Informacje

1450 zł

cena za semestr*

3

Liczba semestrów

  • – 515 godzin zajęć
  • – 150 godzin praktyk
  • – egzamin ustny
Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pracy z dziećmi i młodzieżą na poziomie szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz prowadzenie zajęć z przedmiotu lub dziedziny, w zakresie której uczestnicy zdobyli już wcześniej przygotowanie co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia.

Uczestnik zdobędzie merytoryczną wiedzę z zakresu pedagogiki i wychowania, psychologii, emisji głosu, dydaktyki, podstawy programowej, dydaktyki przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych, a także oceniania, diagnozowania i ewaluacji procesu kształcenia. Dzięki pogłębionej wiedzy teoretycznej i praktycznej słuchacz uzyska kompetencje do efektywnego przekazywania wiedzy z przedmiotu podczas zajęć szkolnych oraz do skutecznej pracy wychowawczo-opiekuńczej. Zdobędzie także kompetencje z zakresu praktycznej pracy dydaktycznej z uczniami w różnym wieku oraz kompetencje do pracy pedagogicznej z uczniami, rodzicami i środowiskiem szkolnym.

*Cena uzależniona od miasta, wielkości grupy oraz obowiązującej promocji w danym mieście wg. regulaminu promocyjnego.

Cele szczegółowe:

Absolwent studiów podyplomowych po zrealizowaniu ww. przedmiotów osiągnie następujące efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy

w zakresie umiejętności

w zakresie kompetencji społecznych

Szczegóły dotyczące studiów

PROGRAM STUDIÓW

• Biopsychiczne podstawy rozwoju i wychowania
• Wybrane zagadnienia z współczesnych problemów psychologii
• Psychologiczne aspekty uczenia się
• Elementy pedagogiki specjalnej
• Komunikacja interpersonalna w szkole i kultura języka
• Pedagogika
• Teoria wychowania
• Pedagogika społeczna
• Historia wychowania
• BHP
• Emisja i higiena głosu
• Elementy pedeutologii – rozwój i etyka zawodu nauczyciela
• Psychologiczne sylwetki rozwojowe uczniów
• Formy aktywności dzieci i młodzieży
• Doradztwo zawodowe w szkole
• Progi edukacyjne i adaptacja w nowej rzeczywistości
• Współpraca przedszkola i szkoły ze środowiskiem
• Diagnoza i pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniom
• Profilaktyka niepowodzeń edukacyjnych
• Pedagogika dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych
• Opiekuńczo-wychowawcze i doradcze kompetencje nauczyciela na I, II, III i IV etapie edukacyjnym
• Dydaktyka działań edukacyjnych i efektywność procesu kształcenia
• Szkoła jako instytucja w systemie oświaty
• Technologia informacyjna i edukacyjne zastosowanie mediów
• Specyfika przedmiotu w podstawie programowej i planowanie działalności dydaktyczno-wychowawczej
• Rozwijanie uzdolnień i dostosowanie działań edukacyjnych do możliwości uczniów
• Kształtowanie kompetencji uczniów na I, II, III i IV etapie edukacyjnym
• Ocenianie, diagnozowanie, ewaluacja procesu kształcenia
• Dydaktyka przedmiotu: Projektowanie edukacji przedmiotów humanistycznych
• Dydaktyka przedmiotu: Projektowanie edukacji przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
• Praktyka psychologiczno-pedagogiczna
• Praktyka dydaktyczna

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
• studia podyplomowe, 3 semestry – 515 h
• liczba godzin praktyki – 150 h

Zapisz się

WYMAGANIA

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

  • złożenie karty zgłoszeniowej (do pobrania ze strony www.cb.szczecin.pl)
  • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
  • dowód osobisty do wglądu
Zapisz się

ŚWIADECTWO

Absolwenci otrzymują, zgodnie ze wzorem ministerialnym, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

Zapisz się

DOKUMENTY DO POBRANIA

  • Karta zgłoszenia
  • Ankieta rekrutacyjna

POBIERZ

Zapisz się

WYKŁADOWCY

Opiekun kierunku

Zapisz się

PODSTAWA PRAWNA: Program studiów podyplomowych opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668) oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018, poz. 1861 z późn. zm.).

Partnerzy Uczelni

Klaster.it

Policja

Microsoft

Uczelnia IT

Micosoft Azure

BBN

Technopark Pomerania

Tieto

enato.pl

InfinIT Codelab

Cloudica

Fundacja IT

OpenEDG

Kanbo

Umlaut

Sejm RP

Komisja BIO w Europarlamencie

Mój Dom

Dom Pomocy Społecznej

12 Dywizja

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie

Komenda Wojewódzka PSP

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Miasto Szczecin

C++

Sense

Uzdrowisko Kołobrzeg

Przedszkole nr 2 Hejnałek

Muzeum Narodowe

ZP Grodzisk

SOSW w Tanowie

SOSW nr 2 w Szczecinie

ZUW w Szczecinie

Object Connect

Poradnia Nowogard

Skip to content