Informacje

1450 zł

cena za semestr*

3

Liczba semestrów

 • – 360 godzin zajęć (w tym 90h praktyk)
 • – kierunek kończy się egzaminem
Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej oraz nadanie uprawnień do prowadzenia zajęć z języka polskiego jako kolejnego przedmiotu.

Uczestnik zdobędzie merytoryczną wiedzę z zakresu najważniejszych zagadnień języka polskiego, a także wiedzę i umiejętności z zakresu dydaktyki przedmiotu na poszczególnych etapach edukacji. Dzięki pogłębionej wiedzy teoretycznej i praktycznej uczestnik uzyska kompetencje do efektywnego przekazywania wiedzy z przedmiotu podczas zajęć szkolnych. Praktyki dydaktyczne pozwolą z kolei umocnić i wzbogacić umiejętności oraz kompetencje z zakresu praktycznej pracy dydaktycznej z uczniami w różnym wieku.

*Cena uzależniona od miasta, wielkości grupy oraz obowiązującej promocji w danym mieście wg. regulaminu promocyjnego.

Cele szczegółowe:

 • wprowadzenie, ugruntowanie i wzbogacanie wiedzy dotyczącej wybranych zagadnień z zakresu historii literatury polskiej i powszechnej, gramatyki i kultury języka polskiego, stylistyki oraz analizy i interpretacji dzieła literackiego i tekstów kultury
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności związane z przekazywaniem wiedzy z zakresu historii literatury polskiej i powszechnej, gramatyki i kultury języka polskiego, stylistyki oraz analizy i interpretacji dzieła literackiego i tekstów kultury
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności i kompetencje związane z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności i kompetencje służące wspieraniu rozwoju wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu nauczanego przedmiotu, wspieraniu rozwoju zainteresowań uczniów oraz ich gotowości do samodzielnego kontynuowania edukacji w przyszłości

Absolwent studiów podyplomowych po zrealizowaniu ww. przedmiotów osiągnie następujące efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy

 • zna historię literatury polskiej i wybrane elementy literatury powszechnej
 • zna problematykę, motywy i konteksty literatury dla dzieci i młodzieży
 • zna i rozumie zasady analizowania i interpretowania dzieł literackich na poszczególnych poziomach edukacji
 • zna i rozumie zasady analizowania i interpretowania tekstów kultury w kontekście nauczania języka polskiego na poszczególnych poziomach edukacji
 • ma wiedzę z zakresu gramatyki opisowej i kultury języka polskiego
 • ma wiedzę z zakresu praktycznej stylistyki
 • ma wiedzę o kulturze współczesnej
 • zna i rozumie zasady dydaktyki języka polskiego i literatury polskiej w szkole podstawowej
 • zna i rozumie zasady dydaktyki języka polskiego i literatury polskiej w szkole ponadpodstawowej
 • zna zasady stosowania dramy na lekcjach języka polskiego
 • zna i rozumie specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu, z jakimi mogą się mierzyć uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych na lekcjach języka polskiego
 • zna metody aktywizujące wykorzystywane na lekcjach języka polskiego
 • ma wiedzę z zakresu wykorzystania technologii komputerowych w nauczaniu języka polskiego
 • zna i rozumie zasady metodyki i dydaktyki języka polskiego i literatury polskiej w szkole podstawowej
 • zna i rozumie znaczenie wiedzy polonistycznej dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

w zakresie umiejętności

 • potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu literatury polskiej i powszechnej i przekazać ją uczniom
 • potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu literatury dla dzieci i młodzieży i powszechnej i przekazać ją uczniom
 • potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu analizy i interpretacji dzieła literackiego i powszechnej i przekazać ją uczniom. Potrafi samodzielnie analizować i intepretować dzieła literackie na poszczególnych poziomach edukacyjnych
 • potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu literatury analizy i interpretacji tekstów kultury w kontekście języka polskiego i przekazać ją uczniom. Potrafi samodzielnie analizować i interpretować teksty kultury na poszczególnych poziomach edukacyjnych
 • potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu gramatyki opisowej języka polskiego i przekazać ją uczniom
 • potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu kultury języka polskiego i przekazać ją uczniom
 • potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu praktycznej stylistyki i przekazać ją uczniom
 • potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu wiedzy o kulturze współczesnej i przekazać ją uczniom
 • potrafi nauczać języka polskiego na poziomie szkoły podstawowej zgodnie z metodyką nauczania i zasadami dydaktyki
 • potrafi nauczać języka polskiego na poziomie szkoły ponadpodstawowej zgodnie z metodyką nauczania i zasadami dydaktyki
 • potrafi zaplanować i przeprowadzić zajęcia z dramy na lekcjach języka polskiego
 • potrafi wykorzystać metody aktywizujące w nauczaniu języka polskiego
 • potrafi wykorzystać technologie komputerowe w nauczaniu języka polskiego
 • potrafi prowadzić lekcje z języka polskiego dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 • potrafi rozbudzać i wspierać zainteresowanie uczniów językiem polskim oraz udzielać pomocy dydaktycznej uczniom mającym trudności z językiem polskim

w zakresie kompetencji społecznych

 • jest świadom wartości wiedzy polonistycznej w edukacji szkolnej i pozaszkolnej oraz odpowiedzialności spoczywającej na pedagogach rozwijających i promujących znajomość zagadnień z języka polskiego wśród dzieci i młodzieży
 • jest przygotowany do pracy samodzielnej i w grupie, z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
 • jest świadom konieczności etycznego zachowania wobec wychowanków
 • jest przygotowany do realizowania koncepcji uczenia się przez całe życie

Szczegóły dotyczące studiów

PROGRAM STUDIÓW

 • Historia literatury polskiej z elementami literatury powszechnej
 • Główne problemy, motywy i konteksty literatura dla dzieci i młodzieży
 • Analiza i interpretacja dzieła literackiego na poszczególnych poziomach edukacyjnych
 • Analiza i interpretacja tekstów kultury w kontekście nauczania języka polskiego
 • Gramatyka opisowa języka polskiego
 • Kultura języka polskiego
 • Praktyczna stylistyka
 • Wiedza o kulturze współczesnej
 • Dydaktyka języka i literatury polskiej w szkole podstawowej
 • Dydaktyka języka i literatury polskiej w szkole ponadpodstawowej
 • Drama w nauczaniu języka polskiego
 • Metody aktywizujące na lekcjach języka polskiego
 • Specyficzne problemy w czytaniu i pisaniu
 • TIK w nauczaniu języka polskiego
 • Praktyki

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
• studia podyplomowe, 3 semestry – 360 h
• liczba godzin praktyki – 90 h

Zapisz się

WYMAGANIA

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie karty zgłoszeniowej (do pobrania ze strony www.cb.szczecin.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu
Zapisz się

ŚWIADECTWO

Absolwenci otrzymują, zgodnie ze wzorem ministerialnym, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

Zapisz się

DOKUMENTY DO POBRANIA

 • Karta zgłoszenia
 • Ankieta rekrutacyjna

POBIERZ

Zapisz się

WYKŁADOWCY

Opiekun kierunku

Zapisz się

PODSTAWA PRAWNA:

Program studiów podyplomowych opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668), w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018, poz. 1861 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (załącznik nr 1, Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Partnerzy Uczelni

Klaster.it

Policja

Microsoft

Uczelnia IT

Micosoft Azure

BBN

Technopark Pomerania

Tieto

enato.pl

InfinIT Codelab

Cloudica

Fundacja IT

OpenEDG

Kanbo

Umlaut

Sejm RP

Komisja BIO w Europarlamencie

Mój Dom

Dom Pomocy Społecznej

12 Dywizja

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie

Komenda Wojewódzka PSP

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Miasto Szczecin

C++

Sense

Uzdrowisko Kołobrzeg

Przedszkole nr 2 Hejnałek

Muzeum Narodowe

ZP Grodzisk

SOSW w Tanowie

SOSW nr 2 w Szczecinie

ZUW w Szczecinie

Object Connect

Poradnia Nowogard

Skip to content