Informacje

tryb: stacjonarny niestacjonarny

Płatności

410 zł/ m-c studia stacjonarne
450 zł/ m-c studia niestacjonarne

Promocje

Zobacz studia I stopnia  Zobacz studia podyplomowe

Studia Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Studia II stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne stanowią rozszerzenie wiedzy i zwiększenie kompetencji intelektualnych zdobytych w trakcie studiów pierwszego stopnia.
 
Zróżnicowane specjalności, takie jak: służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne, zarządzanie kryzysowe, przygotowanie obronne i bezpieczeństwo militarne, ochrona danych, państwowe formacje mundurowe – ochrona bezpieczeństwa publicznego zapewnią Ci interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności potrzebne do realizowania się w życiu zawodowym.
 
Niezależnie od tego, którą z naszych specjalności wybierzesz, zyskasz wysokie kwalifikacje i obiecujące perspektywy kariery!

PROFIL KANDYDATA

Cechy: stabilność emocjonalna, wytrwałość, sumienność, czujność, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, zadaniowość, dobra organizacja pracy, odwaga, samodyscyplina, skuteczność, karność.

Typowe zachowania: skupia się na realizacji celów, szuka najprostszego skutecznego rozwiązania, analizuje otrzymane informacje i wybiera te najistotniejsze, pragmatycznie podchodzi do życia.

Zainteresowania: militaria, wojskowość, obronność, międzynarodowa sytuacja geopolityczna, sztuki walki, bezpieczeństwo informacyjne.

Specjalności do wyboru

Służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne


Dla kogo?
To idealna specjalność dla Ciebie, jeżeli chcesz związać swoją karierę ze służbami mundurowymi lub realizować się zawodowo w innej profesji związanej z bezpieczeństwem publicznym.

Czego się nauczysz?
Zyskasz wiedzę i umiejętności z zakresu systemu bezpieczeństwa publicznego, teorii dowodzenia w Policji i zasad jej działania w ramach Europolu i Interpolu. Dzięki profesjonalnym warsztatom zdobędziesz również umiejętności z zakresu metodyki wykrywania oraz ścigania wykroczeń i przestępstw, a także stosowania środków przymusu bezpośredniego.

Dodatkowy atut specjalności:
Dzięki tej specjalności będziesz mógł wykonywać pełen wyzwań zawód, od którego zależy bezpieczeństwo Twojej ojczyzny!
 
Praca dla absolwenta:
Służba w strukturach Policji, służba w Żandarmerii Wojskowej, funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu, funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
 

Przygotowanie obronne i bezpieczeństwo militarne


Dla kogo?
Jeśli interesuje Cię problematyka bezpieczeństwa i obronności oraz jeśli chcesz zostać poszukiwanym specjalistą w tych dziedzinach, ta specjalność jest stworzona właśnie dla Ciebie!

Czego się nauczysz?
Uzyskasz wiedzę pozwalającą na dokonywanie analizy zewnętrznych uwarunkowań bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, w tym bezpieczeństwa europejskiego i euroatlantyckiego. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu roli administracji publicznej w narodowym systemie obronnym, roli Sił Zbrojnych w systemie zarządzania kryzysowego oraz współpracy cywilno-wojskowej, programowania pozamilitarnych przygotowań obronnych i miejsca organizacji pozarządowych w systemie obronnym państwa

Dodatkowy atut specjalności:
Interesujące zajęcia prowadzone przez wykładowców-praktyków, które w nieszablonowy sposób pozwolą Studentowi poznać zagadnienia związane z funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa narodowego.
 
Praca dla absolwenta:
Żołnierz zawodowy, cywilny pracownik instytucji sektora bezpieczeństwa, pracownik
agencji wojskowej bądź wywiadowczej, pracownik zespołu reagowania kryzysowego.
 

Ochrona bezpieczeństwa danych


Dla kogo?
Odznaczasz się najwyższą dyskrecją i lojalnością oraz chcesz stać na straży tych wartości, działając zawodowo na rzecz ochrony ważnych informacji? To idealna specjalność dla Ciebie!

Czego się nauczysz?
Jako absolwent tej specjalności będziesz posiadał wiedzę i umiejętności dotyczące krajowych i międzynarodowych aktów prawnych, standardów i norm regulujących ochronę informacji (w tym ochronę danych osobowych),a także bezpieczeństwa gospodarczego oraz cyberterroryzmu. Studia przygotują Cię do rozwiązywania problemów związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem oraz udostępnianiem informacji. Dzięki tej specjalności nabędziesz umiejętności kierowania procesami bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach oraz w administracji państwowej i samorządowej

Dodatkowy atut specjalności:
Z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów ds. ochrony danych, absolwent tej specjalności, jest niezwykle konkurencyjny na rynku pracy.
 
Praca dla absolwenta:
Administrator bezpieczeństwa informacji, kierownik projektów w obszarze
zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji, funkcjonariusz wywiadu lub kontrwywiadu wojskowego, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych.
 

Państwowe formacje mundurowe - ochrona bezpieczeństwa publicznego


Dla kogo?
Chcesz pracować z ciekawymi ludźmi, zdobywać nowe doświadczenia, stać na straży
bezpieczeństwa RP i bezpiecznej egzystencji obywateli ? To idealna specjalność dla Ciebie!

Czego się nauczysz?
Proponowany kształt studiów łączy w sobie elementy z wielu dziedzin nauki, które pozwalają na poznanie istoty państwowych formacji mundurowych i ich przeznaczenia, ale także na poszerzenie wiedzy w tym względzie (w przypadku pełniących służbę w tych formacjach). Kształcenie w tym kierunku ma charakter uniwersalny, albowiem adresatami są kandydaci do służby w państwowych formacjach mundurowych, jak i ją pełniący. Specjalność pozwoli zdobyć wiedzę i umiejętności
z zakresu prawa, strategii bezpieczeństwa narodowego RP, zasad współdziałania służb w ramach Europolu i Interpolu, psychologicznych aspektów sytuacji kryzysowych, komunikacji społecznej. Absolwent potrafi analizować zjawiska w zakresie obronności państwa w skali krajowej i międzynarodowej.

Dodatkowy atut specjalności:
Dzięki tej specjalności nasze bezpieczeństwo jak i bezpieczeństwo kraju będzie zależało również od Ciebie. Podejmij wyzwanie!
 
Praca dla absolwenta:
Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej, Policja i Żandarmeria Wojskowa, Służba Ochrony Państwa, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Straż Ochrony Kolei, Służby specjalne, Służba Celna, Służba Więzienna, Służba Leśna, Straż Miejska, Straż Marszałkowska.
 

Zarządzanie kryzysowe


Dla kogo?
To interesująca propozycja dla wszystkich, którzy chcą profesjonalnie zapobiegać sytuacjom
kryzysowym i pragną nauczyć się skutecznie zarządzać bezpieczeństwem na różnych poziomach.

Czego się nauczysz?
Wybierając tę specjalność zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnych systemów zarządzania, zarządzania infrastrukturą krytyczną państwa oraz zarządzania bezpieczeństwem na poziomie lokalnym. Będziesz potrafił identyfikować zagrożenia, konstruować plan zarządzania kryzysowego, organizować pracę centrum zarządzania kryzysowego, posługiwać się systemami informatycznymi w zarządzaniu kryzysowym oraz współpracować z mediami.

Dodatkowy atut specjalności:
Wśród wykładowców Student znajdzie znakomitych ekspertów oraz praktyków zajmujących się na co dzień zagadnienieniami zarządzania i dowodzenia w sytuacjach kryzysowych. Ponadto uzyska kompetencje oraz umiejętności potrzebne do identyfikacji zagrożeń i przeciwdziałania im, opanowując zarazem techniki radzenia sobie ze stresem w sytuacjach konfliktowych i wymagających znacznego opanowania.
 
Praca dla absolwenta:
Pracownik Formacji Obrony Cywilnej Kraju, pracownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, funkcjonariusz Państwowej Staży Pożarnej, funkcjonariusz Policji