Informacje

1450 zł

cena za semestr*

4

Liczba semestrów

 • – 630 godzin zajęć (w tym 180h praktyk)
 • – kierunek kończy się egzaminem
Celem studiów podyplomowych Logopedia jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela-logopedy lub logopedy w placówkach oświatowo-wychowawczych, artystycznych, poradniach specjalistycznych, w tym poradniach psychologiczno-pedagogicznych, gabinetach terapeutycznych i innych placówkach, w których prowadzone są działania lub zajęcia z zakresu logopedii.

Uczestnicy zyskują także kwalifikacje do pracy w prywatnych gabinetach logopedycznych, w tym do prowadzenia własnych gabinetów logopedycznych.

*Cena uzależniona od miasta, wielkości grupy oraz obowiązującej promocji w danym mieście wg. regulaminu promocyjnego.

Cele szczegółowe:

 • wyposażenie uczestników pogłębioną i szczegółową wiedzę z zakresu logopedii, medycznych i psychologicznych aspektów zaburzeń mowy, warsztatu pracy logopedy oraz metod pracy z dziećmi z zaburzeniami mowy oraz z ich rodzinami
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności terapeutyczne, takie jak: komunikacja, terapia zabawą, techniki relaksacyjne, które przygotują uczestników do budowania pozytywnych kontaktów z dziećmi i ich rodzinami i umożliwią prawidłowe, skuteczne prowadzenie całego procesu logopedycznego
 • wyposażenie uczestników w umiejętności i kompetencje niezbędne do prowadzenia zajęć z logopedii w przedszkolach, szkołach, placówkach edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku, a także w placówkach pomocy społecznej, ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz prywatnych gabinetach logopedycznych

Absolwent studiów podyplomowych po zrealizowaniu ww. przedmiotów osiągnie następujące efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy

 • ma wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej, dydaktyki i diagnostyki specjalnej, neuropsychologii, psychiatrii, logopedii, surdologopedii i zasady wczesnej interwencji logopedycznej, anatomii, fizjologii i patologii człowieka, integracji percepcyjno-motorycznej, foniatrii i audiologii
 • ma wiedzę z zakresu fonetyki i fonologii języka polskiego, jego gramatyce, składni i zasadach prawidłowej wymowy
 • zna podstawy dialektologii
 • rozumie język jako zjawisko społeczne
 • ma wiedzę z zakresu rozwoju psychomotorycznego i zaburzeń rozwoju dziecka do 3 roku życia oraz z zakresu kształtowania się i rozwoju mowy dziecka
 • ma wiedzę dotyczącą psychologicznych problemów rozwoju i zaburzeń dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym
 • zna i rozumie zasady komunikacji alternatywnej, zjawisko dwujęzyczności i związanych z tym zaburzeń, przyczyny opóźnionego rozwoju mowy oraz wpływ wad twarzowo zgryzowych na wady wymowy
 • zna i rozumie przyczyny i objawy problemów i zaburzeń mowy, takich jak afazja, dyslalia i inne oraz zaburzeń mowy związane z upośledzeniem intelektualnym
 • zna i rozumie sposoby pracy logopedycznej, przyczyny i objawy zaburzeń czytania i pisania, zasady emisji głosu
 • ma wiedzę z zakresu logorytmiki
 • zna podstawy pedagogiki zabawy i jej znaczenia dla procesu logopedycznego
 • zna i rozumie zasady pracy z rodzicami i rodzinami dzieci objętych procesem logopedycznym oraz podstawy psychoterapii, w tym metod relaksacji i reedukacji psychomotorycznej dzieci

w zakresie umiejętności

 • potrafi wykorzystać w praktyce pedagogicznej wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej, dydaktyki i diagnostyki specjalnej, neuropsychologii, psychiatrii oraz anatomii, fizjologii i patologii człowieka, logopedii, surdologopedii, foniatrii, audiologii, integracji percepcyjno-motorycznej i diagnostyki w pracy logopedycznej, fonetyki, foniatrii, emisji, głosu w pracy logopedycznej, z zakresu zasad prawidłowej wymowy oraz gramatyki i składni języka polskiego w pracy logopedycznej
 • potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu rozwoju psychomotorycznego i zaburzeń rozwoju dziecka do 3 roku życia w pracy logopedycznej
 • potrafi wykorzystać wiedzę dotyczącą psychologicznych problemów rozwoju i zaburzeń dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym w pracy logopedycznej
 • potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu kształtowania się i rozwoju mowy dziecka w pracy logopedycznej
 • potrafi wykorzystać podstawową wiedzę z zakresu dialektologii w pracy logopedycznej
 • potrafi wykorzystać znajomość języka jako zjawiska społecznego w pracy logopedycznej oraz wykorzystywać komunikację alternatywną w pracy logopedycznej
 • potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu dwujęzyczności i związanych z tym zaburzeń w pracy logopedycznej oraz pracować z dziećmi dwujęzycznymi
 • potrafi prowadzić diagnostykę logopedyczną, proces logopedyczny i wczesną interwencję logopedyczną
 • potrafi wykorzystać wiedzę dotyczącą opóźnionego rozwoju mowy w pracy logopedycznej i pracować z dziećmi dotkniętymi takim opóźnieniem
 • potrafi prowadzić proces logopedyczny dla dzieci z wadami twarzowo-zgryzowymi
 • potrafi prowadzić proces logopedyczny dla dzieci z afazją, dyslalią, anartrią, dysartrią i innymi zaburzeniami
 • potrafi prowadzić proces logopedyczny dla dzieci z zaburzeniami mowy wynikającymi z upośledzenia umysłowego, prowadzić proces logopedyczny służący usuwaniu zaburzeń mowy oraz prowadzić proces logopedyczny dla dzieci dotkniętych jąkaniem i innymi logoneurozami
 • potrafi pracować z dziećmi z zaburzeniami czytania i pisania
 • potrafi prowadzić zajęcia z logorytmiki
 • potrafi wykorzystać elementy pedagogiki zabawy w pracy logopedycznej
 • potrafi pracować z dziećmi z zaburzeniami komunikacji językowej wynikającymi z autyzmu
 • potrafi wykorzystać elementy psychoterapii, szczególnie metody relaksacji i reedukacji psychomotorycznej, w pracy logopedycznej z dziećmi
 • potrafi współpracować z rodzicami i rodzinami dzieci dotkniętych zaburzeniami mowy
 • potrafi współpracować z innymi specjalistami udzielającymi pomocy dziecku objętemu procesem logopedycznym
 • potrafi samodzielnie pogłębiać i wzbogacać swoją wiedzę zawodową, a także poddawać ją krytycznej ocenie
 • potrafi samodzielnie planować swój rozwój zawodowy

w zakresie kompetencji społecznych

 • jest świadom spoczywającej na nim odpowiedzialności podczas pracy z dziećmi z problemami i zaburzeniami mowy oraz z rodzinami tych dzieci, jest otwarty na nowe wyzwania i wrażliwy na problemy oraz potrzeby swoich podopiecznych
 • jest przygotowany do pracy samodzielnej i w grupie, z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
 • jest świadom konieczności etycznego zachowania wobec wychowanków oraz przestrzegania zasad etyki i prawa regulujących pracę logopedy
 • jest przygotowany do realizowania koncepcji uczenia się przez całe życie

Szczegóły dotyczące studiów

Program studiów

logopedia online
 • Dydaktyka specjalna
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 • Neuropsychologia i neuropsychologiczne podstawy zaburzeń mowy
 • Wprowadzenie do logopedii
 • Psychiatria dziecięca
 • Wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii i patologii człowieka
 • Integracja percepcyjno-motoryczna
 • Foniatria (fizjologia i patologia narządów mowy), zaburzenia głosu
 • Audiologia pedagogiczna
 • Język jako zjawisko społeczne; elementy socjolingwistyki
 • Fonetyka nadawania i odbioru
 • Podstawowe wiadomości o systemie fonologicznym języka polskiego
 • Podstawowe wiadomości o budowie gramatycznej, o składni i słownictwie języka polskiego
 • Prawidła poprawnej wymowy
 • Minimum dialektologiczne dla logopedów
 • Podstawowe wiadomości o rozwoju psychomotorycznym i zaburzeniach rozwoju dziecka od 0–3 r.ż
 • Psychologiczne problemy rozwoju i zaburzeń dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym
 • Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka
 • Pedagogika specjalna – wybrane zagadnienia
 • Komunikacja alternatywna
 • Opóźniony rozwój mowy
 • Dwujęzyczność – zaburzenia komunikacji językowej
 • Wczesna interwencja logopedyczna
 • Wady twarzowo-zgryzowe i ich wpływ na wady wymowy. Ortodoncja
 • Dysglosje
 • Niedokształcenie mowy o typie afazji
 • Dyslalia
 • Afazja
 • Zaburzenia mowy upośledzonych umysłowo, psychogenne zaburzenia mowy
 • Surdologopedia
 • Anartria i dysartria
 • Jąkanie oraz inne logoneurozy
 • Zaburzenia czytania i pisania
 • Metodyka usuwania zaburzeń
 • Kultura żywego słowa – emisja głosu
 • Metodyka postępowania logopedycznego (w tym: diagnostyka zaburzeń mowy)
 • Metody relaksacji i reedukacji psychomotorycznej dzieci
 • Logorytmika
 • Elementy pedagogiki zabawy
 • Zaburzenia komunikacji językowej – autyzm
 • Współpraca z rodzicami
 • Praktyki zawodowe

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
• studia podyplomowe, 4 semestry – 630 /h
• liczba godzin praktyki – 180 /h

Zapisz się

Wymagania

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie karty zgłoszeniowej (do pobrania ze strony www.cb.szczecin.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu
Zapisz się

Świadectwo

Absolwenci na kierunku Logopedia otrzymują, zgodnie ze wzorem ministerialnym, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Collegium Balticum – Akademii Nauk Stosowanych na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

Zapisz się

Dokumenty do pobrania

 • Karta zgłoszenia
 • Ankieta rekrutacyjna

POBIERZ

Zapisz się

Wykładowcy

Opiekun kierunku

Zapisz się

Kilka słów o studiach podyplomowych na kierunku Logopedia

Wykonywanie zawodu logopedy w placówkach oświatowych – jakie studia logopedyczne?

Umiejętność komunikacji za pomocą słów jest jedną z najważniejszych, jaką człowiek wykształca w toku swojego życia. Nierzadko jednak dziecko przejawia problemy w zakresie nabywania mowy, czy to ze względu na zaburzenia, czy przez nieodpowiednie metody wychowawcze – i właśnie wtedy pomóc może logopedia. Podyplomowe studia na kierunku logopedia w Collegium Balticum mają na celu przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu logopedy, prowadzenia zajęć profilaktycznych, diagnostyki oraz terapii logopedycznej wśród najmłodszych.

Obecnie, jest zwiększone zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu Logopedii. Studia podyplomowe to najkrótsza droga do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela bądź wykonywania zawodu logopedy w pracy w szkole lub prywatnym gabinecie.

Zapisz się

Czym zajmuje się logopedia? Podyplomowe studia

To interdyscyplinarna dziedzina nauki, która łączy w sobie psychologię, anatomię i lingwistykę. Zajmuje się wszelkimi zaburzeniami mowy, od jąkania, przez opóźniony rozwój mowy, aż po problemy z nabywaniem języka sprzężone z autyzmem czy niepełnosprawnością intelektualną. Studia podyplomowe logopedia przygotowują do prowadzenia zajęć w zakresie terapia logopedyczna, która wspiera rozwój mowy lub umożliwia jej nabycie, a w sytuacjach, w których jest to niemożliwe, daje narzędzia do wdrożenia komunikacji alternatywnej w edukację najmłodszych.

W związku z tym, że dzieci oraz młodzież na każdym etapie nauki mogą przejawiać problemy językowe, na przykład wady wymowy, wsparcie specjalisty jest niezbędne w żłobku, przedszkolu i szkole, zarówno publicznej, jak i specjalnej czy integracyjnej. Dzięki studiom w Collegium Balticum zdobędziesz uprawnienia do podjęcia pracy w terapii dzieci,w każdej z tych placówek. Każde poradnie logopedyczne prowadzą zajęcia z zakresu terapii logopedycznej czy niwelują zaburzenia narządów mowy.

Zapisz się

Czy studia podyplomowe logopedia przygotują do zawodu logopedy?

Obecnie coraz więcej dzieci zmaga się z problemami językowymi, a jednym z wielu powodów takiego stanu rzeczy jest wysoka technologia, która zdominowała nasze życie prywatne. Dlatego zapotrzebowanie na specjalistów rośnie, a ukończona podyplomowo logopedia stanowi najkrótszą ścieżkę do zatrudnienia na takim stanowisku.

W Polsce można również zostać absolwentem tego kierunku w toku studiów magisterskich jednolitych lub studiów pierwszego albo drugiego stopnia. Jednak studia podyplomowe logopedia dają dokładnie takie same uprawnienia, co pozostałe tryby – z dyplomem można pracować zarówno w placówkach oświatowych, jak i prywatnych gabinetach – w znacznie krótszym czasie.

Zapisz się

Logopedia online – studia podyplomowe w Collegium Balticum

Cztery semestry zakończone egzaminem, zajęcia prowadzone w trybie niestacjonarnym oraz 180 godzin praktyk – to oferta Collegium Balticum na kierunku logopedia. Studia podyplomowe, także w formule online są idealnym wyborem dla aktywnych zawodowo absolwentów studiów wyższych, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne i chcą poszerzyć swoje kompetencje lub całkowicie się przebranżowić.

Kierunek Logopedia w formule online to inwestycja w zawód przyszłości oraz szansa niesienia pomocy dzieciom w jednym z najważniejszych aspektów ludzkiego życia, jakim jest mowa. Znajdziesz zatrudnienie w placówkach służby zdrowia, ośrodkach zdrowia.

Zajęcia odbywają się w trybie studiowania przez internet. Logopedia ogólna czy psychologia rozwojowa to jedne z zagadnień, z którymi spotkasz się na zajęciach.

Warunkiem podjęcia studiów na kierunku logopedia są wymagane dokumenty, jak i ukończenia studiów licencjackich bądź magisterskich.

W Collegium Balticum są również inne tryby i kierunki studiów: studia niestacjonarne i studia stacjonarne, oraz studia pierwszego stopnia (studia I stopnia) oraz studia drugiego stopnia (studia II stopnia)

Zapisz się

Program studiów podyplomowych opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668), w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018, poz. 1861 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (załącznik nr 3, Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego, nauczyciela logopedy i nauczyciela prowadzącego zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka).

Partnerzy Uczelni

Komenda Wojewódzka Policji Szczecin

Policja

Microsoft Polska - platforma do nauczania zdalnego i studia online

Microsoft

Microsoft Azure – platforma chmurowa firmy Microsoft stworzona w modelu PaaS.

Micosoft Azure

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z siedzibą w Szczecinie

BBN

Technopark Pomerania Szczecin - współpraca

Technopark Pomerania

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie

Sejm RP

Komisja bioetyczna – niezależna instytucja opiniująca i kontrolująca projekty

Komisja BIO w Europarlamencie

Mój Dom

Mój Dom

Dom pomocy społecznej - Ministerstwo Rodziny i Polityki

Dom Pomocy Społecznej

12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana im. Bolesława Krzywoustego w Szczecinie – związek taktyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

12 Dywizja

Wojewódzki Sztab Wojskowy Szczecin

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie

Wojskowa Komenda Uzupełnień Szczecin

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Szczecin

Komenda Wojewódzka PSP

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Urząd Miasta Szczecin

Miasto Szczecin

SENSE - Centrum Terapii i Stymulacji Rozwoju - współpraca w zakresie prowadzenia kierunku studiów podyplomowych Integracja Sensoryczna

Sense

Uzdrowisko Kołobrzeg - Sanatorium w Polsce

Uzdrowisko Kołobrzeg

Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce.

Przedszkole nr 2 Hejnałek

Muzeum Narodowe z siedzibą w Szczecinie

Muzeum Narodowe

Zakład Poprawczy w Grodzisku Wielkopolskim

ZP Grodzisk

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu Tanowo

SOSW w Tanowie

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 Szczecin

SOSW nr 2 w Szczecinie

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

ZUW w Szczecinie

Object Connect

Object Connect

Specjalistyczna poradnia terapeutyczna dla dzieci, młodzieży i ich rodzin Nowogard

Poradnia Nowogard

Skip to content