Informacje

1450 zł

cena za semestr*

4

Liczba semestrów

 • – 630 godzin zajęć (w tym 180h praktyk)
 • – kierunek kończy się egzaminem
Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela-logopedy lub logopedy w placówkach oświatowo-wychowawczych, artystycznych, poradniach specjalistycznych, w tym poradniach psychologiczno-pedagogicznych, gabinetach terapeutycznych i innych placówkach, w których prowadzone są działania lub zajęcia z zakresu logopedii.

Uczestnicy zyskują także kwalifikacje do pracy w prywatnych gabinetach logopedycznych, w tym do prowadzenia własnych gabinetów logopedycznych.

*Cena uzależniona od miasta, wielkości grupy oraz obowiązującej promocji w danym mieście wg. regulaminu promocyjnego.

Cele szczegółowe:

 • wyposażenie uczestników pogłębioną i szczegółową wiedzę z zakresu logopedii, medycznych i psychologicznych aspektów zaburzeń mowy, warsztatu pracy logopedy oraz metod pracy z dziećmi z zaburzeniami mowy oraz z ich rodzinami
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności terapeutyczne, takie jak: komunikacja, terapia zabawą, techniki relaksacyjne, które przygotują uczestników do budowania pozytywnych kontaktów z dziećmi i ich rodzinami i umożliwią prawidłowe, skuteczne prowadzenie całego procesu logopedycznego
 • wyposażenie uczestników w umiejętności i kompetencje niezbędne do prowadzenia zajęć z logopedii w przedszkolach, szkołach, placówkach edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku, a także w placówkach pomocy społecznej, ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz prywatnych gabinetach logopedycznych

Absolwent studiów podyplomowych po zrealizowaniu ww. przedmiotów osiągnie następujące efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy

 • ma wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej, dydaktyki i diagnostyki specjalnej, neuropsychologii, psychiatrii, logopedii, surdologopedii i zasady wczesnej interwencji logopedycznej, anatomii, fizjologii i patologii człowieka, integracji percepcyjno-motorycznej, foniatrii i audiologii
 • ma wiedzę z zakresu fonetyki i fonologii języka polskiego, jego gramatyce, składni i zasadach prawidłowej wymowy
 • zna podstawy dialektologii
 • rozumie język jako zjawisko społeczne
 • ma wiedzę z zakresu rozwoju psychomotorycznego i zaburzeń rozwoju dziecka do 3 roku życia oraz z zakresu kształtowania się i rozwoju mowy dziecka
 • ma wiedzę dotyczącą psychologicznych problemów rozwoju i zaburzeń dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym
 • zna i rozumie zasady komunikacji alternatywnej, zjawisko dwujęzyczności i związanych z tym zaburzeń, przyczyny opóźnionego rozwoju mowy oraz wpływ wad twarzowo zgryzowych na wady wymowy
 • zna i rozumie przyczyny i objawy problemów i zaburzeń mowy, takich jak afazja, dyslalia i inne oraz zaburzeń mowy związane z upośledzeniem intelektualnym
 • zna i rozumie sposoby pracy logopedycznej, przyczyny i objawy zaburzeń czytania i pisania, zasady emisji głosu
 • ma wiedzę z zakresu logorytmiki
 • zna podstawy pedagogiki zabawy i jej znaczenia dla procesu logopedycznego
 • zna i rozumie zasady pracy z rodzicami i rodzinami dzieci objętych procesem logopedycznym oraz podstawy psychoterapii, w tym metod relaksacji i reedukacji psychomotorycznej dzieci

w zakresie umiejętności

 • potrafi wykorzystać w praktyce pedagogicznej wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej, dydaktyki i diagnostyki specjalnej, neuropsychologii, psychiatrii oraz anatomii, fizjologii i patologii człowieka, logopedii, surdologopedii, foniatrii, audiologii, integracji percepcyjno-motorycznej i diagnostyki w pracy logopedycznej, fonetyki, foniatrii, emisji, głosu w pracy logopedycznej, z zakresu zasad prawidłowej wymowy oraz gramatyki i składni języka polskiego w pracy logopedycznej
 • potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu rozwoju psychomotorycznego i zaburzeń rozwoju dziecka do 3 roku życia w pracy logopedycznej
 • potrafi wykorzystać wiedzę dotyczącą psychologicznych problemów rozwoju i zaburzeń dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym w pracy logopedycznej
 • potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu kształtowania się i rozwoju mowy dziecka w pracy logopedycznej
 • potrafi wykorzystać podstawową wiedzę z zakresu dialektologii w pracy logopedycznej
 • potrafi wykorzystać znajomość języka jako zjawiska społecznego w pracy logopedycznej oraz wykorzystywać komunikację alternatywną w pracy logopedycznej
 • potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu dwujęzyczności i związanych z tym zaburzeń w pracy logopedycznej oraz pracować z dziećmi dwujęzycznymi
 • potrafi prowadzić diagnostykę logopedyczną, proces logopedyczny i wczesną interwencję logopedyczną
 • potrafi wykorzystać wiedzę dotyczącą opóźnionego rozwoju mowy w pracy logopedycznej i pracować z dziećmi dotkniętymi takim opóźnieniem
 • potrafi prowadzić proces logopedyczny dla dzieci z wadami twarzowo-zgryzowymi
 • potrafi prowadzić proces logopedyczny dla dzieci z afazją, dyslalią, anartrią, dysartrią i innymi zaburzeniami
 • potrafi prowadzić proces logopedyczny dla dzieci z zaburzeniami mowy wynikającymi z upośledzenia umysłowego, prowadzić proces logopedyczny służący usuwaniu zaburzeń mowy oraz prowadzić proces logopedyczny dla dzieci dotkniętych jąkaniem i innymi logoneurozami
 • potrafi pracować z dziećmi z zaburzeniami czytania i pisania
 • potrafi prowadzić zajęcia z logorytmiki
 • potrafi wykorzystać elementy pedagogiki zabawy w pracy logopedycznej
 • potrafi pracować z dziećmi z zaburzeniami komunikacji językowej wynikającymi z autyzmu
 • potrafi wykorzystać elementy psychoterapii, szczególnie metody relaksacji i reedukacji psychomotorycznej, w pracy logopedycznej z dziećmi
 • potrafi współpracować z rodzicami i rodzinami dzieci dotkniętych zaburzeniami mowy
 • potrafi współpracować z innymi specjalistami udzielającymi pomocy dziecku objętemu procesem logopedycznym
 • potrafi samodzielnie pogłębiać i wzbogacać swoją wiedzę zawodową, a także poddawać ją krytycznej ocenie
 • potrafi samodzielnie planować swój rozwój zawodowy

w zakresie kompetencji społecznych

 • jest świadom spoczywającej na nim odpowiedzialności podczas pracy z dziećmi z problemami i zaburzeniami mowy oraz z rodzinami tych dzieci, jest otwarty na nowe wyzwania i wrażliwy na problemy oraz potrzeby swoich podopiecznych
 • jest przygotowany do pracy samodzielnej i w grupie, z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
 • jest świadom konieczności etycznego zachowania wobec wychowanków oraz przestrzegania zasad etyki i prawa regulujących pracę logopedy
 • jest przygotowany do realizowania koncepcji uczenia się przez całe życie

Szczegóły dotyczące studiów

PROGRAM STUDIÓW

 • Dydaktyka specjalna
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 • Neuropsychologia i neuropsychologiczne podstawy zaburzeń mowy
 • Wprowadzenie do logopedii
 • Psychiatria dziecięca
 • Wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii i patologii człowieka
 • Integracja percepcyjno-motoryczna
 • Foniatria (fizjologia i patologia narządów mowy), zaburzenia głosu
 • Audiologia pedagogiczna
 • Język jako zjawisko społeczne; elementy socjolingwistyki
 • Fonetyka nadawania i odbioru
 • Podstawowe wiadomości o systemie fonologicznym języka polskiego
 • Podstawowe wiadomości o budowie gramatycznej, o składni i słownictwie języka polskiego
 • Prawidła poprawnej wymowy
 • Minimum dialektologiczne dla logopedów
 • Podstawowe wiadomości o rozwoju psychomotorycznym i zaburzeniach rozwoju dziecka od 0–3 r.ż
 • Psychologiczne problemy rozwoju i zaburzeń dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym
 • Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka
 • Pedagogika specjalna – wybrane zagadnienia
 • Komunikacja alternatywna
 • Opóźniony rozwój mowy
 • Dwujęzyczność – zaburzenia komunikacji językowej
 • Wczesna interwencja logopedyczna
 • Wady twarzowo-zgryzowe i ich wpływ na wady wymowy. Ortodoncja
 • Dysglosje
 • Niedokształcenie mowy o typie afazji
 • Dyslalia
 • Afazja
 • Zaburzenia mowy upośledzonych umysłowo, psychogenne zaburzenia mowy
 • Surdologopedia
 • Anartria i dysartria
 • Jąkanie oraz inne logoneurozy
 • Zaburzenia czytania i pisania
 • Metodyka usuwania zaburzeń
 • Kultura żywego słowa – emisja głosu
 • Metodyka postępowania logopedycznego (w tym: diagnostyka zaburzeń mowy)
 • Metody relaksacji i reedukacji psychomotorycznej dzieci
 • Logorytmika
 • Elementy pedagogiki zabawy
 • Zaburzenia komunikacji językowej – autyzm
 • Współpraca z rodzicami
 • Praktyki zawodowe

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
• studia podyplomowe, 4 semestry – 630 /h
• liczba godzin praktyki – 180 /h

Zapisz się

WYMAGANIA

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie karty zgłoszeniowej (do pobrania ze strony www.cb.szczecin.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu
Zapisz się

ŚWIADECTWO

Absolwenci otrzymują, zgodnie ze wzorem ministerialnym, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

Zapisz się

DOKUMENTY DO POBRANIA

 • Karta zgłoszenia
 • Ankieta rekrutacyjna

POBIERZ

Zapisz się

WYKŁADOWCY

Opiekun kierunku

Zapisz się

Program studiów podyplomowych opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668), w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018, poz. 1861 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (załącznik nr 3, Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego, nauczyciela logopedy i nauczyciela prowadzącego zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka).

Partnerzy Uczelni

Klaster.it

Policja

Microsoft

Uczelnia IT

Micosoft Azure

BBN

Technopark Pomerania

Tieto

enato.pl

InfinIT Codelab

Cloudica

Fundacja IT

OpenEDG

Kanbo

Umlaut

Sejm RP

Komisja BIO w Europarlamencie

Mój Dom

Dom Pomocy Społecznej

12 Dywizja

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie

Komenda Wojewódzka PSP

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Miasto Szczecin

C++

Sense

Uzdrowisko Kołobrzeg

Przedszkole nr 2 Hejnałek

Muzeum Narodowe

ZP Grodzisk

SOSW w Tanowie

SOSW nr 2 w Szczecinie

ZUW w Szczecinie

Object Connect

Poradnia Nowogard

Skip to content