Informacje

1750 zł

cena za semestr*

2

Liczba semestrów

 • – 430 godzin zajęć (w tym 90h praktyk)
 • – kierunek kończy się egzaminem
Studia podyplomowe online – Kompetencje trenerskie z elementami andragogiki – edukacja osób dorosłych merytorycznie i praktycznie przygotowują uczestników do wykorzystywania wiedzy z zakresu kompetencji trenerskich z elementami andragogiki.

Słuchacz nabędzie wiedzę i umiejętności z zakresu edukacji osób dorosłych. Pozna różnice i podobieństwa pomiędzy edukacją dzieci i edukacją dorosłych oraz efektywne sposoby pracy z osobami dorosłymi w zakresie edukacji poza formalnej. Uzyskane kompetencje pozwolą na samodzielne projektowanie i prowadzenie szkoleń skierowanych do dorosłych, w szczególności do pracowników systemu oświaty.

*Cena uzależniona od miasta, wielkości grupy oraz obowiązującej promocji w danym mieście wg. regulaminu promocyjnego.

Cele szczegółowe:

 • Wyposażenie słuchaczy w wiedzę oraz umiejętności z zakresu edukacji dorosłych
 • Wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności związane z badaniem potrzeb szkoleniowych, projektowaniem i prowadzeniem szkoleń dla dorosłych
 • Wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności wykorzystywania technik trenerskich z zakresu komunikacji, aktywizacji uczestników, postepowania w trudnych sytuacjach
 • Wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności związane z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii w edukacji dorosłych

Absolwent studiów podyplomowych po zrealizowaniu ww. przedmiotów osiągnie następujące efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy

 • Zna podstawowe informacje na temat andragogiki
 • Zna elementy specyficzne dla uczenia się dorosłych
 • Zna różnice pomiędzy edukację formalną, nieformalną i pozaformalną
 • Rozumie czynniki motywujące dorosłych do osobistego rozwoju
 • Zna i rozumie wybrane metody i narzędzia pracy trenerskiej
 • Zna style poznawcze i określa ich rolę w edukacji dorosłych
 • Zna przykłady trudnych sytuacji szkoleniowych oraz wskazuje ich źródła, sposoby zapobiegania i interweniowania
 • Ma wiedzę dotyczącą przepisów z zakresu prawa autorskiego istotnych z punktu widzenia trenera organizującego i prowadzącego szkolenia dla dorosłych
 • Zna zasady etyczne związane z pracą trenera

w zakresie umiejętności

 • Potrafi przeprowadzać badanie potrzeb rozwojowych uczestników szkolenia
 • Potrafi dobrać adekwatne do sytuacji narzędzia badania potrzeb rozwojowych
 • Potrafi projektować szkolenie:
 • Potrafi formułować cele szkoleniowe
 • Umie dobierać narzędzia i metody pracy adekwatnie do celów szkoleniowych oraz potrzeb i możliwości uczestników
 • Umie dostosować czas szkolenia do potrzeb edukacyjnych i możliwości uczestników
 • Potrafi planować i realizować ewaluację szkolenia
 • Potrafi prowadzić szkolenie:
 • Umie ustalać zasady pracy z grupą
 • Potrafi realizować plan szkolenia
 • Potrafi reagować na nieprzewidziane sytuacje
 • Umie dostrzec i zarządzać zjawiskami procesu grupowego
 • Umie stosować komunikacyjne techniki trenerskie
 • Potrafi przygotować ofertę szkolenia i prezentuje ją potencjalnym klientom
 • Umie zarządzać własnym stresem związanym z pracą trenera
 • Potrafi wykorzystać nowoczesne technologie w projektowaniu i prowadzeniu szkoleń
 • Potrafi zauważać różnorodność kulturową uczestników i uwzględnia ją w prowadzonych przez siebie szkoleniach
 • Potrafi świadomie zarządzać swoim wizerunkiem jako trenera

w zakresie kompetencji społecznych

 • Jest przygotowany do postępowania zgodnie z zasadami etycznymi związanymi z pracą trenera
 • Ma świadomość swoich mocnych i słabych stron związanych z prowadzeniem różnych form edukacji dorosłych
 • Uznaje wartość uczenia się przez całe życie i realizuje ją poprzez nieustanny rozwój osobisty

Szczegóły dotyczące studiów

Program studiów

do uzupełnienia

Zapisz się

Wymagania

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie karty zgłoszeniowej (do pobrania ze strony www.cb.szczecin.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu
Zapisz się

Świadectwo

Absolwenci otrzymują, zgodnie ze wzorem ministerialnym, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

Zapisz się

Dokumenty do pobrania

 • Karta zgłoszenia
 • Ankieta rekrutacyjna

POBIERZ

Zapisz się

Wykładowcy

Opiekun kierunku

Zapisz się

PODSTAWA PRAWNA: Program studiów podyplomowych opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668) oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018, poz. 1861 z późn. zm.).

Partnerzy Uczelni

Komenda Wojewódzka Policji Szczecin

Policja

Microsoft Polska - platforma do nauczania zdalnego i studia online

Microsoft

Microsoft Azure – platforma chmurowa firmy Microsoft stworzona w modelu PaaS.

Micosoft Azure

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z siedzibą w Szczecinie

BBN

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie

Sejm RP

Komisja bioetyczna – niezależna instytucja opiniująca i kontrolująca projekty

Komisja BIO w Europarlamencie

Mój Dom

Mój Dom

Dom pomocy społecznej - Ministerstwo Rodziny i Polityki

Dom Pomocy Społecznej

12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana im. Bolesława Krzywoustego w Szczecinie – związek taktyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

12 Dywizja

Wojewódzki Sztab Wojskowy Szczecin

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie

Wojskowa Komenda Uzupełnień Szczecin

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Szczecin

Komenda Wojewódzka PSP

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Urząd Miasta Szczecin

Miasto Szczecin

Instytut C++

C++

SENSE - Centrum Terapii i Stymulacji Rozwoju - współpraca w zakresie prowadzenia kierunku studiów podyplomowych Integracja Sensoryczna

Sense

Uzdrowisko Kołobrzeg - Sanatorium w Polsce

Uzdrowisko Kołobrzeg

Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce.

Przedszkole nr 2 Hejnałek

Muzeum Narodowe z siedzibą w Szczecinie

Muzeum Narodowe

Zakład Poprawczy w Grodzisku Wielkopolskim

ZP Grodzisk

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu Tanowo

SOSW w Tanowie

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 Szczecin

SOSW nr 2 w Szczecinie

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

ZUW w Szczecinie

Object Connect

Object Connect

Specjalistyczna poradnia terapeutyczna dla dzieci, młodzieży i ich rodzin Nowogard

Poradnia Nowogard

Skip to content