Informacje

1450 zł

cena za semestr*

3

Liczba semestrów

 • – 360 godzin zajęć (w tym 90h praktyk)
 • – kierunek kończy się egzaminem
Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pracy w bibliotece szkolnej i pozaszkolnej, prowadzenia zajęć z zakresu edukacji bibliotecznej, animacji czytelnictwa i informacji naukowej w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, nadanie uprawnień do prowadzenia zajęć z jako kolejnego przedmiotu oraz przygotowanie do pracy w bibliotece.

Uczestnik zdobędzie merytoryczną wiedzę z zakresu najważniejszych zagadnień dotyczących biblioteki, informacji naukowej i czytelnictwa, a także wiedzę i umiejętności z zakresu dydaktyki przedmiotu na poszczególnych etapach edukacji. Dzięki pogłębionej wiedzy teoretycznej i praktycznej uczestnik uzyska kompetencje do efektywnego przekazywania wiedzy z przedmiotu podczas zajęć szkolnych. Praktyki dydaktyczne pozwolą z kolei umocnić i wzbogacić umiejętności oraz kompetencje z zakresu praktycznej pracy dydaktycznej z uczniami w różnym wieku, a także z zakresu pracy w bibliotece.

*Cena uzależniona od miasta, wielkości grupy oraz obowiązującej promocji w danym mieście wg. regulaminu promocyjnego.

Cele szczegółowe:

 • wprowadzenie, ugruntowanie i wzbogacanie wiedzy dotyczącej wybranych zagadnień z zakresu historii biblioteki, sposobu jej funkcjonowania, sposobu opracowywania dokumentów, czytelnictwa, animacji czytelnictwa, literatury dla dzieci i młodzieży, nowoczesnych technologii w pracy bibliotekarza i etyki bibliotekarskiej
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności związane z przekazywaniem wiedzy z zakresu biblioteki, informacji naukowej i czytelnictwa
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności i kompetencje związane z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności i kompetencje z zakresu pracy w bibliotece i pracy bibliotekarza
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności i kompetencje służące wspieraniu rozwoju wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu nauczanego przedmiotu, wspieraniu rozwoju zainteresowań uczniów oraz ich gotowości do samodzielnego kontynuowania edukacji w przyszłości

Absolwent studiów podyplomowych po zrealizowaniu ww. przedmiotów osiągnie następujące efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy

 • zna historię książki, bibliotek, czytelnictwa
 • ma wiedzę z zakresu prawa autorskiego i bibliotecznego
 • zna wybrane instytucje kultury i wybrane zagadnienia z zakresu edukacji regionalnej
 • zna wybrane systemy biblioteczne, zarządzanie dokumentacją i zasobami bibliotecznymi oraz zarządzania informacją naukową
 • ma wiedzę z zakresu kultury organizacyjnej, zarządzania i marketingu w bibliotekach oraz etyki zawodowej bibliotekarza
 • zna zasady skutecznej komunikacji
 • zna zasady wykorzystania nowych technologii i multimediów w pracy w bibliotece, posługiwania się przekazami medialnymi w edukacji, informacji i promowaniu czytelnictwa
 • zna wybrane zagadnienia z zakresu literatury dla dzieci i młodzieży
 • zna zasady funkcjonowania szkolnych i pedagogicznych bibliotek
 • zna i rozumie metody edukacji czytelniczej, metody animacji czytelniczej oraz terapeutyczne aspekty literatury w pracy bibliotekarza
 • zna zasady tworzenia, realizowania i oceniania projektów edukacyjnych w przestrzeni biblioteki
 • zna metodykę pracy pedagogicznej bibliotekarza

w zakresie umiejętności

 • potrafi przekazywać wiedzę z zakresu historii i rozwoju książek, bibliotek, czytelnictwa
 • potrafi wykorzystać w praktyce zasady dotyczące prawa autorskiego i bibliotecznego
 • potrafi korzystać w swojej pracy z elementów edukacji regionalnej oraz pomocy wybranych instytucji kultury
 • potrafi posługiwać się systemami bibliotecznymi
 • potrafi zarządzać dokumentacją i zasobami bibliotecznymi
 • potrafi zajmować się i zarządzać informacją naukową
 • umie dostosować się do zasad kultury organizacyjnej w bibliotece
 • potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zarządzania i marketingu w pracy zawodowej bibliotekarza
 • potrafi przestrzegać zasad etycznych w pracy bibliotekarza
 • potrafi się skutecznie komunikować z uczniami i dorosłymi w celu realizacji wyznaczonych zadań zawodowych
 • potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu literatury i bajkoterapii do realizacji skutecznych działań z zakresu promocji czytelnictwa i edukacji czytelniczej
 • potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu nowych technologii i multimediów w pracy w bibliotece, w posługiwaniu się przekazami medialnymi w edukacji, informacji i promowaniu czytelnictwa
 • potrafi pracować zgodnie z zasadami funkcjonowania bibliotek szkolnych i pedagogicznych
 • umie wykorzystać w praktyce metody edukacji czytelniczej, metody animacji czytelniczej oraz terapeutyczne aspekty literatury w pracy bibliotekarza
 • potrafi zaplanować, zrealizować i ocenić projekty edukacyjne w przestrzeni bibliotecznej
 • potrafi realizować zadania zawodowe zgodnie z metodyką pracy pedagogicznej bibliotekarza

w zakresie kompetencji społecznych

 • jest świadom wartości literatury w edukacji szkolnej i pozaszkolnej oraz odpowiedzialności spoczywającej na pedagogach rozwijających i promujących czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży
 • jest przygotowany do pracy samodzielnej i w grupie, z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
 • jest świadom konieczności etycznego zachowania wobec wychowanków
 • jest przygotowany do realizowania koncepcji uczenia się przez całe życie

Szczegóły dotyczące studiów

PROGRAM STUDIÓW

 • Historia książki i bibliotek
 • Czytelnictwo
 • Prawo biblioteczne i autorskie
 • Instytucje kultury
 • Kultura organizacyjna w bibliotekach
 • Informacja naukowa
 • Edukacja regionalna
 • Opracowanie formalne dokumentów
 • Bibliografia
 • Systemy biblioteczne
 • Zarządzanie i marketing w bibliotekach
 • Opracowanie rzeczowe
 • Analiza i interpretacja przekazów medialnych
 • Problemy bibliotekarskiej etyki zawodowej
 • Projekty edukacyjne w bibliotece
 • Komunikacja społeczna w bibliotece
 • Literatura dla dzieci i młodzieży
 • Biblioteki szkolne i pedagogiczne
 • Edukacja czytelnicza i medialna
 • Metodyka pracy pedagogicznej bibliotekarza
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne w bibliotece
 • Biblioterapia w pracy pedagogicznej
 • Internet i multimedia w informacji naukowej i dydaktyce szkolnej
 • Techniki animacji czytelnictwa
 • Praktyki

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
• studia podyplomowe, 3 semestry – 360 h
• liczba godzin praktyki – 90 h

Zapisz się

WYMAGANIA

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie karty zgłoszeniowej (do pobrania ze strony www.cb.szczecin.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu
Zapisz się

ŚWIADECTWO

Absolwenci otrzymują, zgodnie ze wzorem ministerialnym, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

Zapisz się

DOKUMENTY DO POBRANIA

 • Karta zgłoszenia
 • Ankieta rekrutacyjna

POBIERZ

Zapisz się

WYKŁADOWCY

Opiekun kierunku

Zapisz się

PODSTAWA PRAWNA:

Program studiów podyplomowych opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668), w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018, poz. 1861 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (załącznik nr 1, Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Partnerzy Uczelni

Klaster.it

Policja

Microsoft

Uczelnia IT

Micosoft Azure

BBN

Technopark Pomerania

Tieto

enato.pl

InfinIT Codelab

Cloudica

Fundacja IT

OpenEDG

Kanbo

Umlaut

Sejm RP

Komisja BIO w Europarlamencie

Mój Dom

Dom Pomocy Społecznej

12 Dywizja

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie

Komenda Wojewódzka PSP

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Miasto Szczecin

C++

Sense

Uzdrowisko Kołobrzeg

Przedszkole nr 2 Hejnałek

Muzeum Narodowe

ZP Grodzisk

SOSW w Tanowie

SOSW nr 2 w Szczecinie

ZUW w Szczecinie

Object Connect

Poradnia Nowogard

Skip to content