13/02/2024

Resocjalizacja to proces mający na celu przywrócenie jednostki, która popełniła przestępstwo, do społeczeństwa oraz zminimalizowanie ryzyka ponownego zaangażowania się w działania przestępcze. To działanie skoncentrowane na rehabilitacji i reintegracji jednostki, mające na celu zmianę jej zachowań i postaw, aby mogła lepiej funkcjonować w społeczeństwie. Proces resocjalizacji obejmuje różne aspekty, takie jak edukacja, terapia, praca społeczna, a także wsparcie psychologiczne.

Celem jest nie tylko ukaranie jednostki za popełnione przestępstwo, ale także pomoc jej w zrozumieniu i zmianie negatywnych wzorców zachowań. W systemach prawa karnego resocjalizacja jest często traktowana jako równorzędna z karą, co oznacza, że oprócz wymiaru kary karnej istnieje także wysiłek mający na celu przywrócenie jednostki do społeczeństwa jako pełnowartościowego członka. Resocjalizacja odnosi się również do działań podejmowanych wobec osób skazanych na inne formy kar niż pozbawienie wolności, na przykład prace społeczne, dozór kuratorski czy kary mające charakter resocjalizacyjny. Warto podkreślić, że resocjalizacja jest kompleksowym procesem, który wymaga zaangażowania wielu instytucji, specjalistów i społeczeństwa jako całości. Celem jest stworzenie warunków sprzyjających reintegracji jednostki do społeczeństwa i zapobieganie recydywie przestępczej.

Czym jest Polski system więziennictwa?

W Polsce system więzienny jest odpowiedzialny za wykonanie kar pozbawienia wolności orzekanych przez sądy. Poniżej kilka informacji dotyczących więziennictwa w Polsce:

 • Rodzaje miejsc odbywania kary:
  • Zakłady Karno-Kwateryjne (ZKK) – miejsca przeznaczone dla osób oczekujących na proces sądowy.
  • Zakłady Karno-Wywiadowcze (ZKW) – przeznaczone dla skazanych na krótkoterminowe kary pozbawienia wolności.
  • Zakłady Karno-Korygujące (ZKKo) – miejsca odbywania długoterminowych kar pozbawienia wolności.
  • Zakłady Karno-Przemysłowe (ZKP) – gdzie skazani wykonują pracę zarobkową.
 • System penitencjarny:
  • System więzienny w Polsce podlega Ministerstwu Sprawiedliwości.
  • Centralną Instytucją Wdrażającą Kary pozbawienia wolności jest Służba Więzienna.
 • Reformy i zmiany:
  • W Polsce przeprowadzano różne reformy systemu więziennego, starając się dostosować go do międzynarodowych standardów oraz promować resocjalizację.
  • Próbuje się również stosować alternatywne formy kary, takie jak prace społeczne czy dozór kuratorski, aby zminimalizować obciążenie systemu więziennego.
 • Problemy i wyzwania:
  • System więzienny w Polsce, podobnie jak w innych krajach, boryka się z problemami związanymi z przeludnieniem, warunkami bytowymi, a także wyzwaniami związanymi z resocjalizacją skazanych.
 • Przepisy prawne:
  • System więzienny opiera się na Karcie Więźniów oraz ustawie o Służbie Więziennej. Również Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje prawa więźniów.
 • Programy resocjalizacyjne:
  • W więzieniach prowadzone są różne programy resocjalizacyjne, w tym edukacyjne, terapeutyczne i zawodowe, aby wspomagać skazanych w procesie reintegracji społecznej.

Warto zauważyć, że sytuacja w systemie więziennym może ulegać zmianom w czasie, a reformy mogą być wprowadzane w odpowiedzi na identyfikowane wyzwania i problemy.

Resocjalizacja więźniów w Polsce.

Proces resocjalizacji więźniów w Polsce obejmuje szereg działań i programów mających na celu przygotowanie skazanych do powrotu do społeczeństwa, zminimalizowanie ryzyka recydywy oraz wspieranie ich reintegracji społecznej. Poniżej kilka istotnych aspektów resocjalizacji więźniów w Polsce:

 1. Programy edukacyjne: Więźniowie mają dostęp do różnych programów edukacyjnych, w tym nauki czytania i pisania, zdobywania podstawowych umiejętności matematycznych, a także szkoleń zawodowych. Celem jest podniesienie kwalifikacji skazanych i ułatwienie im znalezienie zatrudnienia po opuszczeniu więzienia.
 2. Prace społeczne: Niektórzy skazani mogą być skierowani do wykonywania prac społecznych jako formy kary lub jako element programów resocjalizacyjnych. Prace takie mogą obejmować różnorodne zadania, które przyczyniają się do dobra społecznego.
 3. Programy terapeutyczne: Dla więźniów z problemami uzależnień, przemocy czy innymi trudnościami emocjonalnymi oferowane są programy terapeutyczne. Mają one na celu pomóc skazanym zrozumieć i przezwyciężyć problemy, które przyczyniły się do popełnienia przestępstwa.
 4. Szkolenia zawodowe: Więźniowie mają dostęp do szkoleń zawodowych, które mają przygotować ich do podjęcia zatrudnienia po opuszczeniu więzienia. To może obejmować naukę umiejętności rzemieślniczych, technicznych czy innych zawodów.
 5. Reintegracja społeczna: Proces resocjalizacji obejmuje także przygotowanie więźniów do powrotu do społeczeństwa. W tym celu prowadzone są programy psychologiczne, społeczne i prawne, które mają na celu wsparcie skazanych w znalezieniu miejsca w społeczeństwie po odbyciu kary.
 6. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi: Istnieje współpraca pomiędzy systemem więziennym a różnymi instytucjami społecznymi, organizacjami pozarządowymi czy pracodawcami w celu ułatwienia reintegracji więźniów. To może obejmować programy mentoringu, pomoc w znalezieniu pracy czy wsparcie mieszkaniowe.

Należy jednak zaznaczyć, że system resocjalizacji więźniów w Polsce, podobnie jak w innych krajach, może być przedmiotem dyskusji i krytyki, a skuteczność różnych programów może się różnić. W ciągu lat podejmowane są również działania na rzecz poprawy skuteczności resocjalizacji i dostosowywania jej do zmieniających się potrzeb społeczeństwa. Jednym z kluczowych wskaźników skuteczności resocjalizacji jest wskaźnik recydywy, czyli ponownego popełnienia przestępstwa po zwolnieniu z więzienia. Obserwacja, czy programy przynoszą zmniejszenie poziomu recydywy, jest jednym z istotnych kryteriów skuteczności. Badania naukowe i systematyczne oceny programów resocjalizacyjnych są kluczowe dla zrozumienia ich skuteczności. Analizy oparte na danych empirycznych pozwalają na bardziej obiektywną ocenę wpływu programów na więźniów. Warto podkreślić, że resocjalizacja to kompleksowy proces, a skuteczność programów może zależeć od wielu czynników, takich jak indywidualne potrzeby więźniów, jakość programów, wsparcie społeczne oraz warunki, w jakich odbywa się resocjalizacja. Ostateczna ocena skuteczności programów resocjalizacyjnych może wymagać analizy wieloletnich danych i badań. Ocena skuteczności programów resocjalizacyjnych dla więźniów w Polsce może być przedmiotem debaty, a skuteczność może różnić się w zależności od wielu czynników. Niemniej jednak starania o powrót do społeczeństwa i poprawne funkcjonowanie w nim więźniów jest bardzo ważnym zadaniem nałożonym na państwo.

Kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne ze specjalizacjami:

– Kryminologia i kryminalistyka

– Logistyka i Bezpieczeństwo transportu i komunikacji

– Zarządzanie kryzysowe

– Przygotowanie obronne i bezpieczeństwo militarne

– Służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne

https://www.cb.szczecin.pl/kierunek-studiow/bezpieczenstwo-wewnetrzne-magister/

Zobacz również
Skip to content