Informacje

1450 zł

cena za semestr*

3

Liczba semestrów

 • – 360 godzin zajęć (w tym 90h praktyk)
 • – kierunek kończy się egzaminem
Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do nauczania informatyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej oraz nadanie uprawnień do prowadzenia zajęć z informatyki jako kolejnego przedmiotu.

Uczestnik zdobędzie merytoryczną wiedzę z zakresu najważniejszych zagadnień informatyki, a także wiedzę i umiejętności z zakresu dydaktyki przedmiotu na poszczególnych etapach edukacji. Dzięki pogłębionej wiedzy teoretycznej i praktycznej uczestnik uzyska kompetencje do efektywnego przekazywania wiedzy z przedmiotu podczas zajęć szkolnych. Praktyki dydaktyczne pozwolą z kolei umocnić i wzbogacić umiejętności oraz kompetencje z zakresu praktycznej pracy dydaktycznej z uczniami w różnym wieku.

*Cena uzależniona od miasta, wielkości grupy oraz obowiązującej promocji w danym mieście wg. regulaminu promocyjnego.

Cele szczegółowe:

 • wprowadzenie, ugruntowanie i wzbogacanie wiedzy dotyczącej wybranych zagadnień z zakresu informatyki, korzystania z nowych mediów oraz ochrony przed cyberzagrożeniami
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności związane z przekazywaniem wiedzy z zakresu informatyki, korzystania z nowych mediów oraz ochrony przed cyberzagrożeniami
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności i kompetencje związane z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności i kompetencje służące wspieraniu rozwoju wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu nauczanego przedmiotu, wspieraniu rozwoju zainteresowań uczniów oraz ich gotowości do samodzielnego kontynuowania edukacji w przyszłości

Absolwent studiów podyplomowych po zrealizowaniu ww. przedmiotów osiągnie następujące efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy

 • ma wiedzę z zakresu bazy danych, administrowania systemem Windows, sztucznej inteligencji
 • zna zasady ochrony własności intelektualnej
 • ma wiedzę z zakresu komunikacji społecznej, w tym komunikacji na linii nauczyciel – uczeń oraz nauczyciel – rodzic
 • zna platformy edukacyjne, programy użytkowe i systemy operacyjne, ma wiedzę z zakresu sieci komputerowej
 • zna narzędzia grafiki komputerowej i wizualizacji
 • ma wiedzę dotyczącą relacji między mediami a zjawiskami patologicznymi
 • zna sposób diagnozowania osiągnięć szkolnych w zakresie informatyki
 • zna sposoby upowszechniania wiedzy informatycznej
 • zna metodykę nauczania informatyki na poszczególnych etapach edukacji
 • rozumie znaczenie mediów jako środka dydaktycznego w edukacji szkolnej
 • zna sposoby stosowania urządzeń mobilnych
 • ma wiedzę z zakresu właściwej organizacji pracy z komputerem

w zakresie umiejętności

 • potrafi korzystać z bazy danych i systemu Windows
 • potrafi korzystać z urządzeń mobilnych w edukacji
 • potrafi korzystać z elementów sztucznej inteligencji w edukacji
 • potrafi stosować zasady prawa autorskiego w pracy dydaktycznej i w edukacji informatycznej
 • potrafi skutecznie, merytorycznie i w sposób zgodny z kulturą słowa komunikować się z uczniami, rodzicami, nauczycielami
 • potrafi budować w klasie atmosferę sprzyjającą zdobywaniu i rozwijaniu wiedzy informatycznej
 • potrafi wykorzystywać w pracy dydaktycznej i pedagogicznej platformy edukacyjne
 • potrafi wykorzystywać w pracy dydaktycznej i pedagogicznej programy użytkowe
 • potrafi wykorzystywać w pracy dydaktycznej i pedagogicznej systemy operacyjne
 • potrafi korzystać z programów do grafiki komputerowej i wizualizacji oraz przekazywać te umiejętności uczniom
 • potrafi korzystać z sieci komputerowej i telekomunikacji w sposób bezpieczny i skuteczny
 • potrafi wykorzystać wiedzę na temat relacji między mediami a zjawiskami patologicznymi w pracy edukacyjnej i pedagogicznej
 • potrafi projektować i realizować działania chroniące uczniów przed zjawiskami patologicznymi w mediach oraz przygotowujące uczniów do bezpiecznego korzystania z mediów, w tym z cyberprzestrzeni
 • potrafi diagnozować szkolne osiągnięcia uczniów w zakresie informatyki
 • potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę na temat upowszechniania wiedzy informatycznej, a także samodzielnie projektować i prowadzić działania z tego zakresu
 • potrafi nauczać informatyki na poszczególnych etapach edukacyjnych zgodnie z zasadami metodyki, podstawą programową i potrzebami uczniów
 • potrafi korzystać z mediów jako jednego ze środków edukacyjnych
 • potrafi projektować i realizować, a także analizować i oceniać przeprowadzony przez siebie proces dydaktyczny z zakresu edukacji medialnej i technologii informacyjnej
 • potrafi organizować pracę z komputerem i w pracowni komputerowej zgodnie z zasadami BHP, ergonomii i w sposób zapewniający uczniom bezpieczeństwo

w zakresie kompetencji społecznych

 • jest świadom wartości wiedzy informatycznej w edukacji szkolnej i pozaszkolnej oraz odpowiedzialności spoczywającej na pedagogach rozwijających i promujących znajomość zagadnień z informatyki wśród dzieci i młodzieży
 • jest przygotowany do pracy samodzielnej i w grupie, z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
 • jest świadom konieczności etycznego zachowania wobec wychowanków
 • jest przygotowany do realizowania koncepcji uczenia się przez całe życie

Szczegóły dotyczące studiów

Program studiów Informatyka

 • Bazy danych
 • Administrowanie systemami środowiska Windows
 • Elementy sztucznej inteligencji
 • Ochrona własności intelektualnych
 • Komunikacja społeczna
 • E-learning – platformy edukacyjne
 • Programy użytkowe
 • Systemy operacyjne
 • Grafika komputerowa i wizualizacja
 • Sieć komputerowa i telekomunikacja
 • Media a patologie: agresja, przemoc, manipulacja
 • Diagnoza osiągnięć szkolnych w zakresie informatyki
 • Metody i formy upowszechniania informatyki
 • Dydaktyka i metodyka nauczania informatyki na poszczególnych etapach edukacji
 • Media w katalogu środków dydaktycznych
 • Projektowanie procesu dydaktycznego w edukacji medialnej i technologii informacyjnej
 • Ergonomia i organizacja pracy w pracowni komputerowej
 • Zastosowanie urządzeń mobilnych
 • Praktyki

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
• studia podyplomowe, 3 semestry – 360 h
• liczba godzin praktyki – 90

Zapisz się

Wymagania

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie karty zgłoszeniowej (do pobrania ze strony www.cb.szczecin.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu
Zapisz się

Świadectwo

Absolwenci otrzymują, zgodnie ze wzorem ministerialnym, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Collegium Balticum – Akademii Nauk Stosowanych na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

Zapisz się

Dokumenty do pobrania

 • Karta zgłoszenia
 • Ankieta rekrutacyjna

POBIERZ

Zapisz się

Wykładowcy

Opiekun kierunku

Zapisz się

PODSTAWA PRAWNA:

Program studiów podyplomowych opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668), w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018, poz. 1861 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (załącznik nr 1, Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Partnerzy Uczelni

Organizacja IT w województwie zachodniopomorskim

Klaster.it

Komenda Wojewódzka Policji Szczecin

Policja

Microsoft Polska - platforma do nauczania zdalnego i studia online

Microsoft

Uczelnia IT z szkoleniami

Uczelnia IT

Microsoft Azure – platforma chmurowa firmy Microsoft stworzona w modelu PaaS.

Micosoft Azure

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z siedzibą w Szczecinie

BBN

Technopark Pomerania Szczecin - współpraca

Technopark Pomerania

Tietoevry - międzynarodowa firmą wytwarzająca oprogramowanie

Tieto

enato.pl

Producent oprogramowania w Szczecinie

InfinIT Codelab

Cloudica - innowacyjne technologie

Cloudica

Fundacja IT – Zaprogramuj Swoją Przyszłość

Fundacja IT

OpenEDG - testy

OpenEDG

Kanbo

Kanbo

Umlaut

Umlaut

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie

Sejm RP

Komisja bioetyczna – niezależna instytucja opiniująca i kontrolująca projekty

Komisja BIO w Europarlamencie

Mój Dom

Mój Dom

Dom pomocy społecznej - Ministerstwo Rodziny i Polityki

Dom Pomocy Społecznej

12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana im. Bolesława Krzywoustego w Szczecinie – związek taktyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

12 Dywizja

Wojewódzki Sztab Wojskowy Szczecin

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie

Wojskowa Komenda Uzupełnień Szczecin

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Szczecin

Komenda Wojewódzka PSP

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Urząd Miasta Szczecin

Miasto Szczecin

Instytut C++

C++

SENSE - Centrum Terapii i Stymulacji Rozwoju - współpraca w zakresie prowadzenia kierunku studiów podyplomowych Integracja Sensoryczna

Sense

Uzdrowisko Kołobrzeg - Sanatorium w Polsce

Uzdrowisko Kołobrzeg

Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce.

Przedszkole nr 2 Hejnałek

Muzeum Narodowe z siedzibą w Szczecinie

Muzeum Narodowe

Zakład Poprawczy w Grodzisku Wielkopolskim

ZP Grodzisk

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu Tanowo

SOSW w Tanowie

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 Szczecin

SOSW nr 2 w Szczecinie

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

ZUW w Szczecinie

Object Connect

Object Connect

Specjalistyczna poradnia terapeutyczna dla dzieci, młodzieży i ich rodzin Nowogard

Poradnia Nowogard

Skip to content