Informacje

1000 zł

cena za semestr*

3

Liczba semestrów

 • – 360 godzin zajęć (w tym 90h praktyk)
 • – kierunek kończy się egzaminem
Celem studiów Edukacja dla bezpieczeństwa jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do nauczania przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa oraz zajęć z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa powszechnego i zarządzania kryzysowego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, oraz nadanie uprawnień do prowadzenia zajęć z kolejnego przedmiotu.

Uczestnik zdobędzie merytoryczną wiedzę z zakresu najważniejszych zagadnień dotyczących edukacji dla bezpieczeństwa, z zasadami powszechnej samoobrony i obrony cywilnej, ze strukturą obronną państwa oraz zasadami przygotowania się do sytuacji zagrożenia, a także zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu dydaktyki przedmiotu na poszczególnych etapach edukacji. Dzięki pogłębionej wiedzy teoretycznej i praktycznej uczestnik uzyska kompetencje do efektywnego przekazywania wiedzy z przedmiotu podczas zajęć szkolnych. Praktyki dydaktyczne pozwolą z kolei umocnić i wzbogacić umiejętności oraz kompetencje z zakresu praktycznej pracy dydaktycznej z uczniami w różnym wieku.

*Cena uzależniona od miasta, wielkości grupy oraz obowiązującej promocji w danym mieście wg. regulaminu promocyjnego.

Cele szczegółowe:

 • wprowadzenie, ugruntowanie i wzbogacanie wiedzy dotyczącej wybranych zagadnień z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa i bezpieczeństwa powszechnego
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności związane z przekazywaniem wiedzy z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa i bezpieczeństwa powszechnego
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności i kompetencje związane z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności i kompetencje służące wspieraniu rozwoju wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu nauczanego przedmiotu, wspieraniu rozwoju zainteresowań uczniów oraz ich gotowości do samodzielnego kontynuowania edukacji w przyszłości

Absolwent studiów podyplomowych po zrealizowaniu ww. przedmiotów osiągnie następujące efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy

 • ma wybrane punkty z zakresu bezpieczeństwa publicznego i indywidualnego, sposoby ostrzegania przed zagrożeniami i alarmowania
 • zna wybrane zagrożenia pojawiające się w czasach pokoju i w czasach wojny
 • zna wybrane zagadnienia z zakresu obronności i sił zbrojnych RP
 • zna sposoby zarządzania w sytuacjach kryzysowych, w tym również psychologiczne aspekty postępowania w momentach kryzysu i zagrożeń
 • zna i rozumie prawne aspekty zarządzania bezpieczeństwem
 • zna wybrane zjawiska, takie jak promieniowanie jądrowe czy substancje toksyczne, związane z nimi niebezpieczeństwa i sposoby właściwego postępowania
 • zna zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej oraz pracy z grupą
 • zna zasady pierwszej pomocy i ratownictwa
 • zna sposoby zarządzania informacją
 • zna sposoby ochrony obywateli
 • zna podstawę programową i metodykę przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa, a także rozumie specyfikę pracy nauczyciela tego przedmiotu
 • zna zasady wykorzystania it na zajęciach z edukacji dla bezpieczeństwa
 • zna sposoby projektowania działań edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa i współpracy z innymi instytucjami edukacyjnymi w tym obszarze

w zakresie umiejętności

 • potrafi objaśniać wybrane zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa indywidualnego
 • potrafi wskazywać prawidłowe sposoby ostrzegania przed wybranymi zagrożeniami i alarmowania o nich
 • potrafi wskazać i objaśnić wybrane zagrożenia pojawiające się w kraju podczas pokoju i podczas wojny, przedstawić ich rozmaite przyczyny oraz wpływ na życie obywateli
 • potrafi objaśniać wybrane zagadnienia z zakresu obronności RP
 • potrafi objaśniać wybrane zagadnienia z zakresu sił zbrojnych RP
 • potrafi właściwie postępować i zarządzać w sytuacjach kryzysowych, a także przekazać wiedzę o tym postępowaniu innym osobom
 • potrafi wykorzystać aspekty psychologiczne podczas zarządzania w sytuacjach kryzysowych
 • potrafi dostosować zarządzanie bezpieczeństwem do prawnych aspektów z nim związanych
 • potrafi się skutecznie komunikować
 • potrafi pracować z grupą
 • potrafi zarządzać informacją
 • potrafi udzielić pierwszej pomocy lub innej formy pomocy medycznej osobom rannym i poszkodowanym
 • potrafi wykorzystać w praktyce i przekazać wiedzę z zakresu sposobów ochrony obywateli
 • potrafi przedstawić wybrane zjawiska, takie jak promieniowanie jądrowe czy substancje toksyczne, związane z nimi niebezpieczeństwa i sposoby właściwego postępowania
 • potrafi wykorzystywać narzędzia IT na zajęciach z edukacji dla bezpieczeństwa
 • potrafi projektować działania edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa dla uczniów na wybranych etapach kształcenia
 • potrafi współpracować z instytucjami edukacyjnymi w obszarze bezpieczeństwa w celu wzbogacania i rozwijania własnej działalności dydaktycznej
 • potrafi budować programy zajęć z edukacji dla bezpieczeństwa zgodnie z wymogami podstawy programowej
 • potrafi wykorzystać w praktyce dydaktycznej metodykę przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa
 • potrafi wykonywać swoje zadania dydaktyczne i pedagogiczne zgodnie ze specyfiką pracy nauczyciela przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa

w zakresie kompetencji społecznych

 • jest świadom wagi przekazywanej wiedzy, odpowiedzialności za udostępniane informacje oraz konieczności merytorycznego i rzetelnego wprowadzania odbiorców w zagadnienia dotyczące edukacji dla bezpieczeństwa
 • jest przygotowany do pracy samodzielnej i w grupie, z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
 • jest świadom konieczności etycznego zachowania wobec wychowanków
 • jest przygotowany do realizowania koncepcji uczenia się przez całe życie

Szczegóły dotyczące studiów Edukacja dla bezpieczeństwa

Program studiów

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE ZAGADNIENIA:
 • Psychologiczne podstawy działania w sytuacjach kryzysowych
 • Promieniowanie jądrowe i jego skutki
 • Bezpieczeństwo publiczne i jego ochrona
 • Prawne aspekty zarządzania bezpieczeństwem
 • Wprowadzenie do bezpieczeństwa
 • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
 • Siły zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej
 • Zagrożenia czasu wojny
 • Zagrożenia czasu pokoju
 • Struktura obronności Państwa
 • Bezpieczeństwo indywidualne i jego ochrona
 • Dydaktyka i metodyka nauczania edukacji dla bezpieczeństwa na poszczególnych etapach edukacji
 • Podstawa programowa
 • Metodyka pracy z grupą
 • Komunikacja interpersonalna
 • Projektowanie działań edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa na poszczególnych poziomach edukacyjnych
 • Substancje toksyczne – oznakowanie i zabezpieczenia
 • Zastosowanie IT na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa
 • Ochrona ludności i ochrona cywilna
 • Specyfika pracy nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa
 • Zarządzanie informacją
 • Pierwsza pomoc poszkodowanym w sytuacjach zagrożeń i nieszczęśliwych wypadków
 • Ostrzeganie o zagrożeniach i alarmowanie
 • Współpraca z instytucjami edukacyjnymi w obszarze bezpieczeństwa
 • Podstawy ratownictwa sanitarnego i medycznego
 • Praktyki

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
• studia podyplomowe, 3 semestry – 360 h
• liczba godzin praktyki – 90 h

Zapisz się

WYMAGANIA

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie karty zgłoszeniowej (do pobrania ze strony www.cb.szczecin.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu
Zapisz się

ŚWIADECTWO

Absolwenci otrzymują, zgodnie ze wzorem ministerialnym, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

Zapisz się

DOKUMENTY DO POBRANIA

 • Karta zgłoszenia
 • Ankieta rekrutacyjna

POBIERZ

Zapisz się

WYKŁADOWCY STUDIA PODYPLOMOWE EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Opiekun kierunku

Zapisz się

PODSTAWA PRAWNA:

Program studiów podyplomowych opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668), w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018, poz. 1861 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (załącznik nr 1, Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Partnerzy Uczelni

Klaster.it

Policja

Microsoft

Uczelnia IT

Micosoft Azure

BBN

Technopark Pomerania

Tieto

enato.pl

InfinIT Codelab

Cloudica

Fundacja IT

OpenEDG

Kanbo

Umlaut

Sejm RP

Komisja BIO w Europarlamencie

Mój Dom

Dom Pomocy Społecznej

12 Dywizja

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie

Komenda Wojewódzka PSP

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Miasto Szczecin

C++

Sense

Uzdrowisko Kołobrzeg

Przedszkole nr 2 Hejnałek

Muzeum Narodowe

ZP Grodzisk

SOSW w Tanowie

SOSW nr 2 w Szczecinie

ZUW w Szczecinie

Object Connect

Poradnia Nowogard

Skip to content