Informacje

350 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10

2

Liczba semestrów

Inne opcje:

– Istnieje możliwość wyboru płatności
semestralnej bądź jednorazowej
– Istnieje możliwość zmiany płatności
ze względu na dofinansowania

 • – 350 godzin zajęć (w tym 60h praktyk)
 • – kierunek kończy się egzaminem
Studia podyplomowe online na kierunku Neurologopedia merytorycznie i praktycznie przygotowują uczestników do pracy jako neurologopeda w takich placówkach, jak: placówki systemu ochrony zdrowia o charakterze zamkniętym (np. oddziały rehabilitacji, neurologii, psychiatrii, neonatologii), placówki specjalne (np. dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i ruchu, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z innymi zaburzeniami mowy pochodzenia neurologicznego), gabinety neurologopedyczne oraz placówki oświatowe, które zajmują się leczeniem, terapią i edukacją pacjentów z neurologicznymi zaburzeniami mowy.

Absolwent studiów podyplomowych Neurologopedia zostanie specjalistycznie przygotowany do prowadzenia diagnozy i terapii dla osób z neurologicznymi zaburzeniami mowy. Absolwent będzie potrafił udzielać pomocy neurologopedycznej dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym dotkniętym różnymi uszkodzeniami lub niedorozwojem obszaru mowy w mózgu. Dzięki pogłębionej wiedzy absolwent będzie rozumiał neuropsychologiczny, socjologiczny, rehabilitacyjny kontekst zaburzeń, wybrane aspekty neuroanatomii, neurofizjologii i patologii mowy, a także zjawisko zaburzeń mowy w uszkodzeniach układu nerwowego u dzieci. Absolwent będzie potrafił prowadzić diagnozę i terapię, działania z zakresu fizjoterapii, muzykoterapii i arteterapii, a także psychoterapię dla osób z neurologicznymi zaburzeniami mowy. Absolwent będzie również przygotowany do wykorzystywania w swoich działaniach komunikacji alternatywnej oraz do wspierania rodzin osób z neurologicznymi zaburzeniami mowy.

Cele szczegółowe na kierunku Neurologopedia:

 • pogłębienie i uzupełnienie wiedzy z zakresu logopedii oraz rozwijanie wiedzy i umiejętności z zakresu neurologopedii;
 • wyposażenie słuchaczy w praktyczne umiejętności, takie jak: prowadzenie diagnozy i terapii neurologicznych zaburzeń mowy; prowadzenie działań z zakresu fizjoterapii, muzykoterapii i arteterapii oraz umiejętności z zakresu psychoterapii i komunikacji alternatywnej;
 • wyposażenie słuchaczy w praktyczne umiejętności niezbędne do pracy neurologopedycznej z osobami z neurologicznymi zaburzeniami mowy oraz prowadzenia diagnostyki neurofizjologicznej;
 • UWAGA !
  zgodnie z wytycznymi Ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia ukończenie studiów nie jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu specjalisty neurologopedy w ramach systemu ochrony zdrowia. Studia zapewniają niezbędne przygotowanie teoretyczne, bez wymaganego przepisami stażu.

Absolwent studiów podyplomowych po zrealizowaniu ww. przedmiotów osiągnie następujące efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy

 • ma wiedzę z zakresu afazji, zna jej przyczyny i skutki
 • zna i rozumie neuropsychologiczny, socjologiczny oraz rehabilitacyjny kontekst zaburzeń neurologopedycznych
 • zna metody, techniki i narzędzia służce prowadzeniu ćwiczeń z zakresu diagnozy i terapii neurologicznych zaburzeń mowy
 • zna i rozumie zjawisko percepcji oraz zjawisko produkcji mowy w ujęciu neurolingwistycznym i psycholingwistycznym
 • zna metody, techniki i narzędzia fizjoterapii oraz rozumie znaczenie i rolę fizjoterapii w pracy neurologopedy
 • zna metody, techniki i narzędzia muzykoterapii i arteterapii oraz rozumie znaczenie i rolę muzykoterapii i arteterapii w pracy neurologopedy
 • zna metody, techniki i narzędzia psychoterapii oraz rozumie znaczenie i rolę psychoterapii w pracy neurologopedy
 • ma wiedzę z zakresu diagnostyki neurofizjologicznej oraz zna metody, techniki i narzędzia z zakresu diagnostyki neurofizjologicznej
 • zna i rozumie wybrane zagadnienia z neuroanatomii, neurofizjologii i patologii mowy
 • zna i rozumie neurologiczne aspekty dysartrii i jąkania
 • zna i rozumie zaburzenia mowy w uszkodzeniach układu nerwowego u dzieci, zna przyczyny występowania tego zjawiska, jego skutki oraz sposoby pracy z tym zaburzeniem
 • zna i rozumie techniki terapeutyczne, które stosuje się w przypadku neurologicznych zaburzeń mowy u dzieci
 • zna komunikację alternatywną i wspomagającą
 • ma wiedzę z zakresu komunikacji w autyzmie
 • zna i rozumie zasady prowadzenia studium przypadku

w zakresie umiejętności

 • potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu afazji i jej miejsca w neurofizjologii klinicznej
 • potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu neuropsychologicznego, socjologicznego i rehabilitacyjnego kontekstu zaburzeń
 • potrafi zaplanować, przeprowadzić i ocenić ćwiczenia praktyczne z zakresu diagnozy i terapii neurologicznych zaburzeń mowy
 • potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu percepcji i produkcji mowy w ujęciu neurolingwistycznym i psycholingwistycznym
 • potrafi zaplanować, dobrać i przeprowadzić działania z zakresu fizjoterapii zgodnie z potrzebami osób objętych działaniami neurologopedycznymi
 • potrafi zaplanować, dobrać i przeprowadzić działania z zakresu muzykoterapii i arteterapii zgodnie z potrzebami osób objętych działaniami neurologopedycznymi
 • potrafi zaplanować i przeprowadzić działania z zakresu psychoterapii zgodnie z potrzebami osób objętych działaniami neurologopedycznymi
 • potrafi przeprowadzić diagnozę neurofizjologiczną
 • potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu neuroanatomii, neurofizjologii i patologii mowy
 • potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu neurologicznych aspektów dysartrii i jąkania
 • potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu zaburzeń mowy w uszkodzeniach układu nerwowego u dzieci
 • potrafi odpowiednio dobrać i wykorzystać w pracy techniki terapeutyczne, które są stosowane w neurologicznych zaburzeniach mowy u dzieci
 • potrafi się komunikować przy wykorzystaniu komunikacji alternatywnej i wspomagającej
 • potrafi wykorzystać znajomość komunikacji w autyzmie w pracy z osobami autystycznymi
 • potrafi przeprowadzić samodzielną analizę studium przypadku
 • potrafi zapewnić bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne osobom objętym działaniami neurologopedycznymi podczas prowadzonych przez siebie działań
 • potrafi samodzielnie pogłębiać zdobywaną wiedzę, poszerzać zakres kompetencji i umiejętności z zakresu neurologopedii, wyszukiwać i oceniać informacje, pracować z tradycyjnymi i nowoczesnymi materiałami, narzędziami i zasobami warsztatowymi neurologopedy

w zakresie kompetencji społecznych

 • jest uwrażliwiony na potrzeby osób objętych działaniami neurologopedycznymi oraz gotów do nawiązywania dobrych relacji z pacjentami i ich rodzinami
 • jest świadom spoczywającej na nim odpowiedzialności i zasad etyki zawodowej, a także jest przygotowany do przestrzegania tych zasad oraz do godnego reprezentowania swojego środowiska zawodowego
 • jest otwarty na pracę samodzielnie i w grupie, w tym z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, komunikacyjnych i zdrowotnych
 • jest przygotowany do nieustannego samodzielnego weryfikowania swojej wiedzy, do rozwijania i wzbogacania swoich kwalifikacji i warsztatu pracy. Jest gotów podejmować wyzwanie uczenia się przez całe życie
 • jest pozytywnie nastawiony do nowych wyzwań, gotów podejmować nowe zadania i przygotowany do działania na rzecz dobrostanu innych osób

Szczegóły dotyczące studiów:

Program studiów

 • Afazja w neurologii klinicznej
 • Neuropsychologiczny, socjologiczny, rehabilitacyjny kontekst zaburzeń
 • Ćwiczenia praktyczne z zakresu diagnozy i terapii neurologicznych zaburzeń mowy
 • Zagadnienia percepcji i produkcji mowy w ujęciu neurolingwistycznym i psycholingwistycznym
 • Fizjoterapia
 • Muzykoterapia i arteterapia
 • Psychoterapia
 • Diagnostyka neurofizjologiczna
 • Wybrane zagadnienia z neuroanatomii, neurofizjologii i patologii mowy
 • Neurologiczny aspekt dysartrii i jąkania
 • Zaburzenia mowy w uszkodzeniach układu nerwowego u dzieci
 • Techniki terapeutyczne stosowane w neurologicznych zaburzeniach mowy u dzieci
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca
 • Komunikacja w autyzmie
 • Analiza studium przypadku
 • Praktyki

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • studia podyplomowe, 2 semestry – 350 h
 • liczba godzin praktyk – 60 h

Wymagania

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie karty zgłoszeniowej (do pobrania ze strony www.cb.szczecin.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

Świadectwo

Absolwenci otrzymują, zgodnie ze wzorem ministerialnym, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

Dokumenty do pobrania

 • Karta zgłoszenia
 • Ankieta rekrutacyjna

POBIERZ

Wykładowcy

Opiekun kierunku

Program studiów podyplomowych Neurologopedia opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668) oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018, poz. 1861 z późn. zm.).

Partnerzy Uczelni

Organizacja IT w województwie zachodniopomorskim

Klaster.it

Komenda Wojewódzka Policji Szczecin

Policja

Microsoft Polska - platforma do nauczania zdalnego i studia online

Microsoft

Uczelnia IT z szkoleniami

Uczelnia IT

Microsoft Azure – platforma chmurowa firmy Microsoft stworzona w modelu PaaS.

Micosoft Azure

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z siedzibą w Szczecinie

BBN

Technopark Pomerania Szczecin - współpraca

Technopark Pomerania

Tietoevry - międzynarodowa firmą wytwarzająca oprogramowanie

Tieto

enato.pl

Producent oprogramowania w Szczecinie

InfinIT Codelab

Cloudica - innowacyjne technologie

Cloudica

Fundacja IT – Zaprogramuj Swoją Przyszłość

Fundacja IT

OpenEDG - testy

OpenEDG

Kanbo

Kanbo

Umlaut

Umlaut

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie

Sejm RP

Komisja bioetyczna – niezależna instytucja opiniująca i kontrolująca projekty

Komisja BIO w Europarlamencie

Mój Dom

Mój Dom

Dom pomocy społecznej - Ministerstwo Rodziny i Polityki

Dom Pomocy Społecznej

12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana im. Bolesława Krzywoustego w Szczecinie – związek taktyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

12 Dywizja

Wojewódzki Sztab Wojskowy Szczecin

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie

Wojskowa Komenda Uzupełnień Szczecin

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Szczecin

Komenda Wojewódzka PSP

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Urząd Miasta Szczecin

Miasto Szczecin

Instytut C++

C++

SENSE - Centrum Terapii i Stymulacji Rozwoju - współpraca w zakresie prowadzenia kierunku studiów podyplomowych Integracja Sensoryczna

Sense

Uzdrowisko Kołobrzeg - Sanatorium w Polsce

Uzdrowisko Kołobrzeg

Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce.

Przedszkole nr 2 Hejnałek

Muzeum Narodowe z siedzibą w Szczecinie

Muzeum Narodowe

Zakład Poprawczy w Grodzisku Wielkopolskim

ZP Grodzisk

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu Tanowo

SOSW w Tanowie

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 Szczecin

SOSW nr 2 w Szczecinie

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

ZUW w Szczecinie

Object Connect

Object Connect

Specjalistyczna poradnia terapeutyczna dla dzieci, młodzieży i ich rodzin Nowogard

Poradnia Nowogard

Skip to content