Płatności

435 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10

3

Liczba semestrów

Inne opcje:

– Istnieje możliwość wyboru płatności
semestralnej bądź jednorazowej
– Istnieje możliwość zmiany płatności
ze względu na dofinansowania

 • – 630 godzin zajęć (w tym 180h praktyk)
 • – kierunek kończy się egzaminem
Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pracy o charakterze resocjalizacyjnym i profilaktycznym w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświaty prowadzących tego typu działania, do pracy w ośrodkach zajmujących się zwalczaniem uzależnień, ośrodkach pomocy rodzinie, w placówkach resocjalizacyjnych i penitencjarnych, wychowawczych i wspomagających.

Uczestnik zdobędzie umiejętności i kompetencje umożliwiające prowadzenie działań resocjalizacyjnych oraz działań z zakresu profilaktyki uzależnień. Dzięki pogłębionej wiedzy uczestnik będzie lepiej rozumiał przyczyny powstawania uzależnień wśród młodszych i starszych członów społeczeństwa, występowania przestępczości nieletnich i przestępczości dorosłych, będzie potrafił diagnozować grupy zagrożone przez przestępczość i uzależnienia, a także będzie przygotowany do dobierania odpowiednich form terapii i prowadzenia zajęć o charakterze resocjalizacyjnym i profilaktycznym.

*Cena uzależniona od miasta, wielkości grupy oraz obowiązującej promocji w danym mieście wg. regulaminu promocyjnego.

Promocje

Dla osób, które zapiszą się na studia przygotowaliśmy atrakcyjne zniżki w opłatach.

0 zł opłaty

wpisowej

 • zamiast 200 zł

10% zniżki

dla absolwentów SSW Collegium Balticum w latach 2016-2022r

zapisy na studia

Cele szczegółowe:

 • pogłębienie i uzupełnienie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności edukacyjnych i wychowawczych z zakresu resocjalizacji i profilaktyki uzależnień w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi dotkniętymi zachowaniami przestępczymi, uzależnieniami, problemami niedostosowania społecznego
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności wychowawcze i terapeutyczne, takie jak: komunikacja, mediacje, terapia uzależnień, streetworking, które przygotują uczestników do budowania pozytywnych kontaktów z osobami dotkniętymi różnorodnymi niedostosowaniami społecznymi i umożliwią prawidłowe, skuteczne prowadzenie całego procesu profilaktycznego lub resocjalizacyjnego
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności edukacyjne wychowawcze niezbędne do prowadzenia zajęć z zakresu resocjalizacji i profilaktyki uzależnień w, szkołach, placówkach edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku, a także w placówkach pomocy społecznej, ośrodkach szkolno-wychowawczych, organizacjach pozarządowych wspierających osoby ze środowisk zagrożonych patologią, w instytucjach resocjalizacyjnych, penitencjarnych i placówkach pomocy rodzinie

Absolwent studiów podyplomowych po zrealizowaniu ww. przedmiotów osiągnie następujące efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy

 • zna podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej, wybrane systemy resocjalizacji, wybrane zagadnienia z zakresu psychologii i psychiatrii, zasady i metody pomocy postpenitencjarnej, wybrane zagadnienia i narzędzia komunikacji, mediacji i negocjacji
 • zna społeczne i prawne uwarunkowania niedostosowania społecznego, subkultur i zagrożenia patologią
 • zna zjawisko uzależnień, zna działania z zakresu profilaktyki, diagnozy i terapii wybranych typów uzależnień uzależnień
 • zna i rozumie zagrożenia suicydalne i działania prewencyjne z tym związane
 • zna zjawisko mobbingu i działania związane z diagnozą i zapobieganiem mobbingowi w miejscu pracy
 • zna prawo rodzinne i opiekuńcze
 • zna metodykę pracy resocjalizacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej
 • zna zjawisko cyberuzależnienia, metody zapobiegania mu i leczenia podczas terapii
 • ma wiedzę z zakresu dydaktyki specjalnej i diagnostyki w pedagogice specjalnej
 • zna aksjologiczne podstawy resocjalizacji
 • zna prawne i społeczne uwarunkowania procesu resocjalizacji w działaniach pedagogicznych i rozumie relacje między pedagogiką resocjalizacyjną a edukacją
 • ma wiedzę dotyczącą subkultur młodzieżowych
 • zna i rozumie zasady i narzędzia diagnozy psychopedagogicznej w resocjalizacji

w zakresie umiejętności

 • potrafi wykorzystać w praktyce zawodowej wiedzę z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej, systemów resocjalizacji, psychologii i psychiatrii w pracy resocjalizacyjnej, komunikacji, mediacji i negocjacji w pracy resocjalizacyjnej
 • potrafi udzielać pomocy postpenitencjarnej
 • potrafi pracować z osobami dotkniętymi niedostosowaniem społecznym, patologią oraz osobami z różnych subkultur
 • potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu niedostosowania społecznego w celu doskonalenia prowadzonych przez siebie działań resocjalizacyjnych
 • potrafi pracować z osobami dotkniętymi różnymi uzależnieniami, prowadzić diagnozę i terapię takich osób
 • potrafi planować i realizować działania z zakresu profilaktyki uzależnień
 • potrafi prowadzić działania z zakresu zapobiegania zachowaniom suicydalnym
 • potrafi prowadzić działania z zakresu zapobiegania lub leczenia cyberuzależnień
 • potrafi prowadzić działania z zakresu pracy resocjalizacyjnej zgodnie z metodyką tej pracy
 • potrafi prowadzić działania z zakresu pracy opiekuńczo-wychowawczej zgodnie z metodyką tej pracy
 • potrafi wykorzystać w praktyce zawodowej wiedzę z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego
 • potrafi rozpoznać, zdiagnozować mobbing, prowadzić działania zapobiegające mu lub uwalniające od mobbingu w miejscu pracy
 • potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu dydaktyki specjalnej i diagnostyki w pedagogice specjalnej
 • potrafi wykorzystać w praktyce znajomość aksjologicznych podstaw resocjalizacji
 • potrafi wykorzystać w praktyce prawne i społeczne uwarunkowania procesu resocjalizacji w działaniach pedagogicznych i relacje między pedagogiką resocjalizacyjną a edukacją
 • potrafi pracować z młodzieżą należącą do subkultur młodzieżowych oraz wykorzystać w praktyce pedagogicznej znajomość młodzieżowych subkultur
 • potrafi przeprowadzić diagnozę psychopedagogiczną na potrzeby działań z zakresu resocjalizacji

w zakresie kompetencji społecznych

 • jest świadom spoczywającej na nim odpowiedzialności zawodowej, gotów do podejmowania nowych wyzwań i udzielania wsparcia podopiecznym
 • jest przygotowany do pracy samodzielnej i w grupie, z dziećmi i dorosłymi
 • jest świadom konieczności etycznego zachowania wobec podopiecznych
 • przygotowany do realizowania koncepcji uczenia się przez całe życie

Szczegóły dotyczące studiów

PROGRAM STUDIÓW

 • Dydaktyka specjalna
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 • Aksjologiczne podstawy resocjalizacji
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Europejski system resocjalizacji
 • Psychologia kliniczna i psychiatria
 • Prawno-społeczne uwarunkowania procesu resocjalizacji w pracy pedagogicznej
 • Uzależnienia – istota i diagnoza
 • Diagnoza i zapobieganie mobbingowi i uzależnieniu od pracy
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Subkultury młodzieżowe
 • Diagnoza psychopedagogiczna w resocjalizacji
 • Dewiacje społeczne i niedostosowanie społeczne
 • Pedagogika resocjalizacyjna a edukacja
 • Komunikacja interpersonalna
 • Prewencja zachowań suicydalnych
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
 • Metodyka pracy w placówkach resocjalizacyjnych
 • Metodyka pracy w środowiskach otwartych
 • Metody pracy resocjalizacyjnej za pomocą sportu i sztuki
 • Streetworkerzy i pedagodzy podwórka
 • Terapia uzależnień
 • Profilaktyka uzależnień od alkoholu i narkotyków
 • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Metody i techniki terapeutyczne w pracy z grupą zagrożoną cyberuzależnieniem
 • Techniki negocjacji i mediacji
 • Pomoc postpenitencjarna
 • Praktyki zawodowe

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
• studia podyplomowe, 3 semestry – 630 h
• liczba godzin praktyki – 180 h

Zapisz się

WYMAGANIA

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie karty zgłoszeniowej (do pobrania ze strony www.cb.szczecin.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu
Zapisz się

ŚWIADECTWO

Absolwenci otrzymują, zgodnie ze wzorem ministerialnym, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

Zapisz się

DOKUMENTY DO POBRANIA

 • Karta zgłoszenia
 • Ankieta rekrutacyjna

POBIERZ

Zapisz się

WYKŁADOWCY

Opiekun kierunku

Zapisz się

PODSTAWA PRAWNA:

Program studiów podyplomowych opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668), w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018, poz. 1861 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (załącznik nr 3, Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego, nauczyciela logopedy i nauczyciela prowadzącego zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka).

Partnerzy Uczelni

Organizacja IT w województwie zachodniopomorskim

Klaster.it

Komenda Wojewódzka Policji Szczecin

Policja

Microsoft Polska - platforma do nauczania zdalnego i studia online

Microsoft

Uczelnia IT z szkoleniami

Uczelnia IT

Microsoft Azure – platforma chmurowa firmy Microsoft stworzona w modelu PaaS.

Micosoft Azure

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z siedzibą w Szczecinie

BBN

Technopark Pomerania Szczecin - współpraca

Technopark Pomerania

Tietoevry - międzynarodowa firmą wytwarzająca oprogramowanie

Tieto

enato.pl

Producent oprogramowania w Szczecinie

InfinIT Codelab

Cloudica - innowacyjne technologie

Cloudica

Fundacja IT – Zaprogramuj Swoją Przyszłość

Fundacja IT

OpenEDG - testy

OpenEDG

Kanbo

Kanbo

Umlaut

Umlaut

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie

Sejm RP

Komisja bioetyczna – niezależna instytucja opiniująca i kontrolująca projekty

Komisja BIO w Europarlamencie

Mój Dom

Mój Dom

Dom pomocy społecznej - Ministerstwo Rodziny i Polityki

Dom Pomocy Społecznej

12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana im. Bolesława Krzywoustego w Szczecinie – związek taktyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

12 Dywizja

Wojewódzki Sztab Wojskowy Szczecin

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie

Wojskowa Komenda Uzupełnień Szczecin

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Szczecin

Komenda Wojewódzka PSP

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Urząd Miasta Szczecin

Miasto Szczecin

Instytut C++

C++

SENSE - Centrum Terapii i Stymulacji Rozwoju - współpraca w zakresie prowadzenia kierunku studiów podyplomowych Integracja Sensoryczna

Sense

Uzdrowisko Kołobrzeg - Sanatorium w Polsce

Uzdrowisko Kołobrzeg

Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce.

Przedszkole nr 2 Hejnałek

Muzeum Narodowe z siedzibą w Szczecinie

Muzeum Narodowe

Zakład Poprawczy w Grodzisku Wielkopolskim

ZP Grodzisk

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu Tanowo

SOSW w Tanowie

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 Szczecin

SOSW nr 2 w Szczecinie

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

ZUW w Szczecinie

Object Connect

Object Connect

Specjalistyczna poradnia terapeutyczna dla dzieci, młodzieży i ich rodzin Nowogard

Poradnia Nowogard

Skip to content