Informacje

2200 zł

cena za semestr*

3

Liczba semestrów

 • – 630 godzin zajęć (w tym 180h praktyk)
 • – kierunek kończy się egzaminem
Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pracy w specjalistycznym obszarze aktywności diagnostycznej i terapeutycznej osób z szeroko rozumianymi dysfunkcjami integracji sensorycznej w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświaty prowadzących działania z zakresu integracji sensorycznej.

Uczestnik nabędzie wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej i klinicznej, dysfunkcji rozwojowych oraz neurobiologicznych podstaw integracji sensorycznej. Zdobędzie umiejętności z zakresu diagnostyki i interwencji terapeutycznej oraz planowania i prowadzenia terapii neurorozwojowej i wspomagającej. Dzięki uzyskanym kompetencjom będzie przygotowany do pacy z dziećmi o różnorodnych dysfunkcjach rozwojowych oraz z rodzinami tych dzieci.

*Cena uzależniona od miasta, wielkości grupy oraz obowiązującej promocji w danym mieście wg. regulaminu promocyjnego.

Cele szczegółowe:

Absolwent studiów podyplomowych po zrealizowaniu ww. przedmiotów osiągnie następujące efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy

w zakresie umiejętności

w zakresie kompetencji społecznych

Szczegóły dotyczące studiów

PROGRAM STUDIÓW

 • Dydaktyka specjalna
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 • Podstawy neurobiologii
 • Teoria integracji sensorycznej
 • Typologia zaburzeń integracji sensorycznej
 • Układy zmysłowe: budowa, funkcja, patologia
 • Psychologia rozwojowa i kliniczna
 • Neurofizjologia rozwoju ruchowego
 • Podstawy fizjoterapii i terapii zajęciowej
 • Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej
 • Metodyka prowadzenia terapii metodą integracji sensorycznej
 • Terapia metodą integracji sensorycznej w wybranych zaburzeniach neurorozwojowych
 • Przegląd metod wspomagających terapię dzieci z zaburzeniami rozwoju
 • Rodzina z dzieckiem z zaburzeniami integracji sensorycznej
 • Zaburzenia integracji sensorycznej w przedszkolu i szkole
 • Praktyki zawodowe

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
• studia podyplomowe, 3 semestry – 630 h
• liczba godzin praktyki – 180 h

Zapisz się

WYMAGANIA

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie karty zgłoszeniowej (do pobrania ze strony www.cb.szczecin.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu
Zapisz się

ŚWIADECTWO

Absolwenci otrzymują, zgodnie ze wzorem ministerialnym, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

Zapisz się

DOKUMENTY DO POBRANIA

 • Karta zgłoszenia
 • Ankieta rekrutacyjna

POBIERZ

Zapisz się

WYKŁADOWCY

Opiekun kierunku

Zapisz się

PODSTAWA PRAWNA:

Program studiów podyplomowych opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668), w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018, poz. 1861 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (załącznik nr 3, Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego, nauczyciela logopedy i nauczyciela prowadzącego zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka).

Partnerzy Uczelni

Klaster.it

Policja

Microsoft

Uczelnia IT

Micosoft Azure

BBN

Technopark Pomerania

Tieto

enato.pl

InfinIT Codelab

Cloudica

Fundacja IT

OpenEDG

Kanbo

Umlaut

Sejm RP

Komisja BIO w Europarlamencie

Mój Dom

Dom Pomocy Społecznej

12 Dywizja

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie

Komenda Wojewódzka PSP

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Miasto Szczecin

C++

Sense

Uzdrowisko Kołobrzeg

Przedszkole nr 2 Hejnałek

Muzeum Narodowe

ZP Grodzisk

SOSW w Tanowie

SOSW nr 2 w Szczecinie

ZUW w Szczecinie

Object Connect

Poradnia Nowogard

Skip to content