Informacje

1450 zł

cena za semestr*

3

Liczba semestrów

  • – 454 godzin zajęć
  • – 180 godzin praktyk
  • – egzamin ustny
Studia umożliwiają uzyskanie niezbędnych kompetencji do realizacji zadań edukacyjnych oraz opiekuńczo-wychowawczych i rewalidacyjnych wobec dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością słuchową. Studia dają możliwość zatrudnienia także w placówkach ogólnodostępnych w roli pedagoga specjalnego. Nadają kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w placówkach specjalnych i integracyjnych.

Absolwent jest przygotowany do pracy pedagogicznej i dydaktycznej z osobami dotkniętymi niepełnosprawnością słuchową. Absolwent uzyskuje uprawnienia do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach specjalnych i szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz innych instytucjach o charakterze specjalnym, jak również w poradnictwie i placówkach kształcenia integracyjnego w roli nauczyciela wspomagającego. Absolwent potrafi dostosować metody pracy wychowawczej i edukacyjnej do potrzeb osób niesłyszących i słabosłyszących, będzie potrafił pracować z rodziną dzieci i młodzieży dotkniętych niepełnosprawnością słuchową, wykorzystywać nowoczesną technikę w działaniach pedagogicznych oraz wspierać uczniów z niepełnosprawnością słuchową w zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu zainteresowań.

*Cena uzależniona od miasta, wielkości grupy oraz obowiązującej promocji w danym mieście wg. regulaminu promocyjnego.

Absolwent studiów podyplomowych po zrealizowaniu ww. przedmiotów osiągnie następujące efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy

w zakresie umiejętności

w zakresie kompetencji społecznych

Szczegóły dotyczące studiów

PROGRAM STUDIÓW

• Dydaktyka specjalna jako nauka teoretyczna i empiryczna
• Diagnostyka w pedagogice specjalnej
• Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
• Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością słuchową
• Podstawowe problemy pedagogiki specjalnej
• Surdopedagogika
• Audiometria i audiologia
• Surdologopedia
• Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z wadą słuchu
• Dojrzałość szkolna dzieci z niepełnosprawnością słuchową
• Wsparcie rodziny dziecka z niepełnosprawnością słuchu
• Subdyscypliny pedagogiki specjalnej
• Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole dla dziecka z wadą słuchu
• Elementy lingwistyki edukacyjnej i psycholingwistyki
• Podstawy surdopsychologii
• Edukacja i rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością słuchową
• Komunikacja wspomagająca i alternatywna
• Pedeutologia surdopedagogiczna
• Rehabilitacja i edukacja osób dorosłych z niepełnosprawnością słuchową
• Rozwój zainteresowań dziecka z niepełnosprawnością słuchową
• Zasady i metody pracy opiekuńczo- wychowawczej i socjoterapeutycznej
• Doradztwo zawodowe i wsparcie społeczne osoby z niepełnosprawnością słuchu
• Podstawy metodyki wychowania językowego i nauczania fonicznego
• Podstawy języka migowego
• Urządzenia techniczne w rehabilitacji słuchu i mowy osób głuchych i słabo słyszących
• Manualne sposoby usprawniania języka
• Metodyka nauczania i wychowania dzieci niesłyszących i słabo słyszących w kształceniu zintegrowanym
• Metodyka nauczania dzieci z wadą słuchu w nauczaniu przedmiotowym
• Metodyka wychowania w internacie i świetlicy
• Zajęcia rewalidacyjne i korekcyjno-kompensacyjne w terapii dzieci z wadą słuchu
• BHP
• Praktyki zawodowe

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
• Studia podyplomowe 3 semestralne – 454 h;
• Liczba godzin praktyki – 180 h;

Zapisz się

WYMAGANIA

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

  • złożenie karty zgłoszeniowej (do pobrania ze strony www.cb.szczecin.pl)
  • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
  • dowód osobisty do wglądu
Zapisz się

ŚWIADECTWO

Absolwenci otrzymują, zgodnie ze wzorem ministerialnym, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

Zapisz się

DOKUMENTY DO POBRANIA

  • Karta zgłoszenia
  • Ankieta rekrutacyjna

POBIERZ

Zapisz się

WYKŁADOWCY

Opiekun kierunku

Zapisz się

PODSTAWA PRAWNA: Program studiów podyplomowych opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668) oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018, poz. 1861 z późn. zm.).

Partnerzy Uczelni

Klaster.it

Policja

Microsoft

Uczelnia IT

Micosoft Azure

BBN

Technopark Pomerania

Tieto

enato.pl

InfinIT Codelab

Cloudica

Fundacja IT

OpenEDG

Kanbo

Umlaut

Sejm RP

Komisja BIO w Europarlamencie

Mój Dom

Dom Pomocy Społecznej

12 Dywizja

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie

Komenda Wojewódzka PSP

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Miasto Szczecin

C++

Sense

Uzdrowisko Kołobrzeg

Przedszkole nr 2 Hejnałek

Muzeum Narodowe

ZP Grodzisk

SOSW w Tanowie

SOSW nr 2 w Szczecinie

ZUW w Szczecinie

Object Connect

Poradnia Nowogard

Skip to content