Opłaty

400zł

studia stacjonarne (miesięcznie)

400zł

studia niestacjonarne (miesięcznie)

Studia Bezpieczeństwo Wewnętrzne (II stopnia)

Studia II stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne stanowią rozszerzenie wiedzy i zwiększenie kompetencji intelektualnych zdobytych w trakcie studiów pierwszego stopnia.

Zróżnicowane specjalności takie jak służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne, przygotowanie obronne i bezpieczeństwo militarne, ochrona bezpieczeństwa danych, państwowe formacje mundurowe – ochrona bezpieczeństwa publicznego zapewnią Ci interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności potrzebne do realizowania się w życiu zawodowym. Zapraszamy na studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne. Zajęcia są prowadzone również on-line.

Niezależnie od tego, którą z naszych specjalności wybierzesz, zyskasz wysokie kwalifikacje i obiecujące perspektywy kariery!

Profil kandydata na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne

Cechy na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne:  stabilność emocjonalna, wytrwałość, sumienność, czujność, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, zadaniowość, dobra organizacja pracy, odwaga, samodyscyplina, skuteczność, karność.

Typowe zachowania na studia z bezpieczeństwa wewnętrznego: skupia się na realizacji celów, szuka najprostszego skutecznego rozwiązania, analizuje otrzymane informacje i wybiera te najistotniejsze, pragmatycznie podchodzi do życia.

Przydatne zainteresowania na studia magisterskie bezpieczeństwo wewnętrzne: militaria, wojskowość, obronność, międzynarodowa sytuacja geopolityczna, sztuki walki, bezpieczeństwo informacyjne.

Specjalności na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne II stopnia


50% zajęć jest realizowanych online

Kryminologia i kryminalistyka – NOWOŚĆ

bezpieczeństwo wewnętrzne

Specjalizacja na studiach bezpieczeństwo wewnętrzne: Kryminologia i kryminalistyka

Dla kogo?

Specjalność Kryminologia i kryminalistyka to oferta skierowana do tych, którzy w szczególny sposób zainteresowani są tematyką szeroko pojętej problematyki przestępczości, w szczególności przyczyn zachowań przestępnych, motywacji sprawców przestępstw jak i metod wykrywania ( identyfikacji) sprawcy czynu zabronionego.  Miejsce szczególne zajmują tu metody zwalczania przestępczości oraz zjawisk społecznie niebezpiecznych, ekspertyzy kryminalistyczne,  jak i taktyka kryminalistyczna. Jest to oferta dla:

 • absolwenta szkoły średniej,
 • funkcjonariuszy służb mundurowych,
 • pracowników ochrony,
 • strażników miejskich i gminnych,
 • pracowników samorządowych odpowiedzialnych za współpracę z Policją i Strażą Miejską w zakresie współdziałania na rzecz bezpieczeństwa publicznego,
 • pracowników banków,
 • innych osób zainteresowanych wykrywaniem przestępstw

Wiedza i kompetencje:

 

 • podstawowa wiedza teoretyczna w zakresie formułowania i analizy problemów z dziedziny kryminologii i kryminalistyki ,
 • pełna wiedza w zakresie wykorzystywania metod wykrywczych w procesie identyfikacji sprawcy przestępstwa,
 • podniesienie kwalifikacji w zakresie analizy przyczyn przestępczości i przebiegu procesu wykrywczego z wykorzystaniem najnowszych metod naukowych,
 • podniesienie kwalifikacji w zakresie bezpieczeństwa powszechnego z e szczególnym uwzględnieniem osoby pokrzywdzonej,
 • pełna wiedza w zakresie zarządzania bezpieczeństwem powszechnego,
 • zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa jednostki , predestynacji grup społecznych , miejsc szczególnie niebezpiecznych oraz grup wysokiego ryzyka,
 • podniesienie kwalifikacji w zakresie analizy śladów kryminalistycznych i ich identyfikacji, analizy kryminalnej
 • gruntowne przygotowanie do analizy cech sprawcy przestępstwa w oparciu o najnowsze osiągnięcia nauki; profil kryminalny i profil kryminalistyczny
 • zagadnienia dotyczące monitorowania stanu i warunków zapewnienia ciągłości bezpieczeństwa powszechnego
 • współczesny przestępca; cechy typowe sprawcy

Uprawnienia/praca/korzyści

 • formacje mundurowe , agencje ochrony osób i mienia, samorząd terytorialny, przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe i banki, ochrona portów lotniczych
Zapisz się

Logistyka i bezpieczeństwo transportu i komunikacji – NOWOŚĆ

bezpieczeństwo wewnętrzne

Specjalizacja na studiach bezpieczeństwo wewnętrzne: Logistyka i bezpieczeństwo transportu i komunikacji

Dla kogo?

Specjalność Logistyka i bezpieczeństwo transportu i komunikacji to oferta skierowana do tych, którzy w szczególny sposób zainteresowani są tematyką szeroko pojętego transportu, logistyki, budowy i działania pojazdów samochodowych, a także z obsługą procesów transportowych, jak i uczestniczeniem w transporcie i komunikacji. Jest to oferta dla:

 • absolwenta szkoły średniej,
 • pracownika centrum logistycznego,
 • pracownika przedsiębiorstwa transportowego,
 • pracownika wybranego organu bezpieczeństwa.

Wiedza i kompetencje:

 • podstawowa wiedza teoretyczna w zakresie formułowania i analizy problemów logistycznych w organizacji i jej otoczeniu rynkowym,
 • pełna wiedza w zakresie wykorzystywania metod ilościowych i jakościowych w projektowaniu procesów logistycznych,
 • podniesienie kwalifikacji w zakresie analizy przyczyn i przebiegu konkretnych procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych, w szczególności w branży TSL,
 • podniesienie kwalifikacji w zakresie bezpieczeństwa funkcjonowania systemów z udziałem uczestnika ruchu drogowego,
 • pełna wiedza w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w transporcie i komunikacji powszechnej,
 • zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa funkcjonowania systemów z udziałem obiektów technicznych i otoczenia,
 • podniesienie kwalifikacji w zakresie obsługi krajowych i międzynarodowych procesów transportowych,
 • gruntowne przygotowanie do prac związanych z eksploatacją i planowaniem sterowania ruchem w transporcie,
 • zagadnienia dotyczące monitorowania stanu i warunków zapewnienia ciągłości bezpieczeństwa systemów transportowych,
 • zarządzanie bezpieczeństwem systemów transportowych.

Uprawnienia/praca/korzyści

 • przedsiębiorstwa transportowe, przedsiębiorstwa spedycyjne, centra usług logistycznych, instytucje rządowe i samorządowe zajmujące się funkcjonowaniem branży TSL, jednostki administracji państwowej i samorządowej odpowiedzialne za ochronę i ratowanie życia ludzi, sektory gospodarki zajmujące się projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń i systemów zabezpieczeń technicznych oraz systemów monitorowania i zwalczania zagrożeń.
Zapisz się

Zarządzanie kryzysowe

bezpieczeństwo wewnętrzne

Specjalizacja na studiach bezpieczeństwo wewnętrzne: Zarządzanie kryzysowe

Dla kogo?

To propozycja wyłącznie dla Tych, których cechuje pozytywne nastawienie wobec Państwa i gotowi są podjąć działania dla Jego dobra, profesjonalnie zapobiegać sytuacjom kryzysowym oraz pragną nauczyć się skutecznie zarządzać bezpieczeństwem na różnych poziomach samorządu terytorialnego.

Wiedza i kompetencje:

Wybór tej specjalności zapewni zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu nowoczesnych zintegrowanych systemów zarządzania, zarządzania systemami infrastruktury krytycznej oraz kształtowania bezpiecznej przestrzeni w wymiarze lokalnym. Będziesz potrafił identyfikować zagrożenia, konstruować plan zarządzania kryzysowego, organizować pracę zespołów centrów zarządzania kryzysowego na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim, posługiwać się systemami informatycznymi w zarządzaniu kryzysowym oraz współpracować z mediami.

Wiedza i kompetencje:

Nasi Studenci na kierunku BW o specjalności zarządzanie kryzysowe wśród wykładowców znajdą znakomitych ekspertów oraz praktyków zajmujących się na co dzień zagadnieniami przywództwa i zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Pod okiem sprawdzonej kadry dydaktycznej uzyskają kompetencje oraz umiejętności potrzebne do identyfikacji zagrożeń i przeciwdziałania im, opanują techniki radzenia sobie ze stresem w sytuacjach konfliktowych i wymagających zdecydowanego opanowania.

Praca dla absolwenta:

Pracownik: Centrum Zarządzania Kryzysowego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego; ds. formacji obrony cywilnej kraju; ds. ochrony infrastruktury krytycznej; ds. organizacji imprez masowych; Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Funkcjonariusz: Państwowej Straży Pożarnej; Policji; Straży Granicznej; Straży Miejskiej.

Zapisz się

Przygotowanie obronne i bezpieczeństwo militarne

bezpieczeństwo wewnętrzne

Specjalizacja na studiach bezpieczeństwo wewnętrzne: Przygotowanie obronne i bezpieczeństwo militarne

Dla kogo?

Jeśli interesuje Cię problematyka bezpieczeństwa i obronności oraz chcesz zostać poszukiwanym specjalistą w tych dziedzinach, ta specjalność jest stworzona właśnie dla Ciebie.

Wiedza i kompetencje:

Uzyskasz wiedzę pozwalająca na dokonywanie analizy zewnętrznych uwarunkowań bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, w tym bezpieczeństwa europejskiego i euroatlantyckiego. Zdobędziesz także wiedzę i umiejętności z zakresu roli administracji publicznej w narodowym systemie obronnym, roli Sił Zbrojnych w systemie zarządzania kryzysowego oraz współpracy cywilno-wojskowej, programowania pozamilitarnych przygotowań obronnych i miejsca organizacji pozarządowych w systemie obronnym państwa.

Dodatkowy atut specjalności:

Interesujące zajęcia prowadzone przez wykładowców-praktyków, które w nieszablonowy sposób pozwolą studentowi poznać zagadnienia związane z funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa narodowego.

Praca dla absolwenta:

Żołnierz zawodowy, cywilny pracownik instytucji sektora bezpieczeństwa, pracownik agencji wojskowej bądź wywiadowczej, pracownik zespołu reagowania kryzysowego.

Zapisz się

Służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne

bezpieczeństwo wewnętrzne

Specjalizacja na studiach bezpieczeństwo wewnętrzne: Służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne

Dla kogo?

To idealna specjalność dla Ciebie, jeżeli chcesz związać swoją karierę ze służbami mundurowymi lub realizować się zawodowo w innej profesji związanej z bezpieczeństwem publicznym.

Wiedza i kompetencje:

Zyskasz wiedzę i umiejętności z zakresu systemu bezpieczeństwa publicznego, teorii dowodzenia w Policji i zasad jej działania w ramach Europolu i Interpolu. Dzięki profesjonalnym warsztatom zdobędziesz również umiejętności z zakresu metodyki wykrywania oraz ścigania wykroczeń i przestępstw, a także stosowania środków przymusu bezpośredniego.

Dodatkowy atut specjalności:

Dzięki tej specjalności będziesz mógł wykonywać zawód pełen wyzwań, od którego zależy bezpieczeństwo Twojej ojczyzny!

Praca dla absolwenta:

Służba w strukturach Policji, służba w Żandarmerii Wojskowej, funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu, funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Zapisz się

Inne kierunki

Partnerzy uczelni

Klaster.it

Policja

Microsoft

Uczelnia IT

Micosoft Azure

BBN

Technopark Pomerania

Tieto

enato.pl

InfinIT Codelab

Cloudica

Fundacja IT

OpenEDG

Kanbo

Umlaut

Sejm RP

Komisja BIO w Europarlamencie

Mój Dom

Dom Pomocy Społecznej

12 Dywizja

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie

Komenda Wojewódzka PSP

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Miasto Szczecin

C++

Sense

Uzdrowisko Kołobrzeg

Przedszkole nr 2 Hejnałek

Muzeum Narodowe

ZP Grodzisk

SOSW w Tanowie

SOSW nr 2 w Szczecinie

ZUW w Szczecinie

Object Connect

Poradnia Nowogard

Skip to content