Płatności

435 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10

3

Liczba semestrów

Inne opcje:

– Istnieje możliwość wyboru płatności
semestralnej bądź jednorazowej
– Istnieje możliwość zmiany płatności
ze względu na dofinansowania

 • – 545 godzin zajęć (w tym 150h praktyk)
 • – kierunek kończy się egzaminem
Celem studiów Przygotowanie Pedagogiczne jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pracy z dziećmi i młodzieżą na poziomie szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz prowadzenie zajęć z przedmiotu lub dziedziny, w zakresie której uczestnicy zdobyli już wcześniej przygotowanie co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia.

Uczestnik zdobędzie merytoryczną wiedzę z zakresu pedagogiki i wychowania, psychologii, emisji głosu, dydaktyki, podstawy programowej, dydaktyki przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych, a także oceniania, diagnozowania i ewaluacji procesu kształcenia. Dzięki pogłębionej wiedzy teoretycznej i praktycznej uczestnik uzyska kompetencje do efektywnego przekazywania wiedzy z przedmiotu podczas zajęć szkolnych oraz do skutecznej pracy wychowawczo-opiekuńczej. Zdobędzie także kompetencje z zakresu praktycznej pracy dydaktycznej z uczniami w różnym wieku oraz kompetencje do pracy pedagogicznej z uczniami, rodzicami i środowiskiem szkolnym.

*Cena uzależniona od miasta, wielkości grupy oraz obowiązującej promocji w danym mieście wg. regulaminu promocyjnego.

Promocje

Dla osób, które zapiszą się na studia przygotowaliśmy atrakcyjne zniżki w opłatach.

50% zniżki

w czesnym

 • na drugi, tańszy kierunek dla osób zapisujących się na dwa kierunki jednocześnie ( przy czym pierwszy kierunek jest pełnopłatny) lub dla osób, które są obecnie studentami SW lub uczestnikami SP CB-ANS* **

20% zniżki

w czesnym

 • dla studentów i absolwentów CB ANS* **

10% zniżki

w czesnym

 • dla wszystkich nowych kandydatów SP*

0 zł opłaty

wpisowej

 • zamiast 200 zł

10% zniżki

dla absolwentów SSW Collegium Balticum w latach 2016-2022r

* promocje nie łączą się ze sobą
** nie dotyczy kierunków: IS, Ajurweda, Akademia Lidera Plus, Zarz.bezp. w org., Medyczny Trener
(te kierunki:  0 zł opłaty wpisowej i 10% zniżki w czesnym dla obecnych studentów SW, uczestników SP i absolwentów CB ANS)

zapisy na studia

Absolwent studiów podyplomowych po zrealizowaniu ww. przedmiotów osiągnie następujące efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy

 

 • ma wiedzę z zakresu psychologii, w tym psychologii rozwoju i osobowości, psychologii wychowawczej, psychologii społecznej i biopsychicznych podstaw rozwoju i wychowania
 • ma wiedzę z zakresu pedagogiki ogólnej, pedagogiki społecznej i psychopedagogiki
 • zna wybrane teorie i historię wychowania
 • zna podstawy pedagogiki specjalnej i pedagogikę dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • ma wiedzę z zakresu komunikacji interpersonalnej w szkole i kultury języka
 • ma wiedzę z zakresu właściwej emisji głosu
 • zna zasady BHP i pierwszej pomocy
 • zna sposoby i zasady współpracy szkoły ze środowiskiem ucznia
 • zna wybrane formy aktywności i kontaktów społecznych uczniów
 • zna i rozumie przyczyny szkolnych trudności i niepowodzeń, progi rozwojowe i edukacyjne uczniów, a także narzędzia i techniki profilaktyki niepowodzeń szkolnych
 • zna i rozumie psychologiczne aspekty uczenia się
 • zna i rozumie zasady prowadzenia diagnozy i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom
 • zna sposoby kształtowania kompetencji uczniów na poszczególnych etapach edukacji
 • zna zasady, narzędzia i cele pracy opiekuńczo-wychowawczej nauczyciela, poradnictwa i orientacji edukacyjno-zawodowej
 • zna i rozumie zasady oceny, diagnozowania i ewaluowania procesu kształcenia
 • zna prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania systemu oświaty
 • ma wiedzę dotyczącą zadań szkoły jako instytucji w systemie oświaty, inicjującej, wspierającej i aktywizującej rozwój, proces wychowawczy i proces nauczania uczniów
 • ma wiedzę dotyczącą projektowania środowiska materialnego lekcji
 • ma wiedzę dotyczącą podstawy programowej, specyfiki dydaktyki wybranych przedmiotów, roli nauczyciela, planowania działalności dydaktyczno-wychowawczej oraz sposobów kontrolowania procesu nauczania
 • zna sposoby dostosowywania działań edukacyjnych do możliwości poszczególnych uczniów oraz metodykę pracy z uczniami zdolnymi i trudnymi
 • rozumie znaczenie i rolę nowych technologii i mediów w pracy dydaktycznej
 • zna zasady projektowania edukacji przedmiotów humanistycznych lub edukacji teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu w wybranym zakresie
 • zna zasady projektowania edukacji przedmiotów matematyczno-przyrodniczych lub edukacji teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu w wybranym zakresie
 • zna zasady projektowania rozwoju zawodowego nauczyciela
 • zna dydaktykę działań edukacyjnych i efektywność procesu kształcenia
 • zna i rozumie etykę zawodową nauczyciela
Zapisz się

w zakresie umiejętności

 • potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu psychologii rozwoju oraz biopsychicznych podstaw rozwoju i wychowania i osobowości do pracy pedagogicznej i dydaktycznej
 • potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu psychologii wychowawczej i psychologii społecznej do pracy pedagogicznej i dydaktycznej
 • potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu pedagogiki, w tym pedagogiki społecznej, do pracy pedagogicznej i dydaktycznej
 • potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu psychopedagogiki do określania szczególnych potrzeb edukacyjnych
 • potrafi wykorzystać znajomość teorii i historii wychowania w praktyce
 • potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej, pedagogiki dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych i nauczania integracyjnego w pracy z dziećmi i młodzieżą
 • potrafi się komunikować z innymi ludźmi w sposób skuteczny, pozytywny i budujący relacje
 • potrafi się komunikować za pomocą kulturalnego języka oraz wykorzystać w praktyce świadomość dotyczącą kultury języka
 • potrafi pracować zgodnie z zasadami BHP
 • potrafi udzielić pierwszej pomocy osobie rannej lub poszkodowanej
 • potrafi właściwie pracować głosem, przestrzegać zasad prawidłowej emisji głosu
 • potrafi nawiązywać i realizować współpracę szkoły ze środowiskiem ucznia
 • potrafi wykorzystać wiedzę o aktywności uczniów do doskonalenia pracy dydaktycznej i aktywizowania zainteresowania uczniów prowadzonym przedmiotem
 • potrafi wykorzystać wiedzę o kontaktach społecznych uczniów do wspierania procesu dydaktycznego i do budowania pozytywnych relacji z uczniami
 • potrafi rozpoznać, określić i ocenić przyczyny szkolnych niepowodzeń uczniów oraz podjąć działania na rzecz zapobiegania lub rozwiązywania tego problemu
 • potrafi wykorzystać w pracy dydaktycznej znajomość etapów rozwoju człowieka oraz progów edukacyjnych uczniów
 • potrafi wykorzystać twórcze narzędzia i metody kształcenia we własnych działaniach dydaktycznych i na rzecz efektywności procesu kształcenia
 • potrafi wykorzystać w praktyce dydaktycznej i wychowawczej znajomość szkoły jako instytucji w systemie oświaty
 • potrafi kształtować kompetencje uczniów na poszczególnych etapach edukacji
 • potrafi wykorzystać w praktyce znajomość specyfiki przedmiotu w podstawie programowej i planować działalność dydaktyczno-wychowawczą
 • potrafi wykorzystać w praktyce wychowawczo-dydaktycznej metody i narzędzia pracy opiekuńczo-wychowawczej nauczyciela
 • potrafi wykorzystać w praktyce wychowawczo-dydaktycznej metody i narzędzia poradnictwa edukacyjno-zawodowego
 • potrafi przeprowadzić ocenę, diagnozę i ewaluację procesu kształcenia
 • potrafi funkcjonować w środowisku szkolnym zgodnie z jego prawnymi i organizacyjnymi wymogami
 • potrafi wykorzystać nowe technologie i nowe media w procesie dydaktycznym
 • potrafi projektować środowisko materialne lekcji
 • potrafi projektować rozwój zawodowy nauczyciela
 • potrafi projektować zajęcia z edukacji przedmiotów matematyczno-przyrodniczych lub projektowanie edukacji teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu w wybranym zakresie
 • potrafi projektować zajęcia z edukacji przedmiotów humanistycznych lub projektowanie edukacji teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu w wybranym zakresie
 • potrafi dostosowywać działania edukacyjne do możliwości poszczególnych uczniów
 • potrafi pracować z uczniami zdolnymi i trudnymi
 • potrafi inicjować, wspierać i aktywizować rozwój, proces wychowawczy i proces uczenia się uczniów
 • potrafi projektować i prowadzić działania dydaktyczne zgodnie z podstawą programową i specyfiką dydaktyki wybranych przedmiotów
 • potrafi kontrolować i oceniać proces nauczania
 • potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu psychologicznych aspektów uczenia się w procesie dydaktycznym
 • potrafi przeprowadzić diagnozę i udzielać pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom
 • potrafi działać zgodnie z zasadami etyki zawodowej nauczyciela
Zapisz się

w zakresie kompetencji społecznych

 • jest gotów do podejmowania się zadań i obowiązków dydaktycznych oraz wychowawczych spoczywających na nauczycielu
 • jest przygotowany do pracy samodzielnej i w grupie, z dziećmi i młodzieżą
 • jest świadom konieczności etycznego zachowania wobec uczniów i wychowanków
 • jest przygotowany do realizowania koncepcji uczenia się przez całe życie
 • jest uwrażliwiony na szczególne potrzeby wychowawcze i edukacyjne poszczególnych grup uczniów
Zapisz się

Wykładowcy na kierunku Przygotowanie Pedagogiczne

Leonarda Rożek

Leonarda Rożek

Tatiana Staroń

Tatiana Staroń

Paweł Szulc

Paweł Szulc

Patryk Borowiak

Patryk Borowiak

Barbara Popiel

Barbara Popiel

Szczegóły dotyczące studiów

Program studiów Przygotowanie pedagogiczne

przygotowanie pedagogiczne online
 • Biopsychiczne podstawy rozwoju i wychowania
 • Wybrane zagadnienia z współczesnych problemów psychologii
 • Psychologiczne aspekty uczenia się
 • Psychologiczne sylwetki rozwojowe uczniów
 • Diagnoza i pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniom
 • Formy aktywności dzieci i młodzieży
 • Komunikacja interpersonalna w szkole i kultura języka
 • Elementy pedagogiki specjalnej
 • Pedagogika
 • Teoria wychowania
 • Pedagogika społeczna
 • Historia wychowania
 • BHP
 • Emisja i higiena głosu
 • Elementy pedeutologii – rozwój i etyka zawodu nauczyciela
 • Doradztwo zawodowe w szkole
 • Progi edukacyjne i adaptacja w nowej rzeczywistości
 • Współpraca przedszkola i szkoły ze środowiskiem
 • Profilaktyka niepowodzeń edukacyjnych
 • Pedagogika dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Opiekuńczo-wychowawcze i doradcze kompetencje nauczyciela na poszczególnych etapach edukacji
 • Dydaktyka działań edukacyjnych i efektywność procesu kształcenia
 • Szkoła jako instytucja w systemie oświaty
 • Technologia informacyjna i edukacyjne zastosowanie mediów
 • Specyfika przedmiotu w podstawie programowej i planowanie działalności dydaktyczno-wychowawczej
 • Rozwijanie uzdolnień i dostosowanie działań edukacyjnych do możliwości uczniów
 • Kształtowanie kompetencji uczniów na poszczególnych etapach edukacji
 • Ocenianie, diagnozowanie, ewaluacja procesu kształcenia
 • Dydaktyka przedmiotu: projektowanie edukacji przedmiotów humanistycznych lub projektowanie edukacji teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu w wybranym zakresie
 • Dydaktyka przedmiotu: projektowanie edukacji przedmiotów matematyczno-przyrodniczych lub projektowanie edukacji teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu w wybranym zakresie
 • Praktyki: praktyka psychologiczno-pedagogiczna
 • Praktyki: praktyka dydaktyczna

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
• studia podyplomowe, 3 semestry – 545 h
• liczba godzin praktyki – 150 h

Zapisz się

Wymagania

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie karty zgłoszeniowej (do pobrania ze strony www.cb.szczecin.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu
Zapisz się

Świadectwo

Absolwenci otrzymują, zgodnie ze wzorem ministerialnym, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

Zapisz się

Dokumenty do pobrania

 • Karta zgłoszenia
 • Ankieta rekrutacyjna

POBIERZ

Zapisz się

PODSTAWA PRAWNA:

Program studiów podyplomowych opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668) oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (załącznik nr 1, Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Kilka słów o przygotowaniu pedagogicznym

Przygotowanie pedagogiczne

Nie każdy wie od razu, co chce robić w życiu zawodowym. Jeśli niedawno odkryłeś, że Twoim powołaniem jest nauczanie, potrzebujesz do tego odpowiednich uprawnień, na które mówi się przygotowanie pedagogiczne. Studia podyplomowe to najszybsza droga do zatrudnienia w szkole publicznej lub prywatnej.

Dokument ukończenia studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego poświadcza, że dana osoba posiada wykształcenie niezbędne do obcowania z dziećmi oraz młodzieżą tak, aby wspierać ich wychowanie. Dlatego przygotowanie pedagogiczne obejmuje merytoryczną wiedzę przede wszystkim z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz odbycie praktyk w szkole. To może się wydawać dużo – ale jest absolutnie niezbędne, aby zapewnić młodym pokoleniom najlepszych nauczycieli.

Zapisz się

Studia podyplomowe: przygotowanie pedagogiczne. Kto jest odpowiednim kandydatem?

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest posiadanie wyższego wykształcenia. Absolwent studiów pierwszego, pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich może uzyskać przygotowanie pedagogiczne podyplomowe, jeśli jego kierunek odpowiadał wszystkim lub ogólnym wymaganiom podstawy programowej przedmiotu nauczania. Jak sprawdzić, czy nasze wykształcenie spełnia ten warunek? Jest to dosyć logiczne. Przykładowo: po ukończeniu socjologii czy prawa można uczyć wiedzy o społeczeństwie, po fizyce można uczyć fizyki, po filologii – języków, i tak dalej.

Co ważne, posiadając tylko tytuł licencjata lub inżyniera nie zatrudnimy się w szkole ponadpodstawowej, ale mając tytuł magistra lub magistra inżyniera już tak. Nie ma znaczenia, czy ukończymy dodatkowo studia podyplomowe. Przygotowanie pedagogiczne jest bowiem tylko dodatkiem do wykształcenia, które już mamy.

Zapisz się

Studia podyplomowe – przygotowanie pedagogiczne online wystarczy do bycia nauczycielem?

Tak! W trakcie naszych studiów podyplomowych otrzymasz niezbędną wiedzę, która pozwoli Ci nauczać w szkole. Wraz ze zdaniem egzaminu kończącego potwierdzasz swoje kwalifikacje i otrzymujesz dyplom o ich posiadaniu.

Studia podyplomowe pedagogiczne można realizować w różnych trybach i wszystkie dają taki sam certyfikat. Z nim można zatrudnić się w szkole prywatnej lub państwowej, podstawowej lub ponadpodstawowej. Dzięki temu kursowi w 3 semestry spełnisz swoje marzenia o zostaniu nauczycielem. Przygotowanie pedagogiczne online to najwygodniejsza forma, którą łatwo można połączyć z pracą zarobkową.

Zapisz się

Przygotowanie pedagogiczne: Lublin, Szczecin, Warszawa, Tychy i inne miasta

Collegium Balticum oferuje kilka miejsc, w których możesz zapisać się na studia podyplomowe. oferujemy studia w takich miastach jak: Lublin, Szczecin, Warszawa, Tychy, Sanok, Suwałki i wiele innych. Chcemy, żeby każdy mógł spełniać się zawodowo, dlatego właśnie oferujemy przygotowanie pedagogiczne online lub stacjonarnie – Ty decydujesz, co wolisz. Niezależnie od trybu, podstawa programowa się nie zmienia, i uczysz się tego samego oraz uzyskujesz taki sam dyplom, jak inni uczestnicy.

Zarezerwuj miejsce na studiach podyplomowych przygotowanie pedagogiczne przez Internet i zacznij robić to, co lubisz!

Zapisz się
Skip to content