Płatności

435 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10

3

Liczba semestrów

Inne opcje:

– Istnieje możliwość wyboru płatności
semestralnej bądź jednorazowej
– Istnieje możliwość zmiany płatności
ze względu na dofinansowania

 • – 630 godzin zajęć (w tym 180h praktyk)
 • – kierunek kończy się egzaminem
Celem studiów online ( dawna Oligofrenopedagogika ) – Edukacja, wspomaganie i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pracy z osobami dotkniętymi lżejszą i głębszą niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświaty prowadzących działania o charakterze edukacyjnym, wychowawczym, wspierającym i integracyjnym, do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną oraz z ich rodzinami.

Uczestnik zdobędzie umiejętności i kompetencje umożliwiające pracę o charakterze edukacyjnym, opiekuńczym, wychowawczym i wspomagającym. Dzięki pogłębionej wiedzy uczestnik będzie lepiej rozumiał przyczyny występowania niepełnosprawności intelektualnej, będzie potrafił pracować z osobami dotkniętymi tą niepełnosprawnością, odpowiednio dobierać metody dydaktyczne i wychowawcze oraz prowadzić zajęcia o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym.

Uczestnik będzie przygotowany do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w szkołach specjalnych i integracyjnych oraz w innych placówkach oświatowych i instytucjach wspierających osoby z niepełnosprawnościami intelektualnie.

*Cena uzależniona od miasta, wielkości grupy oraz obowiązującej promocji w danym mieście wg. regulaminu promocyjnego.

Promocje

Dla osób, które zapiszą się na studia przygotowaliśmy atrakcyjne zniżki w opłatach.

Zniżka

0 zł opłaty wpisowej i 10% zniżki

 • w czesnym dla wszystkich nowych kandydatów SP*

Zniżka

0 zł opłaty wpisowej i 20% zniżki

 • w czesnym dla studentów i absolwentów CB ANS* **

Zniżka

0 zł opłaty wpisowej i 50% zniżki

 • w czesnym na drugi, tańszy kierunek – dla osób zapisujących się na dwa kierunki jednocześnie ( przy czym pierwszy kierunek jest pełnopłatny) lub dla osób, które są obecnie studentami SW lub uczestnikami SP CB-ANS* **

0 zł opłaty

wpisowej

 • zamiast 200 zł

10% zniżki

dla absolwentów SSW Collegium Balticum w latach 2016-2022r

* promocje nie łączą się ze sobą
** nie dotyczy kierunków: IS, Ajurweda, Akademia Lidera Plus, Zarządzanie bezpieczeństwem w organizacji, Medyczny Trener
(te kierunki obejmuje promocja:  0 zł opłaty wpisowej i 10% zniżki w czesnym dla obecnych studentów SW, uczestników SP i absolwentów CB ANS)

zapisy na studia

Cele szczegółowe:

 • pogłębienie i uzupełnienie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności dydaktycznych, wychowawczych i terapeutycznych z obszaru niepełnosprawności intelektualnej, metodyki pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną oraz metodyki pracy z rodzinami, w których są osoby dotknięte niepełnosprawnością intelektualną
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności wychowawcze i terapeutyczne, takie jak: komunikacja, socjoterapia, doradztwo zawodowe, które przygotują uczestników do budowania pozytywnych kontaktów z osobami dotkniętymi niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzinami i umożliwią prawidłowe, skuteczne prowadzenie całego procesu edukacyjnego, wychowawczego i wspomagającego
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć edukacyjnych, integracyjnych i wspomagających dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolach, szkołach, placówkach specjalnych i placówkach integracyjnych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku, a także w innych placówkach oświatowych i w placówkach pomocy społecznej, ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz organizacjach pozarządowych skupiających dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną

Absolwent studiów podyplomowych po zrealizowaniu ww. przedmiotów osiągnie następujące efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

 • zna podstawy psychologii klinicznej i psychopatologii
 • ma wiedzę dotyczącą postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną, wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej i jej subdyscyplin, w tym szczególnie oligofrenopedagogiki oraz wiedzę z zakresu edukacji integracyjnej i włączającej
 • zna zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej
 • ma wiedzę z zakresu wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz rozwijania ich zainteresowań oraz wiedzę dotyczącą dojrzałości szkolnej dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz zna zasady udzielania takim dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • zna zasady wspierania i pracy z rodziną dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
 • ma wiedzę z zakresu pracy opiekuńczo-wychowawczej i socjoterapeutycznej, pomocy społecznej, doradztwa zawodowego i wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • zna i rozumie wybrane zagadnienia z dydaktyki specjalnej, diagnostyki w pedagogice specjalnej oraz diagnostyki psychopedagogicznej
 • ma wiedzę z zakresu integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • ma wiedzę z zakresu metodyki nauczania i wychowywania dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w kształceniu zintegrowanym, w internacie i w świetlicy oraz na różnych poziomach edukacji
 • zna i rozumie medyczne aspekty edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • ma wiedzę z zakresu edukacji i rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zakresu prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
 • zna zasady pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w wybranych instytucjach opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych
 • zna prawne podstawy pracy z rodziną dziecka z niepełnosprawnością intelektualną oraz rozumie kulturowe i społeczne aspekty edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • zna różne formy terapii, w tym arteterapię, terapię zabawą, muzyką i przy wykorzystaniu dramy
Zapisz się

W zakresie umiejętności:

 • potrafi wykorzystać wiedzę i narzędzia z zakresu psychologii klinicznej i psychopatologii w pracy pedagogicznej z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną oraz wykorzystać wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej i jej subdyscyplin, w tym oligofrenopedagogiki, w pracy pedagogicznej z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, a także wykorzystać w praktyce pedagogicznej wiedzę z zakresu dydaktyki specjalnej
 • potrafi rozpoznać i ocenić postawy społecznych wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną, przewidzieć je, a także wpływać na ich kształtowanie
 • potrafi prowadzić rehabilitację osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • potrafi wykorzystać wiedzę i narzędzia z zakresu edukacji integracyjnej i włączającej w pracy pedagogicznej z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, wykorzystać wiedzę i narzędzia z zakresu komunikacji interpersonalnej podczas pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, z ich rodzicami, z ich otoczeniem oraz z innymi specjalistami i pedagogami oraz prowadzić działania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
 • potrafi prowadzić działania z zakresu rozwijania zainteresowań dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
 • potrafi wykorzystać w praktyce pedagogicznej wiedzę z zakresu dojrzałości szkolnej dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, udzielać pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną oraz wspierać rodzinę dziecka z niepełnosprawnością intelektualną oraz pracować z tą rodziną
 • potrafi prowadzić działania z zakresu pracy opiekuńczo-wychowawczej, pomocy społecznej i socjoterapeutycznej dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz prowadzić działania z zakresu doradztwa zawodowego i wsparcia społecznego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • potrafi prowadzić działania mające na celu integrację społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu prawnych podstaw pracy z rodziną dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
 • potrafi prowadzić zajęcia korekcyjno-kompensacyjne podczas terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, prowadzić zajęcia wychowawcze w internacie i w świetlicy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, prowadzić zajęcia z zakresu kształcenia zintegrowanego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz pracować z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w wybranych instytucjach opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych
 • potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu kulturowych i społecznych aspektów edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • potrafi planować, realizować i oceniać proces nauczania osób z niepełnosprawnością intelektualną na wszystkich poziomach edukacji
 • potrafi prowadzić różne formy terapii, w tym arteterapię, terapię zabawą, muzyką i przy wykorzystaniu dramy
Zapisz się

W zakresie kompetencji społecznych:

 • jest świadom spoczywającej na nim odpowiedzialności podczas pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną oraz z rodzicami tych dzieci, otwarty na nowe wyzwania i wrażliwy na problemy oraz potrzeby swoich podopiecznych
 • jest przygotowany do pracy samodzielnej i w grupie, z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
 • jest świadom konieczności etycznego zachowania wobec wychowanków oraz przestrzegania zasad etyki i prawa regulujących pracę pedagoga
 • jest przygotowany do realizowania koncepcji uczenia się przez całe życie
Zapisz się

Szczegóły dotyczące studiów

Program – Studia Oligofrenopedagogika

 • Dydaktyka specjalna
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 • Podstawy psychologii rozwojowej, klinicznej i psychopatologii
 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Edukacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – wprowadzenie
 • Medyczne aspekty edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Diagnostyka psychopedagogiczna
 • Edukacja integracyjna i włączająca
 • Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie
 • Edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Pomoc społeczna na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Komunikacja interpersonalna oraz poradnictwo i praca z rodziną
 • Prawne podstawy pracy z rodziną dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
 • Kulturalne i społeczne aspekty edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacji indywidualnej dziecka
 • Metodyka nauczania i wychowania osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną na poszczególnych etapach edukacji
 • Metodyka nauczania i wychowania osób z głębszą i głęboką niepełnosprawnością intelektualną
 • Metodyka terapii ruchem
 • Arteterapia
 • Metodyka terapii zabawą. Drama w edukacji
 • Metodyka terapii muzyką
 • Praktyki zawodowe

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
– Studia podyplomowe 3 semestralne – 630 godzin
– Liczba godzin praktyki – 180 godzin

Zapisz się

Wymagania

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie karty zgłoszeniowej (do pobrania ze strony www.cb.szczecin.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu
Zapisz się

Świadectwo

Absolwenci otrzymują, zgodnie ze wzorem ministerialnym, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

Zapisz się

Dokumenty do pobrania

 • Karta zgłoszenia
 • Ankieta rekrutacyjna

POBIERZ

Zapisz się

Wykładowcy

Opiekun kierunku

Zapisz się

Kilka słów o Oligofrenopedagogice

Oligofrenopedagogika to praca z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie

Jako społeczeństwo coraz lepiej rozumiemy sytuację osób z niepełnosprawnościami oraz to, jakiej pomocy potrzebują. W przypadku deficytów intelektualnych zadaniem wychowawców jest przystosowanie ucznia do życia w społeczeństwie, pomoc w nabyciu jak najszerszej gamy umiejętności i umożliwienie samodzielnego funkcjonowania.

Studia podyplomowe w Collegium Balticum, który niegdyś nosił nazwę oligofrenopedagogika – obecnie studia podyplomowe z zakresu edukacji, wspomagania i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną – kierowany jest do absolwentów pedagogiki, pedagogiki specjalnej i kierunków nauczycielskich. Zapisać może się każdy, kto posiada tytuł magistra. Zajęcia mają na celu przygotowanie słuchaczy do nauczania i wspomagania rehabilitacji w placówkach oświatowych specjalnych oraz ogólnodostępnych. Studia podyplomowe oligofrenopedagogika stanowią uzupełnienie dotychczasowych kwalifikacji o obecnie pożądaną na rynku pracy specjalność.

Zapisz się

Czym zajmuje się oligofrenopedagogika? Podyplomowe studia też w formule online

Każda osoba z niepełnosprawnością intelektualną jest inna. Poczynając od stopnia deficytu, a kończąc na nadrzędnych zaburzeniach, takich jak autyzm lub zespół Downa – program rehabilitacji każdorazowo będzie się różnił. Oligofrenopedagogika studia podyplomowe online dają narzędzia do pracy z młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie oraz przeprowadzenia rzetelnej diagnozy oraz ułożenia planu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych tak, aby uwzględnić potrzeby dziecka.

Studia przygotowują słuchaczy do poznania nie tylko podstaw biologicznych niepełnosprawności oraz metodykę pracy, ale również zapoznają się z takimi technikami jak arteterapia, terapia ruchem, muzyką i zabawą. Oligofrenopedagogika online obejmuje taki sam program, jak studia stacjonarne, w tym również 180 godzin praktyk.

Zapisz się

Oligofrenopedagogika podyplomowe studia – czy przygotują do zawodu?

Absolwenci zainteresowani uzyskaniem uprawnień do nauczania i terapeutyzowania osób z niepełnosprawnością intelektualną powinni ukończyć dodatkowe studia podyplomowe w tym zakresie, aby podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Oligofrenopedagogika podyplomowe studia stanowią zatem świetną przepustkę do zawodu. Kierunek ten został przygotowany z myślą o osobach pracujących, dlatego odbywa się w trybie weekendowym, również z możliwością zajęć online. Trwa przy tym zaledwie trzy semestry i kończy się egzaminem, a nie obroną pracy dyplomowej.

Słuchacz studiów oligofrenopedagogika, studia podyplomowe, 2 semestry poświęca na zapoznanie się z teoretycznymi podstawami niepełnosprawności intelektualnej, a z kolei ostatnie półrocze obejmuje praktyki oraz treści szczegółowe. Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwenci studiów uzyskują dyplom oraz kwalifikacje. Posiadanie przygotowania pedagogicznego jest ważnym czynnikiem pracy w szkołach np. praca nauczyciela zajęć rewalidacyjnych w oddziałach integracyjnych szkół ogólnodostępnych.

Zapisz się

Oligofrenopedagogika online – 2 semestry czy więcej?

Oligofrenopedagogika prowadzona jest według najnowszych wytycznych dla szkolnictwa wyższego w zakresie studiów podyplomowych. W zakresie oligofrenopedagogiki studia adresujemy do absolwentów szkół wyższych zainteresowanych pracą z osobami niepełnosprawnymi.

Czasami uczestnicy studiów zastanawiają się, dlaczego w przypadku studiów oligofrenopedagogika online 2 semestry to za mało. W związku z odpowiedzialnością, jaka charakteryzuje tę specjalność, w trakcie nauki nie da się pójść na skróty. Dlatego w Collegium Balticum oferujemy wyczerpujący i bogaty program, kompleksowo przygotowujący do zawodu. Celem studiów podyplomowych są kwalifikacje uprawniające do pracy nauczyciela rewalidacji indywidualnej uczniów.

Gdzie zapisać się na studia oligofrenopedagogika? Szczecin, Suwałki czy Lublin to niektóre z miast, w których prowadzimy zajęcia. Skorzystaj już dziś!

Zapisz się

PODSTAWA PRAWNA:

Program studiów podyplomowych opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668), w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018, poz. 1861 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (załącznik nr 3, Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego, nauczyciela logopedy i nauczyciela prowadzącego zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka).

Partnerzy Uczelni

Organizacja IT w województwie zachodniopomorskim

Klaster.it

Komenda Wojewódzka Policji Szczecin

Policja

Microsoft Polska - platforma do nauczania zdalnego i studia online

Microsoft

Uczelnia IT z szkoleniami

Uczelnia IT

Microsoft Azure – platforma chmurowa firmy Microsoft stworzona w modelu PaaS.

Micosoft Azure

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z siedzibą w Szczecinie

BBN

Technopark Pomerania Szczecin - współpraca

Technopark Pomerania

Tietoevry - międzynarodowa firmą wytwarzająca oprogramowanie

Tieto

enato.pl

Producent oprogramowania w Szczecinie

InfinIT Codelab

Cloudica - innowacyjne technologie

Cloudica

Fundacja IT – Zaprogramuj Swoją Przyszłość

Fundacja IT

OpenEDG - testy

OpenEDG

Kanbo

Kanbo

Umlaut

Umlaut

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie

Sejm RP

Komisja bioetyczna – niezależna instytucja opiniująca i kontrolująca projekty

Komisja BIO w Europarlamencie

Mój Dom

Mój Dom

Dom pomocy społecznej - Ministerstwo Rodziny i Polityki

Dom Pomocy Społecznej

12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana im. Bolesława Krzywoustego w Szczecinie – związek taktyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

12 Dywizja

Wojewódzki Sztab Wojskowy Szczecin

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie

Wojskowa Komenda Uzupełnień Szczecin

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Szczecin

Komenda Wojewódzka PSP

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Urząd Miasta Szczecin

Miasto Szczecin

Instytut C++

C++

SENSE - Centrum Terapii i Stymulacji Rozwoju - współpraca w zakresie prowadzenia kierunku studiów podyplomowych Integracja Sensoryczna

Sense

Uzdrowisko Kołobrzeg - Sanatorium w Polsce

Uzdrowisko Kołobrzeg

Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce.

Przedszkole nr 2 Hejnałek

Muzeum Narodowe z siedzibą w Szczecinie

Muzeum Narodowe

Zakład Poprawczy w Grodzisku Wielkopolskim

ZP Grodzisk

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu Tanowo

SOSW w Tanowie

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 Szczecin

SOSW nr 2 w Szczecinie

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

ZUW w Szczecinie

Object Connect

Object Connect

Specjalistyczna poradnia terapeutyczna dla dzieci, młodzieży i ich rodzin Nowogard

Poradnia Nowogard

Skip to content