Informacje

tryb: stacjonarny niestacjonarny

Płatności

390 zł/ m-c studia stacjonarne
450 zł/ m-c studia niestacjonarne

Promocje

Studia Pedagogika

Pedagogika II stopnia w Collegium Balticum to doskonały sposób na poszerzenie wiedzy i umiejętności o charakterze interdyscyplinarnym w obrębie nauk humanistycznych i społecznych, niezbędnych przy kompleksowej realizacji działań edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, kulturalnych oraz terapeutycznych.

Podczas studiów magisterskich możesz realizować się na atrakcyjnych specjalnościach, takich jak: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną, pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją.

Jeżeli chcesz w przyjaznej atmosferze pogłębić swoją wiedzę i umiejętności oraz podnieść kwalifikacje, aplikuj na pedagogikę w Collegium Balticum!

PROFIL KANDYDATA

Cechy: obiektywizm, optymizm, odpowiedzialność, empatia, opiekuńczość, twórczość, cierpliwość, wyobraźnia, otwartość, odporność na stres.

Typowe zachowania: obserwuje i diagnozuje ludzkie zachowania, rozumie emocje innych, potrafi wczuć się w sytuacje, indywidualnie podchodzi do każdego człowieka, interdyscyplinarność – pogłębia wiele obszarów jednocześnie, chce ciągle się dokształcać.

Zainteresowania: rozwój dzieci i młodzieży, psychologia, komunikacja interpersonalna, budowanie więzi, socjologia.

Specjalności do wyboru

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną


Dla kogo?
Jeżeli chcesz pogłębić wiedzę i umiejętności dotyczące edukacji małego dziecka, to specjalność wprost wymarzona dla Ciebie

Czego się nauczysz?

Nauczysz się planować i organizować proces edukacyjny w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej oraz realizować zadania o charakterze wspierającym zarówno dzieci z rozmaitymi dysfunkcjami, jak i dzieci uzdolnione. Zdobędziesz umiejętności sprawdzania ich osiągnięć edukacyjnych oraz projektowania innowacyjnych działań edukacyjnych i terapeutycznych.


Dodatkowy atut specjalności:
W zakres kompetencji absolwenta tej specjalności wchodzi także projektowanie metod pracy reedukacyjnej, działań relaksacyjnych i arteterapeutycznych, co będzie dodatkowym atutem na rynku pracy.
 
Praca dla absolwenta:
Nauczyciel edukacji przedszkolnej, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 

Pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną


Dla kogo?
Dla Studentów, którzy chcą pogłębić wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, niezbędne do pełnej wyzwań pracy o charakterze terapii pedagogicznej.

Czego się nauczysz?
Będziesz potrafił diagnozować i rozwiązywać problemy uwzględniając indywidualne możliwości oraz potrzeby dzieci i młodzieży. Poznasz rozmaite sposoby wspierania dzieci, ale także wychowawców, nauczycieli i rodziców. Nauczysz się, jak prowadzić działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, organizować zajęcia wychowawcze i profilaktyczne z zastosowaniem zróżnicowanych metod terapii pedagogicznej.

Dodatkowy atut specjalności:
Poznasz nowoczesne techniki socjoterapeutyczne i arteterapeutyczne, takie jak: teatroterapia, biblioterapia, kinezjoterapia i kreacje plastyczne.
 
Praca dla absolwenta:
Pedagog szkolny, pracownik w poradni psychologiczno-pedagogicznej, specjalista terapii pedagogicznej.
 

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją


Dla kogo?
To doskonały wybór, jeśli chcesz pogłębić wiedzę i kompetencje społeczne, dotyczące problematyki opiekuńczo-wychowawczej, niedostosowania społecznego i przestępczości, a także działań o charakterze resocjalizacyjnym

Czego się nauczysz?
Poznasz elementy prawa rodzinnego i prawa karnego, dotyczącego nieletnich oraz zasady i metody diagnostyki środowiska wychowawczego oraz uzyskasz umiejętność trafnej diagnozy i racjonalnej oceny trudnych sytuacji wychowawczych. Nauczysz się podejmować działania mediacyjne, negocjacyjne, psychoterapeutyczne i socjoterapeutyczne. Będziesz umiał wybrać i zastosować właściwy dla działalności wychowawczej i resocjalizacyjnej sposób postępowania oraz dobrać do niego odpowiednie środki i metody pracy.

Dodatkowy atut specjalności:
We współpracy z innymi specjalistami, będziesz tworzyć i wdrażać ciekawe programy profilaktyczno-prewencyjne, terapeutyczne i resocjalizacyjne.
 
Praca dla absolwenta:
Wychowawca w zakładzie poprawczym, pedagog szkolny, pracownik służby
więziennej, wychowawca w świetlicy socjoterapeutycznej, środowiskowej itp.
 

Prewencja patologii i zagrożeń społecznych


Dla kogo?
Jeśli interesują Cię zjawiska z zakresu niedostosowania społecznego i przestępczości, współczesnych systemów opiekuńczo-wychowawczych, diagnostyki środowiska wychowawczego i praw człowieka to zapraszamy Cię do studiowania tej specjalności!.

Czego się nauczysz?
Zdobędziesz rzetelną wiedzę i umiejętności diagnozowania zjawisk patologii społecznych oraz podejmowania działań profilaktyczno-prewencyjnych dla ich rozwiązywania. Poszerzysz wiedzę i umiejętności obserwowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji resocjalizacyjnych w środowisku otwartym, diagnozowania złożonych problemów i prognozowania przebiegu ich rozwiązywania w określonych obszarach praktycznych wykorzystując środki i metody podczas budowania programów profilaktyczno-prewencyjnych dla korygowania nieprawidłowych zachowań osób niedostosowanych społecznie w środowisku otwartym.

Dodatkowy atut specjalności:
Zdobyte kompetencje umożliwią Ci podejmowanie wyzwań zawodowych i osobistych odznaczających się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych.
 
Praca dla absolwenta:
Praca z dziećmi i młodzieżą w zakresie prewencji patologii i zagrożeń m.in. w schroniskach dla nieletnich, policyjnych izbach dziecka, świetlicach środowiskowych, placówkach interwencyjnych, w pogotowiach opiekuńczych, w ośrodkach kuratorskich, w jednostkach prewencyjnych policji, w ośrodkach interwencji kryzysowej, zakładach karnych, aresztach śledczych w stowarzyszeniach i fundacjach, w instytucjach administracji publicznej zajmujących się tworzeniem i realizacją programów profilaktycznych, a także w służbach mundurowych oraz w środowisku otwartym jako pedagog ulicy, pedagog rodzinny.
 

Pedagogika zdrowia z dietetyką


Dla kogo?
Jeśli interesuje Cię społeczno-kulturowy kontekst diagnozowania problemów zdrowotnych społeczeństwa oraz promowanie zachowań prozdrowotnych uwzględniających odżywianie człowieka – to wybrałeś właściwą dla siebie specjalność!

Czego się nauczysz?
Zdobędziesz rzetelną wiedzę i umiejętności z zakresu diagnostyki prozdrowotnej oraz prawnych i ekonomicznych podstaw zdrowia, profilaktyki poradnictwa, ochrony i promocji zdrowia. Pogłębiona wiedza z zakresu higieny i ochrony zdrowia, polityki zdrowotnej, marketingu i ekonomii w ochronie zdrowia, a także epidemiologii chorób zakaźnych będą stanowiły bazę dla rozumienia coachingu i treningu zdrowia a także sztuki negocjacji potrzebnej Tobie w procesie wspierania osoby w osiąganiu optymalnego dla niej stanu zdrowia.

Dodatkowy atut specjalności:
Zdobyte kompetencje umożliwią Ci wspieranie indywidualnych wyborów dzieci, młodzieży i dorosłym dotyczących ich subiektywnego komfortu życia w zakresie aktywności ruchowej, odżywiania się, higieny osobistej i higieny otoczenia, codziennego bezpieczeństwa związanego z zachowaniami seksualnymi, budowaniem relacji międzyludzkich, rozwijaniem umiejętności radzenia sobie ze stresem, potrzebą współpracy ze specjalistami w procesie wprowadzania pozytywnych zmian w sposobach odżywiania.
 
Praca dla absolwenta:
Nabędziesz uprawnienia do pracy – kod 235921 – jako pedagog w ramach organizacyjnych instytucji społecznych: rodziny, przedszkoli, szkół, także służby zdrowia dla ratowania życia i zdrowia, ale też w miejscach pracy, wojsku, organizacjach społecznych, oświatowych, sportowych, rekreacyjnych, religijnych, wsparcia społecznego, samopomocowych, użyteczności publicznej