Informacje

tryb: stacjonarny niestacjonarny

Płatności

2460 zł semestr studia stacjonarne
2220 zł semestr studia niestacjonarne

Opis kierunku

Celem kształcenia w ramach studiów drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne jest rozszerzenie wiedzy i zwiększenie kompetencji intelektualnych zdobytych przez studentów w trakcie studiów pierwszego stopnia. Program zakłada, iż absolwent będzie rozumiał problemy dotyczące bezpieczeństwa w kraju i na świecie (m. in. geostrategiczne uwarunkowania bezpieczeństwa RP, polityka bezpieczeństwa UE, współczesne zagrożenia terroryzmem). Zapozna się również ze współczesnym stanem wiedzy z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego oraz dziedzin pokrewnych (np. prawne aspekty bezpieczeństwa, bezpieczeństwo energetyczne i demograficzne, pozarządowe formy i instytucje bezpieczeństwa). Absolwent będzie posiadał umiejętności abstrakcyjnego pojmowania idei bezpieczeństwa oraz wyboru konkretnego i optymalnego w danych warunkach sposobu postępowania (m. in. zarządzanie systemami bezpieczeństwa, zarządzanie jakością w instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne, strategie zapobiegania przestępczości). Będzie ponadto posiadał pogłębioną wiedzę z zakresu zagadnień społeczno-psychologicznych oraz umiejętności konfrontowania jej z elementami rzeczywistości wpływającej na stan bezpieczeństwa wewnętrznego (np. komunikacja społeczna, zarządzanie ryzykiem i rozwiązywanie konfliktów.

Twoja przyszłość

Absolwent będzie przygotowany do pracy na kierowniczych stanowiskach w administracji publicznej, w szczególności w jednostkach organizacyjnych służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne. Należą do nich np.: Policja, Wojsko Polskie, Służba Więzienna, Urząd Celny, Straż Graniczna, centra zarządzania kryzysowego istniejące przy urzędach wojewódzkich, powiatowych i gminnych, formacje obrony cywilnej kraju, agencje ochrony mienia, agencje detektywistyczne, służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo portów morskich i lotniczych, a także wszystkie inne instytucje, których działalność związana jest z zapewnieniem bezpieczeństwa wewnętrznego.

Specjalności do wyboru

Służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne

Absolwent tej specjalności będzie posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu systemu bezpieczeństwa publicznego, teorii dowodzenia w Policji i zasad jej działania w ramach Europolu i Interpolu. Dzięki profesjonalnym warsztatom zdobędzie również umiejętności z zakresu metodyki wykrywania oraz ścigania wykroczeń i przestępstw, a także stosowania środków przymusu bezpośredniego.

Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa

Absolwent tej specjalności będzie posiadał wyspecjalizowaną wiedzę i umiejętności związane z podejmowaniem działań w obszarze bezpieczeństwa ekonomicznego z wykorzystaniem odpowiednich metod i narzędzi. Zagadnienia bezpieczeństwa ekonomicznego państwa stanowią priorytet polityki większości państw współczesnego świata. Absolwent tej specjalności  będzie przygotowany do pracy w instytucjach zapewniających harmonijny rozwój gospodarki, a także  odpowiedni poziom życia obywateli, poprzez niezakłócony dostęp do surowców, rynków zbytu, kapitału, nowoczesnych technologii oraz informacji. Będzie przygotowany do  tworzenia i wprowadzania w życie odpowiednich mechanizmów gwarantujących  skuteczną obronę interesów krajowej gospodarki oraz stabilność społeczno-polityczną.

Administracja bezpieczeństwa publicznego

Absolwent tej specjalności zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw prawnych bezpieczeństwa, systemu administracji publicznej w Polsce, instytucji bezpieczeństwa publicznego, prawa i postępowania administracyjnego oraz zamówień publicznych. Będzie dysponował umiejętnościami z zakresu zarządzania jakością w administracji publicznej, a także planowania strategicznego na poziomie lokalnym.

Bezpieczeństwo informacyjne

Absolwent tej specjalności będzie posiadał wiedzę i umiejętności dotyczące krajowych i międzynarodowych aktów prawnych, standardów i norm regulujących ochronę informacji (w tym ochronę danych osobowych), a także bezpieczeństwa gospodarczego oraz cyberterroryzmu. Będzie przygotowany do rozwiązywania problemów związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem oraz udostępnianiem informacji, nabędzie umiejętności kierowania procesami bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach oraz w administracji państwowej i samorządowej.

Zarządzanie kryzysowe

Absolwent tej specjalności zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnych systemów zarządzania, zarządzania infrastrukturą krytyczną państwa oraz zarządzania bezpieczeństwem na poziomie lokalnym. Będzie potrafił identyfikować zagrożenia, konstruować plan zarządzania kryzysowego, organizować pracę centrum zarządzania kryzysowego,  posługiwać się systemami informatycznymi w zarządzaniu kryzysowym oraz współpracować z mediami.