Informacje

1450 zł

cena za semestr*

3

Liczba semestrów

 • – 630 godzin zajęć (w tym 180h praktyk)
 • – kierunek kończy się egzaminem
Celem studiów na kierunku Socjoterapia jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pracy wychowawczej i terapeutycznej w różnorodnych ośrodkach pomocowych i resocjalizacyjnych, do pracy z osobami wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym, a także do udzielania wsparcia za pomocą techniki socjoterapii i budowania programów terapeutycznych.

Uczestnik zdobędzie umiejętności i kompetencje umożliwiające niesienie pomocy dzieciom i młodzieży w przezwyciężaniu trudności, które wynikają z toksycznych relacji z dorosłymi i rówieśnikami. Dzięki pogłębionej wiedzy uczestnik będzie lepiej rozumiał przyczyny i utrzymywanie się zaburzeń w życiu społecznym dzieci i młodzieży, a także będzie potrafił diagnozować stopień uzależnienia i udzielać pomocy młodym osobom, którzy są na granicy uzależnienia.

*Cena uzależniona od miasta, wielkości grupy oraz obowiązującej promocji w danym mieście wg. regulaminu promocyjnego.

Cele szczegółowe:

 • pogłębienie i uzupełnienie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności wychowawczych i socjoterapeutycznych z obszaru diagnozy i terapii zaburzeń zachowania i zaburzeń emocjonalnych, pedagogiki resocjalizacyjnej, profilaktyki uzależnień, potrzeb rozwojowych charakterystycznych dla danego okresu wiekowego oraz dynamiki procesu grupowego z wykorzystaniem różnych form, zasad, metod i technik pracy przynależnych socjoterapii
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności wychowawcze i socjoterapeutyczne, takie jak: nawiązywanie kontaktu i budowanie więzi interpersonalnych, konstruowania i ewaluacji indywidualnych programów socjoterapeutycznych, organizowania sytuacji społecznych (podczas spotkań), które dostarczą uczestnikom zajęć doświadczeń korekcyjnych, przeciwstawnych doznanym urazom oraz będą sprzyjać odreagowaniu napięć emocjonalnych i posłużą uczeniu się nowych umiejętności społecznie akceptowanych,
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności wychowawcze i socjoterapeutyczne niezbędne do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych w przedszkolach, szkołach, świetlicach socjoterapeutycznych, placówkach resocjalizacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku, a także w placówkach pomocy społecznej, ośrodkach szkolno-wychowawczych, organizacjach pozarządowych skupiających dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe potrzebujące wsparcia w przełamywaniu problemów rozwojowych i egzystencjalnych.

Absolwent studiów podyplomowych po zrealizowaniu ww. przedmiotów osiągnie następujące efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy

 • zna wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej, metody pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach
 • ma wiedzę z zakresu dydaktyki specjalnej i diagnostyki w pedagogice specjalne, psychologii rozwojowej, klinicznej i psychopatologii, diagnozy psychopedagogicznej
 • zna podstawy socjoterapii, metodykę pracy socjoterapeutycznej oraz metody i techniki w niej stosowane, trendy i kierunku współczesnej psychoterapii
 • zna prawne podstawy funkcjonowania osób niedostosowanych społecznie oraz postawy społeczne wobec tych osób
 • zna profilaktykę i terapię uzależnień, podstawy procesu terapeutycznego, podstawy kryminologii i wiktymologii
 • ma wiedzę z zakresu prowadzenia grup socjoterapeutycznych, z zakresu prawnych i społecznych aspektów resocjalizacji
 • zna metodykę pracy w placówkach resocjalizacyjnych i metodykę pracy resocjalizacyjnej w środowisku otwartym
 • ma wiedzę dotyczącą niezbędnych umiejętności wychowawczych i interpersonalnych
 • zna zasady prowadzenia socjoterapii grupowej i zna grupowe procesy socjoterapeutyczne oraz psychoterapeutyczne, zasady indywidualnego kontaktu terapeutycznego, zasady oraz cele superwizji
 • ma wiedzę z zakresu konstruowania i ewaluacji programów socjoterapii oraz zasad prowadzenia zajęć i działań z zakresu socjoterapii w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty

w zakresie umiejętności

 • potrafi wykorzystać znajomość pedagogiki specjalnej, dydaktyki specjalnej, diagnostyki w pedagogice specjalnej oraz psychologii rozwojowej, klinicznej i psychopatologii w praktyce zawodowej
 • potrafi pracować z dziećmi o różnych specjalnych potrzebach
 • potrafi prowadzić działania z zakresu socjoterapii
 • potrafi wykorzystywać w praktyce znajomość trendów i kierunków występujących we współczesnej psychoterapii
 • potrafi przeprowadzić diagnozę psychopedagogiczną
 • potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu prawnych podstaw funkcjonowania osób niedostosowanych społecznie
 • potrafi kształtować i wpływać na postawy społeczne wobec osób niedostosowanych społecznie
 • potrafi prowadzić działania z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień
 • potrafi dobrać i wykorzystać w działaniach socjoterapeutycznych odpowiednie metody i techniki oraz działać zgodnie z zasadami metodyki pracy socjoterapeutycznej
 • potrafi prowadzić proces terapeutyczny, prowadzić grupową socjoterapię
 • potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę o prawnych i społecznych aspektach procesu resocjalizacji
 • potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu kryminologii i wiktymologii
 • potrafi prowadzić działania socjoterapeutyczne w placówkach resocjalizacyjnych
 • potrafi prowadzić działania resocjalizacyjne w środowisku otwartym
 • potrafi wykorzystać w praktyce umiejętności wychowawcze i interpersonalne
 • potrafi wykorzystać w pracy terapeutycznej znajomość grupowych procesów socjoterapeutycznych i psychoterapeutycznych
 • potrafi prowadzić terapię w indywidualnym kontakcie terapeutycznym
 • potrafi uczestniczyć w superwizji, wchodzić w kontakt z superwizorem, wyciągać wnioski i korzystać z feedbacku uzyskanego podczas superwizji. Potrafi także wykorzystać superwizję jako wsparcie dla siebie i swojej pracy
 • potrafi konstruować, realizować i poddawać ewaluacji indywidualne programy socjoterapii
 • potrafi prowadzić zajęcia i działania z zakresu socjoterapii w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty

w zakresie kompetencji społecznych

 • jest świadom spoczywającej na nim odpowiedzialności podczas pracy z dziećmi i młodzieżą z różnymi problemami oraz z ich rodzinami, jest otwarty na nowe wyzwania i wrażliwy na problemy oraz potrzeby swoich podopiecznych
 • jest przygotowany do pracy samodzielnej i w grupie, z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
 • jest świadom konieczności etycznego zachowania wobec wychowanków oraz przestrzegania zasad etyki i prawa regulujących pracę pedagoga
 • jest przygotowany do realizowania koncepcji uczenia się przez całe życie

Szczegóły dotyczące studiów

PROGRAM STUDIÓW

socjoterapia

• Dydaktyka specjalna
• Diagnostyka w pedagogice specjalnej
• Podstawy psychologii rozwojowej, klinicznej i psychopatologii
• Podstawy pedagogiki specjalnej
• Podstawy socjoterapii
• Trendy i kierunki rozwoju współczesnej psychoterapii
• Diagnoza psychopedagogiczna
• Prawne podstawy funkcjonowania osób z niedostosowaniem społecznym
• Podstawy społeczne wobec osób z niedostosowaniem społecznym
• Profilaktyka i terapia uzależnień
• Metody i techniki stosowane w socjoterapii
• Podstawy procesu terapeutycznego
• Metodyka pracy socjoterapeutycznej
• Metodyka prowadzenia grup socjoterapeutycznym
• Podstawy prawno-społeczne procesu resocjalizacji
• Podstawy kryminologii i wiktymologii
• Metodyka oddziaływań w placówkach resocjalizacyjnych
• Metodyka oddziaływać resocjalizacyjnych w środowisku otwartym
• Trening umiejętności wychowawczych
• Trening interpersonalny samoświadomości, asertywności, twórczości i relaksacji
• Socjoterapia grupowa
• Grupowe procesy socjoterapeutyczne i psychoterapeutyczne
• Indywidualny kontakt terapeutyczny
• Superwizja
• Konstruowanie i ewaluacja indywidualnych programów socjoterapii
• Praktyki zawodowe

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
• Studia podyplomowe 3 semestralne – 630 h
• Liczba godzin praktyki – 180 h

Zapisz się

WYMAGANIA

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie karty zgłoszeniowej (do pobrania ze strony www.cb.szczecin.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu
Zapisz się

ŚWIADECTWO

Absolwenci otrzymują, zgodnie ze wzorem ministerialnym, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

Zapisz się

DOKUMENTY DO POBRANIA

 • Karta zgłoszenia
 • Ankieta rekrutacyjna

POBIERZ

Zapisz się

WYKŁADOWCY

Opiekun kierunku

Zapisz się

PODSTAWA PRAWNA:

Program studiów podyplomowych opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668), w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018, poz. 1861 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (załącznik nr 3, Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego, nauczyciela logopedy i nauczyciela prowadzącego zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka).

Partnerzy Uczelni

Organizacja IT w województwie zachodniopomorskim

Klaster.it

Komenda Wojewódzka Policji Szczecin

Policja

Microsoft Polska - platforma do nauczania zdalnego i studia online

Microsoft

Uczelnia IT z szkoleniami

Uczelnia IT

Microsoft Azure – platforma chmurowa firmy Microsoft stworzona w modelu PaaS.

Micosoft Azure

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z siedzibą w Szczecinie

BBN

Technopark Pomerania Szczecin - współpraca

Technopark Pomerania

Tietoevry - międzynarodowa firmą wytwarzająca oprogramowanie

Tieto

enato.pl

Producent oprogramowania w Szczecinie

InfinIT Codelab

Cloudica - innowacyjne technologie

Cloudica

Fundacja IT – Zaprogramuj Swoją Przyszłość

Fundacja IT

OpenEDG - testy

OpenEDG

Kanbo

Kanbo

Umlaut

Umlaut

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie

Sejm RP

Komisja bioetyczna – niezależna instytucja opiniująca i kontrolująca projekty

Komisja BIO w Europarlamencie

Mój Dom

Mój Dom

Dom pomocy społecznej - Ministerstwo Rodziny i Polityki

Dom Pomocy Społecznej

12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana im. Bolesława Krzywoustego w Szczecinie – związek taktyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

12 Dywizja

Wojewódzki Sztab Wojskowy Szczecin

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie

Wojskowa Komenda Uzupełnień Szczecin

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Szczecin

Komenda Wojewódzka PSP

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Urząd Miasta Szczecin

Miasto Szczecin

Instytut C++

C++

SENSE - Centrum Terapii i Stymulacji Rozwoju - współpraca w zakresie prowadzenia kierunku studiów podyplomowych Integracja Sensoryczna

Sense

Uzdrowisko Kołobrzeg - Sanatorium w Polsce

Uzdrowisko Kołobrzeg

Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce.

Przedszkole nr 2 Hejnałek

Muzeum Narodowe z siedzibą w Szczecinie

Muzeum Narodowe

Zakład Poprawczy w Grodzisku Wielkopolskim

ZP Grodzisk

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu Tanowo

SOSW w Tanowie

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 Szczecin

SOSW nr 2 w Szczecinie

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

ZUW w Szczecinie

Object Connect

Object Connect

Specjalistyczna poradnia terapeutyczna dla dzieci, młodzieży i ich rodzin Nowogard

Poradnia Nowogard

Skip to content