Informacje

1450 zł

cena za semestr*

3

Liczba semestrów

  • – 300 godzin zajęć
  • – 90 godzin praktyk
  • – egzamin ustny
Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do nauczania języka polskiego na wszystkich poziomach edukacji szkolnej oraz nadanie uprawnień do prowadzenia zajęć z języka polskiego jako kolejnego przedmiotu.

Słuchacz zdobędzie merytoryczną wiedzę z zakresu najważniejszych zagadnień języka polskiego, a także wiedzę i umiejętności z zakresu dydaktyki przedmiotu na II, III i IV etapie edukacyjnym. Dzięki pogłębionej wiedzy teoretycznej i praktycznej słuchacz uzyska kompetencje do efektywnego przekazywania wiedzy z przedmiotu podczas zajęć szkolnych. Praktyki dydaktyczne pozwolą z kolei umocnić i wzbogacić umiejętności oraz kompetencje z zakresu praktycznej pracy dydaktycznej z uczniami w różnym wieku.

*Cena uzależniona od miasta, wielkości grupy oraz obowiązującej promocji w danym mieście wg. regulaminu promocyjnego.

Cele szczegółowe:

Absolwent studiów podyplomowych po zrealizowaniu ww. przedmiotów osiągnie następujące efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy

w zakresie umiejętności

w zakresie kompetencji społecznych

Szczegóły dotyczące studiów

PROGRAM STUDIÓW

• Historia literatury polskiej z elementami literatury powszechnej
• Główne problemy, motywy i konteksty literatura dla dzieci i młodzieży
• Analiza i interpretacja dzieła literackiego na II, III i IV poziomie edukacyjnym
• Analiza i interpretacja tekstów kultury w kontekście nauczania języka polskiego
• Gramatyka opisowa języka polskiego
• Kultura języka polskiego
• Praktyczna stylistyka
• Wiedza o kulturze współczesnej
• Dydaktyka języka i literatury polskiej w szkole podstawowej
• Dydaktyka języka i literatury polskiej w szkole ponadpodstawowej
• Drama w nauczaniu języka polskiego
• Metody aktywizujące na lekcjach języka polskiego
• Specyficzne problemy w czytaniu i pisaniu
• TIK w nauczaniu języka polskiego
• Praktyka dydaktyczna

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
• studia podyplomowe, 3 semestry – 300 h
• liczba godzin praktyki – 90 h

Zapisz się

WYMAGANIA

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

  • złożenie karty zgłoszeniowej (do pobrania ze strony www.cb.szczecin.pl)
  • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
  • dowód osobisty do wglądu
Zapisz się

ŚWIADECTWO

Absolwenci otrzymują, zgodnie ze wzorem ministerialnym, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

Zapisz się

DOKUMENTY DO POBRANIA

  • Karta zgłoszenia
  • Ankieta rekrutacyjna

POBIERZ

Zapisz się

WYKŁADOWCY

Opiekun kierunku

Zapisz się

PODSTAWA PRAWNA: Program studiów podyplomowych opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668) oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018, poz. 1861 z późn. zm.).

Partnerzy Uczelni

Klaster.it

Policja

Microsoft

Uczelnia IT

Micosoft Azure

BBN

Technopark Pomerania

Tieto

enato.pl

InfinIT Codelab

Cloudica

Fundacja IT

OpenEDG

Kanbo

Umlaut

Sejm RP

Komisja BIO w Europarlamencie

Mój Dom

Dom Pomocy Społecznej

12 Dywizja

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie

Komenda Wojewódzka PSP

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Miasto Szczecin

C++

Sense

Uzdrowisko Kołobrzeg

Przedszkole nr 2 Hejnałek

Muzeum Narodowe

ZP Grodzisk

SOSW w Tanowie

SOSW nr 2 w Szczecinie

ZUW w Szczecinie

Object Connect

Poradnia Nowogard

Skip to content