Płatności

435 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10

3

Liczba semestrów

Inne opcje:

– Istnieje możliwość wyboru płatności
semestralnej bądź jednorazowej
– Istnieje możliwość zmiany płatności
ze względu na dofinansowania

 • – 700 godzin zajęć (w tym 180h praktyk)
 • – kierunek kończy się egzaminem
Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do nauczania plastyki i techniki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej oraz nadanie uprawnień do prowadzenia zajęć z plastyki i techniki jako kolejnego przedmiotu.

Uczestnik zdobędzie merytoryczną wiedzę z zakresu najważniejszych zagadnień plastyki i techniki, a także wiedzę i umiejętności z zakresu dydaktyki przedmiotu na poszczególnych etapach edukacji. Dzięki pogłębionej wiedzy teoretycznej i praktycznej uczestnik uzyska kompetencje do efektywnego przekazywania wiedzy z przedmiotu podczas zajęć szkolnych. Praktyki dydaktyczne pozwolą z kolei umocnić i wzbogacić umiejętności oraz kompetencje z zakresu praktycznej pracy dydaktycznej z uczniami w różnym wieku.

*Cena uzależniona od miasta, wielkości grupy oraz obowiązującej promocji w danym mieście wg. regulaminu promocyjnego.

Promocje

Dla osób, które zapiszą się na studia w okresie letniego naboru przygotowaliśmy atrakcyjne zniżki w opłatach.

O zł opłaty

wpisowej dla absolwentów Collegium Balticum

 • zamiast 200 zł

20% zniżki

w czesnym dla tegorocznych absolwentów Collegium Balticum

10% zniżki

w czesnym dla absolwentów Collegium Balticum w latach 2016-2022r.

zapisy na studia

Cele szczegółowe:

 • wprowadzenie, ugruntowanie i wzbogacanie wiedzy dotyczącej wybranych zagadnień z zakresu historii kultury i sztuki, filmu, psychopedagogiki twórczości, upowszechniania kultury i rozwijania aktywności twórczej u uczniów
 • wprowadzenie, ugruntowanie i wzbogacanie wiedzy dotyczącej wybranych zagadnień z zakresu historii kultury i postępu technicznego, zagadnień techniki, edukacji ekologicznej, żywienia człowieka i rozwijania aktywności twórczej u uczniów
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności związane z przekazywaniem wiedzy z zakresu historii kultury i sztuki, filmu, psychopedagogiki twórczości, upowszechniania kultury i rozwijania aktywności twórczej u uczniów
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności związane z przekazywaniem wiedzy z zakresu historii kultury i postępu technicznego, zagadnień techniki, edukacji ekologicznej, żywienia człowieka i rozwijania aktywności twórczej u uczniów
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności i kompetencje związane z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności i kompetencje służące wspieraniu rozwoju wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu nauczanego przedmiotu, wspieraniu rozwoju zainteresowań uczniów oraz ich gotowości do samodzielnego kontynuowania edukacji w przyszłości

Absolwent studiów podyplomowych po zrealizowaniu ww. przedmiotów osiągnie następujące efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy

 • zna historyczne, teoretyczne i praktyczne aspekty z zakresu plastyki i techniki jako dyscyplin. Rozumie ich znaczenie w przestrzeni szkolnej
 • zna podstawy elektroniki, mechaniki, elektrotechniki i dokumentacji technicznej oraz nowych technologii w technice
 • zna podstawową wiedzę z zakresu edukacji ekologicznej i żywienia człowieka
 • zna podstawy estetyki i kompozycji
 • zna psychologiczne aspekty wychowywania do twórczości oraz rozwijania twórczej aktywności uczniów
 • zna zasady skutecznej komunikacji oraz właściwego diagnozowania osiągnięć ucznia z zakresu plastyki i techniki
 • zna i rozumie zasady metodyki nauczania plastyki i techniki na wybranych etapach edukacji
 • zna praktyczne sposoby prowadzenia zajęć z zakresu plastyki i techniki, planowania, realizowania i ewaluowania projektów edukacyjnych z tego zakresu
 • zna zasady bezpieczeństwa i ergonomii pracy
Zapisz się

w zakresie umiejętności

 • potrafi przekazywać wiedzę z zakresu teorii, historii i praktycznych zasad plastyki i techniki
 • potrafi odnieść treści z przedmiotów plastyka i technika do rzeczywistości szkolnej i codziennej ucznia
 • potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu elektroniki, mechaniki, elektrotechniki i dokumentacji technicznej oraz nowych technologii podczas nauczania techniki
 • potrafi przekazać wiedzę i prowadzić zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej
 • potrafi przekazać wiedzę i prowadzić zajęcia z zakresu edukacji żywienia człowieka
 • potrafi umiejętność rozbudzania i rozwijania twórczej aktywności uczniów
 • potrafi wykorzystać wiedzę psychologiczną podczas wychowywania do twórczości
 • umie się komunikować w sposób skuteczny, kulturalny i zrozumiały dla ucznia
 • potrafi diagnozować osiągnięcia ucznia z zakresu plastyki i techniki
 • potrafi wykorzystać w praktyce zasady metodyki w nauczaniu plastyki i techniki na wybranych poziomach edukacji
 • potrafi zaplanować, zrealizować i ocenić projekt edukacyjny z zakresu plastyki i techniki
 • potrafi zastosować wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i ergonomii pracy w celu wykonywania swoich zadań zawodowych w sposób zgodny z przepisami i bezpieczny
Zapisz się

w zakresie kompetencji społecznych

 • jest uwrażliwiony na estetyczne i artystyczne aspekty dorobku kulturowego, który przekazuje uczniom, a także na walory estetyczne w codziennym życiu
 • jest przygotowany do pracy samodzielnej i w grupie, z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
 • jest świadom konieczności etycznego zachowania wobec wychowanków
 • jest przygotowany do realizowania koncepcji uczenia się przez całe życie
Zapisz się

Wykładowcy na kierunku Technika i Plastyka dla nauczycieli

Renata Majewska

Renata Majewska

Mirosław Zając

Mirosław Zając

Szczegóły dotyczące studiów

Program studiów

 • Historia kultury (przedmiot wspólny dla kierunków: plastyka i technika)
 • Rysunek i dokumentacja techniczna
 • Podstawy elektroniki i elektrotechniki
 • Estetyka
 • Podstawy mechaniki
 • Żywienie człowieka
 • Technologie informacyjne oraz multimedia w sztuce i technice
 • Malarstwo i rysunek
 • Formy przestrzenne – rzeźba, ceramika
 • Grafika – projektowanie graficzne
 • Podstawy wiedzy o filmie
 • Kompozycja i zasady perspektywy
 • Historia postępu technicznego
 • Edukacja ekologiczna
 • Podstawy wiedzy o sztuce
 • Analiza dzieła sztuki
 • Wychowanie komunikacyjne
 • Technika w środowisku ucznia
 • Diagnoza osiągnięć szkolnych w zakresie techniki i plastyki
 • Psychopedagogika twórczości
 • Metody i formy upowszechniania kultury
 • Metody i techniki aktywności twórczej
 • Dydaktyka i metodyka nauczania techniki na poszczególnych etapach edukacji
 • Dydaktyka i metodyka nauczania plastyki na poszczególnych etapach edukacji
 • Projekty plastyczne i techniczne w edukacji
 • Ergonomia, bezpieczeństwo i organizacja pracy na lekcjach plastyki i techniki
 • Dzieci twórcze w grupie rówieśniczej
 • Technologie obróbki materiałów
 • Praktyki – plastyka
 • Praktyki – technika

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
• studia podyplomowe, 3 semestry – 700 h
• liczba godzin praktyki – 180 h

Zapisz się

Wymagania

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie karty zgłoszeniowej (do pobrania ze strony www.cb.szczecin.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu
Zapisz się

Świadectwo

Absolwenci otrzymują, zgodnie ze wzorem ministerialnym, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

Zapisz się

Dokumenty do pobrania

 • Karta zgłoszenia
 • Ankieta rekrutacyjna

POBIERZ

Zapisz się

PODSTAWA PRAWNA:

Program studiów podyplomowych opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668), w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018, poz. 1861 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (załącznik nr 1, Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Skip to content