Informacje

435 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10

3

Liczba semestrów

Inne opcje:

– Istnieje możliwość wyboru płatności
semestralnej bądź jednorazowej
– Istnieje możliwość zmiany płatności
ze względu na dofinansowania

 • – 520 godzin zajęć (w tym 120h praktyk)
 • – kierunek kończy się egzaminem
Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pracy jako terapeuta, nauczyciel wspomagający i nauczyciel prowadzący edukację włączającą w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświaty prowadzących działania z zakresu edukacji włączającej, do pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także do diagnozowania konkretnych zaburzeń u dzieci.

Uczestnik zdobędzie umiejętności i kompetencje umożliwiające pracę w zakresie edukacji włączającej i integrującej. Dzięki pogłębionej wiedzy uczestnik będzie lepiej rozumiał przyczyny występowania specjalnych potrzeb edukacyjnych, będzie potrafił diagnozować specjalne potrzeby edukacyjne, dobierać odpowiednie formy działań edukacyjno-wychowawczych i prowadzić zajęcia o charakterze włączającym.

Promocje

Dla osób, które zapiszą się na studia przygotowaliśmy atrakcyjne zniżki w opłatach.

20% zniżki

w czesnym

 • dla studentów i absolwentów CB ANS* **

10% zniżki

w czesnym

 • dla wszystkich nowych kandydatów SP*

0 zł opłaty

wpisowej

 • zamiast 200 zł

10% zniżki

dla absolwentów SSW Collegium Balticum w latach 2016-2022r

* promocje nie łączą się ze sobą
** nie dotyczy kierunków: IS, Ajurweda, Akademia Lidera Plus, Zarz.bezp. w org., Medyczny Trener
(te kierunki:  0 zł opłaty wpisowej i 10% zniżki w czesnym dla obecnych studentów SW, uczestników SP i absolwentów CB ANS)

zapisy na studia

Cele szczegółowe:

 • pogłębienie i uzupełnienie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności z zakresu psychologicznego i pedagogicznego przygotowania do pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, teorii edukacji integracyjnej i włączającej oraz dydaktyki specjalnej i diagnostyki

 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności z zakresu diagnozowania specjalnych potrzeb edukacyjnych, planowania, realizacji i monitoringu działań wspierających, metodyki kształcenia w grupach zróżnicowanych, budowania programów wychowawczych w edukacji integracyjnej i włączającej oraz organizacji edukacji włączającej

 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności edukacyjne, wychowawcze i terapeutyczne niezbędne do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji włączającej w przedszkolach, szkołach, placówkach edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku, a także w placówkach pomocy społecznej, ośrodkach szkolno-wychowawczych, organizacjach pozarządowych skupiających dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:
Absolwent studiów podyplomowych po zrealizowaniu ww. przedmiotów osiągnie następujące efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy

 • zna psychologiczne uwarunkowania rozwoju dzieci i uczniów: środowisko rozwoju – strukturę i konsekwencje, czynniki zakłócające proces rozwoju, konsekwencje niepunktualności wydarzeń życiowych, mechanizm adaptacji i trudności przystosowawczych, zaburzenia i opóźnienia rozwojowe, wyzwania rozwojowe, koncepcje jakości życia i dobrostanu

 • zna psychologiczne uwarunkowania kształcenia dzieci i uczniów: proces uczenia się w kontekście specjalnych potrzeb edukacyjnych, uwarunkowania i konsekwencje motywacji do uczenia się i osiągnięć, powodzenia i niepowodzenia szkolne – przyczyny i skutki

 • zna podstawy psychologii wychowawczej i psychoprofilaktyki: proces wychowawczy w kontekście wyzwań rozwojowych dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, psychologiczne wymiary interakcji wychowawczej oraz strategii oddziaływań wychowawczych, wychowanie do wartości i odpowiedzialności

 • zna podstawy psychologii klinicznej dzieci i młodzieży: pojęcie normy, normalności i zdrowia, zaburzenia zdrowia psychicznego w okresie dzieciństwa i dorastania, specyfikę zaburzeń okresu dzieciństwa i adolescencji, w tym emocjonalnych i behawioralnych, całościowe zaburzenia rozwoju, uwarunkowania problemów klinicznych w rozwoju dzieci i młodzieży; problematykę stresu i sytuacji kryzysowych oraz sposoby radzenia sobie z nimi, psychologicznych następstw doświadczeń traumatycznych, w tym choroby przewlekłej lub niepełnosprawności

 • zna podstawy psychologii rehabilitacji: zagadnienia niepełnosprawności i rehabilitacji, niepełnosprawności w kontekście zdrowia, niepełnosprawności z perspektywy rozwojowej, potrzeb dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi, psychologicznych konsekwencji niepełnosprawności fizycznej i intelektualnej oraz choroby przewlekłej, problemów życiowych i możliwości rozwojowych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz z chorobami przewlekłymi; istotę i psychospołeczne konsekwencje widocznej i niewidocznej niepełnosprawności lub choroby przewlekłej

 • zna podstawowe problemy pedagogiki specjalnej jako nauki interdyscyplinarnej

 • zna zakresy pedagogiki specjalnej: surdopedagogikę, tyflopedagogikę, edukację i rehabilitację osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogikę resocjalizacyjną, pedagogikę korekcyjną (terapię pedagogiczną), pedagogikę leczniczo-terapeutyczną

 • zna regulacje prawne w zakresie kształcenia dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i zasady orzekania w tym zakresie; zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej; aspekty klasyfikowania i oceniania uczniów

 • zna specyfikę pracy opiekuńczo-wychowawczej, rehabilitacyjnej, resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej

 • zna sytuację rodziny dziecka i ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 • zna wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej

 • ma wiedzę z zakresu dydaktyki specjalnej i diagnostyki w pedagogice specjalnej

 • zna pojęcia edukacji włączającej, integracyjnej i ogólnodostępnej; podstawy i konsekwencje procesu wykluczania; postawy społeczne; teoretyczne podstawy edukacji włączającej

 • zna koncepcję wspólnych i swoistych potrzeb dzieci i uczniów i jej konsekwencje dla procesu edukacji

 • zna polskie i międzynarodowe regulacje prawne związane z problematyką inkluzji społecznej, w tym edukacyjnej; zasady orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego w Polsce; zasady kształcenia kadr w zakresie edukacji włączającej

 • zna pojęcie i proces diagnozowania specjalnych potrzeb edukacyjnych; założenia różnicowej i funkcjonalnej diagnozy; kryteria diagnostyczne; wybrane narzędzia diagnozy potrzeb edukacyjnych

 • zna założenia i zasady konstruowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz zasady i metody ich ewaluacji

 • zna istotę i zalety nauczania otwartego w edukacji włączającej; metodykę wdrażania nauczania otwartego; pojęcie i zasady uniwersalnego projektowania zajęć; metody nauczania; formy organizacyjne pracy na lekcji

 • zna rolę nowych technologii w dostosowaniu nauczania do potrzeb dzieci i uczniów

 • zna modele współpracy nauczycieli i specjalistów oraz ich konsekwencje dla organizacji zajęć edukacyjnych

 • zna sposoby i zasady kontroli postępów i oceniania w klasach włączających

 • zna pojęcia wychowania i rozwoju; zasady współpracy środowisk wychowawczych w procesie wychowania; konteksty wychowania

 • zna istotę programu wychowawczego szkoły; miejsce przedszkola i szkoły jako instytucji wychowawczej

 • zna cechy środowiska kształcenia i wychowania; zasady życia społecznego i wychowania

 • zna uwarunkowania agresji i przemocy w szkole; zachowania ryzykowne; problematykę uzależnienia i zagrożenia uzależnieniem

 • zna przesłanki teoretyczne programów profilaktycznych uzależnień oraz programów zapobiegania samobójstwom dzieci i młodzieży oraz metodykę wykorzystywania konstruowanych programów wychowawczych

 • zna zasady komunikacji interpersonalnej; pojęcia procesu i wzorców komunikowania się w przedszkolu, szkole lub placówce systemu oświaty

 • zna pojęcie kultury organizacyjnej przedszkola, szkoły lub placówki systemu oświaty; rozwój kultury włączającej przedszkola, szkoły lub placówki systemu oświaty i przywódczą rolę dyrektora

 • zna rolę i organizację wewnątrzszkolnych systemów doskonalenia zawodowego nauczycieli

 • zna specyfikę przedszkola, szkoły lub placówki systemu oświaty, w której jest realizowana praktyka, w szczególności działania edukacyjne, terapeutyczne i opiekuńczo-wychowawcze, organizację pracy, zakresy zadań pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz rodzaj prowadzonej dokumentacji

 • zna specyfikę edukacji włączającej dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 • zna zasady zapewniania bezpieczeństwa dzieciom w przedszkolu i uczniom w szkole lub placówce systemu oświaty i poza nimi

w zakresie umiejętności

 • potrafi analizować zjawiska, zależności, związki i problemy zachodzące w obszarze procesu nauczania-uczenia się dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, odwołując się do wiedzy psychologicznej

 • potrafi omówić psychologiczny kontekst procesu wychowania dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 • potrafi opisać przebieg procesu psychospołecznej adaptacji do życia z niepełnosprawnością i chorobą przewlekłą w kontekście uzyskania satysfakcjonującej jakości życia, odwołując się do wybranych koncepcji psychologicznych

 • potrafi identyfikować zewnętrzne i wewnętrzne zasoby kluczowe w rozwijaniu potencjału dzieci i uczniów z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą

 • potrafi identyfikować i interpretować złożone zjawiska i systemy wsparcia dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 • potrafi dokonać krytycznej analizy systemów wsparcia dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wykorzystując wybrane aktualne ujęcia koncepcyjne

 • potrafi poddać analizie zachowania, procesy i zjawiska dotyczące psychospołecznych potrzeb członków rodzin dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 • potrafi wyjaśnić i określić czynniki moderujące zróżnicowanie rodzin z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zależności od rodzaju zaburzenia u dziecka lub ucznia i stylu radzenia sobie rodziców lub opiekunów z tymi zaburzeniami; rozpoznać i zinterpretować potrzeby rodziny z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w odniesieniu do konkretnych problemów rodziny; zaprojektować proces wspierania rodziny z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 • potrafi wykorzystać znajomość pedagogiki specjalnej w praktyce zawodowej

 • potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu dydaktyki specjalnej

 • potrafi identyfikować obszary wykluczenia społecznego oraz wskazywać jego przyczyny i symptomy w powiązaniu z różnymi zakresami pedagogiki specjalnej i dziedziną nauk społecznych

 • potrafi wyjaśnić proces wykluczenia społecznego oraz wskazać jego konsekwencje, wykorzystując aktualną wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki specjalnej w powiązaniu z dziedzinami nauk społecznych i humanistycznych

 • potrafi zaprojektować badania efektywności modelu edukacji włączającej

 • potrafi dokonać funkcjonalnej charakterystyki dziecka i ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 • potrafi przeprowadzić diagnozę edukacyjnych potrzeb dziecka i ucznia oraz diagnozę relacji społecznych w grupie rówieśniczej

 • potrafi określić obszary i wskazania terapeutyczne dla dziecka i ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 • potrafi zaprojektować proces ewaluacji indywidualnych programów edukacyjnych

 • potrafi projektować zajęcia dla zróżnicowanych grup dzieci i uczniów; dobierać i adaptować środki dydaktyczne do potrzeb dziecka i ucznia motywować dziecko i ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; stosować ocenianie wspierające uczenie się

 • potrafi rozpoznać relacje społeczne w przedszkolu i grupie przedszkolnej lub w szkole i klasie szkolnej

 • potrafi diagnozować potrzeby, oczekiwania i zasoby podmiotów życia przedszkolnego i szkolnego

 • potrafi projektować zajęcia dla zróżnicowanych grup dzieci i uczniów

 • potrafi określić cele podejmowanych działań wychowawczych w grupie przedszkolnej i klasie szkolnej, konstruować programy wychowawcze oraz dokonywać ich ewaluacji

 • potrafi diagnozować zachowania świadczące o wystąpieniu konfliktu w grupie zróżnicowanej

 • potrafi rozpoznać przyczyny agresji i przemocy w przedszkolu i szkole oraz podejmować działania profilaktyczne

 • potrafi tworzyć programy kształtujące kompetencje społeczno-emocjonalne dzieci i uczniów z niepełnosprawnościami i stosować te programy w grupach przedszkolnych i klasach włączających; ocenić efektywność programów rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne dzieci i uczniów z niepełnosprawnościami; budować programy kształtowania postaw wobec dzieci i uczniów z niepełnosprawnościami i relacji rówieśniczych w grupach integracyjnych

 • potrafi wykorzystywać w praktyce zasady komunikacji interpersonalnej, w tym elementów werbalnych i niewerbalnych

 • potrafi porozumiewać się w sytuacjach konfliktowych

 • potrafi podjąć współpracę z nauczycielami, specjalistami, kadrą pomocniczą, rodzicami lub opiekunami dzieci i uczniów oraz ze środowiskiem lokalnym

 • potrafi dbać o miejsce i rangę przedszkola, szkoły lub placówki systemu oświaty w środowisku lokalnym

 • potrafi zaobserwować funkcjonowanie dziecka i ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i nauczyciela w przedszkolu, szkole lub placówce systemu oświaty

 • potrafi dokonać analizy i interpretacji zaobserwowanych lub doświadczonych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych

w zakresie kompetencji społecznych

 • jest przygotowany do korzystania z wiedzy z zakresu psychologii rehabilitacji i niepełnosprawności w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii psychologów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem problemów
 • jest przygotowany do prezentowania właściwej postawy wobec dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • jest przygotowany do organizowania kształcenia dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zgodnie z przepisami prawa
 • jest przygotowany do przestrzegania zasad etyki w pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • jest przygotowany do przyjęcia odpowiedzialności za własne przygotowanie do pracy z rodziną dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • jest przygotowany do skutecznego współdziałania z opiekunem praktyk zawodowych oraz z nauczycielami w celu poszerzania swojej wiedzy
 • jest przygotowany do pracy samodzielnej i w grupie, z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
 • jest przygotowany do realizowania koncepcji uczenia się przez całe życie

Szczegóły dotyczące studiów

PROGRAM STUDIÓW

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE ZAGADNIENIA:

 • Psychologiczne uwarunkowania rozwoju dzieci i uczniów

 • Psychologiczne uwarunkowania kształcenia dzieci i uczniów

 • Podstawy psychologii wychowawczej i psychoprofilaktyki

 • Podstawy psychologii klinicznej dzieci i młodzieży

 • Podstawy psychologii rehabilitacji

 • Pedagogika specjalna jako nauka interdyscyplinarna i jej zakresy

 • Prawne aspekty kształcenia dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 • Specyfika pracy opiekuńczo-wychowawczej, rehabilitacyjnej, resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej

 • Sytuacja rodziny dziecka i ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 • Funkcjonowanie osób niepełnosprawnych we współczesnym społeczeństwie

 • Dydaktyka specjalna

 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej

 • Teorie edukacji integracyjnej i włączającej

 • Regulacje prawne dotyczące problematyki inkluzji społecznej

 • Kształcenie kadry w zakresie edukacji włączającej

 • Diagnozowanie specjalnych potrzeb edukacyjnych

 • Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych

 • Programy edukacyjno-terapeutyczne w edukacji włączającej: wdrażanie, monitoring i ewaluacja

 • Metodyka kształcenia w poszczególnych grupach osób ze SPE

 • Nauczanie otwarte w edukacji włączającej

 • Nowe technologie w pracy z uczniami ze SPE i w edukacji włączającej

 • Rozwój, wychowanie i środowisko

 • Rola i program wybranych instytucji wychowawczych

 • Profilaktyka uzależnień i zjawisk patologicznych

 • Programy wychowawcze w edukacji włączającej: wdrażanie, monitoring i ewaluacja

 • Komunikacja interpersonalna

 • Kultura organizacyjna i włączająca placówek oświatowo-wychowawczych

 • Narzędzia wspomagające rozwój edukacji włączającej

 • Praktyki zawodowe

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • studia podyplomowe, 3 semestry – 520 h

 • liczba godzin praktyki – 120 h

Zapisz się

WYMAGANIA

 • złożenie karty zgłoszeniowej (do pobrania ze strony www.cb.szczecin.pl)

 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)

 • dowód osobisty do wglądu

Zapisz się

ŚWIADECTWO

Absolwenci otrzymują, zgodnie ze wzorem ministerialnym, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Collegium Balticum – Akademii Nauk Stosowanych na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

Zapisz się

DOKUMENTY DO POBRANIA

 • Karta zgłoszenia
 • Ankieta rekrutacyjna

POBIERZ

Zapisz się

WYKŁADOWCY

Opiekun kierunku

Zapisz się

Program studiów podyplomowych opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (załącznik nr 3, Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego, nauczyciela logopedy i nauczyciela prowadzącego zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka).

Partnerzy Uczelni

Organizacja IT w województwie zachodniopomorskim

Klaster.it

Komenda Wojewódzka Policji Szczecin

Policja

Microsoft Polska - platforma do nauczania zdalnego i studia online

Microsoft

Uczelnia IT z szkoleniami

Uczelnia IT

Microsoft Azure – platforma chmurowa firmy Microsoft stworzona w modelu PaaS.

Micosoft Azure

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z siedzibą w Szczecinie

BBN

Technopark Pomerania Szczecin - współpraca

Technopark Pomerania

Tietoevry - międzynarodowa firmą wytwarzająca oprogramowanie

Tieto

enato.pl

Producent oprogramowania w Szczecinie

InfinIT Codelab

Cloudica - innowacyjne technologie

Cloudica

Fundacja IT – Zaprogramuj Swoją Przyszłość

Fundacja IT

OpenEDG - testy

OpenEDG

Kanbo

Kanbo

Umlaut

Umlaut

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie

Sejm RP

Komisja bioetyczna – niezależna instytucja opiniująca i kontrolująca projekty

Komisja BIO w Europarlamencie

Mój Dom

Mój Dom

Dom pomocy społecznej - Ministerstwo Rodziny i Polityki

Dom Pomocy Społecznej

12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana im. Bolesława Krzywoustego w Szczecinie – związek taktyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

12 Dywizja

Wojewódzki Sztab Wojskowy Szczecin

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie

Wojskowa Komenda Uzupełnień Szczecin

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Szczecin

Komenda Wojewódzka PSP

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Urząd Miasta Szczecin

Miasto Szczecin

Instytut C++

C++

SENSE - Centrum Terapii i Stymulacji Rozwoju - współpraca w zakresie prowadzenia kierunku studiów podyplomowych Integracja Sensoryczna

Sense

Uzdrowisko Kołobrzeg - Sanatorium w Polsce

Uzdrowisko Kołobrzeg

Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce.

Przedszkole nr 2 Hejnałek

Muzeum Narodowe z siedzibą w Szczecinie

Muzeum Narodowe

Zakład Poprawczy w Grodzisku Wielkopolskim

ZP Grodzisk

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu Tanowo

SOSW w Tanowie

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 Szczecin

SOSW nr 2 w Szczecinie

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

ZUW w Szczecinie

Object Connect

Object Connect

Specjalistyczna poradnia terapeutyczna dla dzieci, młodzieży i ich rodzin Nowogard

Poradnia Nowogard

Skip to content