Płatności

362,50 zł (czesne)

Liczba wpłat: 16

4

Liczba semestrów

Inne opcje:

– Istnieje możliwość wyboru płatności
semestralnej bądź jednorazowej
– Istnieje możliwość zmiany płatności
ze względu na dofinansowania

 • – 630 godzin zajęć (w tym 180h praktyk)
 • – kierunek kończy się egzaminem
Celem studiów podyplomowych Logopedia jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela-logopedy lub logopedy w placówkach oświatowo-wychowawczych, artystycznych, poradniach specjalistycznych, w tym poradniach psychologiczno-pedagogicznych, gabinetach terapeutycznych i innych placówkach, w których prowadzone są działania lub zajęcia z zakresu logopedii.

Uczestnicy zyskują także kwalifikacje do pracy w prywatnych gabinetach logopedycznych, w tym do prowadzenia własnych gabinetów logopedycznych.

*Cena uzależniona od miasta, wielkości grupy oraz obowiązującej promocji w danym mieście wg. regulaminu promocyjnego.

Promocje

Dla osób, które zapiszą się na studia przygotowaliśmy atrakcyjne zniżki w opłatach.

0 zł opłaty

wpisowej

 • zamiast 200 zł

10% zniżki

dla absolwentów SSW Collegium Balticum w latach 2016-2022r

zapisy na studia

Cele szczegółowe:

 • wyposażenie uczestników pogłębioną i szczegółową wiedzę z zakresu logopedii, medycznych i psychologicznych aspektów zaburzeń mowy, warsztatu pracy logopedy oraz metod pracy z dziećmi z zaburzeniami mowy oraz z ich rodzinami
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności terapeutyczne, takie jak: komunikacja, terapia zabawą, techniki relaksacyjne, które przygotują uczestników do budowania pozytywnych kontaktów z dziećmi i ich rodzinami i umożliwią prawidłowe, skuteczne prowadzenie całego procesu logopedycznego
 • wyposażenie uczestników w umiejętności i kompetencje niezbędne do prowadzenia zajęć z logopedii w przedszkolach, szkołach, placówkach edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku, a także w placówkach pomocy społecznej, ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz prywatnych gabinetach logopedycznych

Absolwent studiów podyplomowych po zrealizowaniu ww. przedmiotów osiągnie następujące efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

 

 • ma wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej, dydaktyki i diagnostyki specjalnej, neuropsychologii, psychiatrii, logopedii, surdologopedii i zasady wczesnej interwencji logopedycznej, anatomii, fizjologii i patologii człowieka, integracji percepcyjno-motorycznej, foniatrii i audiologii
 • ma wiedzę z zakresu fonetyki i fonologii języka polskiego, jego gramatyce, składni i zasadach prawidłowej wymowy
 • zna podstawy dialektologii
 • rozumie język jako zjawisko społeczne
 • ma wiedzę z zakresu rozwoju psychomotorycznego i zaburzeń rozwoju dziecka do 3 roku życia oraz z zakresu kształtowania się i rozwoju mowy dziecka
 • ma wiedzę dotyczącą psychologicznych problemów rozwoju i zaburzeń dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym
 • zna i rozumie zasady komunikacji alternatywnej, zjawisko dwujęzyczności i związanych z tym zaburzeń, przyczyny opóźnionego rozwoju mowy oraz wpływ wad twarzowo zgryzowych na wady wymowy
 • zna i rozumie przyczyny i objawy problemów i zaburzeń mowy, takich jak afazja, dyslalia i inne oraz zaburzeń mowy związane z upośledzeniem intelektualnym
 • zna i rozumie sposoby pracy logopedycznej, przyczyny i objawy zaburzeń czytania i pisania, zasady emisji głosu
 • ma wiedzę z zakresu logorytmiki
 • zna podstawy pedagogiki zabawy i jej znaczenia dla procesu logopedycznego
 • zna i rozumie zasady pracy z rodzicami i rodzinami dzieci objętych procesem logopedycznym oraz podstawy psychoterapii, w tym metod relaksacji i reedukacji psychomotorycznej dzieci

 

Zapisz się

W zakresie umiejętności:

 

 • potrafi wykorzystać w praktyce pedagogicznej wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej, dydaktyki i diagnostyki specjalnej, neuropsychologii, psychiatrii oraz anatomii, fizjologii i patologii człowieka, logopedii, surdologopedii, foniatrii, audiologii, integracji percepcyjno-motorycznej i diagnostyki w pracy logopedycznej, fonetyki, foniatrii, emisji, głosu w pracy logopedycznej, z zakresu zasad prawidłowej wymowy oraz gramatyki i składni języka polskiego w pracy logopedycznej
 • potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu rozwoju psychomotorycznego i zaburzeń rozwoju dziecka do 3 roku życia w pracy logopedycznej
 • potrafi wykorzystać wiedzę dotyczącą psychologicznych problemów rozwoju i zaburzeń dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym w pracy logopedycznej
 • potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu kształtowania się i rozwoju mowy dziecka w pracy logopedycznej
 • potrafi wykorzystać podstawową wiedzę z zakresu dialektologii w pracy logopedycznej
 • potrafi wykorzystać znajomość języka jako zjawiska społecznego w pracy logopedycznej oraz wykorzystywać komunikację alternatywną w pracy logopedycznej
 • potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu dwujęzyczności i związanych z tym zaburzeń w pracy logopedycznej oraz pracować z dziećmi dwujęzycznymi
 • potrafi prowadzić diagnostykę logopedyczną, proces logopedyczny i wczesną interwencję logopedyczną
 • potrafi wykorzystać wiedzę dotyczącą opóźnionego rozwoju mowy w pracy logopedycznej i pracować z dziećmi dotkniętymi takim opóźnieniem
 • potrafi prowadzić proces logopedyczny dla dzieci z wadami twarzowo-zgryzowymi
 • potrafi prowadzić proces logopedyczny dla dzieci z afazją, dyslalią, anartrią, dysartrią i innymi zaburzeniami
 • potrafi prowadzić proces logopedyczny dla dzieci z zaburzeniami mowy wynikającymi z upośledzenia umysłowego, prowadzić proces logopedyczny służący usuwaniu zaburzeń mowy oraz prowadzić proces logopedyczny dla dzieci dotkniętych jąkaniem i innymi logoneurozami
 • potrafi pracować z dziećmi z zaburzeniami czytania i pisania
 • potrafi prowadzić zajęcia z logorytmiki
 • potrafi wykorzystać elementy pedagogiki zabawy w pracy logopedycznej
 • potrafi pracować z dziećmi z zaburzeniami komunikacji językowej wynikającymi z autyzmu
 • potrafi wykorzystać elementy psychoterapii, szczególnie metody relaksacji i reedukacji psychomotorycznej, w pracy logopedycznej z dziećmi
 • potrafi współpracować z rodzicami i rodzinami dzieci dotkniętych zaburzeniami mowy
 • potrafi współpracować z innymi specjalistami udzielającymi pomocy dziecku objętemu procesem logopedycznym
 • potrafi samodzielnie pogłębiać i wzbogacać swoją wiedzę zawodową, a także poddawać ją krytycznej ocenie
 • potrafi samodzielnie planować swój rozwój zawodowy
Zapisz się

W zakresie kompetencji społecznych:

 • jest świadom spoczywającej na nim odpowiedzialności podczas pracy z dziećmi z problemami i zaburzeniami mowy oraz z rodzinami tych dzieci, jest otwarty na nowe wyzwania i wrażliwy na problemy oraz potrzeby swoich podopiecznych
 • jest przygotowany do pracy samodzielnej i w grupie, z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
 • jest świadom konieczności etycznego zachowania wobec wychowanków oraz przestrzegania zasad etyki i prawa regulujących pracę logopedy
 • jest przygotowany do realizowania koncepcji uczenia się przez całe życie
Zapisz się

Szczegóły dotyczące studiów

Program studiów

logopedia online
 • Dydaktyka specjalna
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 • Neuropsychologia i neuropsychologiczne podstawy zaburzeń mowy
 • Wprowadzenie do logopedii
 • Psychiatria dziecięca
 • Wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii i patologii człowieka
 • Integracja percepcyjno-motoryczna
 • Foniatria (fizjologia i patologia narządów mowy), zaburzenia głosu
 • Audiologia pedagogiczna
 • Język jako zjawisko społeczne; elementy socjolingwistyki
 • Fonetyka nadawania i odbioru
 • Podstawowe wiadomości o systemie fonologicznym języka polskiego
 • Podstawowe wiadomości o budowie gramatycznej, o składni i słownictwie języka polskiego
 • Prawidła poprawnej wymowy
 • Minimum dialektologiczne dla logopedów
 • Podstawowe wiadomości o rozwoju psychomotorycznym i zaburzeniach rozwoju dziecka od 0–3 r.ż
 • Psychologiczne problemy rozwoju i zaburzeń dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym
 • Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka
 • Pedagogika specjalna – wybrane zagadnienia
 • Komunikacja alternatywna
 • Opóźniony rozwój mowy
 • Dwujęzyczność – zaburzenia komunikacji językowej
 • Wczesna interwencja logopedyczna
 • Wady twarzowo-zgryzowe i ich wpływ na wady wymowy. Ortodoncja
 • Dysglosje
 • Niedokształcenie mowy o typie afazji
 • Dyslalia
 • Afazja
 • Zaburzenia mowy upośledzonych umysłowo, psychogenne zaburzenia mowy
 • Surdologopedia
 • Anartria i dysartria
 • Jąkanie oraz inne logoneurozy
 • Zaburzenia czytania i pisania
 • Metodyka usuwania zaburzeń
 • Kultura żywego słowa – emisja głosu
 • Metodyka postępowania logopedycznego (w tym: diagnostyka zaburzeń mowy)
 • Metody relaksacji i reedukacji psychomotorycznej dzieci
 • Logorytmika
 • Elementy pedagogiki zabawy
 • Zaburzenia komunikacji językowej – autyzm
 • Współpraca z rodzicami
 • Praktyki zawodowe

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
• studia podyplomowe, 4 semestry – 630 /h
• liczba godzin praktyki – 180 /h

Zapisz się

Wymagania

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie karty zgłoszeniowej (do pobrania ze strony www.cb.szczecin.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu
Zapisz się

Świadectwo

Absolwenci na kierunku Logopedia otrzymują, zgodnie ze wzorem ministerialnym, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Collegium Balticum – Akademii Nauk Stosowanych na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

Zapisz się

Dokumenty do pobrania

 • Karta zgłoszenia
 • Ankieta rekrutacyjna

POBIERZ

Zapisz się

Wykładowcy

Opiekun kierunku

Zapisz się

Kilka słów o studiach podyplomowych na kierunku Logopedia

Czym zajmuje się logopedia? Podyplomowe studia

To interdyscyplinarna dziedzina nauki, która łączy w sobie psychologię, anatomię i lingwistykę. Zajmuje się wszelkimi zaburzeniami mowy, od jąkania, przez opóźniony rozwój mowy, aż po problemy z nabywaniem języka sprzężone z autyzmem czy niepełnosprawnością intelektualną. Studia podyplomowe logopedia przygotowują do prowadzenia zajęć w zakresie terapia logopedyczna, która wspiera rozwój mowy lub umożliwia jej nabycie, a w sytuacjach, w których jest to niemożliwe, daje narzędzia do wdrożenia komunikacji alternatywnej w edukację najmłodszych.

W związku z tym, że dzieci oraz młodzież na każdym etapie nauki mogą przejawiać problemy językowe, na przykład wady wymowy, wsparcie specjalisty jest niezbędne w żłobku, przedszkolu i szkole, zarówno publicznej, jak i specjalnej czy integracyjnej. Dzięki studiom w Collegium Balticum zdobędziesz uprawnienia do podjęcia pracy w terapii dzieci,w każdej z tych placówek. Każde poradnie logopedyczne prowadzą zajęcia z zakresu terapii logopedycznej czy niwelują zaburzenia narządów mowy.

Zapisz się

Wykonywanie zawodu logopedy w placówkach oświatowych – jakie studia logopedyczne?

Umiejętność komunikacji za pomocą słów jest jedną z najważniejszych, jaką człowiek wykształca w toku swojego życia. Nierzadko jednak dziecko przejawia problemy w zakresie nabywania mowy, czy to ze względu na zaburzenia, czy przez nieodpowiednie metody wychowawcze – i właśnie wtedy pomóc może logopedia. Podyplomowe studia na kierunku logopedia w Collegium Balticum mają na celu przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu logopedy, prowadzenia zajęć profilaktycznych, diagnostyki oraz terapii logopedycznej wśród najmłodszych.

Zapisz się

Czy studia podyplomowe logopedia przygotują do zawodu logopedy?

Obecnie coraz więcej dzieci zmaga się z problemami językowymi, a jednym z wielu powodów takiego stanu rzeczy jest wysoka technologia, która zdominowała nasze życie prywatne. Dlatego zapotrzebowanie na specjalistów rośnie, a ukończona podyplomowo logopedia stanowi najkrótszą ścieżkę do zatrudnienia na takim stanowisku.

W Polsce można również zostać absolwentem tego kierunku w toku studiów magisterskich jednolitych lub studiów pierwszego albo drugiego stopnia. Jednak studia podyplomowe logopedia dają dokładnie takie same uprawnienia, co pozostałe tryby – z dyplomem można pracować zarówno w placówkach oświatowych, jak i prywatnych gabinetach – w znacznie krótszym czasie.

Zapisz się

Logopedia online – studia podyplomowe w Collegium Balticum

Cztery semestry zakończone egzaminem, zajęcia prowadzone w trybie niestacjonarnym oraz 180 godzin praktyk – to oferta Collegium Balticum na kierunku logopedia. Studia podyplomowe, także w formule online są idealnym wyborem dla aktywnych zawodowo absolwentów studiów wyższych, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne i chcą poszerzyć swoje kompetencje lub całkowicie się przebranżowić.

Kierunek Logopedia w formule online to inwestycja w zawód przyszłości oraz szansa niesienia pomocy dzieciom w jednym z najważniejszych aspektów ludzkiego życia, jakim jest mowa. Znajdziesz zatrudnienie w placówkach służby zdrowia, ośrodkach zdrowia.

Zajęcia odbywają się w trybie studiowania przez internet. Logopedia ogólna czy psychologia rozwojowa to jedne z zagadnień, z którymi spotkasz się na zajęciach.

Warunkiem podjęcia studiów na kierunku logopedia są wymagane dokumenty, jak i ukończenia studiów licencjackich bądź magisterskich.

W Collegium Balticum są również inne tryby i kierunki studiów: studia niestacjonarne i studia stacjonarne, oraz studia pierwszego stopnia (studia I stopnia) oraz studia drugiego stopnia (studia II stopnia)

Zapisz się

Program studiów podyplomowych opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668), w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018, poz. 1861 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (załącznik nr 3, Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego, nauczyciela logopedy i nauczyciela prowadzącego zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka).

Partnerzy Uczelni

Komenda Wojewódzka Policji Szczecin

Policja

Microsoft Polska - platforma do nauczania zdalnego i studia online

Microsoft

Microsoft Azure – platforma chmurowa firmy Microsoft stworzona w modelu PaaS.

Micosoft Azure

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z siedzibą w Szczecinie

BBN

Technopark Pomerania Szczecin - współpraca

Technopark Pomerania

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie

Sejm RP

Komisja bioetyczna – niezależna instytucja opiniująca i kontrolująca projekty

Komisja BIO w Europarlamencie

Mój Dom

Mój Dom

Dom pomocy społecznej - Ministerstwo Rodziny i Polityki

Dom Pomocy Społecznej

12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana im. Bolesława Krzywoustego w Szczecinie – związek taktyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

12 Dywizja

Wojewódzki Sztab Wojskowy Szczecin

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie

Wojskowa Komenda Uzupełnień Szczecin

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Szczecin

Komenda Wojewódzka PSP

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Urząd Miasta Szczecin

Miasto Szczecin

SENSE - Centrum Terapii i Stymulacji Rozwoju - współpraca w zakresie prowadzenia kierunku studiów podyplomowych Integracja Sensoryczna

Sense

Uzdrowisko Kołobrzeg - Sanatorium w Polsce

Uzdrowisko Kołobrzeg

Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce.

Przedszkole nr 2 Hejnałek

Muzeum Narodowe z siedzibą w Szczecinie

Muzeum Narodowe

Zakład Poprawczy w Grodzisku Wielkopolskim

ZP Grodzisk

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu Tanowo

SOSW w Tanowie

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 Szczecin

SOSW nr 2 w Szczecinie

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

ZUW w Szczecinie

Object Connect

Object Connect

Specjalistyczna poradnia terapeutyczna dla dzieci, młodzieży i ich rodzin Nowogard

Poradnia Nowogard

Skip to content