Informacje

1450 zł

cena za semestr*

3

liczba semestrów

 • – 360 godzin zajęć (w tym 90h praktyk)
 • – kierunek kończy się egzaminem
Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do nauczania biologii w szkolne podstawowej i ponadpodstawowej oraz nadanie uprawnień do prowadzenia zajęć z biologii jako kolejnego przedmiotu.

Uczestnik zdobędzie merytoryczną wiedzę z zakresu najważniejszych zagadnień biologii, a także wiedzę i umiejętności z zakresu dydaktyki przedmiotu na poszczególnych etapach edukacji. Dzięki pogłębionej wiedzy teoretycznej i praktycznej uczestnik uzyska kompetencje do efektywnego przekazywania wiedzy z przedmiotu podczas zajęć szkolnych. Praktyki dydaktyczne pozwolą z kolei umocnić i wzbogacić umiejętności oraz kompetencje z zakresu praktycznej pracy dydaktycznej z uczniami w różnym wieku.

*Cena uzależniona od miasta, wielkości grupy oraz obowiązującej promocji w danym mieście wg. regulaminu promocyjnego.

Cele szczegółowe:

 • wprowadzenie, ugruntowanie i wzbogacanie wiedzy dotyczącej wybranych zagadnień z zakresu biologii, ochrony środowiska i edukacji ekologicznej
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności związane z przekazywaniem wiedzy z zakresu biologii, ochrony środowiska i edukacji ekologicznej
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności i kompetencje związane z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności i kompetencje służące wspieraniu rozwoju wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu nauczanego przedmiotu, wspieraniu rozwoju zainteresowań uczniów oraz ich gotowości do samodzielnego kontynuowania edukacji w przyszłości

Absolwent studiów podyplomowych po zrealizowaniu ww. przedmiotów osiągnie następujące efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy

 • zna anatomię i fizjologię człowieka
 • zna wybrane zagadnienia z zakresu biologii ewolucyjnej, biologii komórki, botaniki, fizjologii roślin i zwierząt
 • zna podstawy zoologii i genetyki
 • ma wiedzę z zakresu biochemii
 • ma wiedzę z zakresu edukacji prozdrowotnej, ekologicznej i ochrony środowiska
 • zna zasady dydaktyki i metodyki nauczania biologii
 • zna kompetencje kluczowe w nauczaniu biologii
 • ma wiedzę, jak prowadzić zajęcia laboratoryjne na lekcjach biologii

w zakresie umiejętności

 • potrafi w skuteczny sposób przekazywać wiedzę z wybranych zagadnień dotyczących biologii w zakresie przewidywanym przez podstawę programową
 • potrafi wykorzystać w praktyce dydaktycznej wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii człowieka
 • potrafi wykorzystać w praktyce dydaktycznej wiedzę z zakresu biologii ewolucyjnej, biologii komórki, botaniki, fizjologii roślin i zwierząt
 • potrafi wykorzystać w praktyce dydaktycznej wiedzę z zakresu zoologii, genetyki, biochemii
 • potrafi prowadzić zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej oraz ochrony przyrody i środowiska
 • potrafi prowadzić lekcje z biologii zgodnie z dydaktyką i metodyką nauczania tego przedmiotu na poszczególnych etapach edukacji
 • potrafi wykorzystać technologie informacyjno-komunikacyjne w procesie dydaktycznym
 • potrafi wykorzystać w procesie dydaktycznym kluczowe kompetencje w nauczaniu biologii
 • potrafi nawiązać pozytywny kontakt z uczniem i zbudować na lekcjach atmosferę sprzyjającą przekazywaniu wiedzy z biologii
 • potrafi rozbudzić i wspierać rozwój zainteresowań ucznia swoim przedmiotem
 • potrafi dostosować działania dydaktyczne związane z nauczanym przedmiotem do konkretnych potrzeb swoich uczniów
 • potrafi prowadzić zajęcia laboratoryjne na lekcjach biologii

w zakresie kompetencji społecznych

 • jest świadom wartości wiedzy z biologii w edukacji szkolnej i pozaszkolnej oraz odpowiedzialności spoczywającej na pedagogach rozwijających i promujących znajomość zagadnień z biologicznych wśród dzieci i młodzieży
 • jest przygotowany do pracy samodzielnej i w grupie, z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
 • jest świadom konieczności etycznego zachowania wobec wychowanków
 • jest przygotowany do realizowania koncepcji uczenia się przez całe życie

Szczegóły dotyczące studiów

PROGRAM STUDIÓW

• Historia, terminologia i obszary zainteresowania psychologii śledczej
• Prawo karne procesowe
• Wstęp do kryminologii i kryminalistyki – studia przypadków
• Wiktymologia
• Współczesne zagrożenia. Terroryzm i cyberterroryzm
• Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego
• Psychologia pamięci
• Komunikacja werbalna i pozawerbalna
• Przesłuchanie poznawcze
• Przesłuchanie podejrzanego – wprowadzenie do analizy behawioralnej
• Neuroanatomia przemocy i przestępczości
• Profilowanie osób zaginionych
• Analiza wiarygodności pisemnych zeznań i wyjaśnień
• Negocjacje policyjne
• Komunikacja w sytuacjach kryzysowych
• Psychopatologia
• Psycholinwgistyczna charakterystyka mówcy w badaniach fonoskopijnych

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
• studia podyplomowe, 3 semestry – 310 h
• liczba godzin praktyki – 90 h

Zapisz się

WYMAGANIA

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie karty zgłoszeniowej (do pobrania ze strony www.cb.szczecin.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu
Zapisz się

ŚWIADECTWO

Absolwenci otrzymują, zgodnie ze wzorem ministerialnym, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

Zapisz się

DOKUMENTY DO POBRANIA

 • Karta zgłoszenia
 • Ankieta rekrutacyjna

POBIERZ

Zapisz się

WYKŁADOWCY

Opiekun kierunku

Zapisz się

Program studiów podyplomowych opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668), w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018, poz. 1861 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (załącznik nr 1, Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Partnerzy Uczelni

Klaster.it

Policja

Microsoft

Uczelnia IT

Micosoft Azure

BBN

Technopark Pomerania

Tieto

enato.pl

InfinIT Codelab

Cloudica

Fundacja IT

OpenEDG

Kanbo

Umlaut

Sejm RP

Komisja BIO w Europarlamencie

Mój Dom

Dom Pomocy Społecznej

12 Dywizja

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie

Komenda Wojewódzka PSP

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Miasto Szczecin

C++

Sense

Uzdrowisko Kołobrzeg

Przedszkole nr 2 Hejnałek

Muzeum Narodowe

ZP Grodzisk

SOSW w Tanowie

SOSW nr 2 w Szczecinie

ZUW w Szczecinie

Object Connect

Poradnia Nowogard

Skip to content