Informacje

tryb: stacjonarny niestacjonarny

Opłaty

470 zł/ m-c studia stacjonarne
370 zł/ m-c studia niestacjonarne

Pedagogika II stopnia w Collegium Balticum to doskonały sposób na poszerzenie wiedzy i umiejętności o charakterze praktycznym.  Zajęcia prowadzone są w przyjaznej atmosferze, mają charakter wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, zajęć studyjnych czy gier symulacyjnych. Wszystkie formy dydaktyczne prowadzone są przez specjalistów, ludzi od wielu lat pracujących w zawodzie, mających olbrzymią wiedzę praktyczną i ponadprzeciętny zapał do jej przekazywania. Podczas studiów możesz realizować się na atrakcyjnych specjalnościach, takich jak: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną*, pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją.

Jeżeli chcesz w przyjaznej atmosferze pogłębić swoją wiedzę i umiejętności, uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez praktyków oraz podnieść kwalifikacje zawodowe zapraszamy do SSW Collegium Balticum!

 

PROFIL KANDYDATA

Cechy: jesteś empatyczny, opiekuńczy, przepełnia Cię optymizm, jednocześnie jesteś odpowiedzialny, cierpliwy, odporny na stres, nie brakuje Ci wyobraźni i twórczo podchodzisz do rozwiązywania problemów – ten kierunek jest dla Ciebie!

Typowe zachowania: sprawia Ci przyjemność praca z dziećmi i młodzieżą, potrafisz obserwować i odczytywać ludzkie zachowania, rozumiesz emocje młodszego pokolenia, z łatwością wczuwasz się w sytuację i indywidualnie podchodzisz do każdego człowieka, jesteś interdyscyplinarny – potrafisz badać i zgłębiać wiele obszarów jednocześnie, uwielbiasz zdobywać wiedzę – ciągle się uczysz.

Zainteresowania: wspierasz rozwój i edukację dzieci i młodzieży, interesujesz się psychologią rozwojową, zdobywasz wiedzę z komunikacji interpersonalnej, z ciekawością obserwujesz i potrafisz budować więzi jakie łączą ludzi, chcesz pogłębić wiedzę na temat technik socjoterapeutycznych, zdobywasz wiedzę na temat nowych metod wychowania.

 

Specjalności na kierunku Pedagogika II stopnia

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną*

Dla kogo?

Jeżeli ukończyłeś studia licencjackie na kierunku pedagogika, o specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna i poszukujesz możliwości uzupełnienia kwalifikacji nauczycielskich na studiach drugiego stopnia w zakresie wczesnej edukacji dziecka, to dobrze trafiłeś, czekaliśmy na Ciebie! Oferta adresowana do studentów, którzy rozpoczęli naukę przed wejściem w życie przepisów Ustawy 2.0 Szkolnictwa Wyższego.

Wiedza i kompetencje:

Pogłębisz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz projektowania innowacyjnych działań edukacyjnych i terapeutycznych, stosowania metod pracy reedukacyjnej, działań relaksacyjnych i arteterapeutycznych. Zyskasz dodatkowy atut na rynku pracy!

Dodatkowy atut specjalności:

Zostaniesz przygotowany do stosowania w swojej pracy nowoczesnych form terapii pedagogicznej, zdobędziesz praktyczną wiedzę na temat metod wczesnego wspierania rozwoju dziecka, poznasz terapię metodą integracji sensorycznej (do pracy tą metodą możesz uzyskać uprawnienia dzięki naszym studiom podyplomowym – serdecznie zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą), na zajęciach warsztatowych poznasz formy pracy reedukacyjnej, metody relaksacyjne i arteterapeutyczne, prawda, że warto?

Praca dla absolwenta:

Nauczyciel edukacji przedszkolnej, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej.

*Oferta studiów dla absolwentów studiów I stopnia „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”,  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 kwietnia 2019 r. dotyczącego kształcenia na kierunkach nauczycielskich. Aktualizacje przepisów na temat kształcenia na kierunkach nauczycielskich dostępne są na stronach ministerialnych: https://konstytucjadlanauki.gov.pl/ oraz https://www.gov.pl/web/nauka

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją

Dla kogo?

To doskonały wybór, jeśli chcesz pogłębić wiedzę i kompetencje społeczne, dotyczące problematyki opiekuńczo-wychowawczej, niedostosowania społecznego i przestępczości, a także działań o charakterze resocjalizacyjnym.

Wiedza i kompetencje:

Poznasz elementy prawa rodzinnego i prawa karnego, dotyczącego nieletnich oraz zasady i metody diagnostyki środowiska wychowawczego oraz uzyskasz umiejętność trafnej diagnozy i racjonalnej oceny trudnych sytuacji wychowawczych. Nauczysz się podejmować działania mediacyjne, negocjacyjne, psychoterapeutyczne i socjoterapeutyczne. Będziesz umiał wybrać i zastosować właściwy dla działalności wychowawczej i resocjalizacyjnej sposób postępowania oraz dobrać do niego odpowiednie środki i metody pracy.

Dodatkowy atut specjalności:

We współpracy z innymi specjalistami, będziesz tworzyć i wdrażać ciekawe programy profilaktyczno-prewencyjne, terapeutyczne i resocjalizacyjne. Niektóre z trudnych sytuacji wychowawczych będziesz mógł ćwiczyć za pomocą gier symulacyjnych i na zajęciach prowadzonych metodą warsztatową.

Praca dla absolwenta:

Wychowawca w zakładzie poprawczym, pedagog szkolny, wychowawca w zakładzie karnym, wychowawca w świetlicy socjoterapeutycznej, środowiskowej itp.

Pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną

Dla kogo?

Dla osób, które chcą pogłębić wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, niezbędne do pełnej wyzwań pracy pedagoga szkolnego.

Wiedza i kompetencje:

Poszerzysz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie diagnozowania i rozwiązywania problemów uwzględniając indywidualne możliwości oraz potrzeby dzieci i młodzieży. Poznasz specjalistyczne sposoby wspierania dzieci, ale także wychowawców, nauczycieli i rodziców. Nauczysz się prowadzenia działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, prowadzenia mediacji i negocjacji z rodzicami, organizowania zajęć wychowawczych i profilaktycznych z zastosowaniem zróżnicowanych metod terapii pedagogicznej.

Dodatkowy atut specjalności:

Zajęcia z praktykami, zajęcia realizowane między innymi w formie warsztatów w trakcie których poznasz najnowsze metody pracy terapeutycznej, poznasz techniki, które będziesz potem stosował w pracy zawodowej – to nieocenione wsparcie i wzbogacenie warsztatu każdego pedagoga!

Praca dla absolwenta:

Pedagog szkolny, pracownik w poradni psychologiczno-pedagogicznej, specjalista w zakresie terapii pedagogicznej.

Prewencja patologii i zagrożeń społecznych

Dla kogo?

Jeśli interesują Cię zjawiska z zakresu niedostosowania społecznego, jesteś gotowy działać przeciwko przestępczości, ciekawią Cię współczesne systemy opiekuńczo-wychowawcze, diagnostyka środowiska wychowawczego, jeśli jesteś zdecydowany stać na straży praw człowieka to zapraszamy Cię do studiowania tej specjalności!

Wiedza i kompetencje:

Zdobędziesz rzetelną wiedzę i umiejętności diagnozowania zjawisk patologii społecznych oraz podejmowania działań profilaktyczno-prewencyjnych dla ich rozwiązywania. Poszerzysz wiedzę i umiejętności obserwowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji resocjalizacyjnych w środowisku otwartym, diagnozowania złożonych problemów i prognozowania przebiegu ich rozwiązywania w określonych obszarach praktycznych wykorzystując nowoczesne środki i metody podczas budowania programów profilaktyczno-prewencyjnych dla korygowania nieprawidłowych zachowań osób niedostosowanych społecznie w środowisku otwartym.

Dodatkowy atut specjalności:

Wiele zajęć odbywa się w formie wizyt i wyjazdów studyjnych – będziesz tam obserwował pracę fachowców w ich miejscach pracy, w trakcie praktyk studenckich nauczysz się stosować rozwiązania prawdziwych, często bardzo złożonych problemów społecznych.

Praca dla absolwenta:

Praca z dziećmi i młodzieżą w zakresie prewencji patologii i zagrożeń m.in. w schroniskach dla nieletnich, policyjnych izbach dziecka, świetlicach środowiskowych, placówkach interwencyjnych, w pogotowiach opiekuńczych, w ośrodkach kuratorskich, w jednostkach prewencyjnych policji, w ośrodkach interwencji kryzysowej, zakładach karnych, aresztach śledczych w stowarzyszeniach i fundacjach, w instytucjach administracji publicznej zajmujących się tworzeniem i realizacją programów profilaktycznych a także w służbach mundurowych oraz w środowisku otwartym jako pedagog ulicy, pedagog rodzinny.