Informacje

1450 zł

cena za semestr*

3

Liczba semestrów

 • – 630 godzin zajęć (w tym 180h praktyk)
 • – kierunek kończy się egzaminem
Celem studiów podyplomowych na kierunku tyflopedagogika jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pracy edukacyjnej, opiekuńczo-wychowawczej, rewalidacyjnej i wspomagającej osoby z dysfunkcją i niepełnosprawnością wzrokową w przedszkolach specjalnych i szkołach specjalnych oraz integracyjnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz innych instytucjach o charakterze specjalnym, w poradnictwie i placówkach kształcenia integracyjnego w roli nauczyciela wspomagającego oraz do pracy z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcją i niepełnosprawnością wzrokową i z ich rodzinami.

Uczestnik zdobędzie umiejętności i kompetencje umożliwiające pracę o charakterze edukacyjnym, rewalidacyjnym i wspomagającym osoby z dysfunkcją i niepełnosprawnością wzrokową. Dzięki pogłębionej wiedzy uczestnik będzie lepiej rozumiał przyczyny zaburzeń wzroku, wpływ zaburzenia wzroku na rozwój człowieka, jego proces edukacyjny, relacje społeczne, możliwości zawodowe i codzienne wyzwania pojawiające się w różnych obszarach życia. Uczestnik będzie wyposażony w umiejętności i kompetencje służące właściwej pracy edukacyjnej, wychowawczej, rewalidacyjnej i wspomagającej osoby z dysfunkcją i niepełnosprawnością wzrokową.

*Cena uzależniona od miasta, wielkości grupy oraz obowiązującej promocji w danym mieście wg. regulaminu promocyjnego.

Cele szczegółowe studiów Tyflopedagogika:

 • pogłębienie i uzupełnienie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności z zakresu edukacji, rewalidacji, wychowania i wspomagania osób z dysfunkcją i niepełnosprawnością wzrokową, metodyki pracy z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcją i niepełnosprawnością wzrokową oraz metodyki pracy z ich rodzinami
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności dydaktyczne, rewalidacyjne i wspomagające, które przygotują uczestników do budowania pozytywnych kontaktów z osobami z dysfunkcją i niepełnosprawnością wzrokową i z ich rodzinami oraz umożliwią prawidłowe, skuteczne prowadzenie całego procesu edukacyjnego, wychowawczego i rehabilitacyjnego
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji, rewalidacji i wspomagania osób z dysfunkcją i niepełnosprawnością wzrokową w przedszkolach specjalnych i szkołach specjalnych oraz integracyjnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i ośrodkach szkolno-wychowawczych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku, a także w innych instytucjach o charakterze specjalnym

Absolwent studiów podyplomowych po zrealizowaniu ww. przedmiotów osiągnie następujące efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy

 • ma wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej, dydaktyki specjalnej, diagnostyki psychopedagogicznej, anatomii, fizjologii i patologii narządu wzroku, tyflopedagogiki, pedeutologii tyflopedagogicznej i diagnostyki tyflopedagogicznej
 • zna postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością wzrokową oraz sposoby kształtowania tych postaw
 • ma wiedzę z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością wzrokową
 • zna psychologiczne aspekty rewalidacji dzieci z niepełnosprawnością wzrokową
 • zna sposoby wspierania rodzin dzieci z niepełnosprawnością wzrokową oraz samych tych dzieci, w tym wspierania rozwoju ich zainteresowań
 • ma wiedzę z zakresu dojrzałości szkolnej dzieci z niepełnosprawnością wzrokową
 • zna metody komunikacji wspierającej i alternatywnej oraz brajlowskich metod porozumiewania się
 • ma wiedzę z zakresu rehabilitacji i edukacji dorosłych z niepełnosprawnością wzrokową
 • ma wiedzę na temat urządzeń technicznych wykorzystywanych do pracy z osobami z niepełnosprawnością wzorkową
 • zna zasady doradztwa zawodowego i wspierania osób z niepełnosprawnością wzrokową
 • zna problemy, wyzwania i potrzeby osób z niepełnosprawnością wzrokową, metody pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz socjoterapeutycznej
 • ma wiedzę z zakresu pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla dziecka w wieku szkolnym, które zmaga się z niepełnosprawnością wzrokową
 • zna metodykę nauczania i wychowywania osób z niepełnosprawnością wzrokową na różnych etapach edukacji oraz w różnych placówkach oświatowych
 • zna sposoby prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z niepełnosprawnością wzrokową
 • zna zasady pracy w placówkach oświatowych z dziećmi z niepełnosprawnością wzrokową

w zakresie umiejętności

 • potrafi wykorzystać w praktyce pedagogicznej wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej, dydaktyki specjalnej, anatomii, fizjologii i patologii narządu wzroku, tyflopedagogiki, pedeutologii tyflopedagogicznej oraz diagnostyki tyflopedagogicznej w pracy dydaktycznej i wychowawczej
 • potrafi przeprowadzić diagnostykę psychopedagogiczną
 • potrafi kształtować oraz zmieniać postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością wzrokową
 • potrafi prowadzić działania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością wzrokową
 • potrafi wykorzystać wiedzę psychologiczną w rewalidacji dzieci z niepełnosprawnością wzrokową
 • potrafi ocenić i określić poziom dojrzałości szkolnej dzieci z niepełnosprawnością wzrokową i wykorzystać tę analizę do pracy dydaktycznej oraz wychowawczej
 • potrafi wspierać rodzinę dziecka z niepełnosprawnością wzrokową
 • potrafi wspierać dziecko z niepełnosprawnością wzrokową, w tym wspierać rozwój jego zainteresowań
 • potrafi wykorzystać w pracy dydaktyczno-wychowawczej metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej
 • potrafi wykorzystać w pracy dydaktyczno-wychowawczej brajlowskie metody porozumiewania się
 • potrafi prowadzić rehabilitację i edukację osób dorosłych z niepełnosprawnością wzrokową
 • potrafi wykorzystać różnorodne urządzenia techniczne w pracy z osobami z niepełnosprawnością wzrokową
 • potrafi prowadzić działania z zakresu doradztwa zawodowego i udzielać wsparcia osobom z niepełnosprawnością wzrokową
 • potrafi udzielić pomocy psychologicznej i pedagogicznej dzieciom z niepełnosprawnością wzrokową
 • potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu wyzwań, problemów i potrzeb osób z niepełnosprawnością wzrokową do pracy edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej, a także socjoterapeutycznej
 • potrafi pracować zgodnie z zasadami metodyki nauczania i wychowania dzieci z niepełnosprawnością wzrokową w przedszkolu i kształceniu zintegrowanym
 • potrafi pracować zgodnie z zasadami metodyki nauczania dzieci z niepełnosprawnością wzrokową w nauczaniu przedmiotowym
 • potrafi pracować zgodnie z zasadami metodyki nauczania dzieci z niepełnosprawnością wzrokową w świetlicy i w internacie
 • potrafi prowadzić zajęcia rewalidacyjne i korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z niepełnosprawnością wzrokową
 • potrafi pracować w placówkach oświatowych z dziećmi z niepełnosprawnością wzrokową – zgodnie z zasadami, potrzebami i charakterem tych placówek

w zakresie kompetencji społecznych

 • jest świadom spoczywającej na nim odpowiedzialności podczas pracy z dziećmi z niepełnosprawnością wzrokową oraz z rodzicami tych dzieci, otwarty na nowe wyzwania i wrażliwy na problemy oraz potrzeby swoich podopiecznych
 • jest przygotowany do pracy samodzielnej i w grupie, z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
 • jest świadom konieczności etycznego zachowania wobec wychowanków oraz przestrzegania zasad etyki i prawa regulujących pracę pedagoga
 • jest przygotowany do realizowania koncepcji uczenia się przez całe życie

Szczegóły dotyczące studiów

PROGRAM STUDIÓW TYFLOPEDAGOGIKA

 • Dydaktyka specjalna
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 • Podstawy psychologii rozwojowej, klinicznej i psychopatologii
 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Tyflopedagogika – wprowadzenie
 • Pedeutologia tyflopedagogiczna
 • Anatomia, fizjologia, patologia narządu wzroku
 • Subdyscypliny pedagogiki specjalnej
 • Elementy lingwistyki edukacyjnej i psycholingwistyki
 • Podstawy tyflopsychologii
 • Diagnostyka tyflopedagogiczna
 • Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością wzroku
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością wzroku
 • Dojrzałość szkolna dzieci z niepełnosprawnością wzroku
 • Wsparcie rodziny dziecka z niepełnosprawnością wzroku
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole dla dziecka z wadą wzroku
 • Psychologiczne podstawy rewalidacji dzieci niewidomych i słabowidzących
 • Edukacja i rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością
 • Rehabilitacja i edukacja osób dorosłych z niepełnosprawnością wzrokową
 • Urządzenia techniczne w rehabilitacji wzroku osób niedowidzących i słabo widzących
 • Komunikacja wspomagająca i alternatywna
 • Rozwój zainteresowań dziecka z niepełnosprawnością wzrokową
 • Zasady i metody pracy opiekuńczo-wychowawczej i socjoterapeutycznej z dzieckiem z niepełnosprawnością wzrokową
 • Doradztwo zawodowe i wsparcie społeczne osoby z niepełnosprawnością wzroku
 • Komputerowe techniki informacyjne dla osób z uszkodzeniem wzroku
 • Orientacja w przestrzeni i poruszanie się osób z uszkodzeniem wzroku
 • Brajlowskie metody porozumiewania się
 • Metodyka nauczania i wychowania dzieci niewidomych i słabo widzących w przedszkolu i kształceniu zintegrowanym
 • Metodyka nauczania dzieci z wadą wzroku w nauczaniu przedmiotowym
 • Metodyka wychowania w internacie i świetlicy dziecka z niepełnosprawnością wzrokową
 • Zajęcia rewalidacyjne i korekcyjno-kompensacyjne w edukacji dzieci z wadą wzroku
 • Praktyki zawodowe

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
• Studia podyplomowe 3 semestralne – 630 h;
• Liczba godzin praktyki – 180 h;

Zapisz się

WYMAGANIA

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie karty zgłoszeniowej (do pobrania ze strony www.cb.szczecin.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu
Zapisz się

ŚWIADECTWO

Absolwenci otrzymują, zgodnie ze wzorem ministerialnym, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

Zapisz się

DOKUMENTY DO POBRANIA

 • Karta zgłoszenia
 • Ankieta rekrutacyjna

POBIERZ

Zapisz się

WYKŁADOWCY

Opiekun kierunku

Zapisz się

PODSTAWA PRAWNA:

Program studiów podyplomowych z Tyflopedagogiki opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668), w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018, poz. 1861 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (załącznik nr 3, Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego, nauczyciela logopedy i nauczyciela prowadzącego zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka).

Partnerzy Uczelni

Organizacja IT w województwie zachodniopomorskim

Klaster.it

Komenda Wojewódzka Policji Szczecin

Policja

Microsoft Polska - platforma do nauczania zdalnego i studia online

Microsoft

Uczelnia IT z szkoleniami

Uczelnia IT

Microsoft Azure – platforma chmurowa firmy Microsoft stworzona w modelu PaaS.

Micosoft Azure

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z siedzibą w Szczecinie

BBN

Technopark Pomerania Szczecin - współpraca

Technopark Pomerania

Tietoevry - międzynarodowa firmą wytwarzająca oprogramowanie

Tieto

enato.pl

Producent oprogramowania w Szczecinie

InfinIT Codelab

Cloudica - innowacyjne technologie

Cloudica

Fundacja IT – Zaprogramuj Swoją Przyszłość

Fundacja IT

OpenEDG - testy

OpenEDG

Kanbo

Kanbo

Umlaut

Umlaut

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie

Sejm RP

Komisja bioetyczna – niezależna instytucja opiniująca i kontrolująca projekty

Komisja BIO w Europarlamencie

Mój Dom

Mój Dom

Dom pomocy społecznej - Ministerstwo Rodziny i Polityki

Dom Pomocy Społecznej

12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana im. Bolesława Krzywoustego w Szczecinie – związek taktyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

12 Dywizja

Wojewódzki Sztab Wojskowy Szczecin

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie

Wojskowa Komenda Uzupełnień Szczecin

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Szczecin

Komenda Wojewódzka PSP

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Urząd Miasta Szczecin

Miasto Szczecin

Instytut C++

C++

SENSE - Centrum Terapii i Stymulacji Rozwoju - współpraca w zakresie prowadzenia kierunku studiów podyplomowych Integracja Sensoryczna

Sense

Uzdrowisko Kołobrzeg - Sanatorium w Polsce

Uzdrowisko Kołobrzeg

Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce.

Przedszkole nr 2 Hejnałek

Muzeum Narodowe z siedzibą w Szczecinie

Muzeum Narodowe

Zakład Poprawczy w Grodzisku Wielkopolskim

ZP Grodzisk

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu Tanowo

SOSW w Tanowie

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 Szczecin

SOSW nr 2 w Szczecinie

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

ZUW w Szczecinie

Object Connect

Object Connect

Specjalistyczna poradnia terapeutyczna dla dzieci, młodzieży i ich rodzin Nowogard

Poradnia Nowogard

TYFLOPEDAGOGIKA

Skip to content