Informacje

1450 zł

cena za semestr*

3

Liczba semestrów

 • – 360 godzin zajęć (w tym 90h praktyk)
 • – kierunek kończy się egzaminem
Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do nauczania plastyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej oraz nadanie uprawnień do prowadzenia zajęć z plastyki jako kolejnego przedmiotu.

Uczestnik zdobędzie merytoryczną wiedzę z zakresu najważniejszych zagadnień plastyki, a także wiedzę i umiejętności z zakresu dydaktyki przedmiotu na poszczególnych etapach edukacji. Dzięki pogłębionej wiedzy teoretycznej i praktycznej uczestnik kompetencje do efektywnego przekazywania wiedzy z przedmiotu podczas zajęć szkolnych. Praktyki dydaktyczne pozwolą z kolei umocnić i wzbogacić umiejętności oraz kompetencje z zakresu praktycznej pracy dydaktycznej z uczniami w różnym wieku.

*Cena uzależniona od miasta, wielkości grupy oraz obowiązującej promocji w danym mieście wg. regulaminu promocyjnego.

Cele szczegółowe:

 • wprowadzenie, ugruntowanie i wzbogacanie wiedzy dotyczącej wybranych zagadnień z zakresu historii kultury i sztuki, filmu, psychopedagogiki twórczości, upowszechniania kultury i rozwijania aktywności twórczej u uczniów
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności związane z przekazywaniem wiedzy z zakresu historii kultury i sztuki, filmu, psychopedagogiki twórczości, upowszechniania kultury i rozwijania aktywności twórczej u uczniów
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności i kompetencje związane z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności i kompetencje służące wspieraniu rozwoju wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu nauczanego przedmiotu, wspieraniu rozwoju zainteresowań uczniów oraz ich gotowości do samodzielnego kontynuowania edukacji w przyszłości

Absolwent studiów podyplomowych po zrealizowaniu ww. przedmiotów osiągnie następujące efekty kształcenia:

zakresie wiedzy

 • zna historyczne, teoretyczne i praktyczne aspekty z zakresu plastyki jako dyscyplin. Rozumie ich znaczenie w przestrzeni szkolnej
 • Zna podstawy estetyki i kompozycji
 • Zna psychologiczne aspekty wychowywania do twórczości oraz rozwijania twórczej aktywności uczniów
 • Zna zasady skutecznej komunikacji oraz właściwego diagnozowania osiągnięć ucznia z zakresu plastyki
 • Zna i rozumie zasady metodyki nauczania plastyki na wybranych etapach edukacji
 • Zna praktyczne sposoby prowadzenia zajęć z zakresu plastyki, planowania, realizowania i ewaluowania projektów edukacyjnych z tego zakresu
 • Zna zasady bezpieczeństwa i ergonomii pracy

w zakresie umiejętności

 • Potrafi przekazywać wiedzę z zakresu teorii, historii i praktycznych zasad plastyki
 • Potrafi odnieść treści z przedmiotu plastyka do rzeczywistości szkolnej i codziennej ucznia
 • Ma umiejętność rozbudzania i rozwijania twórczej aktywności uczniów
 • Potrafi wykorzystać wiedzę psychologiczną podczas wychowywania do twórczości
 • Umie się komunikować w sposób skuteczny, kulturalny i zrozumiały dla ucznia
 • Potrafi diagnozować osiągnięcia ucznia z zakresu plastyki
 • Potrafi wykorzystać w praktyce zasady metodyki w nauczaniu plastyki na wybranych poziomach edukacji
 • Potrafi zaplanować, zrealizować i ocenić projekt edukacyjny z zakresu plastyki

Potrafi zastosować wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i ergonomii pracy w celu wykonywania swoich zadań zawodowych w sposób zgodny z przepisami i bezpieczny

w zakresie kompetencji społecznych

 • jest uwrażliwiony na estetyczne i artystyczne aspekty dorobku kulturowego, który przekazuje uczniom, a także na walory estetyczne w codziennym życiu
 • jest przygotowany do pracy samodzielnej i w grupie, z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
 • jest świadom konieczności etycznego zachowania wobec wychowanków
 • jest przygotowany do realizowania koncepcji uczenia się przez całe życie

Szczegóły dotyczące studiów

PROGRAM STUDIÓW

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE ZAGADNIENIA

 • Historia kultury
 • Podstawy wiedzy o sztuce
 • Estetyka
 • Analiza dzieła sztuki
 • Malarstwo i rysunek
 • Formy przestrzenne – rzeźba, ceramika
 • Technologie multimedialne w sztuce
 • Grafika – projektowanie graficzne
 • Podstawy wiedzy o filmie
 • Kompozycja i zasady perspektywy
 • Psychopedagogika twórczości
 • Diagnoza osiągnięć szkolnych w zakresie plastyki
 • Metody i formy upowszechniania kultury
 • Dydaktyka i metodyka nauczania plastyki na poszczególnych etapach edukacji
 • Dzieci twórcze w grupie rówieśniczej
 • Projekty plastyczne w edukacji
 • Ergonomia, bezpieczeństwo i organizacja pracy na lekcjach plastyki
 • Metody i techniki aktywności twórczej
 • Praktyki

CZAS TRWANIA STUDIÓW

 • studia podyplomowe, 3 semestry – 360 h
 • liczba godzin praktyki – 90 h
Zapisz się

WYMAGANIA

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie karty zgłoszeniowej (do pobrania ze strony www.cb.szczecin.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu
Zapisz się

ŚWIADECTWO

Absolwenci otrzymują, zgodnie ze wzorem ministerialnym, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

Zapisz się

DOKUMENTY DO POBRANIA

 • Karta zgłoszenia
 • Ankieta rekrutacyjna

POBIERZ

Zapisz się

WYKŁADOWCY

Opiekun kierunku

Zapisz się

PODSTAWA PRAWNA:

Program studiów podyplomowych opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668), w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018, poz. 1861 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (załącznik nr 1, Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Partnerzy Uczelni

Klaster.it

Policja

Microsoft

Uczelnia IT

Micosoft Azure

BBN

Technopark Pomerania

Tieto

enato.pl

InfinIT Codelab

Cloudica

Fundacja IT

OpenEDG

Kanbo

Umlaut

Sejm RP

Komisja BIO w Europarlamencie

Mój Dom

Dom Pomocy Społecznej

12 Dywizja

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie

Komenda Wojewódzka PSP

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Miasto Szczecin

C++

Sense

Uzdrowisko Kołobrzeg

Przedszkole nr 2 Hejnałek

Muzeum Narodowe

ZP Grodzisk

SOSW w Tanowie

SOSW nr 2 w Szczecinie

ZUW w Szczecinie

Object Connect

Poradnia Nowogard

Skip to content