Płatności

435 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10

3

Liczba semestrów

Inne opcje:

– Istnieje możliwość wyboru płatności
semestralnej bądź jednorazowej
– Istnieje możliwość zmiany płatności
ze względu na dofinansowania

 • – 360 godzin zajęć (w tym 90h praktyk)
 • – kierunek kończy się egzaminem
Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej i ponadpodstawowej oraz nadanie uprawnień do prowadzenia zajęć z techniki jako kolejnego przedmiotu.

Uczestnik zdobędzie merytoryczną wiedzę z zakresu wiedzy o społeczeństwie, a także wiedzę i umiejętności z zakresu dydaktyki przedmiotu na poszczególnych etapach edukacji. Dzięki pogłębionej wiedzy teoretycznej i praktycznej uczestnik uzyska kompetencje do efektywnego przekazywania wiedzy z przedmiotu podczas zajęć szkolnych. Praktyki dydaktyczne pozwolą z kolei umocnić i wzbogacić umiejętności oraz kompetencje z zakresu praktycznej pracy dydaktycznej z uczniami w różnym wieku.

*Cena uzależniona od miasta, wielkości grupy oraz obowiązującej promocji w danym mieście wg. regulaminu promocyjnego.

Promocje

Dla osób, które zapiszą się na studia przygotowaliśmy atrakcyjne zniżki w opłatach.

0 zł opłaty

wpisowej

 • zamiast 200 zł

10% zniżki

dla absolwentów SSW Collegium Balticum w latach 2016-2022r

zapisy na studia

Cele szczegółowe:

 • wprowadzenie, ugruntowanie i wzbogacanie wiedzy dotyczącej wybranych zagadnień z zakresu wiedzy o społeczeństwie obywatelskim, demokracji partycypacyjnej, instytucjach i organizacjach politycznych
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności związane z przekazywaniem wiedzy z zakresu edukacji europejskiej, nauk politycznych, historycznych oraz społecznych
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności i kompetencje związane z analizą problemów politycznych i oceną aktualnej sytuacji Polski i świata, przy wykorzystaniu wielu źródeł informacji, w tym Internetu
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności związane z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności i kompetencje służące wspieraniu rozwoju wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu nauczanego przedmiotu, wspieraniu rozwoju zainteresowań uczniów oraz ich gotowości do samodzielnego kontynuowania edukacji w przyszłości

Absolwent studiów podyplomowych po zrealizowaniu ww. przedmiotów osiągnie następujące efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy

 • zna podstawy socjologii
 • ma wiedzę z zakresu nauki o państwie i prawie
 • zna historię państwa i prawa
 • ma wiedzę z zakresu podstaw gospodarki rynkowej
 • ma wiedzę z zakresu praw człowieka
 • ma wiedzę dotyczącą organizacji międzynarodowych
 • ma wiedzę z zakresu roli, funkcjonowania i wpływu mediów w społeczeństwie xxi wieku
 • zna i rozumie współczesne systemy polityczne oraz partyjne
 • ma wiedzę dotyczącą integracji europejskiej
 • zna i rozumie tradycje oraz perspektywy demokracji
 • ma wiedzę dotyczącą społeczeństwa obywatelskiego
 • ma wiedzę dotyczącą samorządu i polityki lokalnej
 • zna i rozumie politykę zagraniczną rp
 • ma wiedzę z zakresu nauczania wiedzy o społeczeństwie – zna metodykę i praktyczne aspekty dydaktyki
 • zna i rozumie sposoby tworzenia i realizowania projektów edukacyjnych z zakresu wiedzy o społeczeństwie
 • ma wiedzę z zakresu edukacji regionalnej
 • ma wiedzę z zakresu wykorzystania technologii komputerowych w nauczaniu wiedzy o społeczeństwie
 • zna sposoby rozwiązywania konfliktów w grupie
 • zna i rozumie źródła informacji w naukach społecznych
 • zna i rozumie znaczenie wiedzy o społeczeństwie dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

w zakresie umiejętności

 • potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu socjologii i przekazać ją uczniom
 • potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu nauki o państwie i prawie i przekazać ją uczniom
 • potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu historii państwa i prawa i przekazać ją uczniom
 • potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu podstaw gospodarki rynkowej i przekazać ją uczniom
 • potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu praw człowieka i przekazać ją uczniom
 • potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu funkcjonowania, roli i wpływu mediów w społeczeństwie XXI wieku i przekazać ją uczniom
 • potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu integracji europejskiej i przekazać ją uczniom
 • potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu tradycji i perspektyw demokracji i przekazać ją uczniom
 • potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu społeczeństwa obywatelskiego i przekazać ją uczniom
 • potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu organizacji międzynarodowych i przekazać ją uczniom
 • potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę dotyczącą samorządu i polityki lokalnej i przekazać ją uczniom
 • potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu polityki zagranicznej RP i przekazać ją uczniom
 • potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu edukacji regionalnej i przekazać ją uczniom
 • potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu źródeł informacji w naukach społecznych i przekazać ją uczniom
 • potrafi zaplanować, przeprowadzić i ocenić projekt edukacyjny z zakresu wiedzy o społeczeństwie
 • potrafi nauczać wiedzy o społeczeństwie zgodnie z metodyką nauczania i zasadami dydaktyki
 • potrafi wykorzystać technologie komputerowe w nauczaniu wiedzy o społeczeństwie
 • potrafi rozwiązywać konflikty w grupie oraz uczyć innych prawidłowych i konstruktywnych sposobów rozwiązywania konfliktów w grupie
 • potrafi prowadzić lekcje z wiedzy o społeczeństwie dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 • potrafi rozbudzać i wspierać zainteresowanie uczniów wiedzą o społeczeństwie oraz udzielać pomocy dydaktycznej uczniom mającym trudności z wiedzą o społeczeństwie

w zakresie kompetencji społecznych

 • jest świadom wartości wiedzy o społeczeństwie w edukacji szkolnej i pozaszkolnej oraz odpowiedzialności spoczywającej na pedagogach rozwijających i promujących znajomość zagadnień z wiedzy o społeczeństwie wśród dzieci i młodzieży
 • jest przygotowany do pracy samodzielnej i w grupie, z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
 • jest świadom konieczności etycznego zachowania wobec wychowanków
 • jest przygotowany do realizowania koncepcji uczenia się przez całe życie

Szczegóły dotyczące studiów

Program studiów

• Podstawy socjologii
• Nauka o państwie i prawie
• Historia państwa i prawa
• Podstawy gospodarki rynkowej
• Prawa człowieka
• Organizacje międzynarodowe
• Media w społeczeństwie XXI wieku
• Współczesne systemy polityczne i partyjne
• Integracja europejska
• Demokracja: tradycje i perspektywy
• Społeczeństwo obywatelskie
• Samorząd i polityka lokalna
• Polityka zagraniczna RP
• Dydaktyka i metodyka nauczania wiedzy o społeczeństwie na poszczególnych etapach edukacji
• Projekt edukacyjny
• Edukacja regionalna
• TIK (Technologie informacyjno-komunikacyjne) w nauczaniu wiedzy o społeczeństwie
• Rozwiązywanie konfliktów w grupie
• Źródła informacji w naukach społecznych
• Praktyki

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
• Studia podyplomowe 3 semestralne – 360 godzin
• Liczba godzin praktyki – 90 godzin

Zapisz się

Wymagania

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie karty zgłoszeniowej (do pobrania ze strony www.cb.szczecin.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu
Zapisz się

Świadectwo

Absolwenci otrzymują, zgodnie ze wzorem ministerialnym, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Collegium Balticum – Akademii Nauk Stosowanych na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

Zapisz się

Dokumenty do pobrania

 • Karta zgłoszenia
 • Ankieta rekrutacyjna

POBIERZ

Zapisz się

Wykładowcy

Opiekun kierunku

Zapisz się

PODSTAWA PRAWNA:

Program studiów podyplomowych opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668), w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018, poz. 1861 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (załącznik nr 1, Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Partnerzy Uczelni

Komenda Wojewódzka Policji Szczecin

Policja

Microsoft Polska - platforma do nauczania zdalnego i studia online

Microsoft

Microsoft Azure – platforma chmurowa firmy Microsoft stworzona w modelu PaaS.

Micosoft Azure

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z siedzibą w Szczecinie

BBN

Technopark Pomerania Szczecin - współpraca

Technopark Pomerania

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie

Sejm RP

Komisja bioetyczna – niezależna instytucja opiniująca i kontrolująca projekty

Komisja BIO w Europarlamencie

Mój Dom

Mój Dom

Dom pomocy społecznej - Ministerstwo Rodziny i Polityki

Dom Pomocy Społecznej

12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana im. Bolesława Krzywoustego w Szczecinie – związek taktyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

12 Dywizja

Wojewódzki Sztab Wojskowy Szczecin

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie

Wojskowa Komenda Uzupełnień Szczecin

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Szczecin

Komenda Wojewódzka PSP

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Urząd Miasta Szczecin

Miasto Szczecin

SENSE - Centrum Terapii i Stymulacji Rozwoju - współpraca w zakresie prowadzenia kierunku studiów podyplomowych Integracja Sensoryczna

Sense

Uzdrowisko Kołobrzeg - Sanatorium w Polsce

Uzdrowisko Kołobrzeg

Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce.

Przedszkole nr 2 Hejnałek

Muzeum Narodowe z siedzibą w Szczecinie

Muzeum Narodowe

Zakład Poprawczy w Grodzisku Wielkopolskim

ZP Grodzisk

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu Tanowo

SOSW w Tanowie

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 Szczecin

SOSW nr 2 w Szczecinie

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

ZUW w Szczecinie

Object Connect

Object Connect

Specjalistyczna poradnia terapeutyczna dla dzieci, młodzieży i ich rodzin Nowogard

Poradnia Nowogard

Skip to content