14/03/2014

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum wraz z Galerią Kaskada rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń do III edycji Konkursu ECO FASHION. Konkurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych mieszkańców Szczecina i okolic, którym nie jest obojętny los środowiska naturalnego, fanów ekologii i pasjonatów mody. Zadaniem uczestników konkursu jest: Indywidualne zaprojektowanie oraz wykonanie dowolną techniką (z materiałów w postaci odpadów np.: plastik, makulatura, puszki itp.) dowolnej stylizacji z konfekcji damskiej lub męskiej. Więcej informacji w regulaminie.

1.Organizatorem Konkursu jest Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum z siedzibą w Szczecinie, ul. Mieszka 1 61C , Szczecin.
2.Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od dn. 09.03.15 r. do dn. 12.04.15 r., przy czym dniem zakończenia Konkursu jest dzień wydania ostatniej nagrody, tj. data na protokole wydania nagrody przez Organizatora.
3.Celem Konkursu jest zachęcanie do rozwijania świadomości ekologicznej poprzez:
– zapoznanie ze sposobem właściwej segregacji odpadów,
– promowanie zachowań przyjaznych dla środowiska,
– kształtowanie świadomości potrzeby segregowania odpadów i poddawania ich recyklingowi,
– pokazanie praktycznego wykorzystania odpadów w dziedzinie mody.
4. Konkurs jest adresowany do jest do wszystkich zainteresowanych mieszkańców Szczecina i okolic, którym nie jest obojętny los środowiska naturalnego, fanów ekologii, pasjonatów mody.
5. W Konkursie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.
6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, ani osoby z najbliższej rodziny (dzieci, rodzice, rodzeństwo) pracowników Organizatora.
7. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr. 133, poz 833, z późn. zm.). Dane osobowe gromadzone będą i przetwarzane do celów związanych z prowadzonym Konkursem. Administratorem danych jest Organizator – Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum z siedzibą w Szczecinie, ul. Mieszka 1 61C , Szczecin. Każdy z uczestników ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. Organizator ma prawo publikowania w środkach przekazu (internet, prasa, materiały reklamowe) listy osób biorących udział w Konkursie.
8. Regulamin Promocji będzie dostępny w siedzibie Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum z siedzibą w Szczecinie, ul. Mieszka 1 61C, Szczecin.
9. Uczestnicy Konkursu mają za zadanie indywidualnie zaprojektować oraz wykonać dowolną techniką (z materiałów w postaci odpadów np.: plastik, makulatura) dowolną stylizację konfekcji damskiej, męskiej bądź dziecięcej.
10. Wskazana w pkt. 9 stylizacja (praca konkursowa) powinna zostać utrwalona w formie kolorowego zdjęcia, zapisanego w formacie pliku JPG oraz przesłana jej wraz ze szczegółowym opisem na adres e-mail: konkurs@cb.szczecin.pl
11. Przesłanie pracy konkursowej w sposób wskazany w pkt. 10 stanowi zgłoszenie udziału w Konkursie.
12. Zgłoszenie udziału w Konkursie powinno zawierać dodatkowo: imię i nazwisko uczestnika, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy.
13. Uczestnicy Konkursu dokonując zgłoszenia do udziału w Konkursie wyrażają tym samym zgodę na upublicznienie swoich prac przez Organizatora w celach promocji Konkursu, podczas wystawy w Galerii Kaskada w dniach 08.04-12.04.2015 r. oraz promocji i reklamy Organizatora i prowadzonej przez Organizatora działalności edukacyjnej. Upublicznienie i wykorzystanie prac przez Organizatora może nastąpić w różny sposób, w szczególności na nośnikach papierowych, elektronicznych, audiowizualnych poprzez Internet, telewizję, prasę i inne media.
14. Zgłoszenia do udziału w Konkursie należy dokonać najpóźniej do dnia 31.03.15 r. Przekroczenie terminu przesyłania prac eliminuje z udziału w Konkursie.
15. Prace konkursowe będą oceniane przez Komisję w dwóch kategoriach:
a) Oryginalność interpretacji tematu,
b) Różnorodność wykorzystanego materiału.
16. Spośród prac zgłoszonych do Konkursu Komisja wybierze ustaloną przez siebie liczbę prac, które zostaną wystawione na wystawie w Galerii Kaskada odbywającej się w dniach 08.04-12.04.2014r. Powiadomienie nastąpi mailowo lub telefonicznie.
17. Najpóźniej do dnia 02.04.2015 r. uczestnicy Konkursu, którzy zostali zakwalifikowani do wystawy w Galerii Kaskada, zobowiązani są dostarczyć do siedziby Uczelni przygotowane przez siebie stylizacje konfekcji damskiej, męskiej bądź dziecięcej. Prace muszą być przygotowane tak, aby można je było umieścić na standardowych manekinach krawieckich. Niespełnienie tego warunku powoduje wykluczenie z udziału w Konkursie.
18. W ostatnim dniu wystawy wskazanej pkt 17 zostaną wytypowani trzej laureaci Konkursu i zostaną przyznane nagrody za I, II i III miejsce.
19. Uczestnicy konkursu, których prace będą znajdowały się na wystawie w Galerii Kaskada, mają obowiązek przyjścia na finał Konkursu 12.04.2015 r.
20. Wyniki dotyczące zwycięzców Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 12.04.2015 r.
21. Nagrodami dla laureatów Konkursu są bony na zakupy do wykorzystania w Galerii Kaskada:
a) za I miejsce – bon o wartości 1000 zł,
b) za II miejsce – bon o wartości 300 zł,
c) za III miejsce – bon o wartości 200 zł.
22. Wygrana w Konkursie o wartości powyżej 760 zł podlega opodatkowaniu (10% wartości nagrody) na podstawie art. 21 ust. 1 pkt.68 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nagroda zostanie wydana po zapłaceniu należnego podatku dochodowego od wygranej w wysokości 10% nagrody.
23. Wydanie nagród, o których mowa w pkt. 21, przyznanych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu będzie miało miejsce w dniu 12.04.2015 lub w terminie nie dłuższym niż 7 dni po tej dacie.
24. Komisja ogłosi wyniki w dniu wskazanym w pkt. 20. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród oraz terminie i miejscu jej odbioru drogą e-mailową, na wskazany adres w terminie nie później niż 2 dni od ogłoszenia wyników.
25. Imię i nazwisko Zwycięzców Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej: www.cb.szczecin.pl
26. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia wyników wskazanej w pkt.20.
27. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej na adres: Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum z siedzibą w Szczecinie, ul. Mieszka 1 61C, Szczecin.
28. Postępowanie reklamacyjne trwa 7 dni. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym ze względu na siedzibę Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum z siedzibą w Szczecinie, ul. Mieszka 1 61C , Szczecin.
29. Zwycięzca Konkursu nie może skutecznie domagać się od organizatora wydania nagrody, jeżeli nagroda nie została odebrana z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy.
30. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
31. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoważne z zaakceptowaniem przez Uczestnika zasad określonych w niniejszym Regulaminie i zobowiązaniem do jego przestrzegania.
32. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego nagrody lub zastrzeżenia szczególnych jej właściwości. Zwycięzcy nie mogą przenieść praw do nagrody na osoby trzecie.
33. Jeśli Zwycięzcy nie odbiorą nagrody w terminie ustalonym zgodnie z pkt.23 i nie skontaktują się z Organizatorem w celu ustalenia innego terminu, lub jeżeli Zwycięzcy nie dokonają zapłaty podatku od wygranej na rzecz Organizatora, nagroda nie zostanie wydana i pozostaje własnością Organizatora.
34. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania lub przedstawienia wizerunku Zwycięzców Konkursu za pomocą środków informatycznych lub masowego przekazu. Zwycięzcy Konkursu nie są uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia z powyższego tytułu.
35. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości po stronie Uczestników.
36. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy i uchybienia poczty oraz operatorów sieci internetowych i wynikłe z nich ewentualne opóźnienia lub nieprawidłowości w przebiegu Konkursu.
37. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bądź uzupełniania warunków Regulaminu, w tym zmiany terminów prowadzenia Konkursu lub przerwania Konkursu w każdym czasie.
Organizator Konkursu

eco-fashion

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz również
Skip to content