Płatności

435 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10

3

Liczba semestrów

Inne opcje:

– Istnieje możliwość wyboru płatności
semestralnej bądź jednorazowej
– Istnieje możliwość zmiany płatności
ze względu na dofinansowania

 • – 360 godzin zajęć (w tym 90h praktyk)
 • – kierunek kończy się egzaminem
Studia podyplomowe online na kierunku Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza merytorycznie i praktycznie przygotowują uczestników do pracy opiekuńczo-wychowawczej w placówkach oświaty prowadzących działania o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, w placówkach pomocy społecznej, w świetlicach oraz w placówkach pomocy rodzinie.

Uczestnik zdobędzie umiejętności i kompetencje umożliwiające realizację działań z zakresu opieki i wychowania, podjęcie pracy z rodzinami potrzebującymi pomocy społecznej i pracy w domach dziecka. Dzięki pogłębionej wiedzy uczestnik będzie lepiej rozumiał przyczyny pojawiania się problemów społecznych w rodzinie, będzie potrafił rozpoznawać problemy pojawiające się w rodzinie i w środowisku lokalnym, a także dobierać odpowiednie rozwiązania oraz stosować metody animacji społeczno-kulturalnej w działaniach skierowanych do dzieci i młodzieży.

*Cena uzależniona od miasta, wielkości grupy oraz obowiązującej promocji w danym mieście wg. regulaminu promocyjnego.

Promocje

Dla osób, które zapiszą się na studia przygotowaliśmy atrakcyjne zniżki w opłatach.

0 zł opłaty

wpisowej

 • zamiast 200 zł

10% zniżki

dla absolwentów SSW Collegium Balticum w latach 2016-2022r

zapisy na studia

Cele szczegółowe:

 • Pogłębienie i uzupełnienie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności z zakresu działań opiekuńczo-wychowawczych, pracy z dziećmi i młodzieżą, pracy z rodziną, pracy pedagogicznej w placówkach oświaty i innych placówkach.
 • Wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności, takie jak: komunikacja, mediacje, poradnictwo wychowawcze z metodyką zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, podstawy pracy socjalnej, animacja społeczno-kulturalna, które przygotują uczestników do budowania pozytywnych kontaktów z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami oraz umożliwią prawidłowe, skuteczne prowadzenie procesu opiekuńczo-wychowawczego.
 • Wyposażenie uczestników w wiedzę i praktyczne umiejętności wychowawcze niezbędne do prowadzenia działań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach oświaty, placówkach szkolno-wychowawczych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku, a także w placówkach pomocy społecznej, ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych i organizacjach pozarządowych skupiających się na prowadzeniu działań z zakresu pomocy społecznej rodzinom.

Absolwent studiów podyplomowych po zrealizowaniu ww. przedmiotów osiągnie następujące efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy

 • ma wiedzę z zakresu pedagogiki opiekuńczej i wychowawczej
 • zna etos zawodowy i zasady etyki pracy pedagoga
 • zna wybrane problemy z zakresu pedagogiki opiekuńczej
 • ma wiedzę z zakresu pedagogiki społecznej
 • zna prawne podstawy opieki nad dzieckiem i rodziną
 • ma wiedzę z zakresu pedagogiki rodziny
 • zna zasady konstruowania programów profilaktyczno-wychowawczych oraz ich zastosowanie w pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • zna i rozumie zasady działania współczesnych systemów opiekuńczo-wychowawczych
 • zna podstawy terapii pedagogicznej i jej rolę w działaniach opiekuńczo-wychowawczych
 • zna i rozumie sposoby pracy z dzieckiem problemowym i z trudnościami wychowawczymi
 • ma wiedzę z zakresu psychologii wychowawczej wieku szkolnego
 • zna techniki i narzędzia oraz rolę poradnictwa wychowawczego z metodyką zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 • zna metodykę pracy pedagoga szkolnego
 • ma wiedzę z zakresu roli i sposobu prowadzenia warsztatów terapeutyczno-artystycznych (pedagogika zabawy, warsztaty plastyczne, warsztaty teatralne)
 • zna zasady, techniki i narzędzia mediacji i negocjacji oraz rozumie ich rolę w opiece i wychowaniu
 • zna elementy pracy socjalnej
 • zna wybrane zagadnienia patologii społecznych, rozumie zjawisko patologii społecznych, ich przyczyny, skutki oraz zadania, jakie w związku ze zjawiskiem patologii społecznych musi podjąć pedagog w ramach pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • zna rolę, zasady prowadzenia, narzędzia i techniki animacji społeczno-kulturalnej
 • zna zasady i praktyczne aspekty funkcjonowania poszczególnych placówek objętych działaniami pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz zadania, jakie stawiane są w tych placówkach przed pedagogiem

w zakresie umiejętności

 • potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu pedagogiki opiekuńczej i wychowawczej w prowadzonych działaniach pedagogicznych
 • potrafi przestrzegać zasad etyki i realizować etos pedagoga
 • potrafi postrzegać zjawiska w kategoriach problemów pedagogiki opiekuńczej i dobierać odpowiednie do ich rozwiązania narzędzia
 • potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu pedagogiki społecznej w prowadzonych działaniach pedagogicznych
 • potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu prawnych podstaw opieki nad dzieckiem i rodziną w prowadzonych działaniach pedagogicznych
 • potrafi przestrzegać prawa w podejmowanych przez siebie zadaniach. potrafi wykorzystać znajomość prawa do podejmowania właściwych decyzji w działalności pedagogicznej
 • potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu pedagogiki rodziny w prowadzonych działaniach pedagogicznych
 • potrafi konstruować programy profilaktyczno-wychowawcze zgodnie z potrzebami danej grupy odbiorców, wdrażać te programy w życie, dokonywać ich bieżącej analizy oraz końcowej ewaluacji
 • potrafi stosować elementy terapii pedagogicznej w prowadzonych działaniach pedagogicznych
 • potrafi prowadzić działania pedagogiczne z dzieckiem problemowym
 • potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu psychologii wychowawczej wieku szkolnego w prowadzonych działaniach pedagogicznych
 • potrafi rozpoznać wybrane mechanizmy i zjawiska psychologiczne u podopiecznych, przewidzieć te zjawiska oraz ich skutki, a także dobrać do nich odpowiednie narzędzia i techniki pedagogiczne w celu skutecznej pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • potrafi prowadzić działania z zakresu poradnictwa wychowawczego z metodyką zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 • potrafi pracować z dzieckiem z trudnościami wychowawczymi
 • potrafi komunikować się z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi oraz z jednostkami i grupami społecznymi w sposób skuteczny, etyczny, konstruktywny. potrafi przekazywać informacje w sposób przystępny. Potrafi za pomocą komunikacji interpersonalnej budować pozytywną, życzliwą atmosferę i wspierać w ten sposób prowadzone działania pedagogiczne
 • potrafi wykorzystywać w prowadzonych działaniach pedagogicznych narzędzia i techniki warsztatów terapeutyczno-artystycznych (pedagogika zabawy, warsztaty plastyczne, warsztaty teatralne)
 • potrafi łączyć element zabawy i rozrywki z pracą pedagogiczną
 • potrafi wykorzystywać w prowadzonych działaniach pedagogicznych elementy pracy socjalnej
 • potrafi prowadzić negocjacje
 • potrafi prowadzić mediacje
 • potrafi wykorzystywać narzędzia i techniki mediacji oraz negocjacji w prowadzonych działaniach z zakresu opieki i wychowania
 • potrafi rozpoznać zjawisko patologii społecznych, ich przyczyny i skutki. Potrafi planować i podejmować działania pedagogiczne na rzecz zapobiegania zjawiskom patologicznym lub na rzecz ich rozwiązywania. Potrafi uwzględnić w prowadzonych działaniach zjawiska patologiczne jako element stanowiący zagrożenie i wyzwanie
 • potrafi prowadzić działania z zakresu animacji społeczno-kulturalnej oraz wykorzystać narzędzia i techniki animacji społeczno-kulturalnej w działaniach pedagogicznych
 • potrafi planować, realizować i oceniać prowadzone działania opiekuńczo-wychowawcze w poszczególnych placówkach objętych działaniami pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Potrafi pracować z poszczególnymi grupami podopiecznych, dostosowywać do nich wykorzystywane narzędzia i techniki. potrafi współpracować z ekspertami z innych dziedzin mających znaczenie dla pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Potrafi wykorzystać w praktyce zawodowej zdobytą wiedzę
 • potrafi analizować swoją wiedzę i umiejętności, dostrzegać potrzebę doskonalenia zawodowego oraz planować i realizować własny rozwój zawodowy

w zakresie kompetencji społecznych

 • Jest świadom spoczywającej na nim odpowiedzialności związanej z podejmowanymi działaniami opiekuńczo-wychowawczymi, gotów do podejmowania nowych wyzwań, otwarty i wrażliwy na problemy podopiecznych oraz przygotowany do udzielania odpowiedniej pomocy z zakresu opieki i wychowania
 • Jest przygotowany do pracy samodzielnej i w grupie, z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
 • Jest świadom konieczności etycznego zachowania wobec wychowanków, przestrzegania norm etycznych zawodu oraz regulujących go przepisów prawa
 • Jest przygotowany do nieustannego weryfikowania, aktualizowania i pogłębiania swojej wiedzy oraz realizowania koncepcji uczenia się przez całe życie

Szczegóły dotyczące studiów

Program studiów

 • Podstawy pedagogiki opiekuńczej i wychowawczej
 • Etyka zawodu i etos pedagoga
 • Problemy pedagogiki opiekuńczej
 • Pedagogika społeczna
 • Prawne podstawy opieki nad dzieckiem i rodziną
 • Pedagogika rodziny
 • Konstruowanie programów profilaktyczno-wychowawczych
 • Współczesne systemy opiekuńczo-wychowawcze
 • Terapia pedagogiczna
 • Praca z dzieckiem problemowym
 • Psychologia wychowawcza wieku szkolnego
 • Poradnictwo wychowawcze z metodyką zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 • Podstawy metodyki pracy pedagoga szkolnego
 • Praca z dzieckiem z trudnościami wychowawczymi
 • Warsztaty terapeutyczno-artystyczne (pedagogika zabawy, warsztaty plastyczne, warsztaty teatralne)
 • Negocjacje i mediacje w opiece i wychowaniu
 • Elementy pracy socjalnej
 • Wybrane zagadnienia patologii społecznych
 • Animacja społeczno-kulturalna
 • Praktyka dydaktyczna

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
• studia podyplomowe, 3 semestry – 360 h
• liczba godzin praktyki – 90 h

Zapisz się

Wymagania

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie karty zgłoszeniowej (do pobrania ze strony www.cb.szczecin.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu
Zapisz się

Świadectwo

Absolwenci otrzymują, zgodnie ze wzorem ministerialnym, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

Zapisz się

Dokumenty do pobrania

 • Karta zgłoszenia
 • Ankieta rekrutacyjna

POBIERZ

Zapisz się

Wykładowcy

Opiekun kierunku

Zapisz się

PODSTAWA PRAWNA:

Program studiów podyplomowych opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668), w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018, poz. 1861 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (załącznik nr 1, Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Partnerzy Uczelni

Organizacja IT w województwie zachodniopomorskim

Klaster.it

Komenda Wojewódzka Policji Szczecin

Policja

Microsoft Polska - platforma do nauczania zdalnego i studia online

Microsoft

Uczelnia IT z szkoleniami

Uczelnia IT

Microsoft Azure – platforma chmurowa firmy Microsoft stworzona w modelu PaaS.

Micosoft Azure

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z siedzibą w Szczecinie

BBN

Technopark Pomerania Szczecin - współpraca

Technopark Pomerania

Tietoevry - międzynarodowa firmą wytwarzająca oprogramowanie

Tieto

enato.pl

Producent oprogramowania w Szczecinie

InfinIT Codelab

Cloudica - innowacyjne technologie

Cloudica

Fundacja IT – Zaprogramuj Swoją Przyszłość

Fundacja IT

OpenEDG - testy

OpenEDG

Kanbo

Kanbo

Umlaut

Umlaut

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie

Sejm RP

Komisja bioetyczna – niezależna instytucja opiniująca i kontrolująca projekty

Komisja BIO w Europarlamencie

Mój Dom

Mój Dom

Dom pomocy społecznej - Ministerstwo Rodziny i Polityki

Dom Pomocy Społecznej

12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana im. Bolesława Krzywoustego w Szczecinie – związek taktyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

12 Dywizja

Wojewódzki Sztab Wojskowy Szczecin

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie

Wojskowa Komenda Uzupełnień Szczecin

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Szczecin

Komenda Wojewódzka PSP

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Urząd Miasta Szczecin

Miasto Szczecin

Instytut C++

C++

SENSE - Centrum Terapii i Stymulacji Rozwoju - współpraca w zakresie prowadzenia kierunku studiów podyplomowych Integracja Sensoryczna

Sense

Uzdrowisko Kołobrzeg - Sanatorium w Polsce

Uzdrowisko Kołobrzeg

Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce.

Przedszkole nr 2 Hejnałek

Muzeum Narodowe z siedzibą w Szczecinie

Muzeum Narodowe

Zakład Poprawczy w Grodzisku Wielkopolskim

ZP Grodzisk

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu Tanowo

SOSW w Tanowie

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 Szczecin

SOSW nr 2 w Szczecinie

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

ZUW w Szczecinie

Object Connect

Object Connect

Specjalistyczna poradnia terapeutyczna dla dzieci, młodzieży i ich rodzin Nowogard

Poradnia Nowogard

Skip to content