Informacje

tryb: stacjonarny niestacjonarny

Płatności

2220 zł semestr studia stacjonarne
2040 zł semestr studia niestacjonarne

Opis kierunku

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne mają charakter interdyscyplinarny. Treści programowe łączą dziedziny nauk społecznych, prawnych i ekonomicznych, dotyczą bowiem m. in. podstaw bezpieczeństwa państwa, prawa karnego, organizacji i zarządzania oraz historii.

Kompleksowo odnoszą się do koncepcji oraz sposobów przeciwdziałania zagrożeniom w sferze szeroko pojętego bezpieczeństwa wewnętrznego (obejmującego m. in. bezpieczeństwo społeczności lokalnych i kształtowanie bezpiecznych przestrzeni; ochronę osób, mienia, obiektów i obszarów; zarządzanie w sytuacjach kryzysowych; podstawy kryminologii i kryminalistyki; zwalczanie przestępczości i terroryzmu). Realizowany praktyczny profil studiów daje gwarancję zdobycia umiejętności i kompetencji społecznych szczególnie pożądanych przez pracodawców (rozwijają je np. warsztaty pisania strategii i programów profilaktycznych, gra decyzyjna). Dzięki podpisanym przez uczelnię porozumieniom, między       innymi z Komendą Główną Policji, absolwent ma ułatwiony start w życie zawodowe.

 

 

Twoja przyszłość

Absolwent będzie przygotowany do pracy w administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne, np.: Policja, Wojsko Polskie, Służba Więzienna, Urząd Celny, Straż Graniczna, centra zarządzania kryzysowego istniejące przy urzędach wojewódzkich, powiatowych i gminnych, formacje obrony cywilnej kraju, agencje ochrony mienia, agencje detektywistyczne, służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo portów morskich i lotniczych, inne instytucje wykorzystujące w swej działalności różnorodne formy zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego.

 

Specjalności do wyboru

Służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne

Absolwent tej specjalności będzie miał wiedzę z zakresu prawa, psychologii, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz teorii użytkowania broni palnej, a dzięki profesjonalnym warsztatom zdobędzie także umiejętności z zakresu taktyki i techniki interwencji oraz stosowania środków przymusu bezpośredniego.

Zarządzanie kryzysowe

Absolwent tej specjalności będzie posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu systemu zarządzania kryzysowego, organizacji i funkcjonowania centrum zarządzania kryzysowego, logistyki w sytuacjach kryzysowych oraz psychologicznych aspektów sytuacji kryzysowych, a także będzie umiał identyfikować zagrożenia, analizować i oceniać ryzyko.

Bezpieczeństwo transportu i komunikacji

Absolwent tej specjalności będzie posiadał wiedzę oraz umiejętności z zakresu organizacji i zarządzania w transporcie, infrastruktury transportu, bezpieczeństwa w transporcie i zarządzania logistyką. Nabędzie także umiejętności analizowania i projektowania systemów transportowych oraz zbierania, hierarchizowania, przetwarzania i przekazywania uzyskanych informacji dotyczących ryzyka i ewentualnych zagrożeń związanych z transportem.