Opis kierunku

Słuchacze nabędą wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie możliwości systemowego oddziaływania na osoby poddane systemowi probacji, rangi zawodu kuratora sądowego w zespołach interdyscyplinarnych, zespołach roboczych i systemie dozoru elektronicznego oraz praktyczną wiedzę dotyczącą pracy z probantem odbywającym określony rodzaj kary. Nauczą się tworzenia programów profilaktyczno-resocjalizacyjnych w środowisku lokalnym, stosowania metod interwencyjnych i dokumentacji kuratorskiej oraz tworzenia atmosfery sprzyjającej resocjalizacji.

Adresaci studiów

Studia podyplomowe skierowane do osób zainteresowanych zagadnieniami dotyczącym metodyki pracy sądowego kuratora.