Opłaty

360zl

studia stacjonarne (miesięcznie)

360zł

studia niestacjonarne (miesięcznie)

Studia Pedagogika (licencjat)

Pedagogika w Collegium Balticum to kierunek studiów, dzięki któremu zyskasz wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do tego, by móc zawodowo pomagać innym ludziom i aktualizować swój potencjał w nowych, zmieniających się warunkach. To zajęcia w przyjaznej atmosferze, prowadzone przez specjalistów, ludzi od wielu lat pracujących w zawodzie, mających olbrzymią wiedzę praktyczną i ponadprzeciętny zapał do jej przekazywania. Zapraszamy na studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne. Zajęcia są prowadzone również on-line.

Wybierając studia na tym kierunku możesz realizować się na atrakcyjnych specjalnościach, takich jak: pedagogika zdrowia z dietetyką, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz prewencja patologii i zagrożeń społecznych. Twoje perspektywy kariery rysują się zatem bardzo obiecująco. Przekonaj się o tym!

Jeżeli jesteś osobą empatyczną, lubiącą kontakt z ludźmi i wrażliwą na potrzeby innych, jeśli masz charakter społecznika, wybór pedagogiki to strzał w dziesiątkę!

Profil kandydata na studia pedagogiczne

Cechy na studia pedagogiczne: jesteś otwarty na innych ludzi, nowe idee i zdobywanie wiedzy, epatujesz optymizmem, empatią, potrafisz być opiekuńczy, twórczy, odpowiedzialny i cierpliwy.

Typowe zachowania na studia pedagogiczne: lubi obserwować i potrafi odczytywać ludzkie zachowania, rozumie emocje innych, z łatwością wczuwa się w sytuację i indywidualnie podchodzi do każdego człowieka, jest interdyscyplinarny – potrafi badać i zgłębiać wiele obszarów jednocześnie, uwielbia zdobywać wiedzę – ciągle się uczy…

Przydatne zainteresowania na studia pedagogiczne: rozwój i wychowanie człowieka, edukacja, zdrowie, dietetyka, resocjalizacja, komunikacja interpersonalna, budowanie więzi, socjoterapia, terapia pedagogiczna – po prostu interesuje Cię drugi człowiek – wspierasz i pomagasz innych.

Specjalności na kierunku Pedagogika I stopnia

Pedagogika społeczna i wspomagania rodziny – NOWOŚĆ !

Studiuj pedagogikę

Specjalizacja na studiach pedagogicznych: Pedagogika społeczna i wspomagania rodziny

Dla kogo?

Specjalność „Pedagogika społecznego wspomagania rodziny / społeczna i wspomagania rodziny” to odpowiedź na coraz większe w społeczeństwie zapotrzebowanie na fachową, merytoryczną i praktyczną pomoc z zakresu wychowania, poradnictwa i prawidłowego funkcjonowania rodziny w życiu codziennym.

Specjalność „Pedagogika społecznego wspomagania rodziny / społeczna i wspomagania rodziny” jest propozycją dla osób, które swoimi działaniami i umiejętnościami chcą wspierać podstawową jednostkę społeczną, jaką jest rodzina, oraz zapobiegać zjawiskom patologicznym.

Wiedza i kompetencje

Zdobędziesz wiedzę z zakresu pedagogiki, wychowania, współczesnych zjawisk socjologicznych i psychologicznych związanych z życiem rodzinnym; poznasz prawo rodzinne i opiekuńcze, zasady poradnictwa rodzinnego, nauczysz się tworzenia i realizowania projektów z zakresu wspierania rodziny i działalności profilaktycznej. Poznasz także metody pracy specjalisty do spraw rodziny, kuratora społecznego i mediatora rodzinnego. Zyskasz umiejętność pracy z rodziną w kryzysie, prowadzenia komunikacji w duchu porozumienia bez przemocy oraz skutecznego rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

Dodatkowy atut specjalności

Zdobędziesz umiejętność współpracy z osobami z różnych środowisk oraz z ekspertami wspierającymi rodzinę, w tym psychologami, terapeutami i pracownikami socjalnymi.

Poznasz zasady tworzenia i realizowania projektów o zasięgu krajowym i międzynarodowym poświęconym rodzinie.

Z uwagi na szeroko zakrojoną współpracę Collegium Balticum z instytucjami zajmującymi się wspieraniem rodziny będziesz mógł odbyć wartościowe, merytoryczne praktyki w placówkach, z którymi być może zechcesz się związać zawodowo po ukończeniu studiów.

Praca dla absolwenta

Absolwent pedagogiki I stopnia w zakresie pedagogiki społecznego wspomagania rodziny / społecznej i wspomagania rodziny będzie przygotowany do pracy w rządowych i pozarządowych organizacjach pomagających rodzinie (takich jak: miejskie ośrodki pomocy rodzinie, fundacje), w poradniach rodzinnych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach typu rodzinnego, schroniskach dla ofiar przemocy, ośrodkach adopcyjnych i  innych placówkach wspierających rodzinę. Absolwent będzie mógł także podjąć pracę jako kurator społeczny, asystent rodzinny lub uczestnik rządowych i pozarządowych działań z zakresu prewencji patologii w rodzinie.

Zapisz się

Pedagogika senioralna i opieki nad osobami starszymi – NOWOŚĆ !

Studiuj pedagogikę

Specjalizacja na studiach pedagogicznych: Pedagogika senioralna i opieki nad osobami starszymi

Dla kogo?

Specjalność „Pedagogika senioralna i opieki nad osobami starszymi” skierowana jest do osób zainteresowanych pracą z seniorami, wspieraniem osób starszych w codziennym życiu i realizowaniem zadań z zakresu opieki nad osobami w starszym wieku. Jeśli jesteś wrażliwy na potrzeby starszych ludzi i chcesz przyczynić się do budowania nowej kultury starzenia się w naszym społeczeństwie – ta specjalność jest dla Ciebie najlepszą propozycją.

Wiedza i kompetencje

Zdobędziesz podstawową wiedzę z pedagogiki, a także pogłębioną wiedzę z psychologii, gerontologii, geriatrii; poznasz elementy pedagogiki specjalnej, socjologii, andragogiki i pracy socjalnej, wybrane aspekty biologiczne, psychologiczne i kulturowe dotyczące funkcjonowania osób starszych w społeczeństwie, prawne aspekty pomocy i opieki nad seniorami oraz najważniejsze zagadnienia związane z edukacją zdrowotną, nowinkami medycznymi i bezpieczeństwem osób starszych.

Dodatkowy atut specjalności:

Zdobędziesz umiejętność współpracy z osobami w różnym wieku, w tym z lekarzami, psychologami i ekspertami pracującymi z seniorami.

Poznasz zasady tworzenia i realizowania projektów o zasięgu krajowym i międzynarodowym poświęconych osobom starszym.

W związku z prowadzoną w ramach programu Erasmus+ mobilnością studencką możliwe będzie odbycie części praktyk zawodowych w wybranej uczelni lub placówce zagranicznej.

Praca dla absolwenta:

Absolwent pedagogiki I stopnia w zakresie pedagogiki senioralnej i opieki nad osobami starszymi będzie przygotowany do pracy w różnorodnych instytucjach zabezpieczenia społecznego, w tym w domach pomocy społecznej, domach starców, państwowych i prywatnych domach opieki w kraju i za granicą, sanatoriach, uzdrowiskach, fundacjach, a także w instytucjach mających na celu aktywizowanie i edukowanie seniorów (takich jak akademie seniora, uniwersytety trzeciego wieku). Absolwent będzie mógł również podejmować się zadań z zakresu doradztwa gerontologicznego, jako animator życia społecznego seniorów, będzie przygotowany do tworzenia i realizowania programów skierowanych od osób starszych. Ponadto absolwent będzie miał możliwość pracować jako opiekun osób starszych w prywatnych domach seniorów w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej.

Zapisz się

Prewencja patologii i zagrożeń społecznych

Studiuj pedagogikę

Specjalizacja na studiach pedagogicznych: Prewencja patologii i zagrożeń społecznych

Dla kogo?

Jeśli chcesz, by Twoja przyszła praca była rodzajem misji oraz interesują Cię mechanizmy związane z genezą i przeciwdziałaniem patologii i zagrożeń społecznych, ta specjalność będzie idealnym wyborem dla Ciebie!

Wiedza i kompetencje:

Zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne dotyczące psychospołecznych mechanizmów powstawania zachowań nieakceptowanych społecznie, tzw. zachowań patologicznych. Nauczysz się je diagnozować, interpretować, będziesz potrafił zaplanować pomoc pod kątem przeciwdziałania zachowaniom patologicznym czy też nauczysz się dobierać metody skutecznego przeciwdziałania marginalizacji społecznej, nauczysz się budować sieci współpracy w środowisku życia dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizować działania profilaktyczne, pomocowe i wspierające osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków i pracy.

Dodatkowy atut specjalności:

Zdobyte kompetencje umożliwią Ci pracę jako funkcjonariusz służb mundurowych.

Praca dla absolwenta:

Wychowawca w policyjnej izbie dziecka, w świetlicach środowiskowych, funkcjonariusz placówki interwencyjnej, funkcjonariusz zakładu karnego, aresztu śledczego, kurator sądowy.

Zapisz się

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Studiuj pedagogikę

Specjalizacja na studiach pedagogicznych: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Dla kogo?

To idealna specjalność dla Ciebie, jeżeli lubisz być pomocny i chcesz zawodowo realizować zadania opiekuńczo-wychowawcze we współczesnym systemie opieki nad dziećmi i młodzieżą, szczególnie dziećmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym i/lub eurosierotami.

Wiedza i kompetencje:

Będziesz potrafił identyfikować problemy tkwiące w rodzinie i środowisku lokalnym, a także rozwiązywać je za pomocą różnych instytucji opiekuńczo-wychowawczych. Podczas studiów poznasz zasady postępowania w sytuacji kryzysowej oraz nauczysz się stosować rozmaite metody animacji społeczno-kulturalnej skierowanej do dzieci, młodzieży i osób starszych.

Dodatkowy atut specjalności:

Uniwersalność pod względem zatrudnienia w zawodzie pełnym wyzwań.

Praca dla absolwenta:

Wychowawca w pogotowiu opiekuńczym, opiekun w domu małego dziecka, wychowawca w świetlicy socjoterapeutycznej, pracownik centrum pomocy rodzinie, asystent rodziny.

Zapisz się

Pedagogika zdrowia z dietetyką

Studiuj pedagogikę

Specjalizacja na studiach pedagogicznych: Pedagogika zdrowia z dietetyką

Dla kogo?

Jeśli interesuje Cię problematyka zdrowia młodego człowieka, zwłaszcza w kontekście promowania zdrowego stylu życia i prowadzenia zajęć z promocji zdrowia, edukacji profilaktycznej związanej z zaburzeniami odżywiania w różnych środowiskach – to ta specjalność została przygotowana specjalnie dla Ciebie!

Wiedza i kompetencje

Zdobędziesz wiedzę z zakresu biomedycznych i psychospołecznych uwarunkowań zdrowia, umiejętności kształtowania prozdrowotnych zachowań żywieniowych oraz współpracy z innymi specjalistami oraz kompetencje społeczne umożliwiające efektywne porozumiewanie się w różnych środowiskach osób potrzebujących wsparcia i edukacji.

Dodatkowy atut specjalności:

Nabędziesz umiejętności współpracy z lekarzami, psychologami, dietetykami, trenerami podczas zajęć praktycznych.

Praca dla absolwenta:

Pedagog w zakresie promocji zdrowia w przedszkolach, szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach sportowych, rekreacyjnych.

Zapisz się

Inne kierunki

Partnerzy uczelni

Klaster.it

Policja

Microsoft

Uczelnia IT

Micosoft Azure

BBN

Technopark Pomerania

Tieto

enato.pl

InfinIT Codelab

Cloudica

Fundacja IT

OpenEDG

Kanbo

Umlaut

Sejm RP

Komisja BIO w Europarlamencie

Mój Dom

Dom Pomocy Społecznej

12 Dywizja

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie

Komenda Wojewódzka PSP

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Miasto Szczecin

C++

Sense

Uzdrowisko Kołobrzeg

Przedszkole nr 2 Hejnałek

Muzeum Narodowe

ZP Grodzisk

SOSW w Tanowie

SOSW nr 2 w Szczecinie

ZUW w Szczecinie

Object Connect

Poradnia Nowogard

Skip to content