Informacje

1450 zł

cena za semestr*

3

Liczba semestrów

 • – 434 godziny zajęć (w tym 90h praktyk)
 • – kierunek kończy się egzaminem
Celem kształcenia w zakresie studiów jest przygotowanie nauczycieli do nauczania języka niemieckiego w przedszkolach i klasach I–III szkoły podstawowej w stopniu uwzględniającym możliwości poznawcze dzieci/uczniów.

KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI

 • wczesna nauka języka obcego w przedszkolu – realizacja obszaru 16, „Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym”, wskazanego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. „Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego”;
 • nauka języka obcego na pierwszym etapie edukacji – realizacja obszaru 2, „Język obcy nowożytny”, wskazanego w załączniku nr 2 podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych (Dz.U. 2014, poz. 803);
 • przygotowanie do pracy nauczyciela zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450), załącznik 1.

*Cena uzależniona od miasta, wielkości grupy oraz obowiązującej promocji w danym mieście wg. regulaminu promocyjnego.

Cele szczegółowe:

 • uzupełnianie kwalifikacji nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – osiągnięcie przez uczestnika odpowiedniego poziomu językowego (B2);
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności związane z nauczaniem języka obcego dzieci i uczniów w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności i kompetencje związane z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności i kompetencje służące wspieraniu rozwoju wiedzy i umiejętności dzieci i uczniów z zakresu nauczanego przedmiotu, wspieraniu rozwoju zainteresowań dzieci i uczniów oraz ich gotowości do samodzielnego kontynuowania edukacji w przyszłości

Absolwent studiów podyplomowych po zrealizowaniu ww. przedmiotów osiągnie następujące efekty kształcenia:

zakresie wiedzy

 • zna język obcy niemiecki na wymaganym poziomie
 • ma wiedzę z zakresu glottodydaktyki
 • zna elementy historii i kultury krajów niemieckojęzycznych
 • ma wiedzę z zakresu przedmiotowo-językowego
 • ma wiedzę z zakresu niemieckiej literatury dla dzieci i storytellingu w edukacji językowej
 • ma wiedzę dotyczącą tego, jak należy dostosować działania edukacyjne do potrzeb dzieci oraz jak wyrównywać szanse edukacyjne uczniów
 • ma wiedzę z zakresu roli literatury, sztuki i przyrody w nauczaniu języka obcego niemieckiego
 • zna podstawę programową w nauczaniu języka obcego niemieckiego na i etapie edukacji
 • zna metodykę nauczania języka obcego niemieckiego
 • zna sposoby kształtowania u dzieci umiejętności społecznych
 • zna trudności w uczeniu się języka obcego niemieckiego i sposoby radzenia sobie z trudnościami uczniów
 • rozumie rolę gier i zabaw, muzyki i tańca w nauczaniu języka obcego niemieckiego
 • rozumie rolę techniki i plastyki w nauczaniu języka obcego niemieckiego
 • rozumie rolę multimediów i komputerów w nauczaniu języka obcego niemieckiego
 • zna zasady tworzenia programów z zakresu wczesnego nauczania języka obcego niemieckiego

w zakresie umiejętności

 • potrafi biegle posługiwać się językiem obcym niemieckim zgodnie z osiągniętym poziomem znajomości tego języka
 • potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu glottodydaktyki w procesie edukacji językowej
 • potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu historii i kultury krajów niemieckojęzycznych w procesie edukacji i przekazać tę wiedzę dzieciom
 • potrafi nauczać języka obcego niemieckiego od podstaw i samodzielnie planować kolejne etapy prowadzonych zajęć
 • potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu niemieckiej literatury dla dzieci i storytellingu w prowadzonych przez siebie działaniach edukacji językowej
 • potrafi dostosować działania z zakresu edukacji językowej do możliwości i potrzeb dzieci
 • potrafi podejmować działania w celu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci podczas nauki języka obcego
 • potrafi wykorzystać literaturę i sztukę w procesie nauczania języka obcego niemieckiego
 • potrafi wykorzystać przyrodę w procesie nauczania języka obcego niemieckiego
 • potrafi wykorzystać zasady metodyki nauczania języka obcego niemieckiego w procesie edukacji językowej
 • potrafi prowadzić zajęcia z edukacji językowej w sposób zgodny z wymogami podstawy programowej dotyczącej nauczania języka obcego niemieckiego na i etapie edukacji
 • potrafi kształtować u dzieci umiejętności społeczne
 • potrafi rozpoznać u dzieci trudności w uczeniu się języka obcego niemieckiego i zaplanować oraz wdrożyć działania na rzecz zapobiegania takim trudnościom lub radzeniu sobie z nimi
 • potrafi wykorzystać elementy gier i zabaw oraz muzyki i tańca w procesie nauczania języka obcego niemieckiego
 • potrafi wykorzystać elementy technik plastycznych w procesie nauczania języka obcego niemieckiego
 • potrafi wykorzystać elementy technik multimedialnych i komputerowych w procesie nauczania języka obcego niemieckiego
 • potrafi wykorzystać elementy działalności technicznej w procesie nauczania języka obcego niemieckiego
 • potrafi tworzyć programy z zakresu wczesnego nauczania języka obcego niemieckiego

w zakresie kompetencji społecznych

 • jest gotów do podejmowania się zadań i obowiązków dydaktycznych oraz wychowawczych spoczywających na nauczycielu
 • Jest przygotowany do pracy samodzielnej i w grupie, z dziećmi i dorosłymi
 • Jest świadom konieczności etycznego zachowania wobec wychowanków
 • Jest przygotowany do realizowania koncepcji uczenia się przez całe życie
 • Jest uwrażliwiony na szczególne potrzeby wychowawcze i edukacyjne poszczególnych uczniów
 • Jest świadom odpowiedzialności, jaka spoczywa na szkole jako instytucji inicjującej, wspierającej i aktywizującej zainteresowanie najmłodszych dzieci językiem obcym oraz własnego miejsca jako nauczyciela w tych działaniach, a także znaczenia, jakie we współczesnym świecie i współczesnym szkolnictwie ma nauczanie języka obcego na wczesnych etapach edukacji

Szczegóły dotyczące studiów

PROGRAM STUDIÓW

 • Glottodydaktyka
 • Lektorat języka niemieckiego
 • Elementy historii i kultury krajów niemieckojęzycznych
 • Anglojęzyczna / Niemieckojęzyczna literatura dla dzieci i storytelling w nauczaniu języka niemieckiego
 • CLIL (Content & Language Integrated Learning) Kształcenie przedmiotowo-językowe
 • Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb dziecka
 • Warsztaty metodyczne: literatura i sztuka w nauczaniu języka niemieckiego
 • Warsztaty metodyczne: przyroda w nauczaniu języka niemieckiego
 • Podstawa programowa w nauczaniu języka niemieckiego na I etapie edukacyjnym
 • Metodyka nauczania języka niemieckiego – metody, zasady, formy
 • Warsztaty metodyczne: kształtowanie umiejętności społecznych dzieci
 • Trudności w uczeniu się języka niemieckiego: profilaktyka, diagnoza, pomoc
 • Warsztaty metodyczne: gry i zabawy oraz piosenka i taniec w nauczaniu niemieckiego
 • Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci
 • Warsztaty metodyczne: techniki plastyczne w nauczaniu języka niemieckiego
 • Warsztaty metodyczne: techniki multimedialne i komputerowe w nauczaniu języka niemieckiego
 • Warsztaty metodyczne: działalność techniczna i konstrukcyjna w nauczaniu języka niemieckiego
 • Warsztaty metodyczne: tworzenie programów w zakresie wczesnej nauki języka obcego niemieckiego
 • BHP
 • Praktyki

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
• Studia podyplomowe 3 semestralne – 464 godziny
• Liczba godzin praktyki – 90 godzin

Zapisz się

WYMAGANIA

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie karty zgłoszeniowej (do pobrania z naszej strony)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1

 

Zapisz się

ŚWIADECTWO

Absolwenci otrzymują, zgodnie ze wzorem ministerialnym, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

Zapisz się

DOKUMENTY DO POBRANIA

 • Karta zgłoszenia
 • Ankieta rekrutacyjna

POBIERZ

Zapisz się

WYKŁADOWCY

Opiekun kierunku

Zapisz się

PODSTAWA PRAWNA:

Program studiów podyplomowych opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668), w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018, poz. 1861 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (załącznik nr 1, Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Partnerzy Uczelni

Klaster.it

Policja

Microsoft

Uczelnia IT

Micosoft Azure

BBN

Technopark Pomerania

Tieto

enato.pl

InfinIT Codelab

Cloudica

Fundacja IT

OpenEDG

Kanbo

Umlaut

Sejm RP

Komisja BIO w Europarlamencie

Mój Dom

Dom Pomocy Społecznej

12 Dywizja

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie

Komenda Wojewódzka PSP

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Miasto Szczecin

C++

Sense

Uzdrowisko Kołobrzeg

Przedszkole nr 2 Hejnałek

Muzeum Narodowe

ZP Grodzisk

SOSW w Tanowie

SOSW nr 2 w Szczecinie

ZUW w Szczecinie

Object Connect

Poradnia Nowogard

Skip to content