Informacje

1450 zł

cena za semestr*

3

Liczba semestrów

 • – 630 godzin zajęć
 • – 180 godzin praktyk
 • – egzamin ustny
Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pracy z osobami dotkniętymi lżejszą i głębszą niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświaty prowadzących działania o charakterze edukacyjnym, wychowawczym, wspierającym i integracyjnym, do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną oraz z ich rodzinami.

Uczestnik zdobędzie umiejętności i kompetencje umożliwiające pracę o charakterze edukacyjnym, opiekuńczym, wychowawczym i wspomagającym. Dzięki pogłębionej wiedzy uczestnik będzie lepiej rozumiał przyczyny występowania niepełnosprawności intelektualnej, będzie potrafił pracować z osobami dotkniętymi tą niepełnosprawnością, odpowiednio dobierać metody dydaktyczne i wychowawcze oraz prowadzić zajęcia o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym.
Uczestnik będzie przygotowany do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w szkołach specjalnych i integracyjnych oraz w innych placówkach oświatowych i instytucjach wspierających osoby z niepełnosprawnościami intelektualnie.

*Cena uzależniona od miasta, wielkości grupy oraz obowiązującej promocji w danym mieście wg. regulaminu promocyjnego.

Cele szczegółowe:

w zakresie wiedzy

w zakresie umiejętności

w zakresie kompetencji społecznych

Szczegóły dotyczące studiów

PROGRAM STUDIÓW

 • Dydaktyka specjalna
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 • Podstawy psychologii rozwojowej, klinicznej i psychopatologii
 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Edukacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – wprowadzenie
 • Medyczne aspekty edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Diagnostyka psychopedagogiczna
 • Edukacja integracyjna i włączająca
 • Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie
 • Edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Pomoc społeczna na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Komunikacja interpersonalna oraz poradnictwo i praca z rodziną
 • Prawne podstawy pracy z rodziną dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
 • Kulturalne i społeczne aspekty edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacji indywidualnej dziecka
 • Metodyka nauczania i wychowania osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną na poszczególnych etapach edukacji
 • Metodyka nauczania i wychowania osób z głębszą i głęboką niepełnosprawnością intelektualną
 • Metodyka terapii ruchem
 • Arteterapia
 • Metodyka terapii zabawą. Drama w edukacji
 • Metodyka terapii muzyką
 • Praktyki zawodowe

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
– Studia podyplomowe 3 semestralne – 630 godzin
– Liczba godzin praktyki – 180 godzin

Zapisz się

WYMAGANIA

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie karty zgłoszeniowej (do pobrania ze strony www.cb.szczecin.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu
Zapisz się

ŚWIADECTWO

Absolwenci otrzymują, zgodnie ze wzorem ministerialnym, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

Zapisz się

DOKUMENTY DO POBRANIA

 • Karta zgłoszenia
 • Ankieta rekrutacyjna

POBIERZ

Zapisz się

WYKŁADOWCY

Opiekun kierunku

Zapisz się

PODSTAWA PRAWNA:

Program studiów podyplomowych opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668), w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018, poz. 1861 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (załącznik nr 3, Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego, nauczyciela logopedy i nauczyciela prowadzącego zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka).

Partnerzy Uczelni

Klaster.it

Policja

Microsoft

Uczelnia IT

Micosoft Azure

BBN

Technopark Pomerania

Tieto

enato.pl

InfinIT Codelab

Cloudica

Fundacja IT

OpenEDG

Kanbo

Umlaut

Sejm RP

Komisja BIO w Europarlamencie

Mój Dom

Dom Pomocy Społecznej

12 Dywizja

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie

Komenda Wojewódzka PSP

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Miasto Szczecin

C++

Sense

Uzdrowisko Kołobrzeg

Przedszkole nr 2 Hejnałek

Muzeum Narodowe

ZP Grodzisk

SOSW w Tanowie

SOSW nr 2 w Szczecinie

ZUW w Szczecinie

Object Connect

Poradnia Nowogard

Skip to content