Informacje

1450 zł

cena za semestr*

3

Liczba semestrów

 • – 360 godzin zajęć (w tym 90h praktyk)
 • – kierunek kończy się egzaminem
Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do nauczania chemii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej oraz nadanie uprawnień do prowadzenia zajęć z chemii jako kolejnego przedmiotu.

Uczestnik zdobędzie merytoryczną wiedzę z zakresu najważniejszych zagadnień chemii, a także wiedzę i umiejętności z zakresu dydaktyki przedmiotu na poszczególnych etapach edukacji. Dzięki pogłębionej wiedzy teoretycznej i praktycznej uczestnik uzyska kompetencje do efektywnego przekazywania wiedzy z przedmiotu podczas zajęć szkolnych. Praktyki dydaktyczne pozwolą z kolei umocnić i wzbogacić umiejętności oraz kompetencje z zakresu praktycznej pracy dydaktycznej z uczniami w różnym wieku.

*Cena uzależniona od miasta, wielkości grupy oraz obowiązującej promocji w danym mieście wg. regulaminu promocyjnego.

Cele szczegółowe:

 • wprowadzenie, ugruntowanie i wzbogacanie wiedzy dotyczącej wybranych zagadnień z zakresu chemii i edukacji ekologicznej
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności związane z przekazywaniem wiedzy z zakresu chemii i edukacji ekologicznej
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności i kompetencje związane z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności i kompetencje służące wspieraniu rozwoju wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu nauczanego przedmiotu, wspieraniu rozwoju zainteresowań uczniów oraz ich gotowości do samodzielnego kontynuowania edukacji w przyszłości

Absolwent studiów podyplomowych po zrealizowaniu ww. przedmiotów osiągnie następujące efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy

 • zna wybrane zagadnienia z chemii organicznej i nieorganicznej, chemii ogólnej, chemii analitycznej
 • ma wiedzę z zakresu chemii fizycznej, jądrowej, chemii środowiska
 • ma wiedzę z zakresu edukacji ekologicznej
 • ma wiedzę z zakresu chemii stosowania i zarządzania chemikaliami
 • zna i rozumie zasady prowadzenia warsztatów laboratoryjnych z chemii
 • zna dydaktykę i metodykę nauczania chemii
 • ma wiedzę z zakresu wykorzystania technologii komputerowych w nauczaniu chemii
 • ma wiedzę z zakresu kompetencji kluczowych w nauczaniu chemii
 • zna i rozumie znaczenie wiedzy chemicznej dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

w zakresie umiejętności

 • potrafi wykonywać działania z zakresu chemii ogólnej oraz przekazać wiedzę z zakresu chemii ogólnej
 • potrafi wykonywać działania z zakresu chemii organicznej i nieorganicznej oraz przekazać wiedzę z zakresu chemii organicznej i nieorganicznej
 • potrafi wykonywać działania z zakresu chemii fizycznej, jądrowej i analitycznej oraz przekazać wiedzę z zakresu chemii fizycznej, jądrowej i analitycznej
 • potrafi wykonywać działania z zakresu chemii stosowania i zarządzania chemikaliami oraz przekazać wiedzę z zakresu chemii stosowania i zarządzania chemikaliami
 • potrafi wykonywać działania z zakresu chemii środowiska oraz przekazać wiedzę z zakresu chemii środowiska
 • potrafi wykonywać działania z zakresu edukacji ekologicznej oraz przekazać wiedzę z zakresu edukacji ekologicznej
 • potrafi zaplanować, zrealizować i ocenić przeprowadzenie warsztatów laboratoryjnych z chemii
 • potrafi nauczać chemii zgodnie z metodyką nauczania i zasadami dydaktyki
 • potrafi wykorzystać technologie komputerowe w nauczaniu chemii
 • potrafi wykorzystać kompetencje kluczowe w nauczaniu chemii
 • potrafi prowadzić lekcje z chemii dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 • potrafi rozbudzać i wspierać zainteresowanie uczniów chemią oraz udzielać pomocy dydaktycznej uczniom mającym trudności z chemią

w zakresie kompetencji społecznych

 • jest świadom wartości wiedzy chemicznej w edukacji szkolnej i pozaszkolnej oraz odpowiedzialności spoczywającej na pedagogach rozwijających i promujących znajomość zagadnień z chemii wśród dzieci i młodzieży
 • jest przygotowany do pracy samodzielnej i w grupie, z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
 • jest świadom konieczności etycznego zachowania wobec wychowanków
 • jest przygotowany do realizowania koncepcji uczenia się przez całe życie

Szczegóły dotyczące studiów

PROGRAM STUDIÓW

 • Chemia ogólna i nieorganiczna
 • Chemia organiczna
 • Chemia fizyczna
 • Chemia jądrowa
 • Chemia analityczna
 • Chemia stosowania i zarządzania chemikaliami
 • Podstawy chemii środowiska
 • Edukacja ekologiczna
 • Dydaktyka i metodyka nauczania chemii
 • TIK w nauczaniu chemii
 • Kompetencje kluczowe w nauczaniu chemii
 • Warsztaty laboratoryjne
 • Praktyki

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
• studia podyplomowe, 3 semestry – 360 h
• liczba godzin praktyki – 90 h

Zapisz się

WYMAGANIA

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie karty zgłoszeniowej (do pobrania ze strony www.cb.szczecin.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu
Zapisz się

ŚWIADECTWO

Absolwenci otrzymują, zgodnie ze wzorem ministerialnym, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

Zapisz się

DOKUMENTY DO POBRANIA

 • Karta zgłoszenia
 • Ankieta rekrutacyjna

POBIERZ

Zapisz się

WYKŁADOWCY

Opiekun kierunku

Zapisz się

PODSTAWA PRAWNA:

Program studiów podyplomowych opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668), w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018, poz. 1861 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (załącznik nr 1, Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Partnerzy Uczelni

Klaster.it

Policja

Microsoft

Uczelnia IT

Micosoft Azure

BBN

Technopark Pomerania

Tieto

enato.pl

InfinIT Codelab

Cloudica

Fundacja IT

OpenEDG

Kanbo

Umlaut

Sejm RP

Komisja BIO w Europarlamencie

Mój Dom

Dom Pomocy Społecznej

12 Dywizja

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie

Komenda Wojewódzka PSP

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Miasto Szczecin

C++

Sense

Uzdrowisko Kołobrzeg

Przedszkole nr 2 Hejnałek

Muzeum Narodowe

ZP Grodzisk

SOSW w Tanowie

SOSW nr 2 w Szczecinie

ZUW w Szczecinie

Object Connect

Poradnia Nowogard

Skip to content