Informacje

1450 zł

cena za semestr*

3

Liczba semestrów

 • – 630 godzin zajęć (w tym 180h praktyk)
 • – kierunek kończy się egzaminem
Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pracy edukacyjnej, rewalidacyjnej i wspomagającej osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w tym szczególnie osoby z autyzmem i zespołem Aspergera, w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświaty prowadzących działania o charakterze edukacyjnym, rewalidacyjnym i wspomagającym oraz do pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i z ich rodzinami.

Uczestnik zdobędzie umiejętności i kompetencje umożliwiające pracę o charakterze edukacyjnym, rewalidacyjnym i wspomagającym osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Dzięki pogłębionej wiedzy uczestnik będzie lepiej rozumiał przyczyny zaburzeń ze spektrum autyzmu, będzie potrafił diagnozować zaburzenia ze spektrum autyzmu oraz dobierać odpowiednie formy terapii i prowadzić zajęcia o charakterze edukacyjnym, terapeutycznym, rewalidacyjnym i wspomagającym.

*Cena uzależniona od miasta, wielkości grupy oraz obowiązującej promocji w danym mieście wg. regulaminu promocyjnego.

Cele szczegółowe:

 • pogłębienie i uzupełnienie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności z zakresu edukacji, rewalidacji, terapii i wspomagania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w tym szczególnie z autyzmem i zespołem Aspergera, metodyki pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz metodyki pracy z ich rodzinami
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności dydaktyczne, rewalidacyjne i wspomagające, które przygotują uczestników do budowania pozytywnych kontaktów z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i z ich rodzinami oraz umożliwią prawidłowe, skuteczne prowadzenie całego procesu edukacyjnego, terapeutycznego i rehabilitacyjnego
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji, terapii, rewalidacji i wspomagania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w przedszkolach, szkołach, placówkach edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku, a także w placówkach pomocy społecznej i organizacjach pozarządowych zajmujących się wspieraniem osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Absolwent studiów podyplomowych po zrealizowaniu ww. przedmiotów osiągnie następujące efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy

 • ma wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej, dydaktyki specjalnej, diagnostyki psychopedagogicznej, komunikacji alternatywnej i psychologii klinicznej
 • zna sposoby diagnozowania wczesnego autyzmu dziecięcego i prowadzenia terapii z tym związanej
 • zna i rozumie sposoby wczesnego wspomagania rozwoju dzieci ze spektrum autyzmu
 • zna prawo oświatowe oraz kompetencje instytucjonalne nauczyciela terapeuty
 • zna metody terapii osób ze spektrum autyzmu
 • zna metodykę kształcenia osób ze spektrum autyzmu
 • zna metodykę rewalidacji osób ze spektrum autyzmu na poszczególnych etapach edukacji
 • zna sposoby stymulacji rozwoju psychoruchowego człowieka oraz stymulacji i integracji sensoryczno-motorycznej
 • zna sposoby pracy z osobami ze spektrum autyzmu w wybranych instytucjach opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych

w zakresie umiejętności

 • potrafi wykorzystać w praktyce pedagogicznej wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej, dydaktyki specjalnej, psychologii klinicznej
 • potrafi przeprowadzić diagnostykę psychopedagogiczną i diagnozować wczesny autyzm dziecięcego
 • potrafi prowadzić terapię dzieci z wczesnym autyzmem
 • potrafi prowadzić zajęcia i działania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci ze spektrum autyzmu
 • potrafi pracować zgodnie z wytycznymi prawa oświatowego oraz w sposób zgodny z kompetencjami instytucjonalnymi nauczyciela terapeuty
 • potrafi prowadzić terapię osób ze spektrum autyzmu
 • potrafi prowadzić zajęcia z zakresu kształcenia osób ze spektrum autyzmu
 • potrafi prowadzić rewalidację osób ze spektrum autyzmu na poszczególnych etapach edukacji
 • potrafi wykorzystać w praktyce komunikację alternatywnej podczas pracy pedagogicznej
 • potrafi prowadzić zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy człowieka
 • potrafi prowadzić zajęcia z zakresu stymulacji i integracji sensoryczno-motorycznej człowieka
 • potrafi pracować z osobami ze spektrum autyzmu w wybranych instytucjach opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych
 • potrafi opracować i zrealizować własne projekty edukacyjne z zakresu pracy z osobami ze spektrum autyzmu

w zakresie kompetencji społecznych

 • jest świadom spoczywającej na nim odpowiedzialności podczas pracy z osobami ze spektrum autyzmu oraz z rodzinami tych osób, otwarty na nowe wyzwania i wrażliwy na problemy oraz potrzeby swoich podopiecznych
 • jest przygotowany do pracy samodzielnej i w grupie, z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
 • jest świadom konieczności etycznego zachowania wobec podopiecznych oraz przestrzegania zasad etyki i prawa regulujących pracę pedagoga i terapeuty
 • jest przygotowany do realizowania koncepcji uczenia się przez całe życie

Szczegóły dotyczące studiów

PROGRAM STUDIÓW

• Dydaktyka specjalna
• Diagnostyka w pedagogice specjalnej
• Podstawy psychologii rozwojowej, klinicznej i psychopatologii
• Podstawy pedagogiki specjalnej
• Diagnostyka pedagogiczna
• Wczesny autyzm dziecięcy – diagnoza i terapia
• Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ze spektrum autyzmu
• Kompetencje instytucjonalne w pracy nauczyciela terapeuty i prawo oświatowe
• Psychologiczno-pedagogiczne podstawy zaburzeń ze spektrum autyzmu
• Praca z rodziną osoby ze spektrum autyzmu
• Medyczne podstawy zaburzeń ze spektrum autyzmu
• Metody terapii osób ze spektrum autyzmu
• Metodyka kształcenia uczniów ze spektrum autyzmu
• Metodyka rewalidacji ucznia ze spektrum autyzmu na poszczególnych poziomach edukacyjnych
• Metody komunikacji alternatywnej
• Stymulacja rozwoju psychoruchowego małego dziecka
• Stymulacja i integracja sensoryczno-motoryczna
• Doradztwo zawodowe i wspieranie rozwoju zawodowego osób ze spektrum autyzmu
• Rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu
• Metodyka wczesnego wspierania rozwoju dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
• Praktyki zawodowe

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
• studia podyplomowe, 3 semestry – 630 h
• liczba godzin praktyki – 180 h

Zapisz się

WYMAGANIA

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie karty zgłoszeniowej (do pobrania ze strony www.cb.szczecin.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu
Zapisz się

ŚWIADECTWO

Absolwenci otrzymują, zgodnie ze wzorem ministerialnym, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

Zapisz się

DOKUMENTY DO POBRANIA

 • Karta zgłoszenia
 • Ankieta rekrutacyjna

POBIERZ

Zapisz się

WYKŁADOWCY

Opiekun kierunku

Zapisz się

PODSTAWA PRAWNA:

Program studiów podyplomowych opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668), w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018, poz. 1861 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (załącznik nr 3, Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego, nauczyciela logopedy i nauczyciela prowadzącego zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka).

Partnerzy Uczelni

Organizacja IT w województwie zachodniopomorskim

Klaster.it

Komenda Wojewódzka Policji Szczecin

Policja

Microsoft Polska - platforma do nauczania zdalnego i studia online

Microsoft

Uczelnia IT z szkoleniami

Uczelnia IT

Microsoft Azure – platforma chmurowa firmy Microsoft stworzona w modelu PaaS.

Micosoft Azure

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z siedzibą w Szczecinie

BBN

Technopark Pomerania Szczecin - współpraca

Technopark Pomerania

Tietoevry - międzynarodowa firmą wytwarzająca oprogramowanie

Tieto

enato.pl

Producent oprogramowania w Szczecinie

InfinIT Codelab

Cloudica - innowacyjne technologie

Cloudica

Fundacja IT – Zaprogramuj Swoją Przyszłość

Fundacja IT

OpenEDG - testy

OpenEDG

Kanbo

Kanbo

Umlaut

Umlaut

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie

Sejm RP

Komisja bioetyczna – niezależna instytucja opiniująca i kontrolująca projekty

Komisja BIO w Europarlamencie

Mój Dom

Mój Dom

Dom pomocy społecznej - Ministerstwo Rodziny i Polityki

Dom Pomocy Społecznej

12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana im. Bolesława Krzywoustego w Szczecinie – związek taktyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

12 Dywizja

Wojewódzki Sztab Wojskowy Szczecin

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie

Wojskowa Komenda Uzupełnień Szczecin

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Szczecin

Komenda Wojewódzka PSP

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Urząd Miasta Szczecin

Miasto Szczecin

Instytut C++

C++

SENSE - Centrum Terapii i Stymulacji Rozwoju - współpraca w zakresie prowadzenia kierunku studiów podyplomowych Integracja Sensoryczna

Sense

Uzdrowisko Kołobrzeg - Sanatorium w Polsce

Uzdrowisko Kołobrzeg

Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce.

Przedszkole nr 2 Hejnałek

Muzeum Narodowe z siedzibą w Szczecinie

Muzeum Narodowe

Zakład Poprawczy w Grodzisku Wielkopolskim

ZP Grodzisk

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu Tanowo

SOSW w Tanowie

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 Szczecin

SOSW nr 2 w Szczecinie

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

ZUW w Szczecinie

Object Connect

Object Connect

Specjalistyczna poradnia terapeutyczna dla dzieci, młodzieży i ich rodzin Nowogard

Poradnia Nowogard

Skip to content