UWAGA !!! INFORMACJA DLA STUDENTÓW

Studenci ostatniego roku studiów, którzy mają uregulowane czesne do czerwca włącznie mogą odebrać karty okresowych osiągnięć już podczas zjazdu

w dniach 22-24 czerwca 2018 r.

Studenci, którzy mają uregulowane opłaty do lipca 2018 r. mogą złożyć pracę dyplomową i przystąpić do egzaminu dyplomowego w lipcu.

Letnia sesja egzaminacyjna

odbędzie się w terminie
od 06 lipca do 08 lipca 2018 r.

W obowiązującym Regulaminie Studiów ukończenie studiów zostało uregulowane w § 24, który stanowi, że:

 1. Ukończenie studiów następuje po złożeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem pozytywnym. Absolwent otrzymuje tytuł licencjata, inżyniera lub magistra, zgodnie z programem kształcenia.
 2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest zaliczenie z wynikiem pozytywnym wszystkich przedmiotów, praktyk, przewidzianych w programie kształcenia, oraz złożenie pracy dyplomowej, o ile jej przygotowanie wynika z programu kształcenia.
 3. Przed egzaminem dyplomowym Uczelnia jest zobowiązana do sprawdzenia pracy dyplomowej
  z wykorzystaniem programów antyplagiatowych współpracujących z ogólnopolskim repozytorium pisemnych prac dyplomowych.
 4. Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest pozytywna ocena pracy dyplomowej.
 5. Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od daty złożenia pracy dyplomowej.
 6. Student może napisać pracę dyplomową w języku obcym na warunkach określonych przez Dziekana.
 7. Student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową do ostatniego dnia sesji poprawkowej w ostatnim semestrze studiów.
 8. Złożenie pracy dyplomowej stanowi warunek zaliczenia seminarium dyplomowego na ostatnim semestrze studiów.
 9. Student, który nie złożył pracy dyplomowej w ww. terminach, może ubiegać się o przedłużenie tego terminu do końca następnego semestru. Szczegółowe warunki przedłużania terminu składania pracy dyplomowej określa Regulamin dyplomowania uczelni.

Zgodnie z powyższym studenci składają w dziekanacie Uczelni:

 1. Indeks i kartę egzaminacyjną z ostatniego semestru, z zaliczonymi praktykami,
 2. Kartę obiegową,
 3. Jeden egzemplarz oprawionej pracy dyplomowej, drukowanej dwustronnie,
  w miękkiej okładce (grzbiet pracy nie bindowany lecz klejony),
 4. Podpisaną (imieniem, nazwiskiem i nr alb.) płytę zawierającą kompletną pracę dyplomową w formacie Word,
 5. Zdjęcia do dyplomu o wymiarach 4,5 x 6,5 – 4 sztuki, podpisane imieniem
  i nazwiskiem.
 6. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem opłat w roku akad. 2017/18 opłata
  za wydanie dyplomu ukończenia studiów wynosi 60,00 zł i powinna być uregulowana przelewem na konto Uczelni do dnia złożenia dokumentacji wskazanej w pkt. 1-5.

Pozytywne przejście procedury antyplagiatowej jest jednym z warunków dopuszczenia do egzaminu dyplomowego.

Praca dyplomowa podlega ocenie przez promotora i recenzenta. Oceny pozytywne umożliwiają dziekanatowi wyznaczenie terminu, a Studentowi przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

Student zostaje poinformowany o terminie egzaminu natychmiast po złożeniu przez promotora i recenzenta pozytywnie ocenionej pracy dyplomowej.

Złożenie dokumentów do 08 lipca 2018 r. gwarantuje przystąpienie do egzaminu dyplomowego i ukończenie studiów w terminie
do 25 lipca 2018 r.

Prace złożone po 08 lipca 2018 r. będą dopuszczone do obrony po 16 września 2018 r.

Jeżeli Student nie złoży zaakceptowanej przez promotora pracy dyplomowej
do 16 września 2018 r. (ostatni dzień sesji poprawkowej) może ubiegać się
o przedłużenie tego terminu do końca następnego semestru. Przedłużenie to wymaga złożenia podania (wraz z indeksem i kartą okresowych osiągnięć) do dziekana i powoduje naliczenie opłat za każdy miesiąc.

Student, który nie złoży pracy dyplomowej w określonych terminach lub nie złoży podania o przedłużenie terminu złożenia pracy zostaje skreślony z listy studentów. Osoba skreślona z listy studentów może wznowić studia w kolejnym roku akademickim na semestrze bezpośrednio następującym po semestrze zaliczonym.

Dyplom ukończenia studiów zostanie wydany w ciągu 30 dni od dnia egzaminu dyplomowego. Do dnia wydania dyplomu Absolwent może posługiwać się, wydanym w dniu egzaminu, zaświadczeniem potwierdzającym ukończenie studiów.

                                                                                                                                              Życzymy powodzenia

Udostępnij nasz artykuł w mediach społecznościowych

Share on facebook
Udostępnij na facebooku
Share on twitter
Udostępnij na twitterze

Sprawdź naszą OFERTĘ

Partnerzy Uczelni


12 Dywizja
12 Dywizja
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
SENSE
SENSE
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Przedszkole nr 2 Hejnałek
Przedszkole nr 2 Hejnałek
INFINIT CODELAB
INFINIT CODELAB
Klaster IT
Klaster IT
Komenda Wojewódzka PSP
Komenda Wojewódzka PSP
Komisja BIO w Europarlamencie
Komisja BIO w Europarlamencie
Miasto Szczecin
Miasto Szczecin
Microsoft
Microsoft
Microsoft Azure
Microsoft Azure
Muzeum Narodowe
Muzeum Narodowe
Object connect
Object connect
Policja
Policja
Poradnia Nowogard
Poradnia Nowogard
Schronisko dla nieletnich w Szczecinie
Schronisko dla nieletnich w Szczecinie
Sejm RP
Sejm RP
SOSW nr2 w Szczecinie
SOSW nr2 w Szczecinie
SOSW Tanowo
SOSW Tanowo
Tieto
Tieto
Uzdrowisko Kołobrzeg
Uzdrowisko Kołobrzeg
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie
ZP Grodzisk
ZP Grodzisk
ZUW w Szczecinie
ZUW w Szczecinie
KANBO
KANBO
UMLAUT
UMLAUT
Technopark Pomerania
Technopark Pomerania
Infinit IT
Infinit IT
C++ Institute
C++ Institute
Fundacja IT
Fundacja IT
OPENED
OPENED
Uczelnia IT
Uczelnia IT
MÓJ DOM
MÓJ DOM