Informacje

1450 zł

cena za semestr*

3

Liczba semestrów

 • – 630 godzin zajęć (w tym 180h praktyk)
 • – kierunek kończy się egzaminem
Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pracy w placówkach służby zdrowia, ośrodkach specjalistycznych, placówkach oświatowych (w tym w przedszkolach i szkołach podstawowych) itp., posiadających kwalifikacje do wczesnej diagnozy oraz wieloprofilowego usprawniania dziecka, wczesnej kompleksowej profilaktyki niepełnosprawności oraz wczesnej pomocy rodzinie dziecka zagrożonego nieprawidłowym rozwojem bądź niepełnosprawnością.

Uczestnik zdobędzie umiejętności i kompetencje umożliwiające prowadzenie działań z zakresu diagnozowania rozwoju oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Dzięki pogłębionej wiedzy Uczestnik będzie lepiej rozumiał przyczyny występowania zaburzeń rozwoju, będzie potrafił diagnozować poszczególne zaburzenia i niepełnosprawności dziecka, a także będzie przygotowany do prowadzenia działań wspomagających i terapeutycznych zgodnych z potrzebami rozwojowymi dziecka.

*Cena uzależniona od miasta, wielkości grupy oraz obowiązującej promocji w danym mieście wg. regulaminu promocyjnego.

Cele szczegółowe:

 • pogłębienie i uzupełnienie wiedzy z zakresu neurologicznych, psychosomatycznych i psychomotorycznych podstaw rozwoju małego dziecka, związanych z tym psychopatologii i zaburzeń oraz sposobów ich diagnozowania
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności z zakresu diagnozy wybranych zaburzeń rozwoju małego dziecka, a także z technik i narzędzi wspomagania rozwoju i terapii zaburzeń rozwoju
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności i kompetencje z zakresu konstruowania programów wczesnego wspomagania, organizowania zespołów zajmujących się wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny dziecka objętego działaniami z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju

Absolwent studiów podyplomowych po zrealizowaniu ww. przedmiotów osiągnie następujące efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy

 • zna wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej, metody pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach, wybrane zagadnienia z dydaktyki specjalnej i diagnostyki w pedagogice specjalnej, psychologii rozwojowej, klinicznej i psychopatologii, psychosomatycznych zaburzeń małego dziecka, neurologopedii dziecięcej oraz z zakresu neurologicznych podstaw rozwoju psychomotorycznego
 • ma wiedzę dotyczącą wczesnej interwencji logopedycznej, wiedzę z zakresu prawnych podstaw oraz procedur organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wiedzę z zakresu psychopatologii rozwoju psychoruchowego
 • ma wiedzę z zakresu i prowadzenia diagnozy i terapii zaburzeń mowy u dziecka, wiedzę z zakresu prowadzenia diagnozy i terapii interakcji małego dziecka, wiedzę z zakresu prowadzenia diagnozy i terapii niemowląt z zaburzeniami neurofizjologicznymi oraz wiedzę z zakresu diagnozy rozwojowej i funkcjonalnej małego dziecka
 • zna i rozumie metody diagnozowania i wspomagania dziecka z upośledzeniem umysłowym, metody diagnozowania i wspomagania dziecka słabowidzącego, metody diagnozowania i wspomagania dziecka niepełnosprawnego ruchowo oraz metody diagnozowania i wspomagania dziecka słabosłyszącego
 • zna i rozumie zasady konstruowania programów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • zna i rozumie metody i zasady wczesnej pomocy rodzinie małego dziecka wymagającego wczesnego wspomagania rozwoju
 • zna i rozumie sposoby pracy w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w placówkach oświatowych

w zakresie umiejętności

 • potrafi wykorzystać znajomość pedagogiki specjalnej w praktyce zawodowej
 • potrafi pracować z dziećmi o różnych specjalnych potrzebach
 • potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu dydaktyki specjalnej
 • potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu diagnostyki w pedagogice specjalnej
 • potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej, klinicznej i psychopatologii
 • potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu wybranych aspektów psychosomatycznych zaburzeń małego dziecka
 • potrafi prowadzić działania z zakresu wczesnej interwencji logopedycznej
 • potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu neurologopedii dziecięcej
 • potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu neurologicznych podstaw rozwoju psychomotorycznego
 • potrafi organizować zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zgodnie z podstawami prawnymi i obowiązującymi procedurami
 • potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu psychopatologii rozwoju ruchowego
 • potrafi przeprowadzić diagnozę i terapię zaburzeń mowy u dziecka
 • potrafi przeprowadzić diagnozę i terapię interakcji małego dziecka
 • potrafi przeprowadzić diagnozę i terapię niemowląt z zaburzeniami neurofizjologicznymi
 • potrafi przeprowadzić diagnozę rozwojową i funkcjonalną małego dziecka
 • potrafi przeprowadzić diagnozę dziecka z upośledzeniem umysłowym i udzielić mu odpowiedniego wspomagania
 • potrafi przeprowadzić diagnozę dziecka słabowidzącego i udzielić mu odpowiedniego wspomagania
 • potrafi przeprowadzić diagnozę dziecka niepełnosprawnego ruchowo i udzielić mu odpowiedniego wspomagania
 • potrafi przeprowadzić diagnozę dziecka słabosłyszącego i udzielić mu odpowiedniego wspomagania
 • potrafi konstruować realizować i poddawać ewaluacji programy wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
 • potrafi udzielić wczesnego pomocy rodzinie małego dziecka wymagającego wczesnego wspomagania rozwoju
 • potrafi prowadzić działania i zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w placówkach oświatowych

w zakresie kompetencji społecznych

 • jest świadom spoczywającej na nim odpowiedzialności podczas pracy z dziećmi w ramach wczesnego wspomagania ich rozwoju oraz z rodzinami tych dzieci, jest otwarty na nowe wyzwania i wrażliwy na problemy oraz potrzeby swoich podopiecznych
 • jest przygotowany do pracy samodzielnej i w grupie, z dziećmi i dorosłymi
 • jest świadom konieczności etycznego zachowania wobec podopiecznych oraz przestrzegania zasad etyki i prawa regulujących pracę pedagoga
 • jest przygotowany do realizowania koncepcji uczenia się przez całe życie

Szczegóły dotyczące studiów

PROGRAM STUDIÓW

• Dydaktyka specjalna
• Diagnostyka w pedagogice specjalnej
• Podstawy psychologii rozwojowej, klinicznej i psychopatologii
• Podstawy pedagogiki specjalnej
• Wybrane aspekty psychosomatycznych zaburzeń małego dziecka
• Neurologiczne podstawy rozwoju psychomotorycznego dziecka
• Neurologopedia dziecięca
• Wczesna interwencja logopedyczna. Palatolalia
• Organizacja zespołu wczesnego wspomagania rozwoju – podstawy prawne, procedury
• Psychopatologia rozwoju psychoruchowego
• Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u dziecka
• Diagnoza i terapia interakcji małego dziecka
• Diagnostyka i terapia niemowląt z zaburzeniami neurofizjologicznymi
• Diagnoza rozwojowa i funkcjonalna małego dziecka
• Dziecko upośledzone umysłowo – diagnozowanie i metody wspomagania
• Dziecko słabowidzące – diagnozowanie i metody wspomagania
• Dziecko niepełnosprawne ruchowo
• Dziecko słabosłyszące – diagnozowanie i metody wspomagania
• Konstruowanie programu wczesnego wspomagania
• Wczesna pomoc rodzinie małego dziecka
• Praktyki zawodowe

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
– Studia podyplomowe 3 semestralne – 630 godzin
– Liczba godzin praktyki – 180 godzin

Zapisz się

WYMAGANIA

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie karty zgłoszeniowej (do pobrania ze strony www.cb.szczecin.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu
Zapisz się

ŚWIADECTWO

Absolwenci otrzymują, zgodnie ze wzorem ministerialnym, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

Zapisz się

DOKUMENTY DO POBRANIA

 • Karta zgłoszenia
 • Ankieta rekrutacyjna

POBIERZ

Zapisz się

WYKŁADOWCY

Opiekun kierunku

Zapisz się

PODSTAWA PRAWNA:

Program studiów podyplomowych opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668), w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018, poz. 1861 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (załącznik nr 3, Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego, nauczyciela logopedy i nauczyciela prowadzącego zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka).

Partnerzy Uczelni

Organizacja IT w województwie zachodniopomorskim

Klaster.it

Komenda Wojewódzka Policji Szczecin

Policja

Microsoft Polska - platforma do nauczania zdalnego i studia online

Microsoft

Uczelnia IT z szkoleniami

Uczelnia IT

Microsoft Azure – platforma chmurowa firmy Microsoft stworzona w modelu PaaS.

Micosoft Azure

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z siedzibą w Szczecinie

BBN

Technopark Pomerania Szczecin - współpraca

Technopark Pomerania

Tietoevry - międzynarodowa firmą wytwarzająca oprogramowanie

Tieto

enato.pl

Producent oprogramowania w Szczecinie

InfinIT Codelab

Cloudica - innowacyjne technologie

Cloudica

Fundacja IT – Zaprogramuj Swoją Przyszłość

Fundacja IT

OpenEDG - testy

OpenEDG

Kanbo

Kanbo

Umlaut

Umlaut

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie

Sejm RP

Komisja bioetyczna – niezależna instytucja opiniująca i kontrolująca projekty

Komisja BIO w Europarlamencie

Mój Dom

Mój Dom

Dom pomocy społecznej - Ministerstwo Rodziny i Polityki

Dom Pomocy Społecznej

12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana im. Bolesława Krzywoustego w Szczecinie – związek taktyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

12 Dywizja

Wojewódzki Sztab Wojskowy Szczecin

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie

Wojskowa Komenda Uzupełnień Szczecin

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Szczecin

Komenda Wojewódzka PSP

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Urząd Miasta Szczecin

Miasto Szczecin

Instytut C++

C++

SENSE - Centrum Terapii i Stymulacji Rozwoju - współpraca w zakresie prowadzenia kierunku studiów podyplomowych Integracja Sensoryczna

Sense

Uzdrowisko Kołobrzeg - Sanatorium w Polsce

Uzdrowisko Kołobrzeg

Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce.

Przedszkole nr 2 Hejnałek

Muzeum Narodowe z siedzibą w Szczecinie

Muzeum Narodowe

Zakład Poprawczy w Grodzisku Wielkopolskim

ZP Grodzisk

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu Tanowo

SOSW w Tanowie

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 Szczecin

SOSW nr 2 w Szczecinie

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

ZUW w Szczecinie

Object Connect

Object Connect

Specjalistyczna poradnia terapeutyczna dla dzieci, młodzieży i ich rodzin Nowogard

Poradnia Nowogard

Skip to content