Informacje

1000 zł

cena za semestr*

3

liczba semestrów

 • – 360 godzin zajęć (w tym 90h praktyk)
 • – kierunek kończy się egzaminem
Studia podyplomowe „Etyka dla nauczycieli” powstały jako odpowiedź na planowane przez ministerstwo wprowadzenie jako obowiązkowych lekcji etyki w szkole. Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do nauczania etyki na wszystkich poziomach edukacji szkolnej oraz nadanie uprawnień do prowadzenia zajęć z etyki jako kolejnego przedmiotu.

Program studiów podyplomowych z etyki gwarantuje dogłębne poznanie tych dziedzin oraz umożliwiaj kwalifikacje do prowadzenia zajęć dydaktycznych z tego przedmiotu. To doskonała propozycja dla osób zainteresowanych poszerzeniem swoich kwalifikacji zawodowych oraz wzbogaceniem warsztatu nauczycielskiego.

Uczestnik zdobędzie merytoryczną wiedzę z zakresu najważniejszych zagadnień etyki, a także wiedzę i umiejętności z zakresu dydaktyki przedmiotu na poszczególnych etapach edukacyjnych. Dzięki pogłębionej wiedzy teoretycznej i praktycznej uczestnik uzyska kompetencje do efektywnego przekazywania wiedzy z etyki podczas zajęć szkolnych. Praktyki dydaktyczne pozwolą z kolei umocnić i wzbogacić umiejętności oraz kompetencje z zakresu praktycznej pracy dydaktycznej na lekcjach etyki z uczniami w różnym wieku.

Cele szczegółowe:

Absolwent studiów podyplomowych po zrealizowaniu ww. przedmiotów osiągnie następujące efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:
W zakresie umiejętności:
W zakresie kompetencji społecznych:

Szczegóły dotyczące studiów

PROGRAM STUDIÓW

 • Wprowadzenie do etyki
 • Historia etyki
 • Etyka stosowana
 • Metaetyka
 • Bioetyka
 • Psychologia moralności
 • Kulturowe i antropologiczne aspekty etyki
 • Aksjologia: aspekty praktyczne
 • Sztuka dyskusji i argumentacji
 • Człowiek wobec innych ludzi i wobec siebie – aspekty etyczne
 • Człowiek wobec przyrody i wobec świata ludzkich wytworów – aspekty etyczne
 • Zagadnienia etyczne nowych technologii
 • Etyka wobec przemian społecznych, ekonomicznych i kulturowych XXI wieku
 • Metodyka nauczania etyki w szkole
 • Projekty edukacyjne na lekcjach etyki
 • Wykorzystanie nowych technologii i TIK w nauczaniu etyki
 • Etyka w środowisku szkolnym i w środowisku ucznia
 • Metody aktywizujące na lekcjach etyki
 • Diagnoza osiągnięć szkolnych w zakresie etyki
 • Kompetencje kluczowe w nauczaniu etyki
 • „Trudne tematy” na lekcjach etyki: warsztat dydaktyka
 • Edukacja etyczna we współczesnej edukacji szkolnej
 • Praktyki

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • studia podyplomowe, 3 semestry – 360 h
 • liczba godzin praktyki – 90 h

WYMAGANIA

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie karty zgłoszeniowej (do pobrania ze strony www.cb.szczecin.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

ŚWIADECTWO

Absolwenci otrzymują, zgodnie ze wzorem ministerialnym, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

DOKUMENTY DO POBRANIA

 • Karta zgłoszenia
 • Ankieta rekrutacyjna

POBIERZ

WYKŁADOWCY

 • dr Andrzej Staroń
 • dr Mirosław Zając
 • prof. Aleksandra Żukrowska

PODSTAWA PRAWNA:

Program studiów podyplomowych opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668), w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018, poz. 1861 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (załącznik nr 1, Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Partnerzy Uczelni

Organizacja IT w województwie zachodniopomorskim

Klaster.it

Komenda Wojewódzka Policji Szczecin

Policja

Microsoft Polska - platforma do nauczania zdalnego i studia online

Microsoft

Uczelnia IT z szkoleniami

Uczelnia IT

Microsoft Azure – platforma chmurowa firmy Microsoft stworzona w modelu PaaS.

Micosoft Azure

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z siedzibą w Szczecinie

BBN

Technopark Pomerania Szczecin - współpraca

Technopark Pomerania

Tietoevry - międzynarodowa firmą wytwarzająca oprogramowanie

Tieto

enato.pl

Producent oprogramowania w Szczecinie

InfinIT Codelab

Cloudica - innowacyjne technologie

Cloudica

Fundacja IT – Zaprogramuj Swoją Przyszłość

Fundacja IT

OpenEDG - testy

OpenEDG

Kanbo

Kanbo

Umlaut

Umlaut

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie

Sejm RP

Komisja bioetyczna – niezależna instytucja opiniująca i kontrolująca projekty

Komisja BIO w Europarlamencie

Mój Dom

Mój Dom

Dom pomocy społecznej - Ministerstwo Rodziny i Polityki

Dom Pomocy Społecznej

12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana im. Bolesława Krzywoustego w Szczecinie – związek taktyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

12 Dywizja

Wojewódzki Sztab Wojskowy Szczecin

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie

Wojskowa Komenda Uzupełnień Szczecin

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Szczecin

Komenda Wojewódzka PSP

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Urząd Miasta Szczecin

Miasto Szczecin

Instytut C++

C++

SENSE - Centrum Terapii i Stymulacji Rozwoju - współpraca w zakresie prowadzenia kierunku studiów podyplomowych Integracja Sensoryczna

Sense

Uzdrowisko Kołobrzeg - Sanatorium w Polsce

Uzdrowisko Kołobrzeg

Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce.

Przedszkole nr 2 Hejnałek

Muzeum Narodowe z siedzibą w Szczecinie

Muzeum Narodowe

Zakład Poprawczy w Grodzisku Wielkopolskim

ZP Grodzisk

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu Tanowo

SOSW w Tanowie

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 Szczecin

SOSW nr 2 w Szczecinie

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

ZUW w Szczecinie

Object Connect

Object Connect

Specjalistyczna poradnia terapeutyczna dla dzieci, młodzieży i ich rodzin Nowogard

Poradnia Nowogard

Skip to content