Płatności

435 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10

3

Liczba semestrów

Inne opcje:

– Istnieje możliwość wyboru płatności
semestralnej bądź jednorazowej
– Istnieje możliwość zmiany płatności
ze względu na dofinansowania

 • – 630 godzin zajęć (w tym 180h praktyk)
 • – kierunek kończy się egzaminem
Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pracy w placówkach służby zdrowia, ośrodkach specjalistycznych, placówkach oświatowych (w tym w przedszkolach i szkołach podstawowych) itp., posiadających kwalifikacje do wczesnej diagnozy oraz wieloprofilowego usprawniania dziecka, wczesnej kompleksowej profilaktyki niepełnosprawności oraz wczesnej pomocy rodzinie dziecka zagrożonego nieprawidłowym rozwojem bądź niepełnosprawnością.

Uczestnik zdobędzie umiejętności i kompetencje umożliwiające prowadzenie działań z zakresu diagnozowania rozwoju oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Dzięki pogłębionej wiedzy Uczestnik będzie lepiej rozumiał przyczyny występowania zaburzeń rozwoju, będzie potrafił diagnozować poszczególne zaburzenia i niepełnosprawności dziecka, a także będzie przygotowany do prowadzenia działań wspomagających i terapeutycznych zgodnych z potrzebami rozwojowymi dziecka.

*Cena uzależniona od miasta, wielkości grupy oraz obowiązującej promocji w danym mieście wg. regulaminu promocyjnego.

Promocje

Dla osób, które zapiszą się na studia przygotowaliśmy atrakcyjne zniżki w opłatach.

0 zł opłaty

wpisowej

 • zamiast 200 zł

10% zniżki

dla absolwentów SSW Collegium Balticum w latach 2016-2022r

zapisy na studia

Cele szczegółowe:

 • pogłębienie i uzupełnienie wiedzy z zakresu neurologicznych, psychosomatycznych i psychomotorycznych podstaw rozwoju małego dziecka, związanych z tym psychopatologii i zaburzeń oraz sposobów ich diagnozowania
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności z zakresu diagnozy wybranych zaburzeń rozwoju małego dziecka, a także z technik i narzędzi wspomagania rozwoju i terapii zaburzeń rozwoju
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności i kompetencje z zakresu konstruowania programów wczesnego wspomagania, organizowania zespołów zajmujących się wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny dziecka objętego działaniami z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju

Absolwent studiów podyplomowych po zrealizowaniu ww. przedmiotów osiągnie następujące efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy

 • zna wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej, metody pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach, wybrane zagadnienia z dydaktyki specjalnej i diagnostyki w pedagogice specjalnej, psychologii rozwojowej, klinicznej i psychopatologii, psychosomatycznych zaburzeń małego dziecka, neurologopedii dziecięcej oraz z zakresu neurologicznych podstaw rozwoju psychomotorycznego
 • ma wiedzę dotyczącą wczesnej interwencji logopedycznej, wiedzę z zakresu prawnych podstaw oraz procedur organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wiedzę z zakresu psychopatologii rozwoju psychoruchowego
 • ma wiedzę z zakresu i prowadzenia diagnozy i terapii zaburzeń mowy u dziecka, wiedzę z zakresu prowadzenia diagnozy i terapii interakcji małego dziecka, wiedzę z zakresu prowadzenia diagnozy i terapii niemowląt z zaburzeniami neurofizjologicznymi oraz wiedzę z zakresu diagnozy rozwojowej i funkcjonalnej małego dziecka
 • zna i rozumie metody diagnozowania i wspomagania dziecka z upośledzeniem umysłowym, metody diagnozowania i wspomagania dziecka słabowidzącego, metody diagnozowania i wspomagania dziecka niepełnosprawnego ruchowo oraz metody diagnozowania i wspomagania dziecka słabosłyszącego
 • zna i rozumie zasady konstruowania programów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • zna i rozumie metody i zasady wczesnej pomocy rodzinie małego dziecka wymagającego wczesnego wspomagania rozwoju
 • zna i rozumie sposoby pracy w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w placówkach oświatowych

w zakresie umiejętności

 • potrafi wykorzystać znajomość pedagogiki specjalnej w praktyce zawodowej
 • potrafi pracować z dziećmi o różnych specjalnych potrzebach
 • potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu dydaktyki specjalnej
 • potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu diagnostyki w pedagogice specjalnej
 • potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej, klinicznej i psychopatologii
 • potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu wybranych aspektów psychosomatycznych zaburzeń małego dziecka
 • potrafi prowadzić działania z zakresu wczesnej interwencji logopedycznej
 • potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu neurologopedii dziecięcej
 • potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu neurologicznych podstaw rozwoju psychomotorycznego
 • potrafi organizować zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zgodnie z podstawami prawnymi i obowiązującymi procedurami
 • potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu psychopatologii rozwoju ruchowego
 • potrafi przeprowadzić diagnozę i terapię zaburzeń mowy u dziecka
 • potrafi przeprowadzić diagnozę i terapię interakcji małego dziecka
 • potrafi przeprowadzić diagnozę i terapię niemowląt z zaburzeniami neurofizjologicznymi
 • potrafi przeprowadzić diagnozę rozwojową i funkcjonalną małego dziecka
 • potrafi przeprowadzić diagnozę dziecka z upośledzeniem umysłowym i udzielić mu odpowiedniego wspomagania
 • potrafi przeprowadzić diagnozę dziecka słabowidzącego i udzielić mu odpowiedniego wspomagania
 • potrafi przeprowadzić diagnozę dziecka niepełnosprawnego ruchowo i udzielić mu odpowiedniego wspomagania
 • potrafi przeprowadzić diagnozę dziecka słabosłyszącego i udzielić mu odpowiedniego wspomagania
 • potrafi konstruować realizować i poddawać ewaluacji programy wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
 • potrafi udzielić wczesnego pomocy rodzinie małego dziecka wymagającego wczesnego wspomagania rozwoju
 • potrafi prowadzić działania i zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w placówkach oświatowych

w zakresie kompetencji społecznych

 • jest świadom spoczywającej na nim odpowiedzialności podczas pracy z dziećmi w ramach wczesnego wspomagania ich rozwoju oraz z rodzinami tych dzieci, jest otwarty na nowe wyzwania i wrażliwy na problemy oraz potrzeby swoich podopiecznych
 • jest przygotowany do pracy samodzielnej i w grupie, z dziećmi i dorosłymi
 • jest świadom konieczności etycznego zachowania wobec podopiecznych oraz przestrzegania zasad etyki i prawa regulujących pracę pedagoga
 • jest przygotowany do realizowania koncepcji uczenia się przez całe życie

Szczegóły dotyczące studiów

Program studiów

• Dydaktyka specjalna
• Diagnostyka w pedagogice specjalnej
• Podstawy psychologii rozwojowej, klinicznej i psychopatologii
• Podstawy pedagogiki specjalnej
• Wybrane aspekty psychosomatycznych zaburzeń małego dziecka
• Neurologiczne podstawy rozwoju psychomotorycznego dziecka
• Neurologopedia dziecięca
• Wczesna interwencja logopedyczna. Palatolalia
• Organizacja zespołu wczesnego wspomagania rozwoju – podstawy prawne, procedury
• Psychopatologia rozwoju psychoruchowego
• Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u dziecka
• Diagnoza i terapia interakcji małego dziecka
• Diagnostyka i terapia niemowląt z zaburzeniami neurofizjologicznymi
• Diagnoza rozwojowa i funkcjonalna małego dziecka
• Dziecko upośledzone umysłowo – diagnozowanie i metody wspomagania
• Dziecko słabowidzące – diagnozowanie i metody wspomagania
• Dziecko niepełnosprawne ruchowo
• Dziecko słabosłyszące – diagnozowanie i metody wspomagania
• Konstruowanie programu wczesnego wspomagania
• Wczesna pomoc rodzinie małego dziecka
• Praktyki zawodowe

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
– Studia podyplomowe 3 semestralne – 630 godzin
– Liczba godzin praktyki – 180 godzin

Zapisz się

Wymagania

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie karty zgłoszeniowej (do pobrania ze strony www.cb.szczecin.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu
Zapisz się

Świadectwo

Absolwenci otrzymują, zgodnie ze wzorem ministerialnym, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Collegium Balticum – Akademii Nauk Stosowanych na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

Zapisz się

Dokumenty do pobrania

 • Karta zgłoszenia
 • Ankieta rekrutacyjna

POBIERZ

Zapisz się

Wykładowcy

Opiekun kierunku

Zapisz się

PODSTAWA PRAWNA:

Program studiów podyplomowych opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668), w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018, poz. 1861 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (załącznik nr 3, Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego, nauczyciela logopedy i nauczyciela prowadzącego zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka).

Partnerzy Uczelni

Komenda Wojewódzka Policji Szczecin

Policja

Microsoft Polska - platforma do nauczania zdalnego i studia online

Microsoft

Microsoft Azure – platforma chmurowa firmy Microsoft stworzona w modelu PaaS.

Micosoft Azure

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z siedzibą w Szczecinie

BBN

Technopark Pomerania Szczecin - współpraca

Technopark Pomerania

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie

Sejm RP

Komisja bioetyczna – niezależna instytucja opiniująca i kontrolująca projekty

Komisja BIO w Europarlamencie

Mój Dom

Mój Dom

Dom pomocy społecznej - Ministerstwo Rodziny i Polityki

Dom Pomocy Społecznej

12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana im. Bolesława Krzywoustego w Szczecinie – związek taktyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

12 Dywizja

Wojewódzki Sztab Wojskowy Szczecin

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie

Wojskowa Komenda Uzupełnień Szczecin

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Szczecin

Komenda Wojewódzka PSP

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Urząd Miasta Szczecin

Miasto Szczecin

Instytut C++

C++

SENSE - Centrum Terapii i Stymulacji Rozwoju - współpraca w zakresie prowadzenia kierunku studiów podyplomowych Integracja Sensoryczna

Sense

Uzdrowisko Kołobrzeg - Sanatorium w Polsce

Uzdrowisko Kołobrzeg

Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce.

Przedszkole nr 2 Hejnałek

Muzeum Narodowe z siedzibą w Szczecinie

Muzeum Narodowe

Zakład Poprawczy w Grodzisku Wielkopolskim

ZP Grodzisk

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu Tanowo

SOSW w Tanowie

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 Szczecin

SOSW nr 2 w Szczecinie

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

ZUW w Szczecinie

Object Connect

Object Connect

Specjalistyczna poradnia terapeutyczna dla dzieci, młodzieży i ich rodzin Nowogard

Poradnia Nowogard

Skip to content