Płatności

435 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10

3

Liczba semestrów

Inne opcje:

– Istnieje możliwość wyboru płatności
semestralnej bądź jednorazowej
– Istnieje możliwość zmiany płatności
ze względu na dofinansowania

 • – 360 godzin zajęć (w tym 90h praktyk)
 • – kierunek kończy się egzaminem
Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do nauczania techniki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej oraz nadanie uprawnień do prowadzenia zajęć z techniki jako kolejnego przedmiotu.

Uczestnik zdobędzie merytoryczną wiedzę z zakresu najważniejszych zagadnień techniki, a także wiedzę i umiejętności z zakresu dydaktyki przedmiotu na poszczególnych etapach edukacji. Dzięki pogłębionej wiedzy teoretycznej i praktycznej uczestnik uzyska kompetencje do efektywnego przekazywania wiedzy z przedmiotu podczas zajęć szkolnych. Praktyki dydaktyczne pozwolą z kolei umocnić i wzbogacić umiejętności oraz kompetencje z zakresu praktycznej pracy dydaktycznej z uczniami w różnym wieku.

*Cena uzależniona od miasta, wielkości grupy oraz obowiązującej promocji w danym mieście wg. regulaminu promocyjnego.

Promocje

Dla osób, które zapiszą się na studia przygotowaliśmy atrakcyjne zniżki w opłatach.

0 zł opłaty

wpisowej

 • zamiast 200 zł

10% zniżki

dla absolwentów SSW Collegium Balticum w latach 2016-2022r

zapisy na studia

Cele szczegółowe:

 • wprowadzenie, ugruntowanie i wzbogacanie wiedzy dotyczącej wybranych zagadnień z zakresu historii kultury i postępu technicznego, zagadnień techniki, edukacji ekologicznej, żywienia człowieka i rozwijania aktywności twórczej u uczniów
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności związane z przekazywaniem wiedzy z zakresu historii kultury i postępu technicznego, zagadnień techniki, edukacji ekologicznej, żywienia człowieka i rozwijania aktywności twórczej u uczniów
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności i kompetencje związane z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności i kompetencje służące wspieraniu rozwoju wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu nauczanego przedmiotu, wspieraniu rozwoju zainteresowań uczniów oraz ich gotowości do samodzielnego kontynuowania edukacji w przyszłości

Absolwent studiów podyplomowych po zrealizowaniu ww. przedmiotów osiągnie następujące efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy

 • zna historyczne, teoretyczne i praktyczne aspekty z zakresu techniki jako dyscyplin. rozumie ich znaczenie w przestrzeni szkolnej
 • zna podstawy elektroniki, mechaniki, elektrotechniki i dokumentacji technicznej oraz nowych technologii w technice
 • ma podstawową wiedzę z zakresu edukacji ekologicznej i żywienia człowieka
 • zna psychologiczne aspekty wychowywania do twórczości oraz rozwijania twórczej aktywności uczniów
 • zna zasady skutecznej komunikacji oraz właściwego diagnozowania osiągnięć ucznia z zakresu techniki
 • zna i rozumie zasady metodyki nauczania techniki na wybranych etapach edukacji
 • zna praktyczne sposoby prowadzenia zajęć z zakresu techniki, planowania, realizowania i ewaluowania projektów edukacyjnych z tego zakresu
 • zna zasady bezpieczeństwa i ergonomii pracy

w zakresie umiejętności

 • potrafi przekazywać wiedzę z zakresu teorii, historii i praktycznych zasad techniki
 • potrafi odnieść treści z przedmiotu technika do rzeczywistości szkolnej i codziennej ucznia
 • potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu elektroniki, mechaniki, elektrotechniki i dokumentacji technicznej oraz nowych technologii podczas nauczania techniki
 • potrafi przekazać wiedzę i prowadzić zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej
 • potrafi przekazać wiedzę i prowadzić zajęcia z zakresu edukacji żywienia człowieka
 • ma umiejętność rozbudzania i rozwijania twórczej aktywności uczniów
 • umie się komunikować w sposób skuteczny, kulturalny i zrozumiały dla ucznia
 • potrafi diagnozować osiągnięcia ucznia z zakresu techniki
 • potrafi wykorzystać w praktyce zasady metodyki w nauczaniu techniki na wybranych poziomach edukacji
 • potrafi zaplanować, zrealizować i ocenić projekt edukacyjny z zakresu techniki
 • potrafi zastosować wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i ergonomii pracy w celu wykonywania swoich zadań zawodowych w sposób zgodny z przepisami i bezpieczny

w zakresie kompetencji społecznych

 • jest uwrażliwiony na estetyczne i artystyczne aspekty dorobku kulturowego, który przekazuje uczniom, a także na walory estetyczne w codziennym życiu
 • jest przygotowany do pracy samodzielnej i w grupie, z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
 • jest świadom konieczności etycznego zachowania wobec wychowanków
 • jest przygotowany do realizowania koncepcji uczenia się przez całe życie

Szczegóły dotyczące studiów

PROGRAM STUDIÓW

 • Historia kultury
 • Rysunek i dokumentacja techniczna
 • Podstawy elektroniki i elektrotechniki
 • Technologie informacyjne
 • Podstawy mechaniki
 • Żywienie człowieka
 • Technologie multimedialne w technice
 • Edukacja ekologiczna
 • Wychowanie komunikacyjne
 • Historia postępu technicznego
 • Technika w środowisku ucznia
 • Diagnoza osiągnięć szkolnych w zakresie techniki
 • Metody i techniki aktywności twórczej
 • Dydaktyka i metodyka nauczania techniki na poszczególnych etapach edukacji
 • Projekty techniczne w edukacji
 • Ergonomia, bezpieczeństwo i organizacja pracy
 • Technologie obróbki materiałów
 • Praktyki

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
• studia podyplomowe, 3 semestry – 360 h
• liczba godzin praktyki – 90 h

Zapisz się

WYMAGANIA

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie karty zgłoszeniowej (do pobrania ze strony www.cb.szczecin.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu
Zapisz się

ŚWIADECTWO

Absolwenci otrzymują, zgodnie ze wzorem ministerialnym, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

Zapisz się

DOKUMENTY DO POBRANIA

 • Karta zgłoszenia
 • Ankieta rekrutacyjna

POBIERZ

Zapisz się

WYKŁADOWCY

Opiekun kierunku

Zapisz się

PODSTAWA PRAWNA

Program studiów podyplomowych opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668), w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018, poz. 1861 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (załącznik nr 1, Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Partnerzy Uczelni

Organizacja IT w województwie zachodniopomorskim

Klaster.it

Komenda Wojewódzka Policji Szczecin

Policja

Microsoft Polska - platforma do nauczania zdalnego i studia online

Microsoft

Uczelnia IT z szkoleniami

Uczelnia IT

Microsoft Azure – platforma chmurowa firmy Microsoft stworzona w modelu PaaS.

Micosoft Azure

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z siedzibą w Szczecinie

BBN

Technopark Pomerania Szczecin - współpraca

Technopark Pomerania

Tietoevry - międzynarodowa firmą wytwarzająca oprogramowanie

Tieto

enato.pl

Producent oprogramowania w Szczecinie

InfinIT Codelab

Cloudica - innowacyjne technologie

Cloudica

Fundacja IT – Zaprogramuj Swoją Przyszłość

Fundacja IT

OpenEDG - testy

OpenEDG

Kanbo

Kanbo

Umlaut

Umlaut

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie

Sejm RP

Komisja bioetyczna – niezależna instytucja opiniująca i kontrolująca projekty

Komisja BIO w Europarlamencie

Mój Dom

Mój Dom

Dom pomocy społecznej - Ministerstwo Rodziny i Polityki

Dom Pomocy Społecznej

12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana im. Bolesława Krzywoustego w Szczecinie – związek taktyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

12 Dywizja

Wojewódzki Sztab Wojskowy Szczecin

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie

Wojskowa Komenda Uzupełnień Szczecin

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Szczecin

Komenda Wojewódzka PSP

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Urząd Miasta Szczecin

Miasto Szczecin

Instytut C++

C++

SENSE - Centrum Terapii i Stymulacji Rozwoju - współpraca w zakresie prowadzenia kierunku studiów podyplomowych Integracja Sensoryczna

Sense

Uzdrowisko Kołobrzeg - Sanatorium w Polsce

Uzdrowisko Kołobrzeg

Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce.

Przedszkole nr 2 Hejnałek

Muzeum Narodowe z siedzibą w Szczecinie

Muzeum Narodowe

Zakład Poprawczy w Grodzisku Wielkopolskim

ZP Grodzisk

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu Tanowo

SOSW w Tanowie

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 Szczecin

SOSW nr 2 w Szczecinie

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

ZUW w Szczecinie

Object Connect

Object Connect

Specjalistyczna poradnia terapeutyczna dla dzieci, młodzieży i ich rodzin Nowogard

Poradnia Nowogard

Skip to content