Informacje

1450 zł

cena za semestr*

3

Liczba semestrów

  • – 454 godzin zajęć
  • – 180 godzin praktyk
  • – egzamin ustny
Studia umożliwiają zdobycie niezbędnych kompetencji w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczo-wychowawczych i rewalidacyjnych wobec uczniów z niepełnosprawnością wzrokową. Nadają także uprawnienia do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w placówkach specjalnych i integracyjnych.

Absolwent jest przygotowany do pracy pedagogicznej i dydaktycznej z osobami dotkniętymi niepełnosprawnością wzrokową. Absolwent uzyskuje uprawnienia do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz w innych placówkach o charakterze specjalnym i diagnostycznym, a także w placówkach kształcenia integracyjnego jako nauczyciel wspomagający i placówkach ogólnodostępnych (w tym w poradniach specjalistycznych) jako pedagog specjalny. Absolwent potrafi dostosować metody pracy wychowawczej i edukacyjnej do potrzeb osób niewidzących i słabowidzących, będzie potrafił pracować z rodzinami dzieci i młodzieży dotkniętych niepełnosprawnością wzrokową, wykorzystywać nowoczesną technikę w działaniach pedagogicznych oraz wspierać uczniów z niepełnosprawnością wzrokową w zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu zainteresowań.

*Cena uzależniona od miasta, wielkości grupy oraz obowiązującej promocji w danym mieście wg. regulaminu promocyjnego.

Absolwent studiów podyplomowych po zrealizowaniu ww. przedmiotów osiągnie następujące efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy

w zakresie umiejętności

w zakresie kompetencji społecznych

Szczegóły dotyczące studiów

PROGRAM STUDIÓW

• Dydaktyka specjalna jako nauka teoretyczna i empiryczna
• Diagnostyka w pedagogice specjalnej
• Anatomia, fizjologia, patologia narządu wzroku
• Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością wzroku
• Podstawowe problemy pedagogiki specjalnej
• Tyflopedagogika
• Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością wzroku
• Psychologiczne podstawy rewalidacji dzieci niewidomych i słabowidzących
• Dojrzałość szkolna dzieci z niepełnosprawnością wzroku
• Rozwój zainteresowań dziecka z niepełnosprawnością wzrokową
• Wsparcie rodziny dziecka z niepełnosprawnością wzroku
• Subdyscypliny pedagogiki specjalnej
• Elementy tyflopedagogiki
• Pedeutologia tyflopedagogiczna
• Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej
• Diagnostyka tyflopedagogiczna
• Rehabilitacja i edukacja osób dorosłych z niepełnosprawnością wzrokową
• Urządzenia techniczne w rehabilitacji wzroku osób niedowidzących i słabo widzących
• Komputerowe techniki informacyjne dla osób z uszkodzeniem wzroku
• Doradztwo zawodowe i wsparcie społeczne osoby z niepełnosprawnością wzroku
• Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole dla dziecka z wadą wzroku
• Orientacja w przestrzeni i poruszanie się osób z uszkodzeniem wzroku
• Zasady i metody pracy opiekuńczo- wychowawczej i socjoterapeutycznej
• Brajlowskie metody porozumiewania się
• Metodyka nauczania i wychowania dzieci niewidomych i słabo widzących w przedszkolu i kształceniu zintegrowanym
• Metodyka nauczania dzieci z wadą wzroku w nauczaniu przedmiotowym
• Metodyka wychowania w internacie i świetlicy
• Zajęcia rewalidacyjne i korekcyjno-kompensacyjne w edukacji dzieci z wadą wzroku
• BHP
• Praktyki zawodowe
CZAS TRWANIA STUDIÓW:
• Studia podyplomowe 3 semestralne – 454 h;
• Liczba godzin praktyki – 180 h;

Zapisz się

WYMAGANIA

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

  • złożenie karty zgłoszeniowej (do pobrania ze strony www.cb.szczecin.pl)
  • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
  • dowód osobisty do wglądu
Zapisz się

ŚWIADECTWO

Absolwenci otrzymują, zgodnie ze wzorem ministerialnym, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

Zapisz się

DOKUMENTY DO POBRANIA

  • Karta zgłoszenia
  • Ankieta rekrutacyjna

POBIERZ

Zapisz się

WYKŁADOWCY

Opiekun kierunku

Zapisz się

PODSTAWA PRAWNA: Program studiów podyplomowych opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668) oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018, poz. 1861 z późn. zm.).

Partnerzy Uczelni

Klaster.it

Policja

Microsoft

Uczelnia IT

Micosoft Azure

BBN

Technopark Pomerania

Tieto

enato.pl

InfinIT Codelab

Cloudica

Fundacja IT

OpenEDG

Kanbo

Umlaut

Sejm RP

Komisja BIO w Europarlamencie

Mój Dom

Dom Pomocy Społecznej

12 Dywizja

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie

Komenda Wojewódzka PSP

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Miasto Szczecin

C++

Sense

Uzdrowisko Kołobrzeg

Przedszkole nr 2 Hejnałek

Muzeum Narodowe

ZP Grodzisk

SOSW w Tanowie

SOSW nr 2 w Szczecinie

ZUW w Szczecinie

Object Connect

Poradnia Nowogard

TYFLOPEDAGOGIKA

Skip to content