Platności

435 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10

3

Liczba semestrów

Inne opcje:

– Istnieje możliwość wyboru płatności
semestralnej bądź jednorazowej
– Istnieje możliwość zmiany płatności
ze względu na dofinansowania

 • – 630 godzin zajęć (w tym 180h praktyk)
 • – kierunek kończy się egzaminem
Celem studiów na kierunku Socjoterapia jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pracy wychowawczej i terapeutycznej w różnorodnych ośrodkach pomocowych i resocjalizacyjnych, do pracy z osobami wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym, a także do udzielania wsparcia za pomocą techniki socjoterapii i budowania programów terapeutycznych.

Uczestnik zdobędzie umiejętności i kompetencje umożliwiające niesienie pomocy dzieciom i młodzieży w przezwyciężaniu trudności, które wynikają z toksycznych relacji z dorosłymi i rówieśnikami. Dzięki pogłębionej wiedzy uczestnik będzie lepiej rozumiał przyczyny i utrzymywanie się zaburzeń w życiu społecznym dzieci i młodzieży, a także będzie potrafił diagnozować stopień uzależnienia i udzielać pomocy młodym osobom, którzy są na granicy uzależnienia.

*Cena uzależniona od miasta, wielkości grupy oraz obowiązującej promocji w danym mieście wg. regulaminu promocyjnego.

Promocje

Dla osób, które zapiszą się na studia przygotowaliśmy atrakcyjne zniżki w opłatach.

0 zł opłaty

wpisowej

 • zamiast 200 zł

10% zniżki

dla absolwentów SSW Collegium Balticum w latach 2016-2022r

zapisy na studia

Cele szczegółowe:

 • pogłębienie i uzupełnienie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności wychowawczych i socjoterapeutycznych z obszaru diagnozy i terapii zaburzeń zachowania i zaburzeń emocjonalnych, pedagogiki resocjalizacyjnej, profilaktyki uzależnień, potrzeb rozwojowych charakterystycznych dla danego okresu wiekowego oraz dynamiki procesu grupowego z wykorzystaniem różnych form, zasad, metod i technik pracy przynależnych socjoterapii
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności wychowawcze i socjoterapeutyczne, takie jak: nawiązywanie kontaktu i budowanie więzi interpersonalnych, konstruowania i ewaluacji indywidualnych programów socjoterapeutycznych, organizowania sytuacji społecznych (podczas spotkań), które dostarczą uczestnikom zajęć doświadczeń korekcyjnych, przeciwstawnych doznanym urazom oraz będą sprzyjać odreagowaniu napięć emocjonalnych i posłużą uczeniu się nowych umiejętności społecznie akceptowanych,
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności wychowawcze i socjoterapeutyczne niezbędne do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych w przedszkolach, szkołach, świetlicach socjoterapeutycznych, placówkach resocjalizacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku, a także w placówkach pomocy społecznej, ośrodkach szkolno-wychowawczych, organizacjach pozarządowych skupiających dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe potrzebujące wsparcia w przełamywaniu problemów rozwojowych i egzystencjalnych.

Absolwent studiów podyplomowych po zrealizowaniu ww. przedmiotów osiągnie następujące efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy

 • zna wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej, metody pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach
 • ma wiedzę z zakresu dydaktyki specjalnej i diagnostyki w pedagogice specjalne, psychologii rozwojowej, klinicznej i psychopatologii, diagnozy psychopedagogicznej
 • zna podstawy socjoterapii, metodykę pracy socjoterapeutycznej oraz metody i techniki w niej stosowane, trendy i kierunku współczesnej psychoterapii
 • zna prawne podstawy funkcjonowania osób niedostosowanych społecznie oraz postawy społeczne wobec tych osób
 • zna profilaktykę i terapię uzależnień, podstawy procesu terapeutycznego, podstawy kryminologii i wiktymologii
 • ma wiedzę z zakresu prowadzenia grup socjoterapeutycznych, z zakresu prawnych i społecznych aspektów resocjalizacji
 • zna metodykę pracy w placówkach resocjalizacyjnych i metodykę pracy resocjalizacyjnej w środowisku otwartym
 • ma wiedzę dotyczącą niezbędnych umiejętności wychowawczych i interpersonalnych
 • zna zasady prowadzenia socjoterapii grupowej i zna grupowe procesy socjoterapeutyczne oraz psychoterapeutyczne, zasady indywidualnego kontaktu terapeutycznego, zasady oraz cele superwizji
 • ma wiedzę z zakresu konstruowania i ewaluacji programów socjoterapii oraz zasad prowadzenia zajęć i działań z zakresu socjoterapii w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty

w zakresie umiejętności

 • potrafi wykorzystać znajomość pedagogiki specjalnej, dydaktyki specjalnej, diagnostyki w pedagogice specjalnej oraz psychologii rozwojowej, klinicznej i psychopatologii w praktyce zawodowej
 • potrafi pracować z dziećmi o różnych specjalnych potrzebach
 • potrafi prowadzić działania z zakresu socjoterapii
 • potrafi wykorzystywać w praktyce znajomość trendów i kierunków występujących we współczesnej psychoterapii
 • potrafi przeprowadzić diagnozę psychopedagogiczną
 • potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu prawnych podstaw funkcjonowania osób niedostosowanych społecznie
 • potrafi kształtować i wpływać na postawy społeczne wobec osób niedostosowanych społecznie
 • potrafi prowadzić działania z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień
 • potrafi dobrać i wykorzystać w działaniach socjoterapeutycznych odpowiednie metody i techniki oraz działać zgodnie z zasadami metodyki pracy socjoterapeutycznej
 • potrafi prowadzić proces terapeutyczny, prowadzić grupową socjoterapię
 • potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę o prawnych i społecznych aspektach procesu resocjalizacji
 • potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu kryminologii i wiktymologii
 • potrafi prowadzić działania socjoterapeutyczne w placówkach resocjalizacyjnych
 • potrafi prowadzić działania resocjalizacyjne w środowisku otwartym
 • potrafi wykorzystać w praktyce umiejętności wychowawcze i interpersonalne
 • potrafi wykorzystać w pracy terapeutycznej znajomość grupowych procesów socjoterapeutycznych i psychoterapeutycznych
 • potrafi prowadzić terapię w indywidualnym kontakcie terapeutycznym
 • potrafi uczestniczyć w superwizji, wchodzić w kontakt z superwizorem, wyciągać wnioski i korzystać z feedbacku uzyskanego podczas superwizji. Potrafi także wykorzystać superwizję jako wsparcie dla siebie i swojej pracy
 • potrafi konstruować, realizować i poddawać ewaluacji indywidualne programy socjoterapii
 • potrafi prowadzić zajęcia i działania z zakresu socjoterapii w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty

w zakresie kompetencji społecznych

 • jest świadom spoczywającej na nim odpowiedzialności podczas pracy z dziećmi i młodzieżą z różnymi problemami oraz z ich rodzinami, jest otwarty na nowe wyzwania i wrażliwy na problemy oraz potrzeby swoich podopiecznych
 • jest przygotowany do pracy samodzielnej i w grupie, z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
 • jest świadom konieczności etycznego zachowania wobec wychowanków oraz przestrzegania zasad etyki i prawa regulujących pracę pedagoga
 • jest przygotowany do realizowania koncepcji uczenia się przez całe życie

Szczegóły dotyczące studiów

Program studiów na kierunku Socjoterapia

socjoterapia

• Dydaktyka specjalna
• Diagnostyka w pedagogice specjalnej
• Podstawy psychologii rozwojowej, klinicznej i psychopatologii
• Podstawy pedagogiki specjalnej
• Podstawy socjoterapii
• Trendy i kierunki rozwoju współczesnej psychoterapii
• Diagnoza psychopedagogiczna
• Prawne podstawy funkcjonowania osób z niedostosowaniem społecznym
• Podstawy społeczne wobec osób z niedostosowaniem społecznym
• Profilaktyka i terapia uzależnień
• Metody i techniki stosowane w socjoterapii
• Podstawy procesu terapeutycznego
• Metodyka pracy socjoterapeutycznej
• Metodyka prowadzenia grup socjoterapeutycznym
• Podstawy prawno-społeczne procesu resocjalizacji
• Podstawy kryminologii i wiktymologii
• Metodyka oddziaływań w placówkach resocjalizacyjnych
• Metodyka oddziaływać resocjalizacyjnych w środowisku otwartym
• Trening umiejętności wychowawczych
• Trening interpersonalny samoświadomości, asertywności, twórczości i relaksacji
• Socjoterapia grupowa
• Grupowe procesy socjoterapeutyczne i psychoterapeutyczne
• Indywidualny kontakt terapeutyczny
• Superwizja
• Konstruowanie i ewaluacja indywidualnych programów socjoterapii
• Praktyki zawodowe

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
• Studia podyplomowe 3 semestralne – 630 h
• Liczba godzin praktyki – 180 h

Zapisz się

Wymagania

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie karty zgłoszeniowej (do pobrania ze strony www.cb.szczecin.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu
Zapisz się

Świadectwo

Absolwenci otrzymują, zgodnie ze wzorem ministerialnym, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Collegium Balticum – Akademii Nauk Stosowanych na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

Zapisz się

Dokumenty do pobrania

 • Karta zgłoszenia
 • Ankieta rekrutacyjna

POBIERZ

Zapisz się

Wykładowcy

Opiekun kierunku

Zapisz się

PODSTAWA PRAWNA:

Program studiów podyplomowych opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668), w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018, poz. 1861 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (załącznik nr 3, Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego, nauczyciela logopedy i nauczyciela prowadzącego zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka).

Partnerzy Uczelni

Organizacja IT w województwie zachodniopomorskim

Klaster.it

Komenda Wojewódzka Policji Szczecin

Policja

Microsoft Polska - platforma do nauczania zdalnego i studia online

Microsoft

Uczelnia IT z szkoleniami

Uczelnia IT

Microsoft Azure – platforma chmurowa firmy Microsoft stworzona w modelu PaaS.

Micosoft Azure

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z siedzibą w Szczecinie

BBN

Technopark Pomerania Szczecin - współpraca

Technopark Pomerania

Tietoevry - międzynarodowa firmą wytwarzająca oprogramowanie

Tieto

enato.pl

Producent oprogramowania w Szczecinie

InfinIT Codelab

Cloudica - innowacyjne technologie

Cloudica

Fundacja IT – Zaprogramuj Swoją Przyszłość

Fundacja IT

OpenEDG - testy

OpenEDG

Kanbo

Kanbo

Umlaut

Umlaut

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie

Sejm RP

Komisja bioetyczna – niezależna instytucja opiniująca i kontrolująca projekty

Komisja BIO w Europarlamencie

Mój Dom

Mój Dom

Dom pomocy społecznej - Ministerstwo Rodziny i Polityki

Dom Pomocy Społecznej

12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana im. Bolesława Krzywoustego w Szczecinie – związek taktyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

12 Dywizja

Wojewódzki Sztab Wojskowy Szczecin

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie

Wojskowa Komenda Uzupełnień Szczecin

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Szczecin

Komenda Wojewódzka PSP

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Urząd Miasta Szczecin

Miasto Szczecin

Instytut C++

C++

SENSE - Centrum Terapii i Stymulacji Rozwoju - współpraca w zakresie prowadzenia kierunku studiów podyplomowych Integracja Sensoryczna

Sense

Uzdrowisko Kołobrzeg - Sanatorium w Polsce

Uzdrowisko Kołobrzeg

Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce.

Przedszkole nr 2 Hejnałek

Muzeum Narodowe z siedzibą w Szczecinie

Muzeum Narodowe

Zakład Poprawczy w Grodzisku Wielkopolskim

ZP Grodzisk

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu Tanowo

SOSW w Tanowie

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 Szczecin

SOSW nr 2 w Szczecinie

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

ZUW w Szczecinie

Object Connect

Object Connect

Specjalistyczna poradnia terapeutyczna dla dzieci, młodzieży i ich rodzin Nowogard

Poradnia Nowogard

Skip to content