Informacje

1450 zł

cena za semestr*

4

Liczba semestrów

 • – 1150 godzin zajęć (w tym 360h praktyk)
 • – kierunek kończy się egzaminem
Celem studiów Surdopedagogika i Tyflopedagogika jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pracy edukacyjnej, opiekuńczo-wychowawczej, rewalidacyjnej i wspomagającej osoby z dysfunkcją i niepełnosprawnością słuchową oraz osoby z dysfunkcją i niepełnosprawnością wzrokową w przedszkolach specjalnych i szkołach specjalnych oraz integracyjnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz innych instytucjach o charakterze specjalnym, w poradnictwie i placówkach kształcenia integracyjnego w roli nauczyciela wspomagającego oraz do pracy z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcją i niepełnosprawnością słuchową oraz z dysfunkcją i niepełnosprawnością wzrokową i z ich rodzinami.

Uczestnik zdobędzie umiejętności i kompetencje umożliwiające pracę o charakterze edukacyjnym, rewalidacyjnym i wspomagającym osoby z dysfunkcją i niepełnosprawnością słuchową oraz osoby z dysfunkcją i niepełnosprawnością wzrokową. Dzięki pogłębionej wiedzy uczestnik będzie lepiej rozumiał przyczyny zaburzeń słuchu i wzroku, wpływ zaburzenia słuchu i wzroku na rozwój człowieka, jego proces edukacyjny, relacje społeczne, możliwości zawodowe i codzienne wyzwania pojawiające się w różnych obszarach życia. Uczestnik będzie wyposażony w umiejętności i kompetencje służące właściwej pracy edukacyjnej, wychowawczej, rewalidacyjnej i wspomagającej osoby z dysfunkcją i niepełnosprawnością słuchową oraz osoby z dysfunkcją i niepełnosprawnością wzrokową.

*Cena uzależniona od miasta, wielkości grupy oraz obowiązującej promocji w danym mieście wg. regulaminu promocyjnego.

Cele szczegółowe:

 • pogłębienie i uzupełnienie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności z zakresu edukacji, rewalidacji, wychowania i wspomagania osób z dysfunkcją i niepełnosprawnością słuchową oraz osób z dysfunkcją i niepełnosprawnością wzrokową, metodyki pracy z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcją i niepełnosprawnością słuchową oraz z dysfunkcją i niepełnosprawnością wzrokową, a także metodyki pracy z ich rodzinami
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności dydaktyczne, rewalidacyjne i wspomagające, które przygotują uczestników do budowania pozytywnych kontaktów z osobami z dysfunkcją i niepełnosprawnością słuchową oraz z dysfunkcją i niepełnosprawnością wzrokową i z ich rodzinami oraz umożliwią prawidłowe, skuteczne prowadzenie całego procesu edukacyjnego, wychowawczego i rehabilitacyjnego
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji, rewalidacji i wspomagania osób z dysfunkcją i niepełnosprawnością słuchową oraz z dysfunkcją i niepełnosprawnością wzrokową w przedszkolach specjalnych i szkołach specjalnych oraz integracyjnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i ośrodkach szkolno-wychowawczych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku, a także w innych instytucjach o charakterze specjalnym

Absolwent studiów podyplomowych po zrealizowaniu ww. przedmiotów osiągnie następujące efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy

 • ma wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej, dydaktyki specjalnej, diagnostyki psychopedagogicznej, psychologii klinicznej, surdopedagogiki, surdologopedii, surdopsychologii, pedeutologii surdopedagogicznej i diagnostyki surdopedagogicznej, anatomii, fizjologii i patologii narządu wzroku, tyflopedagogiki, pedeutologii tyflopedagogicznej i diagnostyki tyflopedagogicznej
 • zna postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością słuchową oraz sposoby kształtowania tych postaw
 • zna postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością wzrokową oraz sposoby kształtowania tych postaw
 • ma wiedzę z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością wzrokową
 • ma wiedzę z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością słuchową
 • zna psychologiczne aspekty rewalidacji dzieci z niepełnosprawnością słuchową
 • zna psychologiczne aspekty rewalidacji dzieci z niepełnosprawnością wzrokową
 • zna sposoby wspierania rodzin dzieci z niepełnosprawnością wzrokową oraz samych tych dzieci, w tym wspierania rozwoju ich zainteresowań
 • zna sposoby wspierania rodzin dzieci z niepełnosprawnością słuchową oraz samych tych dzieci, w tym wspierania rozwoju ich zainteresowań
 • ma wiedzę z zakresu dojrzałości szkolnej dzieci z niepełnosprawnością słuchową
 • ma wiedzę z zakresu dojrzałości szkolnej dzieci z niepełnosprawnością wzrokową
 • zna metody komunikacji wspierającej i alternatywnej oraz brajlowskie metody porozumiewania się
 • zna metody komunikacji wspierającej i alternatywnej oraz podstawy języka migowego
 • ma wiedzę z zakresu rehabilitacji i edukacji dorosłych z niepełnosprawnością słuchową
 • ma wiedzę z zakresu rehabilitacji i edukacji dorosłych z niepełnosprawnością wzrokową
 • ma wiedzę na temat urządzeń technicznych wykorzystywanych do pracy z osobami z niepełnosprawnością wzorkową
 • ma wiedzę na temat urządzeń technicznych wykorzystywanych do pracy z osobami z niepełnosprawnością słuchową
 • zna zasady doradztwa zawodowego i wspierania osób z niepełnosprawnością słuchową
 • zna zasady doradztwa zawodowego i wspierania osób z niepełnosprawnością wzrokową
 • zna problemy, wyzwania i potrzeby osób z niepełnosprawnością wzrokową, metody pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz socjoterapeutycznej
 • zna problemy, wyzwania i potrzeby osób z niepełnosprawnością słuchową, metody pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz socjoterapeutycznej
 • ma wiedzę z zakresu pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla dziecka w wieku szkolnym, które zmaga się z niepełnosprawnością słuchową
 • ma wiedzę z zakresu pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla dziecka w wieku szkolnym, które zmaga się z niepełnosprawnością wzrokową
 • zna metodykę nauczania i wychowywania osób z niepełnosprawnością wzrokową na różnych etapach edukacji oraz w różnych placówkach oświatowych
 • zna metodykę nauczania i wychowywania osób z niepełnosprawnością słuchową na różnych etapach edukacji oraz w różnych placówkach oświatowych
 • zna sposoby prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z niepełnosprawnością słuchową
 • zna sposoby prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z niepełnosprawnością wzrokową
 • zna zasady pracy w placówkach oświatowych z dziećmi z niepełnosprawnością wzrokową
 • zna zasady pracy w placówkach oświatowych z dziećmi z niepełnosprawnością słuchową
 • ma wiedzę z zakresu audiometrii i audiologii
 • ma wiedzę z zakresu lingwistyki edukacyjnej i psycholingwistyki
 • zna metodykę wychowania językowego i nauczania fonicznego
 • zna manualne sposoby usprawniania języka
 • zna zasady i sposoby edukacji oraz rehabilitacji osób ze sprzężoną niepełnosprawnością słuchową

w zakresie umiejętności

 • potrafi wykorzystać w praktyce pedagogicznej wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej, dydaktyki specjalnej, psychologii klinicznej, anatomii, fizjologii i patologii narządu wzroku
 • potrafi przeprowadzić diagnostykę psychopedagogiczną
 • potrafi kształtować oraz zmieniać postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością słuchową
 • kształtować oraz zmieniać postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością wzrokową
 • wykorzystać wiedzę z zakresu tyflopedagogiki, pedeutologii tyflopedagogicznej oraz diagnostyki tyflopedagogicznej w pracy dydaktycznej i wychowawczej
 • wykorzystać wiedzę z zakresu surdopedagogiki, surdologopedii, surdopsychologii i pedeutologii surdopedagogicznej w pracy dydaktycznej i wychowawczej
 • prowadzić działania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością słuchową
 • prowadzić działania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością wzrokową
 • wykorzystać wiedzę psychologiczną w rewalidacji dzieci z niepełnosprawnością wzrokową
 • wykorzystać wiedzę psychologiczną w rewalidacji dzieci z niepełnosprawnością słuchową
 • ocenić i określić poziom dojrzałości szkolnej dzieci z niepełnosprawnością słuchową i wykorzystać tę analizę do pracy dydaktycznej oraz wychowawczej
 • ocenić i określić poziom dojrzałości szkolnej dzieci z niepełnosprawnością wzrokową i wykorzystać tę analizę do pracy dydaktycznej oraz wychowawczej
 • wspierać rodzinę dziecka z niepełnosprawnością wzrokową
 • wspierać rodzinę dziecka z niepełnosprawnością słuchową
 • wspierać dziecko z niepełnosprawnością słuchową, w tym wspierać rozwój jego zainteresowań
 • wspierać dziecko z niepełnosprawnością wzrokową, w tym wspierać rozwój jego zainteresowań
 • wykorzystać w pracy dydaktyczno-wychowawczej metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej
 • wykorzystać w pracy dydaktyczno-wychowawczej metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej
 • wykorzystać w pracy dydaktyczno-wychowawczej język migowy
 • wykorzystać w pracy dydaktyczno-wychowawczej brajlowskie metody porozumiewania się
 • prowadzić rehabilitację i edukację osób dorosłych z niepełnosprawnością wzrokową
 • prowadzić rehabilitację i edukację osób dorosłych z niepełnosprawnością słuchową
 • wykorzystać różnorodne urządzenia techniczne w pracy z osobami z niepełnosprawnością słuchową
 • wykorzystać różnorodne urządzenia techniczne w pracy z osobami z niepełnosprawnością wzrokową
 • prowadzić działania z zakresu doradztwa zawodowego i udzielać wsparcia osobom z niepełnosprawnością wzrokową
 • prowadzić działania z zakresu doradztwa zawodowego i udzielać wsparcia osobom z niepełnosprawnością słuchową
 • udzielić pomocy psychologicznej i pedagogicznej dzieciom z niepełnosprawnością słuchową
 • udzielić pomocy psychologicznej i pedagogicznej dzieciom z niepełnosprawnością wzrokową
 • wykorzystać wiedzę z zakresu wyzwań, problemów i potrzeb osób z niepełnosprawnością wzrokową do pracy edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej, a także socjoterapeutycznej
 • wykorzystać wiedzę z zakresu wyzwań, problemów i potrzeb osób z niepełnosprawnością słuchową do pracy edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej, a także socjoterapeutycznej
 • pracować zgodnie z zasadami metodyki nauczania i wychowania dzieci z niepełnosprawnością słuchową w przedszkolu i kształceniu zintegrowanym
 • pracować zgodnie z zasadami metodyki nauczania i wychowania dzieci z niepełnosprawnością wzrokową w przedszkolu i kształceniu zintegrowanym
 • pracować zgodnie z zasadami metodyki nauczania dzieci z niepełnosprawnością wzrokową w nauczaniu przedmiotowym
 • pracować zgodnie z zasadami metodyki nauczania dzieci z niepełnosprawnością słuchową w nauczaniu przedmiotowym
 • pracować zgodnie z zasadami metodyki nauczania dzieci z niepełnosprawnością słuchową w świetlicy i w internacie
 • pracować zgodnie z zasadami metodyki nauczania dzieci z niepełnosprawnością wzrokową w świetlicy i w internacie
 • prowadzić zajęcia rewalidacyjne i korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z niepełnosprawnością wzrokową
 • prowadzić zajęcia rewalidacyjne i korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z niepełnosprawnością słuchową
 • pracować w placówkach oświatowych z dziećmi z niepełnosprawnością słuchową – zgodnie z zasadami, potrzebami i charakterem tych placówek
 • pracować w placówkach oświatowych z dziećmi z niepełnosprawnością wzrokową – zgodnie z zasadami, potrzebami i charakterem tych placówek
 • wykorzystać w praktyce pedagogicznej i edukacyjnej wiedzę z zakresu audiometrii i audiologii
 • wykorzystać w praktyce pedagogicznej i edukacyjnej wiedzę z zakresu lingwistyki edukacyjnej i psycholingwistyki
 • wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu wychowania językowego i nauczania fonicznego i prowadzić zajęcia edukacyjne oraz wychowawcze zgodnie z tymi zasadami
 • pracować przy pomocy technik manualnego usprawniania języka
 • prowadzić edukację i rehabilitację osób ze sprzężoną niepełnosprawnością słuchową

w zakresie kompetencji społecznych

 • jest świadom spoczywającej na nim odpowiedzialności podczas pracy z dziećmi z niepełnosprawnością słuchową oraz z rodzicami tych dzieci, otwarty na nowe wyzwania i wrażliwy na problemy oraz potrzeby swoich podopiecznych
 • jest świadom spoczywającej na nim odpowiedzialności podczas pracy z dziećmi z niepełnosprawnością wzrokową oraz z rodzicami tych dzieci, otwarty na nowe wyzwania i wrażliwy na problemy oraz potrzeby swoich podopiecznych
 • jest przygotowany do pracy samodzielnej i w grupie, z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
 • jest świadom konieczności etycznego zachowania wobec wychowanków oraz przestrzegania zasad etyki i prawa regulujących pracę pedagoga
 • jest przygotowany do realizowania koncepcji uczenia się przez całe życie

Szczegóły dotyczące studiów

PROGRAM STUDIÓW

 • Dydaktyka specjalna
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 • Podstawy psychologii rozwojowej, klinicznej i psychopatologii
 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Surdopedagogika – wprowadzenie
 • Tyflopedagogika – wprowadzenie
 • Surdologopedia
 • Pedeutologia surdopedagogiczna
 • Pedeutologia tyflopedagogiczna
 • Anatomia, fizjologia, patologia narządu wzroku
 • Audiometria i audiologia
 • Subdyscypliny pedagogiki specjalnej
 • Elementy lingwistyki edukacyjnej i psycholingwistyki
 • Podstawy surdopsychologii i tyflopsychologii
 • Diagnostyka tyflopedagogiczna i surdopedagogiczna
 • Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z wadą wzroku
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z wadą słuchu
 • Dojrzałość szkolna dzieci z niepełnosprawnością słuchową i wzrokową
 • Wsparcie rodziny dziecka z niepełnosprawnością wzroku i słuchu
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole dla dziecka z wadą słuchu i wzroku
 • Psychologiczne podstawy rewalidacji dzieci z wadą słuchu i wzroku
 • Edukacja i rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością
 • Rehabilitacja i edukacja osób dorosłych z niepełnosprawnością słuchową
 • Rehabilitacja i edukacja osób dorosłych z niepełnosprawnością wzrokową
 • Urządzenia techniczne w rehabilitacji słuchu i mowy osób głuchych i słabo słyszących
 • Urządzenia techniczne w rehabilitacji wzroku osób niedowidzących i słabo widzących
 • Komunikacja wspomagająca i alternatywna
 • Rozwój zainteresowań dziecka z niepełnosprawnością słuchową
 • Rozwój zainteresowań dziecka z niepełnosprawnością wzrokową
 • Zasady i metody pracy opiekuńczo-wychowawczej i socjoterapeutycznej z dzieckiem z niepełnosprawnością słuchową
 • Zasady i metody pracy opiekuńczo-wychowawczej i socjoterapeutycznej z dzieckiem z niepełnosprawnością wzrokową
 • Doradztwo zawodowe i wsparcie społeczne osoby z niepełnosprawnością słuchu
 • Doradztwo zawodowe i wsparcie społeczne osoby z niepełnosprawnością wzroku
 • Komputerowe techniki informacyjne dla osób z uszkodzeniem wzroku
 • Podstawy metodyki wychowania językowego i nauczania fonicznego
 • Podstawy języka migowego
 • Orientacja w przestrzeni i poruszanie się osób z uszkodzeniem wzroku
 • Brajlowskie metody porozumiewania się
 • Manualne sposoby usprawniania języka
 • Metodyka nauczania i wychowania dzieci niesłyszących i słabo słyszących w przedszkolu i kształceniu zintegrowanym
 • Metodyka nauczania i wychowania dzieci niewidomych i słabo widzących w przedszkolu i kształceniu zintegrowanym
 • Metodyka nauczania dzieci z wadą słuchu w nauczaniu przedmiotowym
 • Metodyka nauczania dzieci z wadą wzroku w nauczaniu przedmiotowym
 • Metodyka wychowania w internacie i świetlicy dziecka z niepełnosprawnością słuchową
 • Metodyka wychowania w internacie i świetlicy dziecka z niepełnosprawnością wzrokową
 • Zajęcia rewalidacyjne i korekcyjno-kompensacyjne w edukacji dzieci z wadą słuchu
 • Zajęcia rewalidacyjne i korekcyjno-kompensacyjne w edukacji dzieci z wadą wzroku
 • Praktyki zawodowe

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • studia podyplomowe, 3 semestry – 1150 h
 • liczba godzin praktyki – 360 h
Zapisz się

WYMAGANIA

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie karty zgłoszeniowej (do pobrania ze strony www.cb.szczecin.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu
Zapisz się

ŚWIADECTWO

Absolwenci otrzymują, zgodnie ze wzorem ministerialnym, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

Zapisz się

DOKUMENTY DO POBRANIA

 • Karta zgłoszenia
 • Ankieta rekrutacyjna

POBIERZ

Zapisz się

WYKŁADOWCY

Opiekun kierunku

Zapisz się

PODSTAWA PRAWNA:

Program studiów podyplomowych opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668), w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018, poz. 1861 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (załącznik nr 3, Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego, nauczyciela logopedy i nauczyciela prowadzącego zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka).

Partnerzy Uczelni

Organizacja IT w województwie zachodniopomorskim

Klaster.it

Komenda Wojewódzka Policji Szczecin

Policja

Microsoft Polska - platforma do nauczania zdalnego i studia online

Microsoft

Uczelnia IT z szkoleniami

Uczelnia IT

Microsoft Azure – platforma chmurowa firmy Microsoft stworzona w modelu PaaS.

Micosoft Azure

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z siedzibą w Szczecinie

BBN

Technopark Pomerania Szczecin - współpraca

Technopark Pomerania

Tietoevry - międzynarodowa firmą wytwarzająca oprogramowanie

Tieto

enato.pl

Producent oprogramowania w Szczecinie

InfinIT Codelab

Cloudica - innowacyjne technologie

Cloudica

Fundacja IT – Zaprogramuj Swoją Przyszłość

Fundacja IT

OpenEDG - testy

OpenEDG

Kanbo

Kanbo

Umlaut

Umlaut

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie

Sejm RP

Komisja bioetyczna – niezależna instytucja opiniująca i kontrolująca projekty

Komisja BIO w Europarlamencie

Mój Dom

Mój Dom

Dom pomocy społecznej - Ministerstwo Rodziny i Polityki

Dom Pomocy Społecznej

12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana im. Bolesława Krzywoustego w Szczecinie – związek taktyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

12 Dywizja

Wojewódzki Sztab Wojskowy Szczecin

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie

Wojskowa Komenda Uzupełnień Szczecin

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Szczecin

Komenda Wojewódzka PSP

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Urząd Miasta Szczecin

Miasto Szczecin

Instytut C++

C++

SENSE - Centrum Terapii i Stymulacji Rozwoju - współpraca w zakresie prowadzenia kierunku studiów podyplomowych Integracja Sensoryczna

Sense

Uzdrowisko Kołobrzeg - Sanatorium w Polsce

Uzdrowisko Kołobrzeg

Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce.

Przedszkole nr 2 Hejnałek

Muzeum Narodowe z siedzibą w Szczecinie

Muzeum Narodowe

Zakład Poprawczy w Grodzisku Wielkopolskim

ZP Grodzisk

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu Tanowo

SOSW w Tanowie

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 Szczecin

SOSW nr 2 w Szczecinie

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

ZUW w Szczecinie

Object Connect

Object Connect

Specjalistyczna poradnia terapeutyczna dla dzieci, młodzieży i ich rodzin Nowogard

Poradnia Nowogard

Skip to content