Informacje

3200 zł

cena za semestr*

2

Liczba semestrów

 • – 215 godzin zajęć
 • – Zaliczenie kierunku – zaliczenie projektów grupowych w ramach poszczególnych modułów
Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne wzmocnienie uczestników w pełnieniu roli lidera zespołu. Uczestnicy, dzięki udziałowi w zajęciach, uzyskają praktyczna wiedzę pozwalającą na radzenie sobie z trudnymi sytuacjami zarządczymi. Program studiów został opracowany ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pracy dyrektora, zastępcy lub lidera. Jako osoby, na których spoczywa ogromna odpowiedzialność, często odczuwają one ograniczony wpływ lub wręcz nieskuteczność swoich działań związanych z zarządzaniem zespołem kolegów i koleżanek. Celem studiów jest dostarczenie kompetencji i narzędzi komunikacyjnych, które można zastosować w formie gotowych struktur, komunikatów, algorytmów działania. Ich skuteczność uczestnicy mogą sprawdzić już po pierwszych zajęciach, studia maja charakter bardzo praktyczny, wyposażają uczestników w gotowość do wprowadzania pozytywnych zmian w swoim otoczeniu i wpływania na swoje zespoły. Po zakończeniu studiów absolwent będzie wzmocniony w pełnieniu roli dyrektora lub innej sprawującej funkcje kierownicze.

Po zakończeniu studiów absolwent będzie wzmocniony w pełnieniu roli dyrektora lub innej sprawującej funkcje kierownicze.

Cele szczegółowe:

 • Wyposażenie uczestników w nowoczesną wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania zespołem

 • Rozwinięcie kompetencji pracy zgodnej z własnymi priorytetami i wartościami

 • Pogłębienie znajomości wybranych zagadnień psychologii grupy, takich jak procesy grupowe i grupowe myślenie.

 • Rozwinięcie umiejętności współpracy z uwzględnieniem sposobów przezwyciężania dysfunkcji pracy zespołowej

 • Budowanie autorytetu wobec byłych kolegów i koleżanek poprzez spójną i przejrzystą komunikację szefa z zespołem

 • Zarządzanie, delegowanie, egzekwowanie zadań, budowanie kultury feedbacku w placówce

 • Praktykowanie skutecznych narzędzi komunikacyjnych w celu motywowania, dyscyplinowania i wyciągania konsekwencji w sytuacjach przekraczania uprawnień lub naruszania regulaminu pracy

 • Rozbudowanie zasobów pozwalających na skuteczne zarządzanie stresem i budowanie odporności psychicznej wobec trudności i ciągłych zmian

 • Umiejętność tworzenia dobrego środowiska do wprowadzania innowacji edukacyjnych i rozwijania potencjału zespołu

 • Diagnoza i rozwój swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju, zarzadzanie sobą

 • Doskonalenie umiejętności przeprowadzania profesjonalnej diagnozy potrzeb rozwojowych zespołu i poszczególnych pracowników

 • Prowadzenie profesjonalnych procesów rekrutacyjnych z uwzględnieniem zagrożeń wynikających z pobieżnej analizy kompetencji kandydatów do pracy nauczyciela

 • Zarządzanie sytuacjami konfliktowymi nauczyciel-rodzic, prewencja sytuacji konfliktowych

 • Umiejętność analizy i wdrożenia zmian prawnych dotyczących różnych obszarów (standardy ochrony małoletnich, odpowiedzialność prawna nauczycieli i dyrektora, awans nauczyciela i dyrektora, funkcjonowanie uczniów ze spe i inne, aktualne w danym momencie studiów )

 • Wykorzystanie kompetencji i narzędzi coachingowych do prowadzenia procesów rozwojowych w placówce

 • Elementy mediacji i negocjacji jako narzędzia zwiększające skuteczność lidera.

Opis zagadnień wchodzących w skład programu – Akademia Lidera PLUS

Moduł 1: Szef wobec zespołu, procesy grupowe i zespołowe

 • Zarządzanie a przywództwo, kluczowe działania i kompetencje budujące autorytet, pułapki szefowskie.
 • Etapy rozwoju zespołu z uwzględnieniem adekwatnych działań szefowskich na każdym etapie.
 • Dyrektor były kolega obecny szef, przeciwdziałanie dysfunkcjom w pracy zespołowej.
 • Zespół w zmianie – zmiany organizacyjne, łączenie zespołów, nowi pracownicy, zmiany systemowe.
 • Procesy grupowe w kontekście negatywnych zjawisk w zespole (np. lenistwo społeczne, rozproszona odpowiedzialność, spadek efektywności zespołu).
Zapisz się

Moduł 2: Komunikacja i motywacja – narzędzia i zastosowanie, zarządzanie sytuacyjne

 • Wyznaczanie celów zespołowych i indywidualnych.
 • Delegowanie zadań z odpowiedzialnością, kontrola, egzekwowania efektów.
 • Szefowska informacja zwrotna – modele i praktyczne zastosowanie.
 • Rozmowy motywujące i korygujące, budowania zaangażowania i współodpowiedzialności pracowników.
 • Model zarządzania sytuacyjnego K.Blancharda w praktyce zarządczej – dostosowanie zarządzania do etapu rozwoju pracownika.
Zapisz się

Moduł 3: Trudne sytuacje zarządcze, działania w sytuacja kryzysowych

 • Psychologiczne podłoża sytuacji konfliktowych w placówkach.
 • Dyrektor wobec konfliktu nauczyciel-nauczyciel, nauczyciel-rodzic i inne.
 • Prewencja sytuacji konfliktowych poprzez budowanie kultury organizacyjnej opartej na współpracy i zaangażowaniu stron.
 • Gry psychologiczne jako źródło powtarzających się zachowań destrukcyjnych w zespole – budowanie kultury organizacyjnej jako świadome przeciwdziałanie grom w zespole.
Zapisz się

Moduł 4: Diagnoza, planowanie i ewaluacja procesów doskonalenia

 • Diagnoza potrzeb szkoleniowych z wykorzystaniem adekwatnych narzędzi diagnostycznych.
 • Tworzenie autorskich planów doskonalenia dla swoich organizacji i pracowników.
 • Trudne sytuacje z pracownikami, prowadzenie spotkań rozwojowych i ewaluacyjnych z wykorzystaniem modeli i narzędzi zarządzania sytuacyjnego.
Zapisz się

Moduł 5: Kompetencje interpersonalne w pracy dyrektora

 • Narzędzia coachingowe w pracy dyrektora.
 • Dyrektor wobec zmian prawnych i organizacyjnych, wybrane, bieżące zagadnienia: awans nauczycieli, ocena pracy, ochrona małoletnich i etc.
 • Zarządzanie własnymi emocjami i budowanie odporności psychicznej, praca na zasobach własnych i zespołu.
 • Typologia osobowości MBTI, określenie typu i wynikającego z niego potencjału w wymiarze zarządzania.
 • Elementy mediacji i negocjacji jako narzędzia skutecznej komunikacji w placówce.
Zapisz się

WIDEOTEKA

Szczegóły dotyczące studiów

Program studiów

Wymagania

 • złożenie karty zgłoszeniowej (do pobrania ze strony www.cb.szczecin.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu
Zapisz się

Dokumenty do pobrania

 • Karta zgłoszenia
 • Ankieta rekrutacyjna

POBIERZ

Zapisz się
Skip to content