Informacje

tryb: stacjonarny niestacjonarny

Płatności

2340 zł semestr studia stacjonarne
2220 zł semestr studia niestacjonarne

Opis kierunku

W trakcie studiów drugiego stopnia, na kierunku pedagogika student zdobędzie rzetelną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne o charakterze interdyscyplinarnym, które niezbędne są dla rozumienia edukacyjno-wychowawczych problemów współczesności, swobodnego posługiwania się teoriami pedagogicznymi we własnej praktyce zawodowej, samorozwoju. Będzie dokonywał trafnych ocen i formułował wnioski potrzebne do samodzielnego  rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych w instytucjach życia społecznego w aspekcie zachodzących tam procesów edukacyjnych. Refleksyjne i krytyczne myślenie wzbogaca umiejętności rozpoznawania, projektowania, organizowania, realizowania działalności pedagogicznej, umożliwiając samodzielne prowadzenie analiz i wnioskowanie w zakresie diagnozy i prognozy różnych obszarów działania pedagogicznego.

Twoja przyszłość

Absolwent kierunku pedagogika jest przygotowany do podjęcia pracy w różnych placówkach realizujących działania edukacyjne, opiekuńczo-wychowawcze, kulturalne i oświatowe, w tym w placówkach opieki całkowitej i częściowej oraz stowarzyszeniach, fundacjach, jednostkach samorządu terytorialnego i innych instytucjach działających na rzecz dziecka i rodziny. W zależności od ukończonej specjalności może pełnić funkcję nauczyciela i wychowawcy, asystenta, konsultanta, doradcy, opiekuna środowiskowego. 

Specjalności do wyboru

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną

Absolwent tej specjalności posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności dotyczące edukacji małego dziecka. Potrafi planować i organizować proces edukacyjny w przedszkolu i  klasach  I–III szkoły podstawowej oraz realizować zadania o charakterze wspierającym zarówno dzieci z rozmaitymi dysfunkcjami, jak i dzieci uzdolnione. Posiada także umiejętności  sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz projektowania innowacyjnych działań edukacyjnych i terapeutycznych, ze szczególnym uwzględnieniem  organizowania procesu terapeutycznego dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej, rozwoju ruchowego, rozwoju społeczno-emocjonalnego oraz dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce. W zakres kompetencji absolwenta tej specjalności wchodzi także projektowanie metod pracy reedukacyjnej, działań relaksacyjnych i arteterapeutycznych.

Pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną

Absolwent tej specjalności ma pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do pracy pedagoga szkolnego. Potrafi diagnozować problemy i konstruować rozwiązania uwzględniające indywidualne możliwości oraz potrzeby dzieci i młodzieży. Zna i umie stosować rozmaite sposoby wspierania dzieci, ale także wychowawców, nauczycieli i rodziców. Potrafi prowadzić interwencję w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, organizować zajęcia wychowawcze i profilaktyczne, warsztaty i szkolenia z zastosowaniem nowoczesnych metod terapii pedagogicznej, technik socjoterapeutycznych i arteterapeutycznych – takich jak teatroterapia, biblioterapia, kinezjoterapia i kreacje plastyczne.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją

Absolwent tej specjalności posiada pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne dotyczące problematyki opiekuńczo–wychowawczej, niedostosowania społecznego i przestępczości, a także działań o charakterze resocjalizacyjnym. Zna zasady i metody diagnostyki środowiska wychowawczego, posiada umiejętność trafnej diagnozy i racjonalnej oceny trudnych sytuacji wychowawczych. Zna  elementy prawa rodzinnego i prawa karnego dotyczącego nieletnich. Potrafi podejmować działania mediacyjne, negocjacyjne, psychoterapeutyczne i socjoterapeutyczne. Potrafi wybrać i zastosować właściwy dla działalności wychowawczej i resocjalizacyjnej sposób postępowania oraz dobrać do niego odpowiednie środki i metody pracy. Potrafi, we współpracy z innymi specjalistami, tworzyć i wdrażać programy profilaktyczno-prewencyjne, terapeutyczne i resocjalizacyjne.