Informacje

1450 zł

cena za semestr*

3

Liczba semestrów

 • – 364 godzin zajęć (w tym 90h praktyk)
 • – kierunek kończy się egzaminem
Celem kształcenia w zakresie studiów jest przygotowanie nauczycieli do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I–III szkoły podstawowej w stopniu uwzględniającym możliwości poznawcze dzieci/uczniów.

KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI

 • wczesna nauka języka obcego w przedszkolu – realizacja obszaru 16, „Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym”, wskazanego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. „Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego”;
 • nauka języka obcego na pierwszym etapie edukacji – realizacja obszaru 2, „Język obcy nowożytny”, wskazanego w załączniku nr 2 podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych (Dz.U. 2014, poz. 803);
 • przygotowanie do pracy nauczyciela zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450), załącznik 1.

*Cena uzależniona od miasta, wielkości grupy oraz obowiązującej promocji w danym mieście wg. regulaminu promocyjnego.

Cele szczegółowe:

 • uzupełnianie kwalifikacji nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – osiągnięcie przez uczestnika odpowiedniego poziomu językowego (B2);
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności związane z nauczaniem języka obcego dzieci i uczniów w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności i kompetencje związane z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności i kompetencje służące wspieraniu rozwoju wiedzy i umiejętności dzieci i uczniów z zakresu nauczanego przedmiotu, wspieraniu rozwoju zainteresowań dzieci i uczniów oraz ich gotowości do samodzielnego kontynuowania edukacji w przyszłości

Absolwent studiów podyplomowych po zrealizowaniu ww. przedmiotów osiągnie następujące efekty kształcenia:

zakresie wiedzy

 • zna język obcy angielski na wymaganym poziomie
 • ma wiedzę z zakresu glottodydaktyki
 • zna elementy historii i kultury krajów anglojęzycznych
 • ma wiedzę z zakresu przedmiotowo-językowego
 • ma wiedzę z zakresu angielskiej literatury dla dzieci i storytellingu w edukacji językowej
 • ma wiedzę dotyczącą tego, jak należy dostosować działania edukacyjne do potrzeb dzieci oraz jak wyrównywać szanse edukacyjne uczniów
 • ma wiedzę z zakresu roli literatury, sztuki i przyrody w nauczaniu języka angielskiego
 • zna podstawę programową w nauczaniu języka angielskiego na i etapie edukacji
 • zna metodykę nauczania języka angielskiego
 • zna sposoby kształtowania u dzieci umiejętności społecznych
 • zna trudności w uczeniu się języka angielskiego i sposoby radzenia sobie z trudnościami uczniów
 • rozumie rolę gier i zabaw, muzyki i tańca w nauczaniu języka angielskiego
 • rozumie rolę techniki i plastyki w nauczaniu języka angielskiego
 • rozumie rolę multimediów i komputerów w nauczaniu języka angielskiego
 • zna zasady tworzenia programów z zakresu wczesnego nauczania języka angielskiego

w zakresie umiejętności

 • potrafi biegle posługiwać się językiem angielskim zgodnie z osiągniętym poziomem znajomości tego języka
 • potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu glottodydaktyki w procesie edukacji językowej
 • potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu historii i kultury krajów anglojęzycznych w procesie edukacji i przekazać tę wiedzę dzieciom
 • potrafi nauczać języka angielskiego od podstaw i samodzielnie planować kolejne etapy prowadzonych zajęć
 • potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu angielskiej literatury dla dzieci i storytellingu w prowadzonych przez siebie działaniach edukacji językowej
 • potrafi dostosować działania z zakresu edukacji językowej do możliwości i potrzeb dzieci
 • potrafi podejmować działania w celu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci podczas nauki języka angielskiego
 • potrafi wykorzystać literaturę i sztukę w procesie nauczania języka angielskiego
 • potrafi wykorzystać przyrodę w procesie nauczania języka angielskiego
 • potrafi wykorzystać zasady metodyki nauczania języka angielskiego w procesie edukacji językowej
 • potrafi prowadzić zajęcia z edukacji językowej w sposób zgodny z wymogami podstawy programowej dotyczącej nauczania języka obcego (angielskiego / niemieckiego) na i etapie edukacji
 • potrafi kształtować u dzieci umiejętności społeczne
 • potrafi rozpoznać u dzieci trudności w uczeniu się języka angielskiego i zaplanować oraz wdrożyć działania na rzecz zapobiegania takim trudnościom lub radzeniu sobie z nimi
 • potrafi wykorzystać elementy gier i zabaw oraz muzyki i tańca w procesie nauczania języka angielskiego
 • potrafi wykorzystać elementy technik plastycznych w procesie nauczania języka obcego angielskiego
 • potrafi wykorzystać elementy technik multimedialnych i komputerowych w procesie nauczania języka obcego angielskiego
 • potrafi wykorzystać elementy działalności technicznej w procesie nauczania języka obcego angielskiego
 • potrafi tworzyć programy z zakresu wczesnego nauczania języka angielskiego

w zakresie kompetencji społecznych

 • jest gotów do podejmowania się zadań i obowiązków dydaktycznych oraz wychowawczych spoczywających na nauczycielu
 • Jest przygotowany do pracy samodzielnej i w grupie, z dziećmi i dorosłymi
 • Jest świadom konieczności etycznego zachowania wobec wychowanków
 • Jest przygotowany do realizowania koncepcji uczenia się przez całe życie
 • Jest uwrażliwiony na szczególne potrzeby wychowawcze i edukacyjne poszczególnych uczniów
 • Jest świadom odpowiedzialności, jaka spoczywa na szkole jako instytucji inicjującej, wspierającej i aktywizującej zainteresowanie najmłodszych dzieci językiem obcym oraz własnego miejsca jako nauczyciela w tych działaniach, a także znaczenia, jakie we współczesnym świecie i współczesnym szkolnictwie ma nauczanie języka obcego na wczesnych etapach edukacji

Szczegóły dotyczące studiów

Program studiów

 • Glottodydaktyka
 • Lektorat języka angielskiego / niemieckiego
 • Elementy historii i kultury krajów anglojęzycznych / niemieckojęzycznych
 • Anglojęzyczna / Niemieckojęzyczna literatura dla dzieci i storytelling w nauczaniu języka angielskiego / niemieckiego
 • CLIL (Content & Language Integrated Learning) Kształcenie przedmiotowo-językowe
 • Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb dziecka
 • Warsztaty metodyczne: literatura i sztuka w nauczaniu języka angielskiego / niemieckiego
 • Warsztaty metodyczne: przyroda w nauczaniu języka angielskiego / niemieckiego
 • Podstawa programowa w nauczaniu języka angielskiego / niemieckiego na I etapie edukacyjnym
 • Metodyka nauczania języka angielskiego – metody, zasady, formy
 • Warsztaty metodyczne: kształtowanie umiejętności społecznych dzieci
 • Trudności w uczeniu się języka angielskiego: profilaktyka, diagnoza, pomoc
 • Warsztaty metodyczne: gry i zabawy oraz piosenka i taniec w nauczaniu języka angielskiego / niemieckiego
 • Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci
 • Warsztaty metodyczne: techniki plastyczne w nauczaniu języka angielskiego
 • Warsztaty metodyczne: techniki multimedialne i komputerowe w nauczaniu języka angielskiego
 • Warsztaty metodyczne: działalność techniczna i konstrukcyjna w nauczaniu języka angielskiego
 • Warsztaty metodyczne: tworzenie programów w zakresie wczesnej nauki języka obcego angielskiego
 • BHP
 • Praktyki

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
• Studia podyplomowe 3 semestralne – 464 godziny
• Liczba godzin praktyki – 90 godzin

Zapisz się

Wymagania

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie karty zgłoszeniowej (do pobrania z naszej strony)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1

 

Zapisz się

Świadectwo

Absolwenci otrzymują, zgodnie ze wzorem ministerialnym, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Collegium Balticum – Akademii Nauk Stosowanych na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

Zapisz się

Dokumenty do pobrania

 • Karta zgłoszenia
 • Ankieta rekrutacyjna

POBIERZ

Zapisz się

Wykładowcy

Opiekun kierunku

Zapisz się

PODSTAWA PRAWNA:

Program studiów podyplomowych opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668), w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018, poz. 1861 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (załącznik nr 1, Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Partnerzy Uczelni

Komenda Wojewódzka Policji Szczecin

Policja

Microsoft Polska - platforma do nauczania zdalnego i studia online

Microsoft

Microsoft Azure – platforma chmurowa firmy Microsoft stworzona w modelu PaaS.

Micosoft Azure

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z siedzibą w Szczecinie

BBN

Technopark Pomerania Szczecin - współpraca

Technopark Pomerania

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie

Sejm RP

Komisja bioetyczna – niezależna instytucja opiniująca i kontrolująca projekty

Komisja BIO w Europarlamencie

Mój Dom

Mój Dom

Dom pomocy społecznej - Ministerstwo Rodziny i Polityki

Dom Pomocy Społecznej

12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana im. Bolesława Krzywoustego w Szczecinie – związek taktyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

12 Dywizja

Wojewódzki Sztab Wojskowy Szczecin

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie

Wojskowa Komenda Uzupełnień Szczecin

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Szczecin

Komenda Wojewódzka PSP

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Urząd Miasta Szczecin

Miasto Szczecin

Instytut C++

C++

SENSE - Centrum Terapii i Stymulacji Rozwoju - współpraca w zakresie prowadzenia kierunku studiów podyplomowych Integracja Sensoryczna

Sense

Uzdrowisko Kołobrzeg - Sanatorium w Polsce

Uzdrowisko Kołobrzeg

Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce.

Przedszkole nr 2 Hejnałek

Muzeum Narodowe z siedzibą w Szczecinie

Muzeum Narodowe

Zakład Poprawczy w Grodzisku Wielkopolskim

ZP Grodzisk

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu Tanowo

SOSW w Tanowie

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 Szczecin

SOSW nr 2 w Szczecinie

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

ZUW w Szczecinie

Object Connect

Object Connect

Specjalistyczna poradnia terapeutyczna dla dzieci, młodzieży i ich rodzin Nowogard

Poradnia Nowogard

Skip to content