konieczności etycznego zachowania wobec osób, którym udziela pomocy, oraz obowiązku poszanowania tajemnicy służbowej
 • jest przygotowany do realizowania koncepcji uczenia się przez całe życie

Szczegóły dotyczące studiów

PROGRAM STUDIÓW

• Podstawy doradztwa zawodowego
• Praca jako zjawisko historyczne, społeczne i ekonomiczne
• Współczesny rynek pracy – wprowadzenie
• Aspekty prawne: prawo pracy, prawo oświatowe i inne ustawy
• Etyka doradztwa zawodowego
• Analiza rynku pracy
• Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej
• Doradztwo zawodowe w Polsce i Unii Europejskiej
• Doradztwo zawodowe i doradztwo personalne
• Elementy pedagogiki społecznej i pedagogiki pracy
• Wprowadzenie do zarządzania
• Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi
• Własna działalność gospodarcza – praktyczne wprowadzenie
• Współczesny system kształcenia na poziomie średnim i wyższym a rynek pracy
• Podstawy coachingu kariery
• Elementy mentoringu
• Aktywne metody poszukiwania pracy we współczesnym świecie
• Psychologia pracy – wprowadzenie
• Podejmowanie decyzji jako proces psychologiczny
• Design thinking i mind mapping w zarządzaniu projektami
• Style poznawcze w określaniu predyspozycji zawodowych
• Psychologia stresu zawodowego
• Nowe media i nowe technologie w doradztwie zawodowym i rozwoju kariery
• Age management – zarządzanie wiekiem w organizacjach
• Warsztat mediacji
• Warsztat negocjacji
• Warsztaty rozwijania twórczego myślenia
• Metodyka pracy doradcy zawodowego i personalnego
• Metodyka pracy z klientem indywidualnym
• Metodyka pracy z grupą
• Indywidualne doradztwo zawodowe – warsztaty
• Grupowe poradnictwo zawodowe – warsztaty
• Money talks: jak rozmawiać o pieniądzach? – warsztaty
• Komunikacja interpersonalna w doradztwie zawodowym – warsztaty
• Analiza transakcyjna – warsztaty
• Autoprezentacja i budowanie własnej marki – warsztaty
• Zarządzanie konfliktem – warsztaty
• Tworzenie profesjonalnego portfolio zawodowego – warsztaty
• Zarządzanie czasem – warsztaty
• Diagnozowanie predyspozycji zawodowych – warsztat przeprowadzania testów
• Doradztwo zawodowe na poziomie przedszkolnym, wczesnoszkolnym, szkoły podstawowej i średniej
• Doradztwo zawodowe dla osób z niepełnosprawnościami
• Doradztwo zawodowe dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i grup NEET
• Budowanie ścieżki kariery edukacyjnej i zawodowej ucznia
• Budowanie i przebudowywanie ścieżki kariery edukacyjnej i zawodowej dorosłego
• Diagnozowanie problemów zawodowych
• Kluczowe kompetencje absolwentów: określanie, budowanie, rozwijanie
• Biznes i edukacja, czyli doradztwo zawodowe w szkołach i na uczelniach
• Projekt zaliczeniowy – projekt działań z zakresu doradztwa zawodowego
• Praktyka

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
• studia podyplomowe, 3 semestry – 400 h
• liczba godzin praktyki – 60 h

Zapisz się

WYMAGANIA

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie karty zgłoszeniowej (do pobrania ze strony www.cb.szczecin.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu
Zapisz się

ŚWIADECTWO

Absolwenci otrzymują, zgodnie ze wzorem ministerialnym, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

Zapisz się

DOKUMENTY DO POBRANIA

 • Karta zgłoszenia
 • Ankieta rekrutacyjna

POBIERZ

Zapisz się

WYKŁADOWCY

Opiekun kierunku

Zapisz się

PODSTAWA PRAWNA: Program <strong>studiów podyplomowych doradztwo zawodowe</strong> opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668) oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018, poz. 1861 z późn. zm.).

Partnerzy Uczelni

Klaster.it

Policja

Microsoft

Uczelnia IT

Micosoft Azure

BBN

Technopark Pomerania

Tieto

enato.pl

InfinIT Codelab

Cloudica

Fundacja IT

OpenEDG

Kanbo

Umlaut

Sejm RP

Komisja BIO w Europarlamencie

Mój Dom

Dom Pomocy Społecznej

12 Dywizja

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie

Komenda Wojewódzka PSP

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Miasto Szczecin

C++

Sense

Uzdrowisko Kołobrzeg

Przedszkole nr 2 Hejnałek

Muzeum Narodowe

ZP Grodzisk

SOSW w Tanowie

SOSW nr 2 w Szczecinie

ZUW w Szczecinie

Object Connect

Poradnia Nowogard

Skip to content