Informacje

1450 zł

cena za semestr*

3

Liczba semestrów

 • – 454 godzin zajęć
 • – 180 godzin praktyk
 • – egzamin ustny
Celem studiów jest przygotowanie specjalistów zatrudnionych w placówkach służby zdrowia, ośrodkach specjalistycznych, placówkach oświatowych (w tym w przedszkolach i szkołach podstawowych) itp.

Program studiów jest dostosowany do standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450). Przygotowanie specjalistów posiadających kwalifikacje do:

 • wczesnej diagnozy oraz wieloprofilowego usprawniania dziecka,
 • wczesnej kompleksowej profilaktyki niepełnosprawności,
 • wczesnej pomocy rodzinie dziecka zagrożonego nieprawidłowym rozwojem bądź niepełnosprawnością,

*Cena uzależniona od miasta, wielkości grupy oraz obowiązującej promocji w danym mieście wg. regulaminu promocyjnego.

Cele szczegółowe:

Absolwent studiów podyplomowych po zrealizowaniu ww. przedmiotów osiągnie następujące efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy

w zakresie umiejętności

w zakresie kompetencji społecznych

Szczegóły dotyczące studiów

PROGRAM STUDIÓW

• Dydaktyka specjalna (C.5.)
• Diagnostyka w pedagogice specjalnej (C.6)
• Podstawy psychologii rozwojowej, klinicznej i psychopatologii (WS)
• Podstawy pedagogiki specjalnej (projekt – nakierowany na specjalność) (WS)
• Wybrane aspekty psychosomatycznych zaburzeń małego dziecka
• Neurologiczne podstawy rozwoju psychomotorycznego dziecka
• Neurologopedia dziecięca
• Wczesna interwencja logopedyczna. Palatolalia
• Organizacja zespołu wczesnego wspomagania rozwoju – podstawy prawne, procedury
• Psychopatologia rozwoju psychoruchowego
• Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u dziecka
• Diagnoza i terapia interakcji małego dziecka
• Diagnostyka i terapia niemowląt z zaburzeniami neurofizjologicznymi
• Diagnoza rozwojowa i funkcjonalna małego dziecka
• Dziecko upośledzone umysłowo – diagnozowanie i metody wspomagania
• Dziecko słabowidzące – diagnozowanie i metody wspomagania
• Dziecko niepełnosprawne ruchowo
• Dziecko słabosłyszące – diagnozowanie i metody wspomagania
• Konstruowanie programu wczesnego wspomagania
• Wczesna pomoc rodzinie małego dziecka
• Praktyki zawodowe
• BHP
CZAS TRWANIA STUDIÓW:
– Studia podyplomowe 3 semestralne – 454 godzin
– Liczba godzin praktyki – 180 godzin

Zapisz się

WYMAGANIA

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie karty zgłoszeniowej (do pobrania ze strony www.cb.szczecin.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu
Zapisz się

ŚWIADECTWO

Absolwenci otrzymują, zgodnie ze wzorem ministerialnym, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

Zapisz się

DOKUMENTY DO POBRANIA

 • Karta zgłoszenia
 • Ankieta rekrutacyjna

POBIERZ

Zapisz się

WYKŁADOWCY

Opiekun kierunku

Zapisz się

PODSTAWA PRAWNA: Program studiów podyplomowych opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668) oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018, poz. 1861 z późn. zm.).

Partnerzy Uczelni

Klaster.it

Policja

Microsoft

Uczelnia IT

Micosoft Azure

BBN

Technopark Pomerania

Tieto

enato.pl

InfinIT Codelab

Cloudica

Fundacja IT

OpenEDG

Kanbo

Umlaut

Sejm RP

Komisja BIO w Europarlamencie

Mój Dom

Dom Pomocy Społecznej

12 Dywizja

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie

Komenda Wojewódzka PSP

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Miasto Szczecin

C++

Sense

Uzdrowisko Kołobrzeg

Przedszkole nr 2 Hejnałek

Muzeum Narodowe

ZP Grodzisk

SOSW w Tanowie

SOSW nr 2 w Szczecinie

ZUW w Szczecinie

Object Connect

Poradnia Nowogard

Skip to content