Informacje

1450 zł

cena za semestr*

3

Liczba semestrów

 • – 360 godzin zajęć (w tym 90h praktyk)
 • – kierunek kończy się egzaminem
Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do nauczania informatyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej oraz nadanie uprawnień do prowadzenia zajęć z informatyki jako kolejnego przedmiotu.

Uczestnik zdobędzie merytoryczną wiedzę z zakresu najważniejszych zagadnień informatyki, a także wiedzę i umiejętności z zakresu dydaktyki przedmiotu na poszczególnych etapach edukacji. Dzięki pogłębionej wiedzy teoretycznej i praktycznej uczestnik uzyska kompetencje do efektywnego przekazywania wiedzy z przedmiotu podczas zajęć szkolnych. Praktyki dydaktyczne pozwolą z kolei umocnić i wzbogacić umiejętności oraz kompetencje z zakresu praktycznej pracy dydaktycznej z uczniami w różnym wieku.

*Cena uzależniona od miasta, wielkości grupy oraz obowiązującej promocji w danym mieście wg. regulaminu promocyjnego.

Cele szczegółowe:

 • wprowadzenie, ugruntowanie i wzbogacanie wiedzy dotyczącej wybranych zagadnień z zakresu informatyki, korzystania z nowych mediów oraz ochrony przed cyberzagrożeniami
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności związane z przekazywaniem wiedzy z zakresu informatyki, korzystania z nowych mediów oraz ochrony przed cyberzagrożeniami
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności i kompetencje związane z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności i kompetencje służące wspieraniu rozwoju wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu nauczanego przedmiotu, wspieraniu rozwoju zainteresowań uczniów oraz ich gotowości do samodzielnego kontynuowania edukacji w przyszłości

Absolwent studiów podyplomowych po zrealizowaniu ww. przedmiotów osiągnie następujące efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy

 • ma wiedzę z zakresu bazy danych, administrowania systemem Windows, sztucznej inteligencji
 • zna zasady ochrony własności intelektualnej
 • ma wiedzę z zakresu komunikacji społecznej, w tym komunikacji na linii nauczyciel – uczeń oraz nauczyciel – rodzic
 • zna platformy edukacyjne, programy użytkowe i systemy operacyjne, ma wiedzę z zakresu sieci komputerowej
 • zna narzędzia grafiki komputerowej i wizualizacji
 • ma wiedzę dotyczącą relacji między mediami a zjawiskami patologicznymi
 • zna sposób diagnozowania osiągnięć szkolnych w zakresie informatyki
 • zna sposoby upowszechniania wiedzy informatycznej
 • zna metodykę nauczania informatyki na poszczególnych etapach edukacji
 • rozumie znaczenie mediów jako środka dydaktycznego w edukacji szkolnej
 • zna sposoby stosowania urządzeń mobilnych
 • ma wiedzę z zakresu właściwej organizacji pracy z komputerem

w zakresie umiejętności

 • potrafi korzystać z bazy danych i systemu Windows
 • potrafi korzystać z urządzeń mobilnych w edukacji
 • potrafi korzystać z elementów sztucznej inteligencji w edukacji
 • potrafi stosować zasady prawa autorskiego w pracy dydaktycznej i w edukacji informatycznej
 • potrafi skutecznie, merytorycznie i w sposób zgodny z kulturą słowa komunikować się z uczniami, rodzicami, nauczycielami
 • potrafi budować w klasie atmosferę sprzyjającą zdobywaniu i rozwijaniu wiedzy informatycznej
 • potrafi wykorzystywać w pracy dydaktycznej i pedagogicznej platformy edukacyjne
 • potrafi wykorzystywać w pracy dydaktycznej i pedagogicznej programy użytkowe
 • potrafi wykorzystywać w pracy dydaktycznej i pedagogicznej systemy operacyjne
 • potrafi korzystać z programów do grafiki komputerowej i wizualizacji oraz przekazywać te umiejętności uczniom
 • potrafi korzystać z sieci komputerowej i telekomunikacji w sposób bezpieczny i skuteczny
 • potrafi wykorzystać wiedzę na temat relacji między mediami a zjawiskami patologicznymi w pracy edukacyjnej i pedagogicznej
 • potrafi projektować i realizować działania chroniące uczniów przed zjawiskami patologicznymi w mediach oraz przygotowujące uczniów do bezpiecznego korzystania z mediów, w tym z cyberprzestrzeni
 • potrafi diagnozować szkolne osiągnięcia uczniów w zakresie informatyki
 • potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę na temat upowszechniania wiedzy informatycznej, a także samodzielnie projektować i prowadzić działania z tego zakresu
 • potrafi nauczać informatyki na poszczególnych etapach edukacyjnych zgodnie z zasadami metodyki, podstawą programową i potrzebami uczniów
 • potrafi korzystać z mediów jako jednego ze środków edukacyjnych
 • potrafi projektować i realizować, a także analizować i oceniać przeprowadzony przez siebie proces dydaktyczny z zakresu edukacji medialnej i technologii informacyjnej
 • potrafi organizować pracę z komputerem i w pracowni komputerowej zgodnie z zasadami BHP, ergonomii i w sposób zapewniający uczniom bezpieczeństwo

w zakresie kompetencji społecznych

 • jest świadom wartości wiedzy informatycznej w edukacji szkolnej i pozaszkolnej oraz odpowiedzialności spoczywającej na pedagogach rozwijających i promujących znajomość zagadnień z informatyki wśród dzieci i młodzieży
 • jest przygotowany do pracy samodzielnej i w grupie, z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
 • jest świadom konieczności etycznego zachowania wobec wychowanków
 • jest przygotowany do realizowania koncepcji uczenia się przez całe życie

Szczegóły dotyczące studiów

PROGRAM STUDIÓW

 • Bazy danych
 • Administrowanie systemami środowiska Windows
 • Elementy sztucznej inteligencji
 • Ochrona własności intelektualnych
 • Komunikacja społeczna
 • E-learning – platformy edukacyjne
 • Programy użytkowe
 • Systemy operacyjne
 • Grafika komputerowa i wizualizacja
 • Sieć komputerowa i telekomunikacja
 • Media a patologie: agresja, przemoc, manipulacja
 • Diagnoza osiągnięć szkolnych w zakresie informatyki
 • Metody i formy upowszechniania informatyki
 • Dydaktyka i metodyka nauczania informatyki na poszczególnych etapach edukacji
 • Media w katalogu środków dydaktycznych
 • Projektowanie procesu dydaktycznego w edukacji medialnej i technologii informacyjnej
 • Ergonomia i organizacja pracy w pracowni komputerowej
 • Zastosowanie urządzeń mobilnych
 • Praktyki

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
• studia podyplomowe, 3 semestry – 360 h
• liczba godzin praktyki – 90

Zapisz się

WYMAGANIA

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie karty zgłoszeniowej (do pobrania ze strony www.cb.szczecin.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu
Zapisz się

ŚWIADECTWO

Absolwenci otrzymują, zgodnie ze wzorem ministerialnym, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

Zapisz się

DOKUMENTY DO POBRANIA

 • Karta zgłoszenia
 • Ankieta rekrutacyjna

POBIERZ

Zapisz się

WYKŁADOWCY

Opiekun kierunku

Zapisz się

PODSTAWA PRAWNA:

Program studiów podyplomowych opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668), w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018, poz. 1861 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (załącznik nr 1, Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Partnerzy Uczelni

Organizacja IT w województwie zachodniopomorskim

Klaster.it

Komenda Wojewódzka Policji Szczecin

Policja

Microsoft Polska - platforma do nauczania zdalnego i studia online

Microsoft

Uczelnia IT z szkoleniami

Uczelnia IT

Microsoft Azure – platforma chmurowa firmy Microsoft stworzona w modelu PaaS.

Micosoft Azure

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z siedzibą w Szczecinie

BBN

Technopark Pomerania Szczecin - współpraca

Technopark Pomerania

Tietoevry - międzynarodowa firmą wytwarzająca oprogramowanie

Tieto

enato.pl

Producent oprogramowania w Szczecinie

InfinIT Codelab

Cloudica - innowacyjne technologie

Cloudica

Fundacja IT – Zaprogramuj Swoją Przyszłość

Fundacja IT

OpenEDG - testy

OpenEDG

Kanbo

Kanbo

Umlaut

Umlaut

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie

Sejm RP

Komisja bioetyczna – niezależna instytucja opiniująca i kontrolująca projekty

Komisja BIO w Europarlamencie

Mój Dom

Mój Dom

Dom pomocy społecznej - Ministerstwo Rodziny i Polityki

Dom Pomocy Społecznej

12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana im. Bolesława Krzywoustego w Szczecinie – związek taktyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

12 Dywizja

Wojewódzki Sztab Wojskowy Szczecin

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie

Wojskowa Komenda Uzupełnień Szczecin

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Szczecin

Komenda Wojewódzka PSP

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Urząd Miasta Szczecin

Miasto Szczecin

Instytut C++

C++

SENSE - Centrum Terapii i Stymulacji Rozwoju - współpraca w zakresie prowadzenia kierunku studiów podyplomowych Integracja Sensoryczna

Sense

Uzdrowisko Kołobrzeg - Sanatorium w Polsce

Uzdrowisko Kołobrzeg

Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce.

Przedszkole nr 2 Hejnałek

Muzeum Narodowe z siedzibą w Szczecinie

Muzeum Narodowe

Zakład Poprawczy w Grodzisku Wielkopolskim

ZP Grodzisk

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu Tanowo

SOSW w Tanowie

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 Szczecin

SOSW nr 2 w Szczecinie

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

ZUW w Szczecinie

Object Connect

Object Connect

Specjalistyczna poradnia terapeutyczna dla dzieci, młodzieży i ich rodzin Nowogard

Poradnia Nowogard

Skip to content