Informacje

300 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10

3

liczba semestrów

Inne opcje:

– Istnieje możliwość wyboru płatności
semestralnej bądź jednorazowej
– Istnieje możliwość zmiany płatności
ze względu na dofinansowania

 • – 360 godzin zajęć (w tym 90h praktyk)
 • – kierunek kończy się egzaminem
Studia podyplomowe online etyka dla nauczycieli powstały jako odpowiedź na planowane przez ministerstwo wprowadzenie jako obowiązkowych lekcji etyki w szkole. Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do nauczania etyki na wszystkich poziomach edukacji szkolnej oraz nadanie uprawnień do prowadzenia zajęć z etyki jako kolejnego przedmiotu.

Program studiów podyplomowych z etyki gwarantuje dogłębne poznanie tych dziedzin oraz umożliwiaj kwalifikacje do prowadzenia zajęć dydaktycznych z tego przedmiotu. To doskonała propozycja dla osób zainteresowanych poszerzeniem swoich kwalifikacji zawodowych oraz wzbogaceniem warsztatu nauczycielskiego.

Uczestnik zdobędzie merytoryczną wiedzę z zakresu najważniejszych zagadnień etyki, a także wiedzę i umiejętności z zakresu dydaktyki przedmiotu na poszczególnych etapach edukacyjnych. Dzięki pogłębionej wiedzy teoretycznej i praktycznej uczestnik uzyska kompetencje do efektywnego przekazywania wiedzy z etyki podczas zajęć szkolnych. Praktyki dydaktyczne pozwolą z kolei umocnić i wzbogacić umiejętności oraz kompetencje z zakresu praktycznej pracy dydaktycznej na lekcjach etyki z uczniami w różnym wieku.

Promocje

Dla osób, które zapiszą się na studia przygotowaliśmy atrakcyjne zniżki w opłatach.

0 zł opłaty

wpisowej

 • zamiast 200 zł

10% zniżki

dla absolwentów SSW Collegium Balticum w latach 2016-2022r

zapisy na studia

Cele szczegółowe:

Absolwent studiów podyplomowych po zrealizowaniu ww. przedmiotów osiągnie następujące efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy

 • zna historię etyki, wybrane problemy, koncepcje i pojęcia
 • ma wiedzę z zakresu etyki stosowanej, metaetyki, bioetyki, psychologii moralności
 • zna i rozumie kulturowe i antropologiczne aspekty etyki, praktyczne aspekty aksjologii
 • zna i rozumie sztukę dyskusji i argumentacji oraz związane z tym zasady i narzędzia
 • zna i rozumie zagadnienia etyczne z zakresu: człowiek wobec innych ludzi i wobec siebie, człowiek wobec przyrody i wobec świata ludzkich wytworów, zagadnienia etyczne nowych technologii
 • ma wiedzę dotyczącą etyki wobec przemian społecznych, ekonomicznych i kulturowych XXI wieku
 • zna metodykę nauczania etyki w szkole
 • zna i rozumie sposoby wykorzystywania nowych technologii na lekcjach etyki
 • zna i rozumie sposoby realizacji projektów edukacyjnych z zakresu etyki oraz prowadzenia „trudnych rozmów” na tematy z zakresu etyki
 • zna i rozumie miejsce etyki w środowisku szkolnym i w środowisku ucznia oraz rolę edukacji etycznej we współczesnej edukacji szkolnej
 • zna metody aktywizujące wykorzystywane na lekcjach etyki
 • zna sposoby diagnozowania osiągnięć szkolnych w zakresie etyki
 • zna i rozumie kompetencje kluczowe w nauczaniu etyki
Zapisz się

w zakresie umiejętności

 • potrafi wykorzystać w praktyce dydaktycznej wiedzę z zakresu etyki, a także potrafi przekazywać tę wiedzę w sposób przystępny, skuteczny i zgodny z podstawą programową
 • potrafi prowadzić dyskusję i argumentować, a także przekazywać nauczać właściwego sposobu prowadzenia dyskusji i argumentowania
 • potrafi wskazać i omówić etyczne aspekty zagadnienia człowieka wobec innych ludzi i wobec siebie, wobec przyrody i wobec świata ludzkich wytworów oraz wskazać i omówić zagadnienia etyczne nowych technologii
 • potrafi wskazać i omówić zagadnienia dotyczące etyki wobec przemian społecznych, ekonomicznych i kulturowych XXI wieku. Potrafi zachęcić uczniów do samodzielnego poszukiwania, analizowania i omawiania związanych z tym zagadnieniem problemów i wyzwań
 • potrafi nauczać etyki zgodnie z metodyką nauczania tych przedmiotów
 • potrafi zaplanować, przeprowadzić i poddać ewaluacji projekty edukacyjne na lekcjach etyki
 • potrafi wykorzystać nowe technologie i TIK w nauczaniu etyki
 • potrafi zachęcić uczniów do zapoznawania się z zagadnieniami etycznymi, wspólnego i samodzielnego analizowania ich, do dostrzegania problematyki etycznej w otaczającym ich świecie
 • potrafi wskazać uczniom istnienie i rolę etyki w środowisku szkolnym i w środowisku rówieśników
 • potrafi aktywizować uczniów na lekcjach etyki
 • potrafi diagnozować osiągnięcia uczniów w zakresie etyki
 • potrafi wykorzystać kompetencje kluczowe na lekcjach etyki
 • potrafi dostrzec i ocenić własne kompetencje kluczowe w zakresie uczenia etyki oraz związane z tym braki, zaplanować rozwój swoich kompetencji kluczowych oraz je pogłębiać, uzupełniać i doskonalić
 • potrafi poruszać „trudne tematy” na lekcjach etyki w sposób interesujący, etyczny, zachęcający uczniów do refleksji i dyskusji
 • potrafi realizować edukację etyczną we współczesnej edukacji szkolnej z uwzględnieniem przemian zachodzących w dzisiejszym świecie, potrzeb i możliwości uczniów oraz roli etyki w wychowaniu i edukacji
 • potrafi komunikować się w sposób efektywny, etyczny, przystępny; potrafi za pomocą komunikacji stworzyć pozytywną atmosferę na lekcjach i w otoczeniu szkolnym
Zapisz się

w zakresie kompetencji społecznych

 • jest świadom wartości etyki w edukacji szkolnej i pozaszkolnej oraz odpowiedzialności spoczywającej na pedagogach rozwijających i promujących wiedzę z zakresu etyki i stosowanie etyki w życiu codziennym
 • jest przygotowany do pracy samodzielnej i w grupie, z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
 • jest świadom konieczności etycznego zachowania wobec wychowanków
 • jest przygotowany do realizowania koncepcji uczenia się przez całe życie
Zapisz się

Wykładowcy na kierunku Etyka dla nauczycieli

Aleksandra Żukrowska

Aleksandra Żukrowska

Mirosław Zając

Mirosław Zając

Patryk Borowiak

Patryk Borowiak

Andrzej Staroń

Andrzej Staroń

Paweł Szulc

Paweł Szulc

Szczegóły dotyczące studiów:

Program studiów podyplomowych Etyka

 • Wprowadzenie do etyki
 • Historia etyki
 • Etyka stosowana
 • Metaetyka
 • Bioetyka
 • Psychologia moralności
 • Kulturowe i antropologiczne aspekty etyki
 • Aksjologia: aspekty praktyczne
 • Sztuka dyskusji i argumentacji
 • Człowiek wobec innych ludzi i wobec siebie – aspekty etyczne
 • Człowiek wobec przyrody i wobec świata ludzkich wytworów – aspekty etyczne
 • Zagadnienia etyczne nowych technologii
 • Etyka wobec przemian społecznych, ekonomicznych i kulturowych XXI wieku
 • Metodyka nauczania etyki w szkole
 • Projekty edukacyjne na lekcjach etyki
 • Wykorzystanie nowych technologii i TIK w nauczaniu etyki
 • Etyka w środowisku szkolnym i w środowisku ucznia
 • Metody aktywizujące na lekcjach etyki
 • Diagnoza osiągnięć szkolnych w zakresie etyki
 • Kompetencje kluczowe w nauczaniu etyki
 • „Trudne tematy” na lekcjach etyki: warsztat dydaktyka
 • Edukacja etyczna we współczesnej edukacji szkolnej
 • Praktyki

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • studia podyplomowe, 3 semestry – 360 h
 • liczba godzin praktyki – 90 h

Wymagania

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie karty zgłoszeniowej (do pobrania ze strony www.cb.szczecin.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

Świadectwo

Absolwenci otrzymują, zgodnie ze wzorem ministerialnym, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

Dokumenty do pobrania

 • Karta zgłoszenia
 • Ankieta rekrutacyjna

POBIERZ

PODSTAWA PRAWNA:

Program studiów podyplomowych opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668), w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018, poz. 1861 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (załącznik nr 1, Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Skip to content