Płatności

435 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10

3

Liczba semestrów

Inne opcje:

– Istnieje możliwość wyboru płatności
semestralnej bądź jednorazowej
– Istnieje możliwość zmiany płatności
ze względu na dofinansowania

 • – 630 godzin zajęć (w tym 180h praktyk)
 • – kierunek kończy się egzaminem
Celem studiów podyplomowych na kierunku tyflopedagogika jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pracy edukacyjnej, opiekuńczo-wychowawczej, rewalidacyjnej i wspomagającej osoby z dysfunkcją i niepełnosprawnością wzrokową w przedszkolach specjalnych i szkołach specjalnych oraz integracyjnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz innych instytucjach o charakterze specjalnym, w poradnictwie i placówkach kształcenia integracyjnego w roli nauczyciela wspomagającego oraz do pracy z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcją i niepełnosprawnością wzrokową i z ich rodzinami.

Uczestnik zdobędzie umiejętności i kompetencje umożliwiające pracę o charakterze edukacyjnym, rewalidacyjnym i wspomagającym osoby z dysfunkcją i niepełnosprawnością wzrokową. Dzięki pogłębionej wiedzy uczestnik będzie lepiej rozumiał przyczyny zaburzeń wzroku, wpływ zaburzenia wzroku na rozwój człowieka, jego proces edukacyjny, relacje społeczne, możliwości zawodowe i codzienne wyzwania pojawiające się w różnych obszarach życia. Uczestnik będzie wyposażony w umiejętności i kompetencje służące właściwej pracy edukacyjnej, wychowawczej, rewalidacyjnej i wspomagającej osoby z dysfunkcją i niepełnosprawnością wzrokową.

*Cena uzależniona od miasta, wielkości grupy oraz obowiązującej promocji w danym mieście wg. regulaminu promocyjnego.

Promocje

Dla osób, które zapiszą się na studia przygotowaliśmy atrakcyjne zniżki w opłatach.

0 zł opłaty

wpisowej

 • zamiast 200 zł

10% zniżki

dla absolwentów SSW Collegium Balticum w latach 2016-2022r

zapisy na studia

Cele szczegółowe studiów Tyflopedagogika:

 • pogłębienie i uzupełnienie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności z zakresu edukacji, rewalidacji, wychowania i wspomagania osób z dysfunkcją i niepełnosprawnością wzrokową, metodyki pracy z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcją i niepełnosprawnością wzrokową oraz metodyki pracy z ich rodzinami
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności dydaktyczne, rewalidacyjne i wspomagające, które przygotują uczestników do budowania pozytywnych kontaktów z osobami z dysfunkcją i niepełnosprawnością wzrokową i z ich rodzinami oraz umożliwią prawidłowe, skuteczne prowadzenie całego procesu edukacyjnego, wychowawczego i rehabilitacyjnego
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji, rewalidacji i wspomagania osób z dysfunkcją i niepełnosprawnością wzrokową w przedszkolach specjalnych i szkołach specjalnych oraz integracyjnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i ośrodkach szkolno-wychowawczych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku, a także w innych instytucjach o charakterze specjalnym

Absolwent studiów podyplomowych po zrealizowaniu ww. przedmiotów osiągnie następujące efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy

 • ma wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej, dydaktyki specjalnej, diagnostyki psychopedagogicznej, anatomii, fizjologii i patologii narządu wzroku, tyflopedagogiki, pedeutologii tyflopedagogicznej i diagnostyki tyflopedagogicznej
 • zna postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością wzrokową oraz sposoby kształtowania tych postaw
 • ma wiedzę z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością wzrokową
 • zna psychologiczne aspekty rewalidacji dzieci z niepełnosprawnością wzrokową
 • zna sposoby wspierania rodzin dzieci z niepełnosprawnością wzrokową oraz samych tych dzieci, w tym wspierania rozwoju ich zainteresowań
 • ma wiedzę z zakresu dojrzałości szkolnej dzieci z niepełnosprawnością wzrokową
 • zna metody komunikacji wspierającej i alternatywnej oraz brajlowskich metod porozumiewania się
 • ma wiedzę z zakresu rehabilitacji i edukacji dorosłych z niepełnosprawnością wzrokową
 • ma wiedzę na temat urządzeń technicznych wykorzystywanych do pracy z osobami z niepełnosprawnością wzorkową
 • zna zasady doradztwa zawodowego i wspierania osób z niepełnosprawnością wzrokową
 • zna problemy, wyzwania i potrzeby osób z niepełnosprawnością wzrokową, metody pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz socjoterapeutycznej
 • ma wiedzę z zakresu pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla dziecka w wieku szkolnym, które zmaga się z niepełnosprawnością wzrokową
 • zna metodykę nauczania i wychowywania osób z niepełnosprawnością wzrokową na różnych etapach edukacji oraz w różnych placówkach oświatowych
 • zna sposoby prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z niepełnosprawnością wzrokową
 • zna zasady pracy w placówkach oświatowych z dziećmi z niepełnosprawnością wzrokową

w zakresie umiejętności

 • potrafi wykorzystać w praktyce pedagogicznej wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej, dydaktyki specjalnej, anatomii, fizjologii i patologii narządu wzroku, tyflopedagogiki, pedeutologii tyflopedagogicznej oraz diagnostyki tyflopedagogicznej w pracy dydaktycznej i wychowawczej
 • potrafi przeprowadzić diagnostykę psychopedagogiczną
 • potrafi kształtować oraz zmieniać postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością wzrokową
 • potrafi prowadzić działania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością wzrokową
 • potrafi wykorzystać wiedzę psychologiczną w rewalidacji dzieci z niepełnosprawnością wzrokową
 • potrafi ocenić i określić poziom dojrzałości szkolnej dzieci z niepełnosprawnością wzrokową i wykorzystać tę analizę do pracy dydaktycznej oraz wychowawczej
 • potrafi wspierać rodzinę dziecka z niepełnosprawnością wzrokową
 • potrafi wspierać dziecko z niepełnosprawnością wzrokową, w tym wspierać rozwój jego zainteresowań
 • potrafi wykorzystać w pracy dydaktyczno-wychowawczej metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej
 • potrafi wykorzystać w pracy dydaktyczno-wychowawczej brajlowskie metody porozumiewania się
 • potrafi prowadzić rehabilitację i edukację osób dorosłych z niepełnosprawnością wzrokową
 • potrafi wykorzystać różnorodne urządzenia techniczne w pracy z osobami z niepełnosprawnością wzrokową
 • potrafi prowadzić działania z zakresu doradztwa zawodowego i udzielać wsparcia osobom z niepełnosprawnością wzrokową
 • potrafi udzielić pomocy psychologicznej i pedagogicznej dzieciom z niepełnosprawnością wzrokową
 • potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu wyzwań, problemów i potrzeb osób z niepełnosprawnością wzrokową do pracy edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej, a także socjoterapeutycznej
 • potrafi pracować zgodnie z zasadami metodyki nauczania i wychowania dzieci z niepełnosprawnością wzrokową w przedszkolu i kształceniu zintegrowanym
 • potrafi pracować zgodnie z zasadami metodyki nauczania dzieci z niepełnosprawnością wzrokową w nauczaniu przedmiotowym
 • potrafi pracować zgodnie z zasadami metodyki nauczania dzieci z niepełnosprawnością wzrokową w świetlicy i w internacie
 • potrafi prowadzić zajęcia rewalidacyjne i korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z niepełnosprawnością wzrokową
 • potrafi pracować w placówkach oświatowych z dziećmi z niepełnosprawnością wzrokową – zgodnie z zasadami, potrzebami i charakterem tych placówek

w zakresie kompetencji społecznych

 • jest świadom spoczywającej na nim odpowiedzialności podczas pracy z dziećmi z niepełnosprawnością wzrokową oraz z rodzicami tych dzieci, otwarty na nowe wyzwania i wrażliwy na problemy oraz potrzeby swoich podopiecznych
 • jest przygotowany do pracy samodzielnej i w grupie, z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
 • jest świadom konieczności etycznego zachowania wobec wychowanków oraz przestrzegania zasad etyki i prawa regulujących pracę pedagoga
 • jest przygotowany do realizowania koncepcji uczenia się przez całe życie

Szczegóły dotyczące studiów

Program studiów Tyflopedagogika

 • Dydaktyka specjalna
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 • Podstawy psychologii rozwojowej, klinicznej i psychopatologii
 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Tyflopedagogika – wprowadzenie
 • Pedeutologia tyflopedagogiczna
 • Anatomia, fizjologia, patologia narządu wzroku
 • Subdyscypliny pedagogiki specjalnej
 • Elementy lingwistyki edukacyjnej i psycholingwistyki
 • Podstawy tyflopsychologii
 • Diagnostyka tyflopedagogiczna
 • Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością wzroku
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością wzroku
 • Dojrzałość szkolna dzieci z niepełnosprawnością wzroku
 • Wsparcie rodziny dziecka z niepełnosprawnością wzroku
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole dla dziecka z wadą wzroku
 • Psychologiczne podstawy rewalidacji dzieci niewidomych i słabowidzących
 • Edukacja i rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością
 • Rehabilitacja i edukacja osób dorosłych z niepełnosprawnością wzrokową
 • Urządzenia techniczne w rehabilitacji wzroku osób niedowidzących i słabo widzących
 • Komunikacja wspomagająca i alternatywna
 • Rozwój zainteresowań dziecka z niepełnosprawnością wzrokową
 • Zasady i metody pracy opiekuńczo-wychowawczej i socjoterapeutycznej z dzieckiem z niepełnosprawnością wzrokową
 • Doradztwo zawodowe i wsparcie społeczne osoby z niepełnosprawnością wzroku
 • Komputerowe techniki informacyjne dla osób z uszkodzeniem wzroku
 • Orientacja w przestrzeni i poruszanie się osób z uszkodzeniem wzroku
 • Brajlowskie metody porozumiewania się
 • Metodyka nauczania i wychowania dzieci niewidomych i słabo widzących w przedszkolu i kształceniu zintegrowanym
 • Metodyka nauczania dzieci z wadą wzroku w nauczaniu przedmiotowym
 • Metodyka wychowania w internacie i świetlicy dziecka z niepełnosprawnością wzrokową
 • Zajęcia rewalidacyjne i korekcyjno-kompensacyjne w edukacji dzieci z wadą wzroku
 • Praktyki zawodowe

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
• Studia podyplomowe 3 semestralne – 630 h;
• Liczba godzin praktyki – 180 h;

Zapisz się

Wymagania

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie karty zgłoszeniowej (do pobrania ze strony www.cb.szczecin.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu
Zapisz się

Świadectwo

Absolwenci otrzymują, zgodnie ze wzorem ministerialnym, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Collegium Balticum – Akademii Nauk Stosowanych na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

Zapisz się

Dokumenty do pobrania

 • Karta zgłoszenia
 • Ankieta rekrutacyjna

POBIERZ

Zapisz się

Wykładowcy

Opiekun kierunku

Zapisz się

PODSTAWA PRAWNA:

Program studiów podyplomowych z Tyflopedagogiki opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668), w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018, poz. 1861 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (załącznik nr 3, Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego, nauczyciela logopedy i nauczyciela prowadzącego zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka).

Partnerzy Uczelni

Komenda Wojewódzka Policji Szczecin

Policja

Microsoft Polska - platforma do nauczania zdalnego i studia online

Microsoft

Microsoft Azure – platforma chmurowa firmy Microsoft stworzona w modelu PaaS.

Micosoft Azure

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z siedzibą w Szczecinie

BBN

Technopark Pomerania Szczecin - współpraca

Technopark Pomerania

Producent oprogramowania w Szczecinie

InfinIT Codelab

Umlaut

Umlaut

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie

Sejm RP

Komisja bioetyczna – niezależna instytucja opiniująca i kontrolująca projekty

Komisja BIO w Europarlamencie

Mój Dom

Mój Dom

Dom pomocy społecznej - Ministerstwo Rodziny i Polityki

Dom Pomocy Społecznej

12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana im. Bolesława Krzywoustego w Szczecinie – związek taktyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

12 Dywizja

Wojewódzki Sztab Wojskowy Szczecin

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie

Wojskowa Komenda Uzupełnień Szczecin

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Szczecin

Komenda Wojewódzka PSP

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Urząd Miasta Szczecin

Miasto Szczecin

Instytut C++

C++

SENSE - Centrum Terapii i Stymulacji Rozwoju - współpraca w zakresie prowadzenia kierunku studiów podyplomowych Integracja Sensoryczna

Sense

Uzdrowisko Kołobrzeg - Sanatorium w Polsce

Uzdrowisko Kołobrzeg

Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce.

Przedszkole nr 2 Hejnałek

Muzeum Narodowe z siedzibą w Szczecinie

Muzeum Narodowe

Zakład Poprawczy w Grodzisku Wielkopolskim

ZP Grodzisk

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu Tanowo

SOSW w Tanowie

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 Szczecin

SOSW nr 2 w Szczecinie

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

ZUW w Szczecinie

Object Connect

Object Connect

Specjalistyczna poradnia terapeutyczna dla dzieci, młodzieży i ich rodzin Nowogard

Poradnia Nowogard

Skip to content