Informacje

1450 zł

cena za semestr*

3

Liczba semestrów

 • – 545 godzin zajęć (w tym 150h praktyk)
 • – kierunek kończy się egzaminem
Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pracy z dziećmi i młodzieżą na poziomie szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz prowadzenie zajęć z przedmiotu lub dziedziny, w zakresie której uczestnicy zdobyli już wcześniej przygotowanie co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia.

Uczestnik zdobędzie merytoryczną wiedzę z zakresu pedagogiki i wychowania, psychologii, emisji głosu, dydaktyki, podstawy programowej, dydaktyki przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych, a także oceniania, diagnozowania i ewaluacji procesu kształcenia. Dzięki pogłębionej wiedzy teoretycznej i praktycznej uczestnik uzyska kompetencje do efektywnego przekazywania wiedzy z przedmiotu podczas zajęć szkolnych oraz do skutecznej pracy wychowawczo-opiekuńczej. Zdobędzie także kompetencje z zakresu praktycznej pracy dydaktycznej z uczniami w różnym wieku oraz kompetencje do pracy pedagogicznej z uczniami, rodzicami i środowiskiem szkolnym.

*Cena uzależniona od miasta, wielkości grupy oraz obowiązującej promocji w danym mieście wg. regulaminu promocyjnego.

Cele szczegółowe:

 • wprowadzenie, ugruntowanie i wzbogacanie wiedzy dotyczącej wybranych zagadnień z zakresu wychowania, psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz funkcjonowania szkoły jako instytucji wychowawczej
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności związane z przekazywaniem wiedzy z zakresu podstawy programowej oraz z pracą wychowawczą na poszczególnych poziomach edukacji szkolnej
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności i kompetencje związane z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności i kompetencje służące wspieraniu rozwoju wiedzy i umiejętności uczniów, wspieraniu rozwoju zainteresowań uczniów oraz ich gotowości do samodzielnego kontynuowania edukacji w przyszłości

Absolwent studiów podyplomowych po zrealizowaniu ww. przedmiotów osiągnie następujące efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy

 • ma wiedzę z zakresu psychologii, w tym psychologii rozwoju i osobowości, psychologii wychowawczej, psychologii społecznej i biopsychicznych podstaw rozwoju i wychowania
 • ma wiedzę z zakresu pedagogiki ogólnej, pedagogiki społecznej i psychopedagogiki
 • zna wybrane teorie i historię wychowania
 • zna podstawy pedagogiki specjalnej i pedagogikę dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • ma wiedzę z zakresu komunikacji interpersonalnej w szkole i kultury języka
 • ma wiedzę z zakresu właściwej emisji głosu
 • zna zasady BHP i pierwszej pomocy
 • zna sposoby i zasady współpracy szkoły ze środowiskiem ucznia
 • zna wybrane formy aktywności i kontaktów społecznych uczniów
 • zna i rozumie przyczyny szkolnych trudności i niepowodzeń, progi rozwojowe i edukacyjne uczniów, a także narzędzia i techniki profilaktyki niepowodzeń szkolnych
 • zna i rozumie psychologiczne aspekty uczenia się
 • zna i rozumie zasady prowadzenia diagnozy i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom
 • zna sposoby kształtowania kompetencji uczniów na poszczególnych etapach edukacji
 • zna zasady, narzędzia i cele pracy opiekuńczo-wychowawczej nauczyciela, poradnictwa i orientacji edukacyjno-zawodowej
 • zna i rozumie zasady oceny, diagnozowania i ewaluowania procesu kształcenia
 • zna prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania systemu oświaty
 • ma wiedzę dotyczącą zadań szkoły jako instytucji w systemie oświaty, inicjującej, wspierającej i aktywizującej rozwój, proces wychowawczy i proces nauczania uczniów
 • ma wiedzę dotyczącą projektowania środowiska materialnego lekcji
 • ma wiedzę dotyczącą podstawy programowej, specyfiki dydaktyki wybranych przedmiotów, roli nauczyciela, planowania działalności dydaktyczno-wychowawczej oraz sposobów kontrolowania procesu nauczania
 • zna sposoby dostosowywania działań edukacyjnych do możliwości poszczególnych uczniów oraz metodykę pracy z uczniami zdolnymi i trudnymi
 • rozumie znaczenie i rolę nowych technologii i mediów w pracy dydaktycznej
 • zna zasady projektowania edukacji przedmiotów humanistycznych lub edukacji teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu w wybranym zakresie
 • zna zasady projektowania edukacji przedmiotów matematyczno-przyrodniczych lub edukacji teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu w wybranym zakresie
 • zna zasady projektowania rozwoju zawodowego nauczyciela
 • zna dydaktykę działań edukacyjnych i efektywność procesu kształcenia
 • zna i rozumie etykę zawodową nauczyciela

w zakresie umiejętności

 • potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu psychologii rozwoju oraz biopsychicznych podstaw rozwoju i wychowania i osobowości do pracy pedagogicznej i dydaktycznej
 • potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu psychologii wychowawczej i psychologii społecznej do pracy pedagogicznej i dydaktycznej
 • potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu pedagogiki, w tym pedagogiki społecznej, do pracy pedagogicznej i dydaktycznej
 • potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu psychopedagogiki do określania szczególnych potrzeb edukacyjnych
 • potrafi wykorzystać znajomość teorii i historii wychowania w praktyce
 • potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej, pedagogiki dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych i nauczania integracyjnego w pracy z dziećmi i młodzieżą
 • potrafi się komunikować z innymi ludźmi w sposób skuteczny, pozytywny i budujący relacje
 • potrafi się komunikować za pomocą kulturalnego języka oraz wykorzystać w praktyce świadomość dotyczącą kultury języka
 • potrafi pracować zgodnie z zasadami BHP
 • potrafi udzielić pierwszej pomocy osobie rannej lub poszkodowanej
 • potrafi właściwie pracować głosem, przestrzegać zasad prawidłowej emisji głosu
 • potrafi nawiązywać i realizować współpracę szkoły ze środowiskiem ucznia
 • potrafi wykorzystać wiedzę o aktywności uczniów do doskonalenia pracy dydaktycznej i aktywizowania zainteresowania uczniów prowadzonym przedmiotem
 • potrafi wykorzystać wiedzę o kontaktach społecznych uczniów do wspierania procesu dydaktycznego i do budowania pozytywnych relacji z uczniami
 • potrafi rozpoznać, określić i ocenić przyczyny szkolnych niepowodzeń uczniów oraz podjąć działania na rzecz zapobiegania lub rozwiązywania tego problemu
 • potrafi wykorzystać w pracy dydaktycznej znajomość etapów rozwoju człowieka oraz progów edukacyjnych uczniów
 • potrafi wykorzystać twórcze narzędzia i metody kształcenia we własnych działaniach dydaktycznych i na rzecz efektywności procesu kształcenia
 • potrafi wykorzystać w praktyce dydaktycznej i wychowawczej znajomość szkoły jako instytucji w systemie oświaty
 • potrafi kształtować kompetencje uczniów na poszczególnych etapach edukacji
 • potrafi wykorzystać w praktyce znajomość specyfiki przedmiotu w podstawie programowej i planować działalność dydaktyczno-wychowawczą
 • potrafi wykorzystać w praktyce wychowawczo-dydaktycznej metody i narzędzia pracy opiekuńczo-wychowawczej nauczyciela
 • potrafi wykorzystać w praktyce wychowawczo-dydaktycznej metody i narzędzia poradnictwa edukacyjno-zawodowego
 • potrafi przeprowadzić ocenę, diagnozę i ewaluację procesu kształcenia
 • potrafi funkcjonować w środowisku szkolnym zgodnie z jego prawnymi i organizacyjnymi wymogami
 • potrafi wykorzystać nowe technologie i nowe media w procesie dydaktycznym
 • potrafi projektować środowisko materialne lekcji
 • potrafi projektować rozwój zawodowy nauczyciela
 • potrafi projektować zajęcia z edukacji przedmiotów matematyczno-przyrodniczych lub projektowanie edukacji teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu w wybranym zakresie
 • potrafi projektować zajęcia z edukacji przedmiotów humanistycznych lub projektowanie edukacji teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu w wybranym zakresie
 • potrafi dostosowywać działania edukacyjne do możliwości poszczególnych uczniów
 • potrafi pracować z uczniami zdolnymi i trudnymi
 • potrafi inicjować, wspierać i aktywizować rozwój, proces wychowawczy i proces uczenia się uczniów
 • potrafi projektować i prowadzić działania dydaktyczne zgodnie z podstawą programową i specyfiką dydaktyki wybranych przedmiotów
 • potrafi kontrolować i oceniać proces nauczania
 • potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu psychologicznych aspektów uczenia się w procesie dydaktycznym
 • potrafi przeprowadzić diagnozę i udzielać pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom
 • potrafi działać zgodnie z zasadami etyki zawodowej nauczyciela
 • w zakresie kompetencji społecznych

  Szczegóły dotyczące studiów

  PROGRAM STUDIÓW PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

  • Biopsychiczne podstawy rozwoju i wychowania
  • Wybrane zagadnienia z współczesnych problemów psychologii
  • Psychologiczne aspekty uczenia się
  • Psychologiczne sylwetki rozwojowe uczniów
  • Diagnoza i pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniom
  • Formy aktywności dzieci i młodzieży
  • Komunikacja interpersonalna w szkole i kultura języka
  • Elementy pedagogiki specjalnej
  • Pedagogika
  • Teoria wychowania
  • Pedagogika społeczna
  • Historia wychowania
  • BHP
  • Emisja i higiena głosu
  • Elementy pedeutologii – rozwój i etyka zawodu nauczyciela
  • Doradztwo zawodowe w szkole
  • Progi edukacyjne i adaptacja w nowej rzeczywistości
  • Współpraca przedszkola i szkoły ze środowiskiem
  • Profilaktyka niepowodzeń edukacyjnych
  • Pedagogika dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • Opiekuńczo-wychowawcze i doradcze kompetencje nauczyciela na poszczególnych etapach edukacji
  • Dydaktyka działań edukacyjnych i efektywność procesu kształcenia
  • Szkoła jako instytucja w systemie oświaty
  • Technologia informacyjna i edukacyjne zastosowanie mediów
  • Specyfika przedmiotu w podstawie programowej i planowanie działalności dydaktyczno-wychowawczej
  • Rozwijanie uzdolnień i dostosowanie działań edukacyjnych do możliwości uczniów
  • Kształtowanie kompetencji uczniów na poszczególnych etapach edukacji
  • Ocenianie, diagnozowanie, ewaluacja procesu kształcenia
  • Dydaktyka przedmiotu: projektowanie edukacji przedmiotów humanistycznych lub projektowanie edukacji teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu w wybranym zakresie
  • Dydaktyka przedmiotu: projektowanie edukacji przedmiotów matematyczno-przyrodniczych lub projektowanie edukacji teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu w wybranym zakresie
  • Praktyki: praktyka psychologiczno-pedagogiczna
  • Praktyki: praktyka dydaktyczna

  CZAS TRWANIA STUDIÓW:
  • studia podyplomowe, 3 semestry – 545 h
  • liczba godzin praktyki – 150 h

  Zapisz się

  WYMAGANIA

  WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

  • złożenie karty zgłoszeniowej (do pobrania ze strony www.cb.szczecin.pl)
  • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
  • dowód osobisty do wglądu
  Zapisz się

  ŚWIADECTWO

  Absolwenci otrzymują, zgodnie ze wzorem ministerialnym, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

  Zapisz się

  DOKUMENTY DO POBRANIA

  • Karta zgłoszenia
  • Ankieta rekrutacyjna

  POBIERZ

  Zapisz się

  WYKŁADOWCY

  Opiekun kierunku

  Zapisz się

  PODSTAWA PRAWNA:

  Program studiów podyplomowych opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668) oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (załącznik nr 1, Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

  Partnerzy Uczelni

  Klaster.it

  Policja

  Microsoft

  Uczelnia IT

  Micosoft Azure

  BBN

  Technopark Pomerania

  Tieto

  enato.pl

  InfinIT Codelab

  Cloudica

  Fundacja IT

  OpenEDG

  Kanbo

  Umlaut

  Sejm RP

  Komisja BIO w Europarlamencie

  Mój Dom

  Dom Pomocy Społecznej

  12 Dywizja

  Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie

  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie

  Komenda Wojewódzka PSP

  Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

  Miasto Szczecin

  C++

  Sense

  Uzdrowisko Kołobrzeg

  Przedszkole nr 2 Hejnałek

  Muzeum Narodowe

  ZP Grodzisk

  SOSW w Tanowie

  SOSW nr 2 w Szczecinie

  ZUW w Szczecinie

  Object Connect

  Poradnia Nowogard

  Skip to content