Informacje

1450 zł

cena za semestr*

3

Liczba semestrów

 • – 545 godzin zajęć (w tym 150h praktyk)
 • – kierunek kończy się egzaminem
Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pracy z dziećmi i młodzieżą na poziomie szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz prowadzenie zajęć z przedmiotu lub dziedziny, w zakresie której uczestnicy zdobyli już wcześniej przygotowanie co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia.

Uczestnik zdobędzie merytoryczną wiedzę z zakresu pedagogiki i wychowania, psychologii, emisji głosu, dydaktyki, podstawy programowej, dydaktyki przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych, a także oceniania, diagnozowania i ewaluacji procesu kształcenia. Dzięki pogłębionej wiedzy teoretycznej i praktycznej uczestnik uzyska kompetencje do efektywnego przekazywania wiedzy z przedmiotu podczas zajęć szkolnych oraz do skutecznej pracy wychowawczo-opiekuńczej. Zdobędzie także kompetencje z zakresu praktycznej pracy dydaktycznej z uczniami w różnym wieku oraz kompetencje do pracy pedagogicznej z uczniami, rodzicami i środowiskiem szkolnym.

*Cena uzależniona od miasta, wielkości grupy oraz obowiązującej promocji w danym mieście wg. regulaminu promocyjnego.

Cele szczegółowe:

 • wprowadzenie, ugruntowanie i wzbogacanie wiedzy dotyczącej wybranych zagadnień z zakresu wychowania, psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz funkcjonowania szkoły jako instytucji wychowawczej
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności związane z przekazywaniem wiedzy z zakresu podstawy programowej oraz z pracą wychowawczą na poszczególnych poziomach edukacji szkolnej
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności i kompetencje związane z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności i kompetencje służące wspieraniu rozwoju wiedzy i umiejętności uczniów, wspieraniu rozwoju zainteresowań uczniów oraz ich gotowości do samodzielnego kontynuowania edukacji w przyszłości

Absolwent studiów podyplomowych po zrealizowaniu ww. przedmiotów osiągnie następujące efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy

 • ma wiedzę z zakresu psychologii, w tym psychologii rozwoju i osobowości, psychologii wychowawczej, psychologii społecznej i biopsychicznych podstaw rozwoju i wychowania
 • ma wiedzę z zakresu pedagogiki ogólnej, pedagogiki społecznej i psychopedagogiki
 • zna wybrane teorie i historię wychowania
 • zna podstawy pedagogiki specjalnej i pedagogikę dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • ma wiedzę z zakresu komunikacji interpersonalnej w szkole i kultury języka
 • ma wiedzę z zakresu właściwej emisji głosu
 • zna zasady BHP i pierwszej pomocy
 • zna sposoby i zasady współpracy szkoły ze środowiskiem ucznia
 • zna wybrane formy aktywności i kontaktów społecznych uczniów
 • zna i rozumie przyczyny szkolnych trudności i niepowodzeń, progi rozwojowe i edukacyjne uczniów, a także narzędzia i techniki profilaktyki niepowodzeń szkolnych
 • zna i rozumie psychologiczne aspekty uczenia się
 • zna i rozumie zasady prowadzenia diagnozy i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom
 • zna sposoby kształtowania kompetencji uczniów na poszczególnych etapach edukacji
 • zna zasady, narzędzia i cele pracy opiekuńczo-wychowawczej nauczyciela, poradnictwa i orientacji edukacyjno-zawodowej
 • zna i rozumie zasady oceny, diagnozowania i ewaluowania procesu kształcenia
 • zna prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania systemu oświaty
 • ma wiedzę dotyczącą zadań szkoły jako instytucji w systemie oświaty, inicjującej, wspierającej i aktywizującej rozwój, proces wychowawczy i proces nauczania uczniów
 • ma wiedzę dotyczącą projektowania środowiska materialnego lekcji
 • ma wiedzę dotyczącą podstawy programowej, specyfiki dydaktyki wybranych przedmiotów, roli nauczyciela, planowania działalności dydaktyczno-wychowawczej oraz sposobów kontrolowania procesu nauczania
 • zna sposoby dostosowywania działań edukacyjnych do możliwości poszczególnych uczniów oraz metodykę pracy z uczniami zdolnymi i trudnymi
 • rozumie znaczenie i rolę nowych technologii i mediów w pracy dydaktycznej
 • zna zasady projektowania edukacji przedmiotów humanistycznych lub edukacji teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu w wybranym zakresie
 • zna zasady projektowania edukacji przedmiotów matematyczno-przyrodniczych lub edukacji teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu w wybranym zakresie
 • zna zasady projektowania rozwoju zawodowego nauczyciela
 • zna dydaktykę działań edukacyjnych i efektywność procesu kształcenia
 • zna i rozumie etykę zawodową nauczyciela

w zakresie umiejętności

 • potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu psychologii rozwoju oraz biopsychicznych podstaw rozwoju i wychowania i osobowości do pracy pedagogicznej i dydaktycznej
 • potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu psychologii wychowawczej i psychologii społecznej do pracy pedagogicznej i dydaktycznej
 • potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu pedagogiki, w tym pedagogiki społecznej, do pracy pedagogicznej i dydaktycznej
 • potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu psychopedagogiki do określania szczególnych potrzeb edukacyjnych
 • potrafi wykorzystać znajomość teorii i historii wychowania w praktyce
 • potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej, pedagogiki dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych i nauczania integracyjnego w pracy z dziećmi i młodzieżą
 • potrafi się komunikować z innymi ludźmi w sposób skuteczny, pozytywny i budujący relacje
 • potrafi się komunikować za pomocą kulturalnego języka oraz wykorzystać w praktyce świadomość dotyczącą kultury języka
 • potrafi pracować zgodnie z zasadami BHP
 • potrafi udzielić pierwszej pomocy osobie rannej lub poszkodowanej
 • potrafi właściwie pracować głosem, przestrzegać zasad prawidłowej emisji głosu
 • potrafi nawiązywać i realizować współpracę szkoły ze środowiskiem ucznia
 • potrafi wykorzystać wiedzę o aktywności uczniów do doskonalenia pracy dydaktycznej i aktywizowania zainteresowania uczniów prowadzonym przedmiotem

w zakresie kompetencji społecznych

Szczegóły dotyczące studiów

PROGRAM STUDIÓW PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

przygotowanie pedagogiczne online
 • Biopsychiczne podstawy rozwoju i wychowania
 • Wybrane zagadnienia z współczesnych problemów psychologii
 • Psychologiczne aspekty uczenia się
 • Psychologiczne sylwetki rozwojowe uczniów
 • Diagnoza i pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniom
 • Formy aktywności dzieci i młodzieży
 • Komunikacja interpersonalna w szkole i kultura języka
 • Elementy pedagogiki specjalnej
 • Pedagogika
 • Teoria wychowania
 • Pedagogika społeczna
 • Historia wychowania
 • BHP
 • Emisja i higiena głosu
 • Elementy pedeutologii – rozwój i etyka zawodu nauczyciela
 • Doradztwo zawodowe w szkole
 • Progi edukacyjne i adaptacja w nowej rzeczywistości
 • Współpraca przedszkola i szkoły ze środowiskiem
 • Profilaktyka niepowodzeń edukacyjnych
 • Pedagogika dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Opiekuńczo-wychowawcze i doradcze kompetencje nauczyciela na poszczególnych etapach edukacji
 • Dydaktyka działań edukacyjnych i efektywność procesu kształcenia
 • Szkoła jako instytucja w systemie oświaty
 • Technologia informacyjna i edukacyjne zastosowanie mediów
 • Specyfika przedmiotu w podstawie programowej i planowanie działalności dydaktyczno-wychowawczej
 • Rozwijanie uzdolnień i dostosowanie działań edukacyjnych do możliwości uczniów
 • Kształtowanie kompetencji uczniów na poszczególnych etapach edukacji
 • Ocenianie, diagnozowanie, ewaluacja procesu kształcenia
 • Dydaktyka przedmiotu: projektowanie edukacji przedmiotów humanistycznych lub projektowanie edukacji teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu w wybranym zakresie
 • Dydaktyka przedmiotu: projektowanie edukacji przedmiotów matematyczno-przyrodniczych lub projektowanie edukacji teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu w wybranym zakresie
 • Praktyki: praktyka psychologiczno-pedagogiczna
 • Praktyki: praktyka dydaktyczna

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
• studia podyplomowe, 3 semestry – 545 h
• liczba godzin praktyki – 150 h

Zapisz się

WYMAGANIA

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie karty zgłoszeniowej (do pobrania ze strony www.cb.szczecin.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu
Zapisz się

ŚWIADECTWO

Absolwenci otrzymują, zgodnie ze wzorem ministerialnym, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

Zapisz się

DOKUMENTY DO POBRANIA

 • Karta zgłoszenia
 • Ankieta rekrutacyjna

POBIERZ

Zapisz się

WYKŁADOWCY

Opiekun kierunku

Zapisz się

PODSTAWA PRAWNA:

Program studiów podyplomowych opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668) oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (załącznik nr 1, Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Partnerzy Uczelni

Organizacja IT w województwie zachodniopomorskim

Klaster.it

Komenda Wojewódzka Policji Szczecin

Policja

Microsoft Polska - platforma do nauczania zdalnego i studia online

Microsoft

Uczelnia IT z szkoleniami

Uczelnia IT

Microsoft Azure – platforma chmurowa firmy Microsoft stworzona w modelu PaaS.

Micosoft Azure

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z siedzibą w Szczecinie

BBN

Technopark Pomerania Szczecin - współpraca

Technopark Pomerania

Tietoevry - międzynarodowa firmą wytwarzająca oprogramowanie

Tieto

enato.pl

Producent oprogramowania w Szczecinie

InfinIT Codelab

Cloudica - innowacyjne technologie

Cloudica

Fundacja IT – Zaprogramuj Swoją Przyszłość

Fundacja IT

OpenEDG - testy

OpenEDG

Kanbo

Kanbo

Umlaut

Umlaut

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie

Sejm RP

Komisja bioetyczna – niezależna instytucja opiniująca i kontrolująca projekty

Komisja BIO w Europarlamencie

Mój Dom

Mój Dom

Dom pomocy społecznej - Ministerstwo Rodziny i Polityki

Dom Pomocy Społecznej

12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana im. Bolesława Krzywoustego w Szczecinie – związek taktyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

12 Dywizja

Wojewódzki Sztab Wojskowy Szczecin

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie

Wojskowa Komenda Uzupełnień Szczecin

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Szczecin

Komenda Wojewódzka PSP

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Urząd Miasta Szczecin

Miasto Szczecin

Instytut C++

C++

SENSE - Centrum Terapii i Stymulacji Rozwoju - współpraca w zakresie prowadzenia kierunku studiów podyplomowych Integracja Sensoryczna

Sense

Uzdrowisko Kołobrzeg - Sanatorium w Polsce

Uzdrowisko Kołobrzeg

Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce.

Przedszkole nr 2 Hejnałek

Muzeum Narodowe z siedzibą w Szczecinie

Muzeum Narodowe

Zakład Poprawczy w Grodzisku Wielkopolskim

ZP Grodzisk

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu Tanowo

SOSW w Tanowie

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 Szczecin

SOSW nr 2 w Szczecinie

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

ZUW w Szczecinie

Object Connect

Object Connect

Specjalistyczna poradnia terapeutyczna dla dzieci, młodzieży i ich rodzin Nowogard

Poradnia Nowogard

Skip to content