20/05/2014

Wytypuj wynik meczu i wygraj oryginalny szalik Realu Madryt.
Zgłoszenia zbieramy do 24 maja do godziny 20:00.

Konkurs odbywa się na oficjalnym Facebooku Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum pod adresem www.facebook.com/CollegiumBalticum.
Poniżej przedstawiamy regulamin konkursu:

Regulamin konkursu „Szalik za typ”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum z siedzibą w Szczecinie, ul. Mieszka 1 61C , Szczecin,
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od dn. 20.05.2014 do dn. 24.05.2014.
 3. Konkurs jest adresowany do wszystkich zainteresowanych mieszkańców Szczecina i okolic.
 4. W Konkursie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, ani osoby z najbliższej rodziny (dzieci, rodzice, rodzeństwo) pracowników Organizatora.
 6. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr. 133, poz 833, z późn. zm.). Dane osobowe gromadzone będą i przetwarzane do celów związanych z prowadzonym Konkursem. Administratorem danych jest Organizator – Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum z siedzibą w Szczecinie, ul. Mieszka 1 61C , Szczecin. Każdy z uczestników ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. Organizator ma prawo publikowania w środkach przekazu (internet, prasa, materiały reklamowe) listy osób biorących udział w Konkursie.
 7. Regulamin Promocji będzie dostępny w siedzibie Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum z siedzibą w Szczecinie, ul. Mieszka 1 61C, Szczecin.

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 1. Uczestnicy Konkursu mają za zadanie wytypować prawidłowy wynik meczu Real Madrid przeciwko Atlético de Madrid, który odbędzie się 24.05.2014 roku o godzinie 20:45. Wynik należy podać ze wskazaniem dokładnej ilości bramek uzyskanych przez każdą drużynę, przy czym wskazany wynik nie może być remisem i będzie traktowany jako wynik uzyskany w chwili zakończenia meczu (po regulaminowym czasie gry lub dogrywce) W przypadku wytypowania rzutów karnych należy wyraźnie zaznaczyć wynik remisowy uzyskany po dogrywce oraz wynik rzutów karnych.
 2. Wytypowany wynik ma być przesłany jako komentarz pod postem o konkursie zamieszczonym na oficjalnym profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook pod adresem www.facebook.com/CollegiumBalticum.
 3. Uczestnicy Konkursu przesyłając komentarz z wynikiem meczu wskazany w pkt. 9, dokonują zgłoszenia do udziału w Konkursie i wyrażają tym samym zgodę na upublicznienie wytypowanych przez siebie wyników przez Organizatora w celach promocji Konkursu.
 4. Zgłoszenia do udziału w Konkursie i wytypowania wyniku należy dokonać najpóźniej do dnia 24.05.2014 do godziny 20:00. Przekroczenie terminu przesyłania wyniku eliminuje z udziału w Konkursie.

NAGRODY

 1. Nagrodą dla zwycięzcy jest oryginalny szalik Realu Madryt.
 1. Wydanie nagrody, o których mowa w pkt. 12, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu będzie miało miejsce w terminie po wcześniejszym uzgodnieniu ze zwycięzcą, nie później jednak niż do dnia 22.06.2014 r.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 1. Spośród wytypowanych wyników meczu zgłoszonych do Konkursu, najpóźniej do dnia 29.05.2014 do godziny 20.00, Komisja wskaże prawidłowy wynik meczu, który wpłynął jako pierwszy.
 2. Każdy Uczestnik ma możliwość do wytypowania wyniku tylko jeden raz.
 3. Najpóźniej do dnia 30.05.2014 r. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej, poprzez otrzymanie prywatnej wiadomości na swój profil Facebook o zwycięstwie. Taka informacja ukażę się również na stronie www.cb.szczecin.pl oraz na oficjalnym profilu Facebook Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia wyników wskazanej w pkt.16.
 2. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej na adres: Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum z siedzibą w Szczecinie, ul. Mieszka 1 61C, Szczecin.
 3. Postępowanie reklamacyjne trwa 7 dni. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym ze względu na siedzibę Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum z siedzibą w Szczecinie, ul. Mieszka 1 61C , Szczecin.
 4. Zwycięzca Konkursu nie może skutecznie domagać się od organizatora wydania nagrody, jeżeli nagroda nie została odebrana z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy.

POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
 2. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoważne z zaakceptowaniem przez Uczestnika zasad określonych w niniejszym Regulaminie i zobowiązaniem do jego przestrzegania.
 3. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego nagrody lub zastrzeżenia szczególnych jej właściwości. Zwycięzca nie może przenieść praw do nagrody na osoby trzecie.
 4. Jeśli Zwycięzca nie odbierze nagrody w terminie ustalonym zgodnie z pkt.13 i nie skontaktują się z Organizatorem w celu ustalenia innego terminu, nagroda nie zostanie wydana i pozostaje własnością Organizatora.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania lub przedstawienia wizerunku Zwycięzców Konkursu za pomocą środków informatycznych lub masowego przekazu. Zwycięzcy Konkursu nie są uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia z powyższego tytułu.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości po stronie Uczestników.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy i uchybienia poczty oraz operatorów sieci internetowych i wynikłe z nich ewentualne opóźnienia lub nieprawidłowości w przebiegu Konkursu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bądź uzupełniania warunków Regulaminu, w tym zmiany terminów prowadzenia Konkursu lub przerwania Konkursu w każdym czasie.

Organizator Konkursu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz również
Skip to content