Informacje

1450 zł

cena za semestr*

3

Liczba semestrów

  • – 685 godzin zajęć
  • – 180 godzin praktyk
  • – egzamin ustny
Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pracy o charakterze resocjalizacyjnym i profilaktycznym w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświaty prowadzących tego typu działania, do pracy w ośrodkach zajmujących się zwalczaniem uzależnień, ośrodkach pomocy rodzinie, w placówkach resocjalizacyjnych i penitencjarnych, wychowawczych i wspomagających.

Słuchacz zdobędzie umiejętności i kompetencje umożliwiające prowadzenie działań resocjalizacyjnych oraz działań z zakresu profilaktyki uzależnień. Dzięki pogłębionej wiedzy słuchacz będzie lepiej rozumiał przyczyny powstawania uzależnień wśród młodszych i starszych członów społeczeństwa, występowania przestępczości nieletnich i przestępczości dorosłych, będzie potrafił diagnozować grupy zagrożone przez przestępczość i uzależnienia, a także będzie przygotowany do dobierania odpowiednich form terapii i prowadzenia zajęć o charakterze resocjalizacyjnym i profilaktycznym.

*Cena uzależniona od miasta, wielkości grupy oraz obowiązującej promocji w danym mieście wg. regulaminu promocyjnego.

Cele szczegółowe:

Absolwent studiów podyplomowych po zrealizowaniu ww. przedmiotów osiągnie następujące efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy

w zakresie umiejętności

w zakresie kompetencji społecznych

Szczegóły dotyczące studiów

PROGRAM STUDIÓW

• Dydaktyka specjalna
• Diagnostyka w pedagogice specjalnej
• Aksjologiczne podstawy resocjalizacji
• Pedagogika resocjalizacyjna
• Europejski system resocjalizacji
• Psychologia kliniczna i psychiatria
• Prawno-społeczne uwarunkowania procesu resocjalizacji w pracy pedagogicznej
• Uzależnienia – istota i diagnoza
• Diagnoza i zapobieganie mobbingowi i uzależnieniu od pracy
• Prawo rodzinne i opiekuńcze
• Subkultury młodzieżowe
• Diagnoza psychopedagogiczna w resocjalizacji
• Dewiacje społeczne i niedostosowanie społeczne
• Pedagogika resocjalizacyjna a edukacja
• Komunikacja interpersonalna
• Prewencja zachowań suicydalnych
• Metodyka pracy resocjalizacyjnej
• Metodyka pracy w placówkach resocjalizacyjnych
• Metodyka pracy w środowiskach otwartych
• Metody pracy resocjalizacyjnej za pomocą sportu i sztuki
• Streetworkerzy i pedagodzy podwórka
• Terapia uzależnień
• Profilaktyka uzależnień od alkoholu i narkotyków
• Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
• Metody i techniki terapeutyczne w pracy z grupą zagrożoną cyberuzależnieniem
• Techniki negocjacji i mediacji
• Pomoc postpenitencjarna
• Praktyki

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
• studia podyplomowe, 3 semestry – 685 h
• liczba godzin praktyki – 180 h

Zapisz się

WYMAGANIA

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

  • złożenie karty zgłoszeniowej (do pobrania ze strony www.cb.szczecin.pl)
  • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
  • dowód osobisty do wglądu
Zapisz się

ŚWIADECTWO

Absolwenci otrzymują, zgodnie ze wzorem ministerialnym, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

Zapisz się

DOKUMENTY DO POBRANIA

  • Karta zgłoszenia
  • Ankieta rekrutacyjna

POBIERZ

Zapisz się

WYKŁADOWCY

Opiekun kierunku

Zapisz się

PODSTAWA PRAWNA: Program studiów podyplomowych opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668) oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018, poz. 1861 z późn. zm.).

Partnerzy Uczelni

Klaster.it

Policja

Microsoft

Uczelnia IT

Micosoft Azure

BBN

Technopark Pomerania

Tieto

enato.pl

InfinIT Codelab

Cloudica

Fundacja IT

OpenEDG

Kanbo

Umlaut

Sejm RP

Komisja BIO w Europarlamencie

Mój Dom

Dom Pomocy Społecznej

12 Dywizja

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie

Komenda Wojewódzka PSP

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Miasto Szczecin

C++

Sense

Uzdrowisko Kołobrzeg

Przedszkole nr 2 Hejnałek

Muzeum Narodowe

ZP Grodzisk

SOSW w Tanowie

SOSW nr 2 w Szczecinie

ZUW w Szczecinie

Object Connect

Poradnia Nowogard

Skip to content