21/12/2014

W dniu 21 grudnia 2014 roku w Szczecińskiej Szkole Wyższej „Collegium Balticum” w Szczecinie odbyło się spotkanie organizacyjne Stowarzyszenia „Zachodniopomorskie Forum Bezpieczeństwa – Pro domo sua”.

W zebraniu udział wzięło 17 (siedemnastu) członków .

Spotkanie otworzył i prowadził Prezes Stowarzyszenia płk rez. dr inż. Paweł Rodzoś przedstawiając, na wstępie jego powody i cele. Spotkanie zostało zorganizowane, miedzy innymi, w celu usprawnienia działania Stowarzyszenia, określenia stanowiska członków Stowarzyszenia do omawianych kwestii oraz udzielenia mandatu władzom do podejmowania uchwał w sprawach rozpatrywanych podczas spotkania. Zaproponowany i przyjęty porządek spotkania przebiegał według następującego scenariusza:

 • omówienie i uruchomienie procedur rekrutacyjnych i nabywania członkostwa Stowarzyszenia;
 • zapoznanie ze strategią działania Stowarzyszenia;
 • uzupełnienie składu organów władz Stowarzyszenia;
 • ustalenie zasad zarządzania majątkiem i funduszami Stowarzyszenia w tym wysokości składki członkowskiej;
 • dyskusja oraz wolne wnioski.

Przebieg spotkania organizacyjnego

 • Omówione zostały procedury rekrutacyjne do nabycia członkostwa Stowarzyszenia, po czym rozdano i zebrano deklaracje członków.
 • Prezes – omówił Strategię działalności Stowarzyszenia zatwierdzoną Uchwałą Zarządu nr 1 z dn. 30 września 2014r.
 • W związku z rezygnacją dotychczasowego Skarbnika – Bartosza TRĘTKIEWICZA oraz braku informacji i reakcji na wezwania Zarządu od dotychczasowego Sekretarza – Agnieszki CZYŻNIAK, uruchomiono procedurę głosowania w celu uzupełnienia składu organów władz Stowarzyszenia.

Na Skarbnika zgłoszono Panią Renatę CEGIELSKĄ, której kandydaturę przyjęto zwykłą większością głosów.

Na Sekretarza zgłoszono Panią Ewę MECH oraz Pana Łukasza ROZENKIEWICZA. W wyniku głosowania Sekretarzem został Pan Łukasz ROZENKIEWICZ.

Ustalono ostateczny skład ZARZĄDU:

 • Prezes Zarządu – dr Paweł RODZOŚ
 • Wiceprezes Zarządu – dr Przemysław JASTRZĘBSKI
 • Sekretarz – Łukasz ROZENKIEWICZ
 • Skarbnik – Renata CEGIELSKA
 • Członek zarządu – Alicja GAWROŃSKA

Zarząd Stowarzyszenia został upełnomocniony do głosowania i podjęcia uchwały w sprawie ostatecznego uformowania Władz Stowarzyszenia.

 • Wysłuchano propozycji oraz ustalono wysokość składki członkowskiej, jako podstawowej formy działalności Stowarzyszeń, które w ustawie Prawo o stowarzyszeniach /art. 33 ust. 1/ zostały wymienione jako pierwsze źródło powstania majątku Stowarzyszenia.

Ustalono wysokość składki członkowskiej na 5,00 zł. miesięcznie.

Zarząd Stowarzyszenia został upełnomocniony do głosowania i podjęcia uchwały w sprawie wysokości częstotliwości wpłacania składki.

Dodatkowych, wolnych wniosków nie zgłoszono. Dyskusja nad treściami poszczególnych punktów porządku spotkania odbywała się na bieżąco.

Na tym zakończono i zamknięto spotkanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz również
Skip to content