Opis kierunku

Najnowsze regulacje prawne w polskim systemie kształcenia zakładają obowiązkowe nauczanie języków obcych już na poziomie edukacji przedszkolnej.

Kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych ma nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, który legitymuje się świadectwem znajomości języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym (B2) oraz który ukończył studia podyplomowe w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego (na uzupełnienie kwalifikacji nauczyciele mają czas do 2020 r.).

Kwalifikacje i umiejętności

 • wczesną naukę języka obcego w przedszkolu, realizując 16 obszar „przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym” wskazanym w załączniku 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014r. podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego”
 • naukę języka obcego na pierwszym etapie edukacji realizując obszar 2 „język obcy nowożytny” wskazany w załączniku 2 podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych (Dz. U. z 2014r. poz. 803).
  Serdecznie zapraszamy nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji językowych wymaganych w nauczaniu języka obcego do udziału w opracowanych specjalnie studiach podyplomowych przygotowujących za dodatkową opłatą, do uzyskania certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Ważne!

 1. Pierwszym etapem uzupełniania kwalifikacji nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej jest osiągnięcie odpowiedniego poziomu językowego (B2),
 2. drugim krokiem – ukończenie studiów podyplomowych, których celem jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i kompetencje metodyczne do prowadzenia zajęć językowych z dziećmi.

Kwalifikacje zawodowe

Po ukończeniu studiów podyplomowych „Wczesne nauczanie języka obcego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym” realizowanych przez Szczecińską Szkołę Wyższą Collegium Balticum, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej będzie mógł prowadzić:

Proponowane obszary tematyczne zajęć

Studiów podyplomowych „Wczesne nauczanie języka obcego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym”

Podstawy glottodydaktyki
Anglojęzyczna/germańska literatura dla dzieci
Elementy historii i kultury krajów anglojęzycznych/germańskich
Kształcenie przedmiotowo-językowe
Lektorat języka angielskiego/niemieckiego
Podstawa programowa w nauczaniu języka angielskiego/niemieckiego na I etapie edukacyjnym
Metodyka nauczania języka angielskiego/niemieckiego dzieci
Warsztaty metodyczne: gry i zabawy w nauczaniu języka obcego
Warsztaty metodyczne: literatura i sztuka w nauczaniu języka obcego
Warsztaty metodyczne: Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci (top jest główny cel wprowadzenia tego obszaru w edukacji przedszkolnej)
Warsztaty metodyczne: Tworzenie programów w zakresie wczesnej nauki języka obcego
Warsztaty metodyczne: przyroda w nauczaniu języka obcego
Warsztaty metodyczne: piosenka i taniec w nauczaniu języka obcego
Warsztaty metodyczne: działalność techniczna i konstrukcyjna w nauczaniu języka obcego
Warsztaty metodyczne: techniki plastyczne w nauczaniu języka obcego
Warsztaty metodyczne: techniki multimedialne w nauczaniu języka obcego
Warsztaty metodyczne: storytelling w nauczaniu języka obcego
Wykorzystanie technologii komputerowej w nauczaniu języka obcego
Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci
Trudności w uczeniu się: profilaktyka, diagnoza, pomoc
Ekspresja werbalna i teatralna w nauczaniu dziecka
Dostosowanie działań pedagogicznych do potrzeb dziecka

Organizacja zajęć

 • Studia podyplomowe trwają 3 semestry;
 • Liczba godzin praktyk: 60 h;
 • Zajęcia: sobota/niedziela co dwa tygodnie;
 • Na zajęcia składają się wykłady, konwersatoria, ćwiczenia i praktyki;
 • Obecność na zajęciach jest niezbędnym elementem wysokiej efektywności kształcenia;
 • Zapewniamy Państwu doskonałą kadrę nauczycieli języka obcego oraz pedagogów, metodyków edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej