Informacje

tryb: stacjonarny niestacjonarny

Płatności

2100 zł semestr studia stacjonarne
1980 zł semestr studia niestacjonarne

Opis kierunku

Student zdobywa podstawową wiedzę i umiejętności o charakterze interdyscyplinarnym w obrębie nauk humanistycznych i społecznych, niezbędne dla rozumienia procesów i uwarunkowań związanych z wychowaniem, edukacją, kształceniem człowieka w każdej fazie życia. Treści modułów pedagogicznych czerpią z nauk filozoficznych, medycznych, przyrodniczych, socjologicznych, psychologicznych oraz nauk o zarządzaniu. Umożliwiają rozumienie tych zjawisk i procesów, które związane są z rozwojem i aktywnością człowieka oraz warunków, w jakich ten proces przebiega. Kształtują umiejętności i kompetencje społeczne studenta do rozpoznawania, projektowania, organizowania, realizowania działalności pedagogicznej: wychowawczej, edukacyjnej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i terapeutycznej.

Twoja przyszłość

Rozumienie zjawisk i procesów związanych z rozwojem i aktywnością człowieka oraz warunków, w jakich ten proces przebiega kształtuje umiejętności i kompetencje społeczne studenta do rozpoznawania, projektowania, organizowania, realizowania działalności pedagogicznej: wychowawczej, edukacyjnej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i terapeutycznej.

Specjalności do wyboru

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Absolwent tej specjalności posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zna zasady organizacji i projektowania procesu kształcenia na tym etapie edukacyjnym, wspierania dziecka o szczególnych potrzebach edukacyjnych (również dziecka z dysfunkcjami rozwojowymi i dziecka uzdolnionego) i potrafi konstruować programy dydaktyczno-wychowawcze oparte na zasadach nowoczesnej neurodydaktyki.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Absolwent tej specjalności posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie realizacji zadań opiekuńczych i wychowawczych oraz funkcjonowania współczesnego sytemu opieki nad dziećmi i młodzieżą, które zagrożone są wykluczeniem społecznym. Potrafi identyfikować problemy tkwiące w rodzinie i środowisku lokalnym i rozwiązywać je z pomocą różnych instytucji opiekuńczo-wychowawczych, ze szczególnym uwzględnieniem poradnictwa wychowawczego. Zna zasady postępowania w sytuacji kryzysowej oraz potrafi stosować rozmaite metody animacji społeczno-kulturalnej skierowanej do dzieci, młodzieży i osób starszych.

Prewencja patologii i zagrożeń społecznych

Absolwent tej specjalności posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne dotyczące psychospołecznych mechanizmów powstawania zachowań dewiacyjnych, posiada umiejętność ich diagnozowania i interpretowania pod kątem przeciwdziałania marginalizacji społecznej, budowania sieci współpracy w środowisku życia dzieci i dorosłych oraz organizowania działań profilaktycznych i wspierających osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków i pracy.