Informacje

2200 zł

cena za semestr*

3

Liczba semestrów

 • – 630 godzin zajęć (w tym 180h praktyk)
 • – kierunek kończy się egzaminem
Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pracy w specjalistycznym obszarze aktywności diagnostycznej i terapeutycznej osób z szeroko rozumianymi dysfunkcjami integracji sensorycznej w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświaty prowadzących działania z zakresu integracji sensorycznej.

Uczestnik nabędzie wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej i klinicznej, dysfunkcji rozwojowych oraz neurobiologicznych podstaw integracji sensorycznej. Zdobędzie umiejętności z zakresu diagnostyki i interwencji terapeutycznej oraz planowania i prowadzenia terapii neurorozwojowej i wspomagającej. Dzięki uzyskanym kompetencjom będzie przygotowany do pacy z dziećmi o różnorodnych dysfunkcjach rozwojowych oraz z rodzinami tych dzieci.

*Cena uzależniona od miasta, wielkości grupy oraz obowiązującej promocji w danym mieście wg. regulaminu promocyjnego.

Cele szczegółowe:

 • wyposażenie uczestników w wiedzę oraz umiejętności z obszaru integracji sensorycznej w obszarze pracy z dziećmi o różnorodnych dysfunkcjach rozwojowych
 • wyposażenie uczestników w umiejętności z zakresu terapii i fizjoterapii, diagnozowania zaburzeń integracji sensorycznej, terapii zajęciowej, terapii ręki i wykorzystywania metod wspomagających terapię
 • wyposażenie uczestników w umiejętności i kompetencje z zakresu komunikacji, budowania dobrej atmosfery z objętym terapią dzieckiem i jego rodziną w celu prawidłowego, skutecznego prowadzenia całego procesu terapeutycznego
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności wychowawcze i terapeutyczne niezbędne do prowadzenia zajęć z integracji sensorycznej w przedszkolach, szkołach, placówkach edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku, a także w placówkach pomocy społecznej, ośrodkach szkolno-wychowawczych i innych organizacjach prowadzących działania z zakresu integracji sensorycznej

Absolwent studiów podyplomowych po zrealizowaniu ww. przedmiotów osiągnie następujące efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy

 • zna podstawy neurobiologii, psychologii rozwojowej i neurofizjologii
 • zna budowę, funkcje i patologie układów zmysłowych
 • zna podstawy fizjoterapii i terapii zajęciowej
 • zna wybrane teorie integracji sensorycznej i typologię zaburzeń integracji sensorycznej
 • zna zasady diagnozy zaburzeń integracji sensorycznej
 • zna i rozumie metodykę terapii metodą integracji sensorycznej
 • zna metody terapii za pomocą integracji sensorycznej w wybranych zaburzeniach i w wybranych etapach rozwoju dziecka
 • zna metody wspomagające terapię zaburzeń integracji sensorycznej
 • zna i rozumie zasady współpracy z rodziną dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej
 • ma wiedzę z zakresu terapii ręki

w zakresie umiejętności

 • potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu neurobiologii, psychologii rozwojowej i neurofizjologii w pracy metodą integracji sensorycznej
 • potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu budowy, funkcji i patologii układów zmysłowych w pracy metodą integracji sensorycznej
 • potrafi wykorzystać wiedzę i umiejętności z zakresu fizjoterapii i terapii zajęciowej w pracy metodą integracji sensorycznej
 • potrafi wykorzystać w praktyce znajomość teorii integracji sensorycznej w pracy
 • potrafi rozpoznać zaburzenia na podstawie typologii zaburzeń integracji sensorycznej
 • potrafi przeprowadzić diagnozę zaburzeń integracji sensorycznej
 • potrafi prowadzić terapię metodą integracji sensorycznej
 • potrafi dopasować prowadzoną terapię do potrzeb dziecka, jego zaburzeń, jego etapu rozwoju
 • potrafi wykorzystywać metody wspomagające terapię w pracy z dzieckiem
 • potrafi współpracować z rodziną dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej, udzielać im wsparcia oraz wskazywać właściwe metody opieki nad dzieckiem z zaburzeniami integracji sensorycznej oraz pracy z nim
 • potrafi prowadzić terapię ręki

w zakresie kompetencji społecznych

 • jest świadom spoczywającej na nim odpowiedzialności zawodowej, gotów do podejmowania nowych wyzwań i udzielania wsparcia podopiecznym
 • jest przygotowany do pracy samodzielnej i w grupie, z dziećmi i dorosłymi
 • jest świadom konieczności etycznego zachowania wobec podopiecznych
 • jest przygotowany do realizowania koncepcji uczenia się przez całe życie

Szczegóły dotyczące studiów

PROGRAM STUDIÓW

 • Dydaktyka specjalna
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 • Podstawy neurobiologii
 • Teoria integracji sensorycznej
 • Typologia zaburzeń integracji sensorycznej
 • Układy zmysłowe: budowa, funkcja, patologia
 • Psychologia rozwojowa i kliniczna
 • Neurofizjologia rozwoju ruchowego
 • Podstawy fizjoterapii i terapii zajęciowej
 • Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej
 • Metodyka prowadzenia terapii metodą integracji sensorycznej
 • Terapia metodą integracji sensorycznej w wybranych zaburzeniach neurorozwojowych
 • Przegląd metod wspomagających terapię dzieci z zaburzeniami rozwoju
 • Rodzina z dzieckiem z zaburzeniami integracji sensorycznej
 • Zaburzenia integracji sensorycznej w przedszkolu i szkole
 • Terapia ręki – program diagnozy i terapii zaburzeń funkcji i grafomotoryki, w oparciu o wiedzę z zakresu fizjoterapii, integracji sensorycznej oraz psychologii rozwojowej
 • Praktyki zawodowe

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
• studia podyplomowe, 3 semestry – 630 h
• liczba godzin praktyki – 180 h

Zapisz się

WYMAGANIA

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie karty zgłoszeniowej (do pobrania ze strony www.cb.szczecin.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu
Zapisz się

ŚWIADECTWO

Absolwenci otrzymują, zgodnie ze wzorem ministerialnym, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

Zapisz się

DOKUMENTY DO POBRANIA

 • Karta zgłoszenia
 • Ankieta rekrutacyjna

POBIERZ

Zapisz się

WYKŁADOWCY

Opiekun kierunku

Zapisz się

PODSTAWA PRAWNA:

Program studiów podyplomowych opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668), w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018, poz. 1861 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (załącznik nr 3, Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego, nauczyciela logopedy i nauczyciela prowadzącego zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka).

Partnerzy Uczelni

Organizacja IT w województwie zachodniopomorskim

Klaster.it

Komenda Wojewódzka Policji Szczecin

Policja

Microsoft Polska - platforma do nauczania zdalnego i studia online

Microsoft

Uczelnia IT z szkoleniami

Uczelnia IT

Microsoft Azure – platforma chmurowa firmy Microsoft stworzona w modelu PaaS.

Micosoft Azure

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z siedzibą w Szczecinie

BBN

Technopark Pomerania Szczecin - współpraca

Technopark Pomerania

Tietoevry - międzynarodowa firmą wytwarzająca oprogramowanie

Tieto

enato.pl

Producent oprogramowania w Szczecinie

InfinIT Codelab

Cloudica - innowacyjne technologie

Cloudica

Fundacja IT – Zaprogramuj Swoją Przyszłość

Fundacja IT

OpenEDG - testy

OpenEDG

Kanbo

Kanbo

Umlaut

Umlaut

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie

Sejm RP

Komisja bioetyczna – niezależna instytucja opiniująca i kontrolująca projekty

Komisja BIO w Europarlamencie

Mój Dom

Mój Dom

Dom pomocy społecznej - Ministerstwo Rodziny i Polityki

Dom Pomocy Społecznej

12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana im. Bolesława Krzywoustego w Szczecinie – związek taktyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

12 Dywizja

Wojewódzki Sztab Wojskowy Szczecin

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie

Wojskowa Komenda Uzupełnień Szczecin

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Szczecin

Komenda Wojewódzka PSP

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Urząd Miasta Szczecin

Miasto Szczecin

Instytut C++

C++

SENSE - Centrum Terapii i Stymulacji Rozwoju - współpraca w zakresie prowadzenia kierunku studiów podyplomowych Integracja Sensoryczna

Sense

Uzdrowisko Kołobrzeg - Sanatorium w Polsce

Uzdrowisko Kołobrzeg

Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce.

Przedszkole nr 2 Hejnałek

Muzeum Narodowe z siedzibą w Szczecinie

Muzeum Narodowe

Zakład Poprawczy w Grodzisku Wielkopolskim

ZP Grodzisk

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu Tanowo

SOSW w Tanowie

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 Szczecin

SOSW nr 2 w Szczecinie

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

ZUW w Szczecinie

Object Connect

Object Connect

Specjalistyczna poradnia terapeutyczna dla dzieci, młodzieży i ich rodzin Nowogard

Poradnia Nowogard

Skip to content