Znajdz odpowiedzi na najczęstsze pytania:

KWESTURA

Jakie są opłaty za studia?
Opłaty są zależne od kierunku. Indywidualne opłaty mogą się różnić, ze względu na promocje uzyskane w trakcie rekrutacji.  Aby uzyskać szczegółowe informacje prosimy o kontakt: telefon 91 48 38 166 lub mail kwestura@cb.szczecin.pl oraz telefon 91 48 38 171 lub mail rekrutacja@cb.szczecin.pl

Czy mogę zapłacić gotówką?
Płatności przyjmujemy tylko przelewem. Opłaty za studia powinny być dokonywane na uczelniane indywidualne konto bankowe studenta, którego numer znajduje się w podpisanej Umowie.

Gdzie znajdę numer konta?
Indywidualny numer konta znajduje się w podpisanej Umowie; każdy student ma inny numer konta.

Jakie mam zaległości?
Aby uzyskać informację o zadłużeniu, prosimy o kontakt telefoniczny 91 48 38 166 lub mailowy kwestura@cb.szczecin.pl. Informacja o zadłużeniu jest wysyłana cyklicznie pocztą elektroniczną i sms’em. Warto aktualizować dane kontaktowe, by otrzymywać aktualne powiadomienia.

Czy jest możliwe wystawienie faktury?
Tak, zlecenie wystawienia faktury można zgłosić telefonicznie 91 48 38 166 lub mailowo pod adresem kwestura@cb.szczecin.pl

Czy jest możliwe wystawienie zaświadczenia o opłatach za studia?
Tak, zlecenie wystawienia zaświadczenia można zgłosić telefonicznie 91 48 38 166 lub mailowo pod adresem kwestura@cb.szczecin.pl

Do kiedy należy wpłacać kolejne raty czesnego na studiach niestacjonarnych?
Czesne wpłaca się zgodnie z umową do 10 dnia każdego miesiąca lub w innym uzgodnionym terminie.

Czy można opłacić czesne z góry za rok lub semestr?
Tak, opłata za rok musi być dokonana do 30 września, opłaty semestralne do 30 września za semestr zimowy i do 31 marca za semestr letni. Przy opłatach z góry przysługują zniżki zgodne z Regulaminem opłat. Informację o wysokości opłaty rocznej/semestralnej można uzyskać w Dziale Finansowym, prosimy o kontakt w tej sprawie: telefon 91 48 38 166 lub mail kwestura@cb.szczecin.pl

REKRUTACJA

Jakie dokumenty wymagane są przy zapisie na studia?
Informacje o dokumentach wymaganych przy zapisie na studia można znaleźć w zakładce „Rekrutacja- Dokumenty aplikacyjne” w karcie poszczególnych studiów.

Czy studia mogą zostać nieuruchomione?
Studia mogą zostać nieuruchomione, jeśli liczba osób wpisanych po zakończonym naborze jest mniejsza niż minimalna liczba osób wymagana do ich uruchomienia.

Co, jeśli termin obrony egzaminu licencjackiego mam wyznaczony po terminie rekrutacji na studia?
Formalnym kryterium podjęcia studiów drugiego stopnia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych na poziomie co najmniej licencjata weryfikowane w większości przypadków na etapie dokonywania wpisu na studia. Zapisu na studia drugiego stopnia można zatem dokonać, jeżeli termin obrony egzaminu licencjackiego gwarantuje uzyskanie dyplomu (lub zaświadczenia o ukończeniu studiów wyższych) przed terminem wpisu na studia. Pamiętaj, że przy wpisie na studia musisz mieć już dyplom lub zaświadczenie o ukończeniu studiów.

Czy mogę zapisać się na więcej niż jeden kierunek studiów?
Tak. Nie ma ograniczeń jeśli chodzi o liczbę kierunków, na które można dokonać zapisu. Wpisu również możesz dokonać na więcej niż jedne studia jednak nie mogą to być dwie specjalności tego samego kierunku.

Czy wymagane jest zaświadczenie lekarskie?
SSW Collegium Balticum nie wymaga zaświadczenia lekarskiego.

Czy dokumenty można przesłać pocztą?
Tak. Należy pamiętać, że kserokopie dowodu osobistego oraz świadectwa dojrzałości muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uczelnię lub przez notariusza. Uwaga! Nie bierzemy pod uwagę daty stempla pocztowego. Liczy się data wpływu dokumentów. Weź to pod uwagę! Gdy dokumenty nie dojdą na czas, nie weźmiesz udziału w rekrutacji.

Nie mam jeszcze wyników maturalnych, czy mogę złożyć dokumenty na studia?
Tak. Uzupełnij wszystkie dane które już znasz. Wyniki uzupełnisz po ich otrzymaniu.

Poprawiałem maturę i mam aneks. Co wpisać w miejscu na datę i numer świadectwa dojrzałości?
Dane ze świadectwa dojrzałości, nie z aneksu. W miejscu na oceny należy wpisać m.in. poprawione oceny. Przy składaniu dokumentów należy złożyć uwierzytelnione kserokopie świadectwa dojrzałości oraz aneksu.

Nie wiem czy zdam maturę, co jeśli zapłacę opłatę rekrutacyjną?
Jeśli nie zdasz matury możesz się starać o zwrot opłaty rekrutacyjnej. Wystarczy, że złożysz odpowiedni dokument wraz z zaświadczeniem ze szkoły o niezdaniu matury.

Nie wpisałem w tytule przelewu odpowiednich danych. Czy przelew dojdzie?
Tak. Dla każdego kandydata jest przypisany indywidualny numer konta.

Czy można dokonać opłaty na miejscu na uczelni?
Niestety nie. Opłaty należy dokonać przelewem, na poczcie lub w banku.

Jakiej wysokości są opłaty za studia w trybie niestacjonarnym?
Cennik dostępny jest na stronie internetowej: www.cb.szczecin.pl w zakładce Rekrutacja-Opłaty.

Masz więcej pytań?
Skontaktuj się z Działem Rekrutacji na Studia: rekrutacja@cb.szczecin.pl, tel.: 914838171

DZIEKANAT

Na czym polega indywidualna organizacja studiów?
Studenci, którzy zaliczyli pierwszy semestr studiów, lub przenieśli się z innej uczelni i zaliczyli co najmniej jeden semestr, a także:

  • osiągają bardzo dobre wyniki w nauce,
  • samotnie wychowują dzieci,
  • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • studiują drugi kierunek,
  • przewlekle chorują,
  • opiekują się obłożnie chorym członkiem najbliższej rodziny,
  • przedstawią inne, bardzo ważne przyczyny,

mogą złożyć wniosek do dziekana o indywidualną organizację studiów (IOS). Taka organizacja studiów polega na realizowaniu obowiązującego programu kształcenia według indywidualnej organizacji przebiegu studiów oraz indywidualnych sposobów uzyskiwania zaliczeń i zdawania egzaminów. Zgoda na IOS udzielana jest po konsultacji z kierownikiem katedry na okres jednego semestru, ale istnieje możliwość przedłużenia na kolejny semestr. O tym, że student uzyskał zgodę na IOS należy powiadomić wykładowców na pierwszych zajęciach danego semestru. Prowadzący zajęcia może zwolnić studenta z obowiązku uczestnictwa w zajęciach w wymiarze do 50% godzin. Student realizujący studia na zasadach indywidualnych ustala z prowadzącym zajęcia częstotliwość i sposób uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych oraz formy realizowania obowiązków. Zastosowanie IOS nie zwalnia studenta z obowiązku uzyskania zaliczeń i składania egzaminów w terminach określonych w organizacji roku akademickiego. Studenci kształcący się według IOS ustalają z prowadzącymi zajęcia terminy zaliczeń i egzaminów i przedstawiają je do akceptacji dziekana. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może przedłużyć termin zaliczenia danego semestru, jednak brak zaliczenia semestru stanowi podstawę do odmowy przedłużenia możliwości studiowania według IOS.

Kiedy i gdzie można przedłużyć ważność legitymacji?
Legitymacje studenckie są ważne: do 30 października lub do 30 marca. Przedłużenie terminu ważności następuje po uzyskaniu wpisu na kolejny semestr. Studenci, którzy zostali skreśleni z listy nie mogą przedłużyć ważności legitymacji nawet wówczas, gdy zamierzają wrócić na studia. Studenci przebywający na urlopie zachowują prawo do posiadania ważnej legitymacji studenckiej. Absolwenci studiów pierwszego stopnia zachowują prawa studenta potwierdzone ważną legitymacja do 30 października. Przedłużenia ważności legitymacji dokonują pracownicy dziekanatu od 15 września lub od 15 lutego.

Jakie są konsekwencje niezaliczenia przedmiotu po sesji egzaminacyjnej?
Student, który nie zaliczył przedmiotu/przedmiotów podczas sesji egzaminacyjnej może uzyskać zaliczenie lub zdać egzamin podczas sesji poprawkowej. Jeżeli tak się nie stanie wówczas student może:
– być wpisany na kolejny semestr z deficytem do 5 punktów ECTS,
– poprosić w warunkowy wpis na kolejny semestr,
– poprosić o zgodę na powtórzenie przedmiotu lub semestru,
– zostać skreślony z listy studentów.

W każdym semestrze student musi zaliczyć przedmioty wynikające z programu studiów, które mają przypisane punkty ECTS będące miarą średniego nakładu pracy osoby uczącej się niezbędne do uzyskania zakładanych efektów kształcenia. W każdym semestrze student powinien zdobyć 30 punktów ECTS.
Student, który zaliczył przedmioty wynikające z programu studiów i uzyskał minimum 25 punktów ECTS zostaje wpisany na kolejny semestr.Student, który nie zaliczył semestru w określonym terminie i nie uzyskał co najmniej 25 punktów ECTS może ubiegać się o wpis warunkowy na kolejny semestr. Student, zobowiązany jest złożyć podanie i uzyskać zgodę dziekana na warunkowy wpis na semestr. Student zachowuje prawa studenta z tym, że prawo do świadczeń pomocy materialnej przysługuje tylko w wypadkach określonych w regulaminie tych świadczeń. Natomiast student, który nie zaliczył semestru i nie uzyskał co najmniej 15 punktów ECTS może ubiegać się o powtarzanie semestru.
Zgoda na powtarzanie semestru wydawana jest przez dziekana na pisemny wniosek studenta. Student powtarzający semestr za zgodą prowadzącego zajęcia może być zwolniony z zajęć, zaliczeń i z egzaminów z tych przedmiotów, z których uzyskał ocenę co najmniej dostateczną. Oceny te muszą być wpisane do dokumentacji przebiegu studiów przez wykładowcę, nie przez pracownika dziekanatu czy dziekana. W ciągu całego cyklu kształcenia student może powtarzać semestr tylko dwa razy. Student, który nie uzyskał co najmniej 25 punktów i nie złożył stosownego podania zostaje skreślony z listy.

Kto udziela informacji na temat studiów podyplomowych?
Informacje ogólne dotyczące programu i terminu rozpoczęcia studiów podyplomowych przekazują pracownicy biura rekrutacji. Każdej grupie studiów podyplomowych przydzielany jest kierownik, który jest merytorycznie odpowiedzialny za ich realizację. Zna doskonale program kształcenia, określa harmonogram zajęć, układa plany, przydziela przedmioty/moduły odpowiednim wykładowcom, którzy są specjalistami, praktykami z danego zakresu. Kierownik przekazuje słuchaczom dokumenty przebiegu studiów, opracowuje i kontroluje sposób ich wypełniania, sprawuje nadzór nad poprawnością dokonywanych przez prowadzących zajęcia wpisów. Ustala warunki realizacji praktyk, kompletuje dokumentację i wpisuje zaliczenie. We współpracy z kadrą dydaktyczną określa zakres materiału na egzamin dyplomowy i jest członkiem Komisji tego egzaminu i ustala jego termin. Przekazuje kompletną dokumentację przebiegu studiów do dziekanatu i ustala termin przygotowania i wydania świadectw ukończenia studiów. Nadzoruje we współpracy z działem finansowym terminy opłat czesnego.

Ile czasu trwa rozpatrywanie podań?
Wszystkie podania rozpatrywane są na bieżąco, a maksymalny czas uzyskania odpowiedzi wynosi 14 dni.

Ile czasu trwa przygotowywanie dyplomu ukończenia studiów i świadectwa ukończenia studiów podyplomowych?
Dyplomy potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego licencjata lub magistra wydawane są w ciągu maksymalnie 30 dni roboczych od daty egzaminu dyplomowego. Po pozytywnie zdanym egzaminie dyplomowym absolwent otrzymuje zaświadczenie potwierdzające ukończenie studiów, które jest ważne do chwili uzyskania dyplomu.
Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wydawane są w ciągu maksymalnie 30 dni roboczych od daty egzaminu dyplomowego.
Po pozytywnie zdanym egzaminie dyplomowym absolwent otrzymuje zaświadczenie potwierdzające ukończenie studiów podyplomowych, które jest ważne do chwili uzyskania świadectwa.

Jakie są konsekwencje niezłożenia w terminie pracy dyplomowej?
Student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową do ostatniego dnia sesji poprawkowej w ostatnim semestrze studiów. Złożenie pracy dyplomowej stanowi warunek zaliczenia seminarium dyplomowego na ostatnim semestrze studiów. Student, który nie złożył pracy dyplomowej w ww. terminach, może ubiegać się o przedłużenie tego terminu do końca następnego semestru. Szczegółowe warunki przedłużania terminu składania pracy dyplomowej określa Regulamin dyplomowania. Student, który nie złoży pracy dyplomowej do końca sesji poprawkowej i nie wystąpi z prośbą o przedłużenie tego terminu zostaje skreślony z listy.

Do kiedy trzeba złożyć dokumenty po sesji egzaminacyjnej?
Indeks i kartę okresowych osiągnięć studenta należy złożyć w ostatnim dniu sesji egzaminacyjnej lub w ostatnim dniu sesji poprawkowej. Niezłożenie tych dokumentów może skutkować skreśleniem z listy studentów.

Co to jest deficyt punktowy i jak się go wylicza?
Punkty ECTS – punkty zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji i transferu punktów zaliczeniowych jako miara średniego nakładu pracy osoby uczącej się, niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia. 1 punkt ECTS to 25 godzin pracy studenta. Wszystkie przedmioty są zaliczane według ocen i punktów ECTS. Student uzyskuje punkty ECTS przypisane przedmiotowi, jeśli spełni wszystkie wymagania określone w programie kształcenia, a w szczególności osiągnie zamierzone efekty kształcenia. Liczba punktów ECTS przewidziana programem kształcenia dla semestru wynosi minimum 30. Ocena końcowa nie ma wpływu na wysokość tej liczby. Punkty ECTS przyznaje się za pracę podczas zajęć organizowanych przez uczelnię zgodnie z programem kształcenia oraz pracę własną studenta.

Liczba punktów ECTS wymagana do ukończenia studiów wynosi minimum:
– na studiach pierwszego stopnia 180;
– na studiach inżynierskich 210;
– na studiach drugiego stopnia co najmniej 90.

Student może posiadać deficyt 5 punktów ECTS jedynie w semestrach 1, 2, 3, 4, 5 na studiach pierwszego stopnia lub 1, 2, 3 na studiach drugiego stopnia. Dopuszczalny deficyt punktowy powinien być wyeliminowany w ciągu 1 roku kalendarzowego licząc od początku sesji egzaminacyjnej, nie później jednak niż do ostatniego dnia sesji egzaminacyjnej w ostatnim semestrze studiów pierwszego lub drugiego stopnia. W wyjątkowych przypadkach dziekan może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu o 1 miesiąc.

Jak można zalogować się do E-Dziekanatu? Platforma e-dziekanat dostępna jest na stronie www.cb.szczecin.pl w strefie studenta. Przy pierwszym logowaniu należy skorzystać z opcjiJeżeli jesteś studentem CB i nie masz konta zarejestruj się. Hasło do konta zostanie przesłane na wskazany adres mailowy.

Jakie dokumenty trzeba złożyć do egzaminu dyplomowego?
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest zaliczenie z wynikiem pozytywnym wszystkich przedmiotów i praktyk, przewidzianych w programie kształcenia, oraz złożenie pracy dyplomowej zaakceptowanej przez promotora, co potwierdza jego podpis na stronie tytułowej pracy.

Student kończący studia składa w dziekanacie:
– Indeks i kartę egzaminacyjną z ostatniego semestru,
– Kartę obiegową,
– Jeden egzemplarz oprawionej pracy dyplomowej, drukowanej dwustronnie, w miękkiej okładce (grzbiet pracy nie bindowany lecz klejony),
– Podpisaną (imieniem, nazwiskiem i nr alb.) płytę zawierającą kompletną pracę dyplomową z akceptacją promotora,
– Zdjęcia do dyplomu o wymiarach 4,5 x 6,5 – 4 sztuki, podpisane imieniem i nazwiskiem.

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem opłat w roku akad. 2015/16 opłata za wydanie dyplomu ukończenia studiów wynosi 60,00 zł i powinna być uregulowana przelewem na konto Uczelni do dnia złożenia dokumentacji wskazanej w pkt. 1-5. Przed egzaminem dyplomowym Uczelnia sprawdza pracę dyplomową w systemie antyplagiatowym współpracującym z ogólnopolskim repozytorium pisemnych prac dyplomowych. Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest pozytywnie oceniona przez promotora i recenzenta praca dyplomowa. Egzamin dyplomowy planowany jest w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od daty złożenia pracy dyplomowej, nie wcześniej jednak niż po upływie 10 dni od złożenia dokumentacji wskazanej powyżej (pkt. 1-5).

Jak obniżyć koszty studiowania?
Student ma prawo do skorzystania z pomocy materialnej w formie stypendium, finansowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kto może ubiegać się o stypendium?
Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, po spełnieniu kryteriów określonych w Regulaminie.
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student, który w związku z niepełnosprawnością złoży wniosek wraz z orzeczeniem właściwego organu. Zapomogę może otrzymać student, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym. Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest studentom, którzy w poprzednim roku akademickim uzyskali wysoką średnią ocen lub posiadają dodatkowe osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne. Stypendium może otrzymywać nie więcej niż 10 % liczby studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w Uczelni.

W jaki sposób wylicza się ocenę, która zostaje wpisana do dyplomu ukończenia studiów?
Ostateczny wynik ukończenia studiów, który wpisywany jest do dyplomu jest sumą:
– 0,5 x średnia arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminów i wszystkich ocen z zaliczeń wpisanych w indeksie, w tym praktyk, uzyskanych w ciągu całego okresu studiów, z uwzględnieniem ocen niedostatecznych,
– 0,25 x ocena z egzaminu dyplomowego (średnia arytmetyczna z trzech ocen),
– 0,25 x ocena z pracy dyplomowej (ocena średnia promotora i recenzenta).

W przypadku, gdy student wznawia studia, przy obliczaniu średniej ocen za okres studiów bierze się pod uwagę zarówno oceny uzyskane w okresie studiów przed wznowieniem, jak i po wznowieniu studiów z zaliczonych w pełni semestrów. W przypadku przeniesienia się studenta w trakcie studiów z innej uczelni przy obliczaniu średniej ocen za cały okres studiów bierze się pod uwagę oceny uzyskane z przedmiotów zaliczonych przez studenta w ramach kierunku lub specjalności, na którym studiował poprzednio, jeżeli te przedmioty są ujęte również w planie studiów CB, a także oceny z przedmiotów stanowiących różnice programowe. W dyplomie ukończenia studiów wpisuje się ostateczny wynik studiów w zaokrągleniu według zasady:
– wynik do 3,25 – ocena na dyplomie dostateczny (3,0),
– wynik zawarty w przedziale od 3,26 do 3,75 – ocena na dyplomie dostateczny plus (3,5),
– wynik zawarty w przedziale od 3,76 do 4,25 – ocena na dyplomie dobry (4,0),
– wynik zawarty w przedziale od 4,26 do 4,75 – ocena na dyplomie dobry plus (4,5),
– wynik 4,76 i więcej – ocena na dyplomie bardzo dobry (5,0).

Przykład: Student uzyskał średnią ocen z przebiegu studiów 4,33, promotor ocenił pracę dyplomową na 4,5, a recenzent na 5,0. Podczas egzaminu student odpowiedział poprawnie na trzy zadane pytania uzyskując średnią ocen 4,25.

Sposób wyliczania:

Średnia ocen z przebiegu studiów  4,33 x 0,5= 2,17
Ocena z pracy dyplomowej (4,5 + 5,0=) 4,75 x 0,25= 1,19
Ocena z egzaminu dyplomowego 4,25 x 0,25= 1,06
Razem 4,42

Ocena na dyplomie: dobry plus

Partnerzy Uczelni

Organizacja IT w województwie zachodniopomorskim

Komenda Wojewódzka Policji Szczecin

Microsoft Polska - platforma do nauczania zdalnego i studia online

Uczelnia IT z szkoleniami

Microsoft Azure – platforma chmurowa firmy Microsoft stworzona w modelu PaaS.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z siedzibą w Szczecinie

Skip to content