Informacje

tryb: stacjonarny niestacjonarny

Płatności

350 zł/ m-c studia stacjonarne
330 zł/ m-c studia niestacjonarne

Promocje

Studia Pedagogiczne

Pedagogika w Collegium Balticum to kierunek studiów, dzięki któremu zyskasz wiedzę i umiejętności o charakterze interdyscyplinarnym w obrębie nauk humanistycznych i społecznych, niezbędne do tego, by móc zawodowo pomagać innym ludziom i aktualizować swój potencjał w nowych, zmieniających się warunkach.
Wybierając studia kierunku Pedagogika możesz realizować się na atrakcyjnych specjalnościach, takich jak: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz prewencja patologii i zagrożeń społecznych. Twoje perspektywy kariery rysują się zatem bardzo obiecująco. Przekonaj się sam!

Jeżeli jesteś kontaktową i wrażliwą na potrzeby innych osobą, o charakterze społecznika, wybór pedagogiki to strzał w dziesiątkę!

PROFIL KANDYDATA

Cechy: obiektywizm, optymizm, odpowiedzialność, empatia, opiekuńczość, twórczość, cierpliwość, wyobraźnia, otwartość, odporność na stres.

Typowe zachowania: obserwuje i diagnozuje ludzkie zachowania, rozumie emocje innych, potrafi wczuć się w sytuacje, indywidualnie podchodzi do każdego człowieka, interdyscyplinarność – pogłębia wiele obszarów jednocześnie, chce ciągle się dokształcać.

Zainteresowania: rozwój dzieci i młodzieży, psychologia, komunikacja interpersonalna, budowanie więzi, socjologia.

Specjalności do wyboru

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna


Dla kogo?
Jeśli lubisz dzieci i jesteś zainteresowany nabyciem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Czego się nauczysz?
Podczas studiów nabędziesz wiedzę psychologiczną, pedagogiczną, filozoficzną i aksjologiczną, niezbędną do pracy w zawodzie nauczyciela na I etapie edukacyjnym. Poznasz metody i formy projektowania sytuacji edukacyjnych, odpowiednio do zróżnicowanych potrzeb i możliwości dzieci w młodszym wieku szkolnym i przedszkolnym. Nabędziesz kompetencje komunikacyjne i umiejętność współdziałania z dziećmi, z ich rodzicami/opiekunami oraz pozostałymi uczestnikami procesu edukacyjnego.

Dodatkowy atut specjalności:
W toku studiów oprócz zajęć teoretycznych i praktycznych, ściśle związanych z pedagogiką, Studenci będą również uczestniczyli w szkoleniach językowych, co pozwoli im uzyskać wysokie kompetencje w zakresie znajomości języków obcych.
 
Praca dla absolwenta:
Nauczyciel w: klasach I-III szkoły podstawowej, przedszkolu, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, zespołach wychowania przedszkolnego, punktach przedszkolnych, placówkach wychowania pozaszkolnego, wychowawca w świetlicy szkolnej przy szkole podstawowej.
 

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza


Dla kogo?
To idealna specjalność dla Ciebie, jeżeli lubisz być pomocny i chcesz zawodowo realizować zadania opiekuńczo-wychowawczej we współczesnym systemie opieki nad dziećmi i młodzieżą, zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Czego się nauczysz?
Będziesz potrafił identyfikować problemy tkwiące w rodzinie i środowisku lokalnym, a także rozwiązywać je z pomocą różnych instytucji opiekuńczo-wychowawczych. Podczas studiów poznasz zasady postępowania w sytuacji kryzysowej oraz nauczysz się stosować rozmaite metody animacji społeczno-kulturalnej skierowanej do dzieci, młodzieży i osób starszych.

Dodatkowy atut specjalności:
Uniwersalność pod względem zatrudnienia w zawodzie pełnym wyzwań.
 
Praca dla absolwenta:
Wychowawca w pogotowiu opiekuńczym, opiekun w domu małego dziecka, wychowawca w świetlicy socjoterapeutycznej, pracownik centrum pomocy rodzinie, asystent rodziny.
 

Prewencja patologii i zagrożeń społecznych


Dla kogo?
Jeśli chcesz, by Twoja przyszła praca była rodzajem misji oraz interesują Cię mechanizmy związane z genezą patologii i zagrożeń społecznych, ta specjalność będzie idealnym wyborem dla Ciebie!

Czego się nauczysz?

Zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne dotyczące psychospołecznych mechanizmów powstawania zachowań dewiacyjnych. Nauczysz się je diagnozować i interpretować pod kątem przeciwdziałania marginalizacji społecznej, budowania sieci współpracy w środowisku życia dzieci i dorosłych oraz organizowania działań profilaktycznych i wspierających osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków i pracy.

Dodatkowy atut specjalności:
Zdobyte kompetencje umożliwią Ci pracę jako funkcjonariusz służb mundurowych.
 
Praca dla absolwenta:
Wychowawca w policyjnej izbie dziecka,w świetlicach środowiskowych,
funkcjonariusz placówki interwencyjnej, funkcjonariusz zakładu karnego, aresztu śledczego, kurator sądowy.
 

Pedagogika zdrowia z dietetyką


Dla kogo?
Jeśli interesuje Cię problematyka zdrowia, zwłaszcza w kontekście prowadzenia zajęć z promocji zdrowia, edukacji profilaktycznej związanej z zaburzeniami odżywiania w różnych środowiskach – to ta specjalność została przygotowana dla Ciebie!

Czego się nauczysz?
Zdobędziesz wiedzę z zakresu biomedycznych i psychospołecznych uwarunkowań zdrowia, umiejętności w zakresie kształtowania prozdrowotnych zachowań żywieniowych oraz współpracy z innymi specjalistami, kompetencje społeczne umożliwiające efektywne porozumiewanie się w różnych środowiskach osób potrzebujących wsparcia i edukacji.

Dodatkowy atut specjalności:
Nabędziesz umiejętności współpracy z lekarzami, psychologami, dietetykami, trenerami podczas zajęć praktycznych.
 
Praca dla absolwenta:
Pedagog w zakresie promocji zdrowia w przedszkolach, szkołach, Placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach sportowych, rekreacyjnych .
 

Diagnoza i terapia pedagogiczna


Dla kogo?
Jeśli interesuje Cię uzyskanie uprawnień pedagogicznych umożliwiających podjęcie pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i szczególne uzdolnionymi, to ta specjalność będzie idealnym wyborem dla Ciebie!

Czego się nauczysz?
Zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie rozpoznawanie indywidualnych trudności edukacyjnych oraz do prowadzenie terapii pedagogicznej. profilaktyki, konstruowania i prowadzenia programów profilaktycznych, terapeutycznych, wykorzystania metod i technik pracy z grupą. Rozwiniesz kompetencje interpretowania problemów edukacyjnych w indywidualnym rozwoju oraz problemów opiekuńczych i wychowawczych.

Dodatkowy atut specjalności:
Zdobyte kompetencje umożliwią Ci pracę pedagoga w placówkach oświatowych i wychowania pozaszkolnego.
 
Praca dla absolwenta:
Pedagog w centrach pomocy rodzinie, miejskich i gminnych ośrodkach pomocy społecznej; asystent i opiekun środowiskowy w urzędach i domach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych, ośrodkach wsparcia społecznego i zagrożeń rozwojowych; prowadzący działalność gospodarczą w zakresie umiejętności interpersonalnych; pedagog – wychowawca w świetlicach środowiskowych, klubach osiedlowych, ogniskach wychowawczych, placówkach TPD; pedagog w placówkach pomocy dziecku i jego rodzinie; pedagog w instytucjach organizujących czas wolny dla dzieci, stowarzyszeniach i fundacjach działających na rzecz dzieci i rodziny.