Informacje

435 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10

3

Liczba semestrów

Inne opcje:

– Istnieje możliwość wyboru płatności
semestralnej bądź jednorazowej
– Istnieje możliwość zmiany płatności
ze względu na dofinansowania

 • – 650 godzin zajęć (w tym 180h praktyk)
 • – kierunek kończy się egzaminem
Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pracy diagnostycznej, terapeutycznej i rewalidacyjnej w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświaty prowadzących działania o charakterze terapeutycznym oraz do pracy z dziećmi i młodzieżą ze specyficznymi trudnościami i ich rodzinami oraz do wykorzystywania arteterapii w procesie terapeutycznym.

Słuchacz zdobędzie umiejętności i kompetencje umożliwiające prowadzenie diagnozy i terapii wybranych grup wiekowych i osób ze specyficznymi trudnościami. Dzięki pogłębionej wiedzy słuchacz będzie lepiej rozumiał przyczyny występowania rozmaitych zaburzeń, uzależnień, trudności w nauce, będzie potrafił diagnozować poszczególne zaburzenia i trudności oraz dobierać odpowiednie formy terapii, w tym będzie szczególnie przygotowany do wykorzystywania arteterapii w procesie terapeutycznym.

*Cena uzależniona od miasta, wielkości grupy oraz obowiązującej promocji w danym mieście wg. regulaminu promocyjnego.

Promocje

Dla osób, które zapiszą się na studia przygotowaliśmy atrakcyjne zniżki w opłatach.

0 zł opłaty

wpisowej

 • zamiast 200 zł

10% zniżki

dla absolwentów SSW Collegium Balticum w latach 2016-2022r

zapisy na studia

Cele szczegółowe:

 • pogłębienie i uzupełnienie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności diagnostycznych, terapeutycznych i rewalidacyjnych z obszaru diagnozy i terapii różnorodnych zaburzeń w nauce, komunikacji językowej, zachowaniu, pracy z dziećmi i młodzieżą o specyficznych trudnościach w nauce oraz terapii rodzin oraz osób z uzależnieniami
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności diagnostyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne, takie jak: komunikacja, mediacje, terapia zabawą, techniki relaksacyjne, które przygotują uczestników do budowania pozytywnych kontaktów z dziećmi i ich rodzinami i umożliwią prawidłowe, skuteczne prowadzenie całego procesu terapeutycznego, rewalidacja indywidualna wybranych niepełnosprawności
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności z zakresu arteterapii: kreacji plastycznej, teatroterapii, biblioterapii, kinezjoterapii
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności diagnostyczne, terapeutyczne i rewalidacyjne niezbędne do prowadzenia zajęć z diagnozy, terapii pedagogicznej i rewalidacji w przedszkolach, szkołach, placówkach edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku, a także w placówkach pomocy społecznej, ośrodkach szkolno-wychowawczych, organizacjach pozarządowych skupiających dzieci i młodzież o specyficznych trudnościach w nauce i w zachowaniu

Absolwent studiów podyplomowych po zrealizowaniu ww. przedmiotów osiągnie następujące efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy

 • zna wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej, psychiatrii i neuropsychologii dziecięcej, psychologii rozwojowej i klinicznej, diagnozy psychopedagogicznej, terapii rodziny
 • zna prawo oświatowe oraz zasady profilaktyki uzależnień i problemów dzieci i młodzieży
 • zna metodykę prowadzenia terapii i rewalidacji oraz alternatywne metody pracy terapeutycznej, zasady organizacji i prowadzenia procesu terapeutycznego
 • ma wiedzę z zakresu dydaktyki specjalnej diagnostyki w pedagogice specjalnej
 • zna zasady wspomagania predyspozycji i uzdolnień dzieci, młodzieży i dorosłych
 • zna rolę terapii pedagogicznej w procesie edukacyjnym i wychowawczym oraz zasady pracy terapeutycznej oraz rolę i sposób prowadzenia pracy terapeutycznej w rewalidacji
 • zna podstawy i zasady rewalidacji oraz zna metodykę działań rehabilitacyjnych
 • zna sposoby rewalidacji indywidualnej osób z wybranymi niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz osób z wybranymi niepełnosprawnościami fizycznymi
 • zna techniki integracji i komunikacji w grupie, mediacje interwencyjne w sytuacjach kryzysowych
 • zna prawne podstawy rewalidacji indywidualnej oraz prawne aspekty funkcjonowania ucznia ze specyficznymi trudnościami
 • ma wiedzę z zakresu medycznych aspektów rewalidacji indywidualnej oraz poradnictwo rehabilitacyjnego oraz prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w rewalidacji indywidualnej
 • zna podstawy logopedii i terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej
 • zna zasady wczesnej interwencji u dzieci z przewlekłą chorobą somatyczną i niepełnosprawnością ruchową
 • zna zasady diagnozy i terapii dzieci ze specjalnymi problemami: z dysleksją, dysgrafią i dyskalkulią, z trudnościami w nauce matematyki, z zaburzeniami rozwoju ruchowego, z zaburzeniami rozwoju społeczno-emocjonalnego oraz ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania
 • zna metodykę pracy reedukacyjnej – zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 • zna techniki relaksacyjne i socjoterapeutyczne oraz zasady terapii zabawą i rozumie jej rolę w działaniach terapeutycznych
 • ma wiedzę z zakresu arteterapii
 • zna zasady stymulacji i integracji sensoryczno-motorycznej
 • zna rolę terapii zajęciowej w rewalidacji

w zakresie umiejętności

 • potrafi wykorzystać znajomość pedagogiki specjalnej w praktyce zawodowej, pracować z dziećmi o różnych specjalnych potrzebach oraz wykorzystać w praktyce zawodowej wiedzę i narzędzia z zakresu psychologii rozwojowej i psychologii klinicznej
 • potrafi wykonywać zadania z zakresu terapii pedagogicznej z rewalidacją zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, prowadzić działania z zakresu terapii pedagogicznej i rewalidacji zgodnie z ich metodyką, korzystać w alternatywnych metod pracy terapeutycznej podczas pracy z podopiecznymi, przeprowadzić diagnozę psychopedagogiczną oraz przeprowadzić terapię rodziny
 • potrafi zdiagnozować i ocenić przyczyny szkolnych niepowodzeń u dzieci oraz zaplanować i zrealizować działania, które będą miały na celu im przeciwdziałać lub wspierać dziecko dotknięte tymi niepowodzeniami
 • potrafi realizować działania z zakresu profilaktyki uzależnień i problemów dzieci i młodzieży, komunikować z grupą, prowadzić działania na rzecz integracji w grupie, prowadzić mediacje interwencyjne w sytuacjach kryzysowych oraz oceniać i rozwijać swoje umiejętności wychowawcze, w tym potrafi rozwiązywać konflikty między osobami i grupami podczas swojej pracy zawodowej
 • potrafi prowadzić terapię dla dzieci z zaburzeniami rozwoju społeczno-emocjonalnego, terapię dla dzieci z dysleksją, dysgrafią i dyskalkulią, terapię dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania, terapię dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego oraz terapię dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki
 • potrafi prowadzić działania rewalidacyjne, łączyć działania terapeutyczne i rewalidacyjne oraz wykorzystywać w praktyce i rozwijać swój warsztat umiejętności terapeutycznych
 • potrafi prowadzić rewalidację indywidualną osób z wybranymi niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz osób z wybranymi niepełnosprawnościami fizycznymi
 • potrafi wykorzystać w praktyce zawodowej wiedzę z zakresu dydaktyki specjalnej i diagnostyki w pedagogice specjalnej
 • potrafi wykorzystać w praktyce zawodowej wiedzę z zakresu psychiatrii i neuropsychologii dziecięcej, wiedzę z zakresu logopedii i terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej oraz wiedzę z zakresu prawnych aspektów funkcjonowania ucznia ze specyficznymi trudnościami. Potrafi prowadzić procesy z zakresu diagnozy, terapii i rewalidacji zgodnie z przepisami prawa
 • potrafi prowadzić działania z zakresu diagnozy i wspomagania predyspozycji i uzdolnień, organizować i prowadzić proces terapeutyczny, prowadzić rewalidację indywidualną, wykorzystywać terapię pedagogiczną w działaniach rewalidacyjnych oraz wykorzystywać wiedzę z zakresu medycznych aspektów rewalidacji
 • potrafi prowadzić działania z zakresu poradnictwa rehabilitacyjnego
 • potrafi prowadzić zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w rewalidacji indywidualnej, prowadzić wczesną interwencję u dzieci z przewlekłą chorobą somatyczną i niepełnosprawnością ruchową oraz prowadzić pracę reedukacyjną – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – zgodnie z ich metodyką
 • potrafi prowadzić terapię zabawą
 • potrafi prowadzić zajęcia relaksacyjne i socjoterapeutyczne oraz wykorzystywać w tym celu odpowiednie techniki
 • potrafi prowadzić działania z zakresu arteterapii (takie jak: kreacja plastyczna, teatroterapia, biblioterapia, kinezjoterapia
 • potrafi wykorzystać w praktyce zasady stymulacji i integracji sensoryczno-motorycznej
 • potrafi prowadzić terapię zajęciową w ramach rewalidacji

w zakresie kompetencji społecznych

 • jest świadom spoczywającej na nim odpowiedzialności podczas pracy z dziećmi o różnych zaburzeniach i trudnościach oraz z rodzicami tych dzieci, otwarty na nowe wyzwania i wrażliwy na problemy oraz potrzeby swoich podopiecznych
 • jest przygotowany do pracy samodzielnej i w grupie, z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
 • jest świadom konieczności etycznego zachowania wobec wychowanków oraz przestrzegania zasad etyki i prawa regulujących pracę pedagoga
 • jest przygotowany do realizowania koncepcji uczenia się przez całe życie

Szczegóły dotyczące studiów

PROGRAM STUDIÓW

 • Dydaktyka specjalna
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 • Podstawy psychologii rozwojowej, klinicznej i psychopatologii
 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Podstawy psychiatrii i neuropsychologii dziecięcej
 • Diagnoza psychofizyczna dzieci i młodzieży
 • Diagnoza i wspomaganie predyspozycji i uzdolnień
 • Techniki integracji i komunikacji w grupie, mediacje interwencyjne w sytuacjach kryzysowych
 • Organizacja i prowadzenie procesu terapeutycznego
 • Elementy logopedii i terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej
 • Podstawy terapii pedagogicznej
 • Prawne aspekty funkcjonowania ucznia ze specyficznymi trudnościami
 • Profilaktyka uzależnień i problemów dzieci i młodzieży
 • Medyczne aspekty rewalidacji indywidualnej
 • Prawne podstawy rewalidacji indywidualnej
 • Wprowadzenie do zasad rewalidacji indywidualnej
 • Terapia pedagogiczna w rewalidacji indywidualnej
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w rewalidacji indywidualnej
 • Poradnictwo rehabilitacyjne
 • Wczesna interwencja u dzieci z przewlekłą chorobą somatyczną i niepełnosprawnością ruchową
 • Diagnoza i terapia dzieci z dysleksją, dysgrafią i dyskalkulią
 • Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami rozwoju ruchowego
 • Metodyka pracy reedukacyjnej – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • Terapia pedagogiczna dzieci trudnościami w nauce matematyki
 • Terapia pedagogiczna dzieci z zaburzeniami rozwoju społeczno-emocjonalnego
 • Terapia rodziny – poradnictwo, konsultacje, warsztaty i szkolenia
 • Terapia zabawą
 • Techniki relaksacyjne i socjoterapeutyczne
 • Metodyka działań rehabilitacyjnych
 • Terapia dziecka ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania
 • Warsztat umiejętności arteterapeutycznych – kreacja plastyczna, teatroterapia, biblioterapia, kinezjoterapia
 • Elementy stymulacji i integracji sensoryczno-motorycznej
 • Rola terapii zajęciowej w rewalidacji. Warsztaty terapii zajęciowej
 • Rewalidacja indywidualna osób z wybranymi niepełnosprawnościami intelektualnymi
 • Rewalidacja indywidualna osób z wybranymi niepełnosprawnościami fizycznymi
 • Warsztat umiejętności terapeutycznych
 • Praktyki zawodowe

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
• studia podyplomowe, 3 semestry – 650 h
• liczba godzin praktyki – 180 h

Zapisz się

WYMAGANIA

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie karty zgłoszeniowej (do pobrania ze strony www.cb.szczecin.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu
Zapisz się

ŚWIADECTWO

Absolwenci otrzymują, zgodnie ze wzorem ministerialnym, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

Zapisz się

DOKUMENTY DO POBRANIA

 • Karta zgłoszenia
 • Ankieta rekrutacyjna

POBIERZ

Zapisz się

WYKŁADOWCY

Opiekun kierunku

Zapisz się

PODSTAWA PRAWNA: Program studiów podyplomowych opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668) oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018, poz. 1861 z późn. zm.).

Partnerzy Uczelni

Organizacja IT w województwie zachodniopomorskim

Klaster.it

Komenda Wojewódzka Policji Szczecin

Policja

Microsoft Polska - platforma do nauczania zdalnego i studia online

Microsoft

Uczelnia IT z szkoleniami

Uczelnia IT

Microsoft Azure – platforma chmurowa firmy Microsoft stworzona w modelu PaaS.

Micosoft Azure

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z siedzibą w Szczecinie

BBN

Technopark Pomerania Szczecin - współpraca

Technopark Pomerania

Tietoevry - międzynarodowa firmą wytwarzająca oprogramowanie

Tieto

enato.pl

Producent oprogramowania w Szczecinie

InfinIT Codelab

Cloudica - innowacyjne technologie

Cloudica

Fundacja IT – Zaprogramuj Swoją Przyszłość

Fundacja IT

OpenEDG - testy

OpenEDG

Kanbo

Kanbo

Umlaut

Umlaut

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie

Sejm RP

Komisja bioetyczna – niezależna instytucja opiniująca i kontrolująca projekty

Komisja BIO w Europarlamencie

Mój Dom

Mój Dom

Dom pomocy społecznej - Ministerstwo Rodziny i Polityki

Dom Pomocy Społecznej

12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana im. Bolesława Krzywoustego w Szczecinie – związek taktyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

12 Dywizja

Wojewódzki Sztab Wojskowy Szczecin

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie

Wojskowa Komenda Uzupełnień Szczecin

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Szczecin

Komenda Wojewódzka PSP

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Urząd Miasta Szczecin

Miasto Szczecin

Instytut C++

C++

SENSE - Centrum Terapii i Stymulacji Rozwoju - współpraca w zakresie prowadzenia kierunku studiów podyplomowych Integracja Sensoryczna

Sense

Uzdrowisko Kołobrzeg - Sanatorium w Polsce

Uzdrowisko Kołobrzeg

Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce.

Przedszkole nr 2 Hejnałek

Muzeum Narodowe z siedzibą w Szczecinie

Muzeum Narodowe

Zakład Poprawczy w Grodzisku Wielkopolskim

ZP Grodzisk

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu Tanowo

SOSW w Tanowie

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 Szczecin

SOSW nr 2 w Szczecinie

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

ZUW w Szczecinie

Object Connect

Object Connect

Specjalistyczna poradnia terapeutyczna dla dzieci, młodzieży i ich rodzin Nowogard

Poradnia Nowogard

Skip to content