Informacje

tryb: stacjonarny niestacjonarny

Płatności

2460 zł semestr studia stacjonarne
2220 zł semestr studia niestacjonarne

Opis kierunku

Celem kształcenia w ramach studiów drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne jest rozszerzenie wiedzy i zwiększenie kompetencji intelektualnych zdobytych przez studentów w trakcie studiów pierwszego stopnia. Program zakłada, iż absolwent będzie rozumiał problemy dotyczące bezpieczeństwa w kraju i na świecie (m. in. geostrategiczne uwarunkowania bezpieczeństwa RP, polityka bezpieczeństwa UE, współczesne zagrożenia terroryzmem). Zapozna się również ze współczesnym stanem wiedzy z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego oraz dziedzin pokrewnych (np. prawne aspekty bezpieczeństwa, bezpieczeństwo energetyczne i demograficzne, pozarządowe formy i instytucje bezpieczeństwa). Absolwent będzie posiadał umiejętności abstrakcyjnego pojmowania idei bezpieczeństwa oraz wyboru konkretnego i optymalnego w danych warunkach sposobu postępowania (m. in. zarządzanie systemami bezpieczeństwa, zarządzanie jakością w instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne, strategie zapobiegania przestępczości). Będzie ponadto posiadał pogłębioną wiedzę z zakresu zagadnień społeczno-psychologicznych oraz umiejętności konfrontowania jej z elementami rzeczywistości wpływającej na stan bezpieczeństwa wewnętrznego (np. komunikacja społeczna, zarządzanie ryzykiem i rozwiązywanie konfliktów.

Twoja przyszłość

Absolwent będzie przygotowany do pracy na kierowniczych stanowiskach w administracji publicznej, w szczególności w jednostkach organizacyjnych służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne. Należą do nich np.: Policja, Wojsko Polskie, Służba Więzienna, Urząd Celny, Straż Graniczna, centra zarządzania kryzysowego istniejące przy urzędach wojewódzkich, powiatowych i gminnych, formacje obrony cywilnej kraju, agencje ochrony mienia, agencje detektywistyczne, służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo portów morskich i lotniczych, a także wszystkie inne instytucje, których działalność związana jest z zapewnieniem bezpieczeństwa wewnętrznego.

Specjalności do wyboru

Służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne

Absolwent tej specjalności będzie posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu systemu bezpieczeństwa publicznego, teorii dowodzenia w Policji i zasad jej działania w ramach Europolu i Interpolu. Dzięki profesjonalnym warsztatom zdobędzie również umiejętności z zakresu metodyki wykrywania oraz ścigania wykroczeń i przestępstw, a także stosowania środków przymusu bezpośredniego.

Przygotowanie obronne i bezpieczeństwo militarne

Dla kogo?

Jeśli jesteś interesuje Cię problematyka bezpieczeństwa i obronności oraz jeśli chcesz zostać poszukiwanym specjalistą w tych dziedzinach, ta specjalność jest stworzona właśnie dla Ciebie.

Czego się nauczysz?

Uzyskasz wiedzę pozwalająca na dokonywanie analizy zewnętrznych uwarunkowań bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, w tym bezpieczeństwa europejskiego i euroatlantyckiego. Zdobędziesz także wiedzę i umiejętności z zakresu roli administracji publicznej w narodowym systemie obronnym, roli Sił Zbrojnych w systemie zarządzania kryzysowego oraz współpracy cywilno-wojskowej, programowania pozamilitarnych przygotowań obronnych i miejsca organizacji pozarządowych w systemie obronnym państwa.

Dodatkowy atut specjalności:

Interesujące zajęcia prowadzone przez wykładowców-praktyków, które w nieszablonowy sposób pozwolą studentowi poznać zagadnienia związane z funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa narodowego.

Praca dla absolwenta:

– żołnierz zawodowy,
– cywilny pracownik instytucji sektora bezpieczeństwa, 
– pracownik agencji wojskowej bądź wywiadowczej,
– pracownik zespołu reagowania kryzysowego

Ochrona bezpieczeństwa danych

Dla kogo?

Odznaczasz się najwyższą dyskrecją i lojalnością oraz chcesz stać na straży tych wartości, działając zawodowo na rzecz ochrony ważnych informacji? To idealna specjalność dla Ciebie!

Czego się nauczysz?

Jako absolwent tej specjalności będziesz posiadał wiedzę i umiejętności dotyczące krajowych i międzynarodowych aktów prawnych, standardów i norm regulujących ochronę informacji (w tym ochronę danych osobowych), a także bezpieczeństwa gospodarczego oraz cyberterroryzmu. Studia przygotują Cię do rozwiązywania problemów związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem oraz udostępnianiem informacji. Dzięki tej specjalności nabędziesz także umiejętności kierowania procesami bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach oraz w administracji państwowej i samorządowej.

Dodatkowy atut specjalności:

Z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów ds. ochrony danych i stosunkowo młody charakter tej specjalności na studiach, jej absolwent jest niezwykle konkurencyjny na rynku pracy.

Praca dla absolwenta:

– administrator bezpieczeństwa informacji,
– kierownik projektów w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji,
– funkcjonariusz wywiadu lub kontrwywiadu wojskowego,
– pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

Państwowe formacje mundurowe - ochrona bezpieczeństwa publicznego

Dla kogo?

 Chcesz pracować z ciekawymi ludźmi, zdobywać nowe doświadczenia, stać na straży bezpieczeństwa RP i bezpiecznej egzystencji obywateli ? To idealna specjalność dla Ciebie!

Kształcenie w tym kierunku ma charakter uniwersalny, albowiem adresatami są kandydaci do służby w państwowych formacjach mundurowych, jak ją pełniący

 Czego się nauczysz?

Specjalność pozwoli zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu prawa, strategii bezpieczeństwa narodowego RP, zasad współdziałania służb w ramach Europolu i Interpolu, psychologicznych aspektów sytuacji kryzysowych, komunikacji społecznej. Absolwent potrafi analizować zjawiska w zakresie obronności państwa w skali krajowej i międzynarodowej.

Proponowany kształt studiów łączy w sobie elementy z wielu dziedzin nauki, które pozwalają na poznanie istoty państwowych formacji mundurowych i ich przeznaczenia, ale także na poszerzenie wiedzy w tym względzie ( w przypadku pełniących służbę w tych formacjach ). Elementem wspólnym tych formacji jest nie tylko wskazanie na umundurowanie, uzbrojenie, ale przede wszystkim bezpieczeństwo powszechne w szerokim tego terminu znaczeniu.

Państwowe formacje mundurowe obejmują wszystkie umundurowane służby RP. Zalicza się do nich nie tylko Policję, Straż Graniczną, Służbę Więzienną, Siły Zbrojne RP, ale także Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Biuro Ochrony Rządu. Obok tychże są także inne, jak choćby Straż Leśna czy Straż Marszałkowska. Zadania ustawowe przypisane tym formacjom są wskazane w poszczególnych ustawach. Elementem wspólnym tych formacji jest nie tylko wskazanie na umundurowanie, uzbrojenie, ale przede wszystkim bezpieczeństwo powszechne w szerokim tego terminu znaczeniu. Nie ulega wątpliwości, że wszystkie państwowe formacje mundurowe współdziałają ze sobą nie tylko w celu realizacji zadań ustawowych, ale także w celu zapewnienia społeczeństwu bezpiecznej egzystencji. Kształcenie w tym kierunku ma charakter uniwersalny, albowiem adresatami są kandydaci do służby w tych formacjach, jak ją pełniący. Proponowany kształt studiów łączy w sobie elementy z wielu dziedzin nauki, które pozwalają na poznanie istoty państwowych formacji mundurowych i ich przeznaczenia, ale także na poszerzenie wiedzy w tym względzie ( w przypadku pełniących służbę w tych formacjach ).

Dodatkowy atut specjalności:

Dzięki tej specjalności Nasze bezpieczeństwo jak i bezpieczeństwo kraju będzie zależało od ciebie. Wchodzisz w to?! Lub Podejmujesz wyzwanie!

Praca dla absolwenta:

– Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej
– Policja i Żandarmeria Wojskowa
– Służba Ochrony Państwa
– Straż Graniczna
– Państwowa Straż Pożarna
– Straż Ochrony Kolei
– Służby specjalne
– Służba Celna
– Służba Więzienna
– Służba Leśna
– Straż Miejska
– Straż Marszałkowska.

Zarządzanie kryzysowe

Absolwent tej specjalności zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnych systemów zarządzania, zarządzania infrastrukturą krytyczną państwa oraz zarządzania bezpieczeństwem na poziomie lokalnym. Będzie potrafił identyfikować zagrożenia, konstruować plan zarządzania kryzysowego, organizować pracę centrum zarządzania kryzysowego,  posługiwać się systemami informatycznymi w zarządzaniu kryzysowym oraz współpracować z mediami.