Opis kierunku

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z obszarami współczesnej informatyki określonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego oraz przygotowanie dydaktyczne słuchaczy do nauczania przedmiotów informatycznych.

Informatyka dla nauczycieli

Adresaci studiów

Studia podyplomowe są studiami kwalifikacyjnymi, adresowanymi do nauczycieli różnych specjalności, pragnących uzyskać uprawnienia do nauczania kolejnych przedmiotów, takich jak: informatyka, technologia informacyjna, zajęcia komputerowe.

Słuchaczami studiów mogą być osoby, które legitymują się dyplomem ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia i posiadają przygotowanie pedagogiczne.