Informacje

1450 zł

cena za semestr*

3

Liczba semestrów

  • – 549 godzin zajęć
  • – 90 godzin praktyk
  • – egzamin ustny
Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pracy opiekuńczo-wychowawczej w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświaty prowadzących działania o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, do pracy z dziećmi i młodzieżą ze specyficznymi trudnościami i ich rodzinami.

Słuchacz zdobędzie umiejętności i kompetencje umożliwiające prowadzenie terapii pedagogicznej, pracy z rodzinami potrzebującymi pomocy społecznej i pracy z osobami uzależnionymi. Dzięki pogłębionej wiedzy słuchacz będzie lepiej rozumiał przyczyny pojawiania się problemów społecznych w rodzinie, uzależnień, zaburzeń zachowania, będzie potrafił diagnozować zaburzenia i uzależnienia oraz problemy rodziny, a także dobierać odpowiednie formy działań, w tym terapii, i prowadzić zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym.

*Cena uzależniona od miasta, wielkości grupy oraz obowiązującej promocji w danym mieście wg. regulaminu promocyjnego.

Cele szczegółowe:

Absolwent studiów podyplomowych po zrealizowaniu ww. przedmiotów osiągnie następujące efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy

w zakresie umiejętności

w zakresie kompetencji społecznych

Szczegóły dotyczące studiów

PROGRAM STUDIÓW

• Dydaktyka specjalna
• Diagnostyka w pedagogice specjalnej
• Współczesne tendencje w pedagogice
• Etyka zawodu i etos pedagoga
• Problemy pedagogiki opiekuńczej
• Pedagogika społeczna
• Prawne podstawy opieki nad dzieckiem i rodziną
• Podstawy psychopatologii
• Terapia pedagogiczna
• Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
• Metodyka pracy z rodziną
• Konstruowanie programów profilaktyczno-wychowawczych
• Racjonalna terapia zachowań agresywnych
• Praca z osobami uzależnionymi
• Pomoc społeczna w instytucjach opiekuńczych i rodzinie
• Terapia dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych
• Trening umiejętności interpersonalnych
• Negocjacje i mediacje w opiece i wychowaniu
• Terapia zaburzeń zachowania – socjoterapia
• Terapia przez sztukę: arteterapia i muzykoterapia
• Praktyka dydaktyczna

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
• studia podyplomowe, 3 semestry – 549 h
• liczba godzin praktyki – 90 h

Zapisz się

WYMAGANIA

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

  • złożenie karty zgłoszeniowej (do pobrania ze strony www.cb.szczecin.pl)
  • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
  • dowód osobisty do wglądu
Zapisz się

ŚWIADECTWO

Absolwenci otrzymują, zgodnie ze wzorem ministerialnym, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

Zapisz się

DOKUMENTY DO POBRANIA

  • Karta zgłoszenia
  • Ankieta rekrutacyjna

POBIERZ

Zapisz się

WYKŁADOWCY

Opiekun kierunku

Zapisz się

PODSTAWA PRAWNA: Program studiów podyplomowych opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668) oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018, poz. 1861 z późn. zm.).

Partnerzy Uczelni

Klaster.it

Policja

Microsoft

Uczelnia IT

Micosoft Azure

BBN

Technopark Pomerania

Tieto

enato.pl

InfinIT Codelab

Cloudica

Fundacja IT

OpenEDG

Kanbo

Umlaut

Sejm RP

Komisja BIO w Europarlamencie

Mój Dom

Dom Pomocy Społecznej

12 Dywizja

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie

Komenda Wojewódzka PSP

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Miasto Szczecin

C++

Sense

Uzdrowisko Kołobrzeg

Przedszkole nr 2 Hejnałek

Muzeum Narodowe

ZP Grodzisk

SOSW w Tanowie

SOSW nr 2 w Szczecinie

ZUW w Szczecinie

Object Connect

Poradnia Nowogard

Skip to content