Informacje

1450 zł

cena za semestr*

3

Liczba semestrów

  • – 454 godzin zajęć
  • – 180 godzin praktyk
  • – egzamin ustny
Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pracy wychowawczej i terapeutycznej w różnorodnych ośrodkach pomocowych i resocjalizacyjnych, do pracy z osobami wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym, a także do udzielania wsparcia za pomocą techniki socjoterapii i budowania programów terapeutycznych.

Słuchacz zdobędzie Zdobycie umiejętności i kompetencje umożliwiające niesienie pomocy dzieciom i młodzieży w przezwyciężaniu trudności, które wynikają z toksycznych relacji z dorosłymi i rówieśnikami. Dzięki pogłębionej wiedzy słuchacz będzie lepiej rozumiał przyczyny i utrzymywanie się zaburzeń w życiu społecznym dzieci i młodzieży, a także będzie potrafił diagnozować stopień uzależnienia i udzielać pomocy młodym osobom, którzy są na granicy uzależnienia.

*Cena uzależniona od miasta, wielkości grupy oraz obowiązującej promocji w danym mieście wg. regulaminu promocyjnego.

Cele szczegółowe:

pogłębienie i uzupełnienie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności wychowawczych i terapeutycznych
z obszaru diagnozy i terapii zaburzeń zachowania i zaburzeń emocjonalnych, pedagogiki resocjalizacyjnej, profilaktyki uzależnień, potrzeb rozwojowych charakterystycznych dla danego okresu wiekowego oraz dynamiki procesu grupowego z wykorzystaniem różnych form, zasad, metod i technik pracy przynależnych socjoterapii

Absolwent studiów podyplomowych po zrealizowaniu ww. przedmiotów osiągnie następujące efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy

w zakresie umiejętności

w zakresie kompetencji społecznych

Szczegóły dotyczące studiów

PROGRAM STUDIÓW

• Dydaktyka specjalna (C.5.)
• Diagnostyka w pedagogice specjalnej (C.6)
• Podstawy psychologii rozwojowej, klinicznej i psychopatologii (WS)
• Podstawy pedagogiki specjalnej (projekt – nakierowany na specjalność) (WS)
• Podstawy socjoterapii
• Trendy i kierunki rozwoju współczesnej psychoterapii
• Diagnoza psychopedagogiczna
• Prawne podstawy funkcjonowania osób z niedostosowaniem społecznym
• Podstawy społeczne wobec osób z niedostosowaniem społecznym
• Profilaktyka i terapia uzależnień
• Metody i techniki stosowane w socjoterapii
• Podstawy procesu terapeutycznego
• Metodyka pracy socjoterapeutycznej
• Metodyka prowadzenia grup socjoterapeutycznym
• Podstawy prawno-społeczne procesu resocjalizacji
• Podstawy kryminologii i wiktymologii
• Metodyka oddziaływań w placówkach resocjalizacyjnych
• Metodyka oddziaływać resocjalizacyjnych w środowisku otwartym
• Trening umiejętności wychowawczych
• Trening interpersonalny samoświadomości, asertywności, twórczości i relaksacji
• Socjoterapia grupowa
• Grupowe procesy socjoterapeutyczne i psychoterapeutyczne
• Indywidualny kontakt terapeutyczny
• Superwizja
• Konstruowanie i ewaluacja indywidualnych programów socjoterapii
• BHP
• Praktyki zawodowe

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
• Studia podyplomowe 3 semestralne – 454 h
• Liczba godzin praktyki – 180 h

Zapisz się

WYMAGANIA

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

  • złożenie karty zgłoszeniowej (do pobrania ze strony www.cb.szczecin.pl)
  • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
  • dowód osobisty do wglądu
Zapisz się

ŚWIADECTWO

Absolwenci otrzymują, zgodnie ze wzorem ministerialnym, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

Zapisz się

DOKUMENTY DO POBRANIA

  • Karta zgłoszenia
  • Ankieta rekrutacyjna

POBIERZ

Zapisz się

WYKŁADOWCY

Opiekun kierunku

Zapisz się

PODSTAWA PRAWNA: Program studiów podyplomowych opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668) oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018, poz. 1861 z późn. zm.).

Partnerzy Uczelni

Klaster.it

Policja

Microsoft

Uczelnia IT

Micosoft Azure

BBN

Technopark Pomerania

Tieto

enato.pl

InfinIT Codelab

Cloudica

Fundacja IT

OpenEDG

Kanbo

Umlaut

Sejm RP

Komisja BIO w Europarlamencie

Mój Dom

Dom Pomocy Społecznej

12 Dywizja

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie

Komenda Wojewódzka PSP

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Miasto Szczecin

C++

Sense

Uzdrowisko Kołobrzeg

Przedszkole nr 2 Hejnałek

Muzeum Narodowe

ZP Grodzisk

SOSW w Tanowie

SOSW nr 2 w Szczecinie

ZUW w Szczecinie

Object Connect

Poradnia Nowogard

Skip to content