Informacje

1450 zł

cena za semestr*

4

Liczba semestrów

  • – 630 godzin zajęć
  • – 180 godzin praktyk
  • – egzamin ustny
Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela-logopedy w placówkach oświatowo-wychowawczych, artystycznych, poradniach specjalistycznych, w tym poradniach psychologiczno-pedagogicznych, gabinetach terapeutycznych i innych placówkach, w których prowadzone są działania lub zajęcia z zakresu logopedii.

Uczestnicy studiów podyplomowych z logopedii zyskują kwalifikacje do pracy w prywatnych gabinetach logopedycznych, w tym do prowadzenia własnych gabinetów logopedycznych.

*Cena uzależniona od miasta, wielkości grupy oraz obowiązującej promocji w danym mieście wg. regulaminu promocyjnego.

Cele szczegółowe:

Absolwent studiów podyplomowych po zrealizowaniu ww. przedmiotów osiągnie następujące efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy

w zakresie umiejętności

w zakresie kompetencji społecznych

Szczegóły dotyczące studiów

PROGRAM STUDIÓW

• Dydaktyka specjalna jako nauka teoretyczna i empiryczna
• Diagnostyka w pedagogice specjalnej
• Neuropsychologia i neuropsychologiczne podstawy zaburzeń mowy
• Wprowadzenie do logopedii
• Psychiatria dziecięca
• Wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii i patologii człowieka
• Integracja percepcyjno-motoryczna
• Foniatria (fizjologia i patologia narządów mowy), zaburzenia głosu
• Audiologia pedagogiczna
• Język jako zjawisko społeczne; elementy socjolingwistyki
• Fonetyka nadawania i odbioru
• Podstawowe wiadomości o systemie fonologicznym języka polskiego
• Podstawowe wiadomości o budowie gramatycznej, o składni i słownictwie języka polskiego
• Prawidła poprawnej wymowy
• Minimum dialektologiczne dla logopedów
• Podstawowe wiadomości o rozwoju psychomotorycznym i zaburzeniach rozwoju dziecka od 0 – 3 r.ż
• Psychologiczne problemy rozwoju i zaburzeń dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym
• Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka
• Pedagogika specjalna – wybrane zagadnienia
• Komunikacja alternatywna
• Opóźniony rozwój mowy
• Dwujęzyczność – zaburzenia komunikacji językowej
• Wczesna interwencja logopedyczna
• Wady twarzowo-zgryzowe i ich wpływ na wady wymowy. Ortodoncja
• Dysglosje
• Niedokształcenie mowy o typie afazji
• Dyslalia
• Afazja
• Zaburzenia mowy upośledzonych umysłowo, psychogenne zaburzenia mowy
• Surdologopedia
• Anartria i dysartria
• Jąkanie oraz inne logoneurozy
• Zaburzenia czytania i pisania
• Metodyka usuwania zaburzeń
• Kultura żywego słowa – emisja głosu
• Metodyka postępowania logopedycznego (w tym: diagnostyka zaburzeń mowy)
• Psychoterapia. Metody relaksacji i reedukacji psychomotorycznej dzieci
• Logorytmika
• Elementy pedagogiki zabawy
• Zaburzenia komunikacji językowej – autyzm
• Współpraca z rodzicami
• Praktyki zawodowe
CZAS TRWANIA STUDIÓW:
• studia podyplomowe, 4 semestry – 630 /h
• liczba godzin praktyki – 180 /h

Zapisz się

WYMAGANIA

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

  • złożenie karty zgłoszeniowej (do pobrania ze strony www.cb.szczecin.pl)
  • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
  • dowód osobisty do wglądu
Zapisz się

ŚWIADECTWO

Absolwenci otrzymują, zgodnie ze wzorem ministerialnym, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

Zapisz się

DOKUMENTY DO POBRANIA

  • Karta zgłoszenia
  • Ankieta rekrutacyjna

POBIERZ

Zapisz się

WYKŁADOWCY

Opiekun kierunku

Zapisz się

PODSTAWA PRAWNA: Program studiów podyplomowych opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668) oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018, poz. 1861 z późn. zm.).

Partnerzy Uczelni

Klaster.it

Policja

Microsoft

Uczelnia IT

Micosoft Azure

BBN

Technopark Pomerania

Tieto

enato.pl

InfinIT Codelab

Cloudica

Fundacja IT

OpenEDG

Kanbo

Umlaut

Sejm RP

Komisja BIO w Europarlamencie

Mój Dom

Dom Pomocy Społecznej

12 Dywizja

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie

Komenda Wojewódzka PSP

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Miasto Szczecin

C++

Sense

Uzdrowisko Kołobrzeg

Przedszkole nr 2 Hejnałek

Muzeum Narodowe

ZP Grodzisk

SOSW w Tanowie

SOSW nr 2 w Szczecinie

ZUW w Szczecinie

Object Connect

Poradnia Nowogard

Skip to content