Opłaty

530zl

studia stacjonarne (miesięcznie)

530zł

studia niestacjonarne (miesięcznie)

Studia Pedagogika (licencjat)

Pedagogika w Collegium Balticum – Akademia Nauk Stosowanych to kierunek studiów, dzięki któremu zyskasz wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do tego, by móc zawodowo pomagać innym ludziom i aktualizować swój potencjał w nowych, zmieniających się warunkach. To zajęcia w przyjaznej atmosferze, prowadzone przez specjalistów, ludzi od wielu lat pracujących w zawodzie, mających olbrzymią wiedzę praktyczną i ponadprzeciętny zapał do jej przekazywania. Zapraszamy na studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne. Zajęcia są prowadzone również on-line.

Wybierając w Szczecinie studia zaoczne na tym kierunku możesz realizować się na atrakcyjnych specjalnościach, takich jak: pedagogika zdrowia z dietetyką, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz prewencja patologii i zagrożeń społecznych. Twoje perspektywy kariery rysują się zatem bardzo obiecująco. Przekonaj się o tym! Na naszej Uczelni jest kierunek dla nauczycieli – pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Jeżeli jesteś osobą empatyczną, lubiącą kontakt z ludźmi i wrażliwą na potrzeby innych, jeśli masz charakter społecznika, wybór pedagogiki to strzał w dziesiątkę!

Specjalności na kierunku Pedagogika I stopnia


50% zajęć jest realizowanych online

Pedagogika społeczna i wspomagania rodziny – NOWOŚĆ !

Pedagogika studia

Specjalizacja na studiach pedagogicznych: Pedagogika społeczna i wspomagania rodziny

Dla kogo?

Specjalność „Pedagogika społecznego wspomagania rodziny / społeczna i wspomagania rodziny” to odpowiedź na coraz większe w społeczeństwie zapotrzebowanie na fachową, merytoryczną i praktyczną pomoc z zakresu wychowania, poradnictwa i prawidłowego funkcjonowania rodziny w życiu codziennym.

Specjalność „Pedagogika społecznego wspomagania rodziny / społeczna i wspomagania rodziny” jest propozycją dla osób, które swoimi działaniami i umiejętnościami chcą wspierać podstawową jednostkę społeczną, jaką jest rodzina, oraz zapobiegać zjawiskom patologicznym.

Wiedza i kompetencje

Jako absolwent studiów pedagogicznych zdobędziesz wiedzę z zakresu pedagogiki, wychowania, współczesnych zjawisk socjologicznych i psychologicznych związanych z życiem rodzinnym; poznasz prawo rodzinne i opiekuńcze, zasady poradnictwa rodzinnego, nauczysz się tworzenia i realizowania projektów z zakresu wspierania rodziny i działalności profilaktycznej. Poznasz także metody pracy specjalisty do spraw rodziny, kuratora społecznego i mediatora rodzinnego. Zyskasz umiejętność pracy z rodziną w kryzysie, prowadzenia komunikacji w duchu porozumienia bez przemocy oraz skutecznego rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

Dodatkowy atut specjalności

Zdobędziesz umiejętność współpracy z osobami z różnych środowisk oraz z ekspertami wspierającymi rodzinę, w tym psychologami, terapeutami i pracownikami socjalnymi.

Poznasz zasady tworzenia i realizowania projektów o zasięgu krajowym i międzynarodowym poświęconym rodzinie.

Z uwagi na szeroko zakrojoną współpracę Collegium Balticum z instytucjami zajmującymi się wspieraniem rodziny będziesz mógł odbyć wartościowe, merytoryczne praktyki w placówkach, z którymi być może zechcesz się związać zawodowo po ukończeniu studiów.

Praca dla absolwenta

Absolwenci pedagogiki I stopnia w zakresie pedagogiki społecznego wspomagania rodziny / społecznej i wspomagania rodziny będą przygotowani do pracy w rządowych i pozarządowych organizacjach pomagających rodzinie (takich jak: miejskie ośrodki pomocy rodzinie, fundacje), w poradniach rodzinnych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach typu rodzinnego, schroniskach dla ofiar przemocy, ośrodkach adopcyjnych i  innych placówkach wspierających rodzinę. Po ukończeniu studiów absolwent pedagogiki będzie mógł także podjąć pracę jako kurator społeczny, asystent rodzinny lub uczestnik rządowych i pozarządowych działań z zakresu prewencji patologii w rodzinie.

Zapisz się

Pedagogika małego dziecka i opieka w żłobku z pedagogiką Montessori

pedagogika montessori

Pedagogika małego dziecka i opieka w żłobku z pedagogiką Montessori to najnowsza propozycja na kierunku pedagogika studia I stopnia, która w nowoczesny sposób łączy podstawową wiedzę pedagogiczną z umiejętnościami i kompetencjami z zakresu opieki, wychowania i edukacji małego dziecka. Student pozna zagadnienia dotyczące pedagogiki małego dziecka, organizowania środowiska wspierającego rozwój fizyczny, psychiczny i intelektualny dziecka; zdobędzie umiejętności niezbędne do realizowania zadań związanych z opieką i aktywizacją dziecka w wieku do trzech lat. Student zostanie też wyposażony w pogłębione umiejętności i kompetencje z zakresu funkcjonowania opieki w żłobku i w klubie malucha.

Szczególnym wzbogaceniem specjalności Pedagogika małego dziecka i opieka w żłobku z pedagogiką Montessori jest przygotowanie z zakresu pedagogiki Montessori. Student pozna założenia i narzędzia tej metody oraz rolę opiekuna, a następnie zdobędzie umiejętności: pracy z pomocami rozwojowymi, aranżowania przestrzeni wychowawczo-dydaktycznej, planowania i realizacji opieki nad dzieckiem do lat trzech, diagnozowania jego potrzeb i możliwości, indywidualnej aktywizacji rozwoju oraz wykorzystywania innowacyjnych form i narzędzi pracy pedagogicznej w działaniach opiekuna w żłobku i w klubie malucha.

MIEJSCA PRACY

Studenci pedagogiki po uzyskaniu dyplomu studiów I stopnia będą przygotowani do pracy jako opiekunowie w żłobku, w klubie malucha, specjaliści z zakresu opieki i wychowania dzieci do lat trzech.

Zapisz się

Pedagogika senioralna i opieki nad osobami starszymi – NOWOŚĆ !

Pedagogika senioralna

Specjalizacja na studiach pedagogicznych: Pedagogika senioralna i opieki nad osobami starszymi

Dla kogo?

Specjalność „Pedagogika senioralna i opieki nad osobami starszymi” skierowana jest do osób zainteresowanych pracą z seniorami, wspieraniem osób starszych w codziennym życiu i realizowaniem zadań z zakresu opieki nad osobami w starszym wieku. Jeśli jesteś wrażliwy na potrzeby starszych ludzi i chcesz przyczynić się do budowania nowej kultury starzenia się w naszym społeczeństwie – ta specjalność jest dla Ciebie najlepszą propozycją.

Wiedza i kompetencje

Jako absolwent studiów pedagogicznych zdobędziesz podstawową wiedzę z pedagogiki, a także pogłębioną wiedzę z psychologii, gerontologii, geriatrii; poznasz elementy pedagogiki specjalnej, socjologii, andragogiki i pracy socjalnej, wybrane aspekty biologiczne, psychologiczne i kulturowe dotyczące funkcjonowania osób starszych w społeczeństwie, prawne aspekty pomocy i opieki nad seniorami oraz najważniejsze zagadnienia związane z edukacją zdrowotną, nowinkami medycznymi i bezpieczeństwem osób starszych.

Dodatkowy atut specjalności:

Jako absolwent studiów pedagogicznych zdobędziesz umiejętność współpracy z osobami w różnym wieku, w tym z lekarzami, psychologami i ekspertami pracującymi z seniorami.

Poznasz zasady tworzenia i realizowania projektów o zasięgu krajowym i międzynarodowym poświęconych osobom starszym.

W związku z prowadzoną w ramach programu Erasmus+ mobilnością studencką możliwe będzie odbycie części praktyk zawodowych w wybranej uczelni lub placówce zagranicznej.

Praca dla absolwenta:

Absolwent pedagogiki I stopnia w zakresie pedagogiki senioralnej i opieki nad osobami starszymi będzie przygotowany do pracy w różnorodnych instytucjach zabezpieczenia społecznego, w tym w domach pomocy społecznej, domach starców, państwowych i prywatnych domach opieki w kraju i za granicą, sanatoriach, uzdrowiskach, fundacjach, a także w instytucjach mających na celu aktywizowanie i edukowanie seniorów (takich jak akademie seniora, uniwersytety trzeciego wieku). Absolwent będzie mógł również podejmować się zadań z zakresu doradztwa gerontologicznego, jako animator życia społecznego seniorów, będzie przygotowany do tworzenia i realizowania programów skierowanych od osób starszych. Ponadto absolwent będzie miał możliwość pracować jako opiekun osób starszych w prywatnych domach seniorów w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej.

Zapisz się

Prewencja patologii i zagrożeń społecznych

studia pedagogiczne

Specjalizacja na studiach pedagogicznych: Prewencja patologii i zagrożeń społecznych

Dla kogo?

Jeśli chcesz, by Twoja przyszła praca była rodzajem misji oraz interesują Cię mechanizmy związane z genezą i przeciwdziałaniem patologii i zagrożeń społecznych, ta specjalność będzie idealnym wyborem dla Ciebie!

Wiedza i kompetencje:

Jako absolwent studiów pedagogicznych zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne dotyczące psychospołecznych mechanizmów powstawania zachowań nieakceptowanych społecznie, tzw. zachowań patologicznych. Nauczysz się je diagnozować, interpretować, będziesz potrafił zaplanować pomoc pod kątem przeciwdziałania zachowaniom patologicznym czy też nauczysz się dobierać metody skutecznego przeciwdziałania marginalizacji społecznej, nauczysz się budować sieci współpracy w środowisku życia dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizować działania profilaktyczne, pomocowe i wspierające osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków i pracy.

Dodatkowy atut specjalności:

Zdobyte kompetencje umożliwią Ci pracę jako funkcjonariusz służb mundurowych.

Praca dla absolwenta:

Wychowawca w policyjnej izbie dziecka, w świetlicach środowiskowych, funkcjonariusz placówki interwencyjnej, funkcjonariusz zakładu karnego, aresztu śledczego, kurator sądowy.

Zapisz się

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

pedagogika opiekuńczo wychowawcza

Specjalizacja na studiach pedagogicznych: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Dla kogo?

To idealna specjalność dla Ciebie, jeżeli lubisz być pomocny i chcesz zawodowo realizować zadania opiekuńczo-wychowawcze we współczesnym systemie opieki nad dziećmi i młodzieżą, szczególnie dziećmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym i/lub eurosierotami.

Wiedza i kompetencje:

Będziesz potrafił identyfikować problemy tkwiące w rodzinie i środowisku lokalnym, a także rozwiązywać je za pomocą różnych instytucji opiekuńczo-wychowawczych. Podczas studiów poznasz zasady postępowania w sytuacji kryzysowej oraz nauczysz się stosować rozmaite metody animacji społeczno-kulturalnej skierowanej do dzieci, młodzieży i osób starszych.

Dodatkowy atut specjalności:

Uniwersalność pod względem zatrudnienia w zawodzie pełnym wyzwań.

Praca dla absolwenta:

Wychowawca w pogotowiu opiekuńczym, opiekun w domu małego dziecka, wychowawca w świetlicy socjoterapeutycznej, pracownik centrum pomocy rodzinie, asystent rodziny.

Zapisz się

Pedagogika zdrowia z dietetyką

pedagogika zdrowia

Specjalizacja na studiach pedagogicznych: Pedagogika zdrowia z dietetyką

Dla kogo?

Jeśli interesuje Cię problematyka zdrowia młodego człowieka, zwłaszcza w kontekście promowania zdrowego stylu życia i prowadzenia zajęć z promocji zdrowia, edukacji profilaktycznej związanej z zaburzeniami odżywiania w różnych środowiskach – to ta specjalność została przygotowana specjalnie dla Ciebie!

Wiedza i kompetencje

Zdobędziesz wiedzę z zakresu biomedycznych i psychospołecznych uwarunkowań zdrowia, umiejętności kształtowania prozdrowotnych zachowań żywieniowych oraz współpracy z innymi specjalistami oraz kompetencje społeczne umożliwiające efektywne porozumiewanie się w różnych środowiskach osób potrzebujących wsparcia i edukacji.

Dodatkowy atut specjalności:

Nabędziesz umiejętności współpracy z lekarzami, psychologami, dietetykami, trenerami podczas zajęć praktycznych.

Praca dla absolwenta:

Pedagog w zakresie promocji zdrowia w przedszkolach, szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach sportowych, rekreacyjnych.

Zapisz się

Promocje

Dla osób, które zapiszą się na studia w okresie letniego naboru przygotowaliśmy atrakcyjne zniżki w opłatach.

1 czesne

GRATIS

  • dla kandydatów na kierunek Pedagogika
  • dla kandydatów na kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

10%

zniżki dla wszystkich maturzystów

-50 zł/msc

dla absolwentów CB na kierunek Dietetyka II*

10%

zniżki na studia

  • dla służb mundurowych

20%

zniżki dla żołnierzy z 12 Dywizji Zmechanizowanej

Promocje nie łączą się ze sobą. Student zapisując się na studia może skorzystać z jednej promocji.

zapisy na studia

Wykładowcy na kierunku Pedagogika w Szczecinie i Stargardzie

Leonarda Rożek

Leonarda Rożek

Tatiana Staroń

Tatiana Staroń

Magdalena Streich

Magdalena Streich

Patryk Borowiak

Patryk Borowiak

Barbara Popiel

Barbara Popiel

Andrzej Staroń

Andrzej Staroń

Aleksandra Żukrowska

Aleksandra Żukrowska

Profil kandydata na studia pedagogiczne

Cechy: jesteś otwarty na innych ludzi, nowe idee i zdobywanie wiedzy, epatujesz optymizmem, empatią, potrafisz być opiekuńczy, twórczy, odpowiedzialny i cierpliwy.

Typowe zachowania: lubi obserwować i potrafi odczytywać ludzkie zachowania, rozumie emocje innych, z łatwością wczuwa się w sytuację i indywidualnie podchodzi do każdego człowieka, jest interdyscyplinarny – potrafi badać i zgłębiać wiele obszarów jednocześnie, uwielbia zdobywać wiedzę – ciągle się uczy…

Przydatne zainteresowania: rozwój i wychowanie człowieka, edukacja, zdrowie, dietetyka, resocjalizacja, komunikacja interpersonalna, budowanie więzi, socjoterapia, terapia pedagogiczna – po prostu interesuje Cię drugi człowiek – wspierasz i pomagasz innych.

Dlaczego warto wybrać formę edukacji online?

Collegium Balticum stosuje nowoczesne rozwiązania edukacyjnie. Studia pedagogiczne online umożliwiają realizowanie połowy zajęć przez internet. Dzięki temu nasi studenci mogą jeszcze prościej łączyć studia z życiem prywatnym i pracą.

Nauka organizowana jest przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, takich jak platforma Microsoft Teams oraz Moodle. Za ich pośrednictwem studenci uczestniczą w zajęciach oraz mają możliwość kontaktu z wykładowcami i znajomymi z roku. Studia przez internet to dobre rozwiązanie dla wszystkich tych, którzy nie chcą poświęcać zbyt wiele czasu na dojazdy na uczelnie, a przy tym chcą zdobyć konieczne wykształcenie i nabyć wymagane w zawodzie kompetencje.

Pedagogika online zapewnia wysoką jakość kształcenia. Jest to możliwe przede wszystkim dzięki wykwalifikowanej kadrze, która w przystępny sposób potrafi przekazać zagadnienia teoretyczne. Wykładowcy w Collegium Balticum to także praktycy. Ich wysokie umiejętności i chęć dzielenia się wiedzą pozwalają studentom zdobyć konieczne informacje i poznawać tajniki zawodu pedagoga.

Studia online pomagają studentom w łatwy sposób przyswajać najważniejsze zagadnienia z zakresu pedagogiki. To, że odbywają się w 50% przez internet wpływa pozytywnie na ich kształcenie w przyszłym zawodzie. Studenci Collegium Balticum zdobywają bowiem przygotowanie teoretyczne, a w momencie, gdy pojawiają się na zajęciach na uczelni mają także możliwość rozwijania niezbędnych u pedagoga umiejętności miękki niezależnie, jaką wybrali specjalizację.

Kilka słów o Pedagogice

Pedagogika studia – dla kogo to dobry wybór??

Na naszej uczelni Collegium Balticum – Akademia Nauk Stosowanych mamy do zaoferowania jeden z najpopularniejszych w Polsce kierunków studiów, jakim jest kierunek pedagogika. Cieszą się one zainteresowaniem wśród studentów już od wielu lat. Nasi dydaktycy, którzy są kompetentnymi praktykami, z przyjemnością przekazują studentom cenną wiedzę teoretyczną oraz wyposażają ich w praktyczne umiejętności niezbędne w pracy z ludźmi. Podjęcie nauki na tym kierunku to doskonały wybór dla wszystkich osób, które uwielbiają pracę z drugim człowiekiem i są otwarte oraz wrażliwe na jego potrzeby. Dlatego, jeśli jesteś z natury osobą empatyczną i masz osobowość społecznika, to takie studia na pewno przypadną Ci do gustu.

Kandydaci na studia na kierunku pedagogika powinni wykazywać się konkretnymi cechami charakteru, co ułatwi im odnalezienie się w zawodzie. Powinny być to osoby otwarte na ludzi oraz idee, a także poszerzanie wiedzy. To doskonały wybór dla wszystkich osób o optymistycznym nastawieniu, które są twórcze, cierpliwe oraz odpowiedzialne. Jeśli lubisz obserwować otoczenie i jesteś w stanie odczytywać ludzkie zachowania, a zrozumienie emocji nie stanowi dla Ciebie problemu, to takie studia na pewno będą strzałem w dziesiątkę. Studia pedagogiczne to studia interdyscyplinarne, które wymagają ciągłego poszerzania wiedzy i rozwoju, aby z powodzeniem realizować się w zawodzie i odnajdywać się w zmieniającym się świecie.

Zapisz się

Studia pedagogika – online czy stacjonarnie?

Studia pedagogiczne powstały z myślą o najbardziej wymagających studentach, którzy cenią sobie czas własny oraz życie prywatne, a także lubią skupiać się na samorozwoju. Dlatego też skroiliśmy kierunek na miarę ich potrzeb, efektywnie łącząc edukację zdalną wraz z tradycyjną w formie stacjonarnej. Zorganizowaliśmy naukę przy wykorzystaniu nowoczesnych i skutecznych technologii, dlatego studenci mają zapewniony wygodny tok nauczania podczas zajęć online. Dodatkowo mają takie same szanse jak inny, by pozostawać w kontakcie z wykładowcami oraz budować więzi z innymi osobami z roku.

Jeśli nie chcesz poświęcać zbyt wiele czasu na dojazdy, a zależy Ci na zdobyciu cennych kompetencji i umiejętności pod okiem doświadczonych specjalistów, nasze studia zaoczne będą dla Ciebie idealne. Zamiast dojeżdżać na uczelnię, możesz studiować pedagogikę online z dowolnego miejsca, gdzie jesteś. Nasze zajęcia odbywają się przy użyciu nowoczesnych technologii i w 50% zdalnie poprzez internet. Dzięki temu każdy student może łatwo przyswajać wiedzę i zdobywać umiejętności niezależnie od tego, jaką specjalność się wybrało.

Zapisz się

Pedagogika Szczecin – jakie specjalności na mnie czekają?

Zadbaliśmy o to, by każdy student znalazł na naszej uczelni interesującą specjalność, która pozwoli na zdobycie konkretnych umiejętności w danym zakresie. Doskonale znamy rynek pracy i obserwujemy go, ponieważ nieustannie się zmienia. Równie dynamicznie zmieniają się potrzeby społeczeństwa, dlatego tworzymy taki kierunek, który pozwoli odpowiedzieć na rzucane przez świat wyzwania. W efekcie przygotowaliśmy kilka interesujących specjalności prowadzonych przez cenionych wykładowców. W ramach studiów pedagogicznych możesz wybrać specjalność taką jak:

  • Studia pedagogiczne – specjalność pedagogika społeczna i wspomagania rodziny
  • Studia pedagogiczne – specjalność pedagogika małego dziecka i opieka w żłobku z pedagogiką Montessori
  • Studia pedagogiczne – specjalność pedagogika senioralna i opieki nad osobami starszymi
  • Studia pedagogiczne – specjalność prewencja patologii i zagrożeń społecznych
  • Studia pedagogiczne – specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  • Studia pedagogiczne – specjalność pedagogika zdrowia z dietetyką

Warto studiować pedagogikę w Collegium Balticum – Akademia Nauk Stosowanych w Szczecinie i Stargardzie. Kierunek Pedagogika – studia I stopnia jak II stopnia w Collegium Balticum jest dla osób dorosłych w każdym wieku, jak i maturzystów. Absolwent studiów po ukończeniu ma dodatkowo możliwość zdobycia kwalifikacji nauczycielskich na studiach podyplomowych przygotowanie pedagogiczne.

Zapisz się
zapisz się na studia

Inne kierunki

Skip to content