Informacje

1450 zł

cena za semestr*

3

Liczba semestrów

 • – 434 godzin zajęć
 • – 90 godzin praktyk
 • – egzamin ustny
Celem kształcenia w zakresie studiów jest przygotowanie nauczycieli do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej w stopniu uwzględniającym możliwości poznawcze dzieci/uczniów.

*Cena uzależniona od miasta, wielkości grupy oraz obowiązującej promocji w danym mieście wg. regulaminu promocyjnego.

Kwalifikacje i umiejętności:

Serdecznie zapraszamy nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji językowych wymaganych w nauczaniu języka obcego, do udziału w opracowanych specjalnie według wymagań i rozporządzeń ministerialnych studiach podyplomowych „Wczesne nauczanie języka angielskiego”!

Ponadto za dodatkową opłatą przewidziano przygotowanie w ramach studiów do uzyskania certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Ważne!

 1. Pierwszym etapem uzupełniania kwalifikacji nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej jest osiągnięcie odpowiedniego poziomu językowego (B2),

 2. drugim krokiem – ukończenie studiów podyplomowych, których celem jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i kompetencje metodyczne do prowadzenia zajęć językowych z dziećmi.

Szczegóły dotyczące studiów

PROGRAM STUDIÓW

• Glottodydaktyka
• Lektorat języka angielskiego
• Elementy historii i kultury krajów anglojęzycznych
• Anglojęzyczna literatura dla dzieci i storytelling w nauczaniu języka angielskiego
• CLIL (Content & Langguage Integrated Learning) Kształcenie przedmiotowo-językowe
• Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb dziecka
• Warsztaty metodyczne: literatura i sztuka w nauczaniu
• Warsztaty metodyczne: przyroda w nauczaniu języka angielskiego
• Podstawa programowa w nauczaniu języka angielskiego na I etapie edukacyjnym
• Metodyka nauczania języka angielskiego – metody, zasady, formy
• Warsztaty metodyczne: kształtowanie umiejętności społecznych dzieci
• Trudności w uczeniu się języka angielskiego: profilaktyka, diagnoza, pomoc
• Warsztaty metodyczne: gry i zabawy oraz piosenka i taniec w nauczaniu języka ang.
• Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci
• Warsztaty metodyczne: techniki plastyczne w nauczaniu języka angielskiego
• Warsztaty metodyczne: techniki multimedialne i komputerowe w nauczaniu języka ang.
• Warsztaty metodyczne: działalność techniczna i konstrukcyjna w nauczaniu języka ang.
• Warsztaty metodyczne: tworzenie programów w zakresie wczesnej nauki języka obcego
• BHP
• Praktyka dydaktyczna

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
• Studia podyplomowe 3 semestralne – 434 godziny
• Liczba godzin praktyki – 90 godzin

Zapisz się

WYMAGANIA

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie karty zgłoszeniowej (do pobrania z naszej strony)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1

 

Zapisz się

ŚWIADECTWO

Absolwenci otrzymują, zgodnie ze wzorem ministerialnym, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

Zapisz się

DOKUMENTY DO POBRANIA

 • Karta zgłoszenia
 • Ankieta rekrutacyjna

POBIERZ

Zapisz się

WYKŁADOWCY

Opiekun kierunku

Zapisz się

PODSTAWA PRAWNA: Program studiów podyplomowych opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668) oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018, poz. 1861 z późn. zm.).

Partnerzy Uczelni

Klaster.it

Policja

Microsoft

Uczelnia IT

Micosoft Azure

BBN

Technopark Pomerania

Tieto

enato.pl

InfinIT Codelab

Cloudica

Fundacja IT

OpenEDG

Kanbo

Umlaut

Sejm RP

Komisja BIO w Europarlamencie

Mój Dom

Dom Pomocy Społecznej

12 Dywizja

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie

Komenda Wojewódzka PSP

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Miasto Szczecin

C++

Sense

Uzdrowisko Kołobrzeg

Przedszkole nr 2 Hejnałek

Muzeum Narodowe

ZP Grodzisk

SOSW w Tanowie

SOSW nr 2 w Szczecinie

ZUW w Szczecinie

Object Connect

Poradnia Nowogard

Skip to content