Informacje

1450 zł

cena za semestr*

3

liczba semestrów

 • – 720 godzin zajęć
 • – 180 godzin praktyk
 • – egzamin ustny
Studia podyplomowe „Etyka i filozofia dla nauczycieli” powstały jako odpowiedź na planowane przez ministerstwo wprowadzenie jako obowiązkowych lekcji etyki lub oraz lekcji filozofii w szkole. Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do nauczania etyki i filozofii na wszystkich poziomach edukacji szkolnej oraz nadanie uprawnień do prowadzenia zajęć z etyki i filozofii jako kolejnych przedmiotów.

Program studiów podyplomowych z etyki i filozofii gwarantuje dogłębne poznanie tych dziedzin oraz umożliwiaj kwalifikacje do prowadzenia zajęć dydaktycznych z tych przedmiotów. To doskonała propozycja dla osób zainteresowanych poszerzeniem swoich kwalifikacji zawodowych oraz wzbogaceniem warsztatu nauczycielskiego.

Uczestnik zdobędzie merytoryczną wiedzę z zakresu najważniejszych zagadnień etyki i filozofii, a także wiedzę i umiejętności z zakresu dydaktyki przedmiotu na poszczególnych etapach edukacyjnych. Dzięki pogłębionej wiedzy teoretycznej i praktycznej uczestnik uzyska kompetencje do efektywnego przekazywania wiedzy z etyki i filozofii podczas zajęć szkolnych. Praktyki dydaktyczne pozwolą z kolei umocnić i wzbogacić umiejętności oraz kompetencje z zakresu praktycznej pracy dydaktycznej na lekcjach etyki i filozofii z uczniami w różnym wieku.

Cele szczegółowe:

Absolwent studiów podyplomowych po zrealizowaniu ww. przedmiotów osiągnie następujące efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:
W zakresie umiejętności:
W zakresie kompetencji społecznych:

Szczegóły dotyczące studiów

PROGRAM STUDIÓW

Moduł 1: Merytoryczne i dydaktyczne przygotowanie do nauczania etyki:

 • Wprowadzenie do etyki
 • Historia etyki
 • Etyka stosowana
 • Metaetyka
 • Bioetyka
 • Psychologia moralności
 • Kulturowe i antropologiczne aspekty etyki
 • Aksjologia: aspekty praktyczne
 • Sztuka dyskusji i argumentacji
 • Człowiek wobec innych ludzi i wobec siebie – aspekty etyczne
 • Człowiek wobec przyrody i wobec świata ludzkich wytworów – aspekty etyczne
 • Zagadnienia etyczne nowych technologii
 • Etyka wobec przemian społecznych, ekonomicznych i kulturowych XXI wieku
 • Metodyka nauczania etyki w szkole
 • Projekty edukacyjne na lekcjach etyki
 • Wykorzystanie nowych technologii i TIK w nauczaniu etyki
 • Etyka w środowisku szkolnym i w środowisku ucznia
 • Metody aktywizujące na lekcjach etyki
 • Diagnoza osiągnięć szkolnych w zakresie etyki
 • Kompetencje kluczowe w nauczaniu etyki
 • „Trudne tematy” na lekcjach etyki: warsztat dydaktyka
 • Edukacja etyczna we współczesnej edukacji szkolnej
 • Praktyki – etyka

Moduł 2: Merytoryczne i dydaktyczne przygotowanie do nauczania filozofii:

  • Wprowadzenie do filozofii
  • Logika
  • Kultura logiczna i sztuka argumentacji
  • Filozofia starożytna
  • Filozofia średniowieczna
  • Filozofia nowożytna
  • Filozofia współczesna
  • Wybrane szkoły, koncepcje i problemy filozoficzne
  • Podstawy estetyki
  • Filozofia wobec przemian społecznych, ekonomicznych i kulturowych w XXI wieku
  • Metodyka nauczania filozofii w szkole
  • Projekty edukacyjne na lekcjach filozofii
  • Wykorzystanie nowych technologii i TIK w nauczaniu filozofii
  • Metodyka analizy tekstu filozoficznego
  • Filozofia w środowisku szkolnym i w środowisku ucznia
  • Metody aktywizujące na lekcjach filozofii
  • Diagnoza osiągnięć szkolnych w zakresie filozofii
  • Kompetencje kluczowe w nauczaniu filozofii
  • „Trudne tematy” na lekcjach filozofii: warsztat dydaktyka
  • Edukacja filozoficzna we współczesnej edukacji szkolnej
  • Praktyki – filozofia

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • studia podyplomowe, 3 semestry – 720 h
 • liczba godzin praktyki – 180 h

WYMAGANIA

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie karty zgłoszeniowej (do pobrania ze strony www.cb.szczecin.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

ŚWIADECTWO

Absolwenci otrzymują, zgodnie ze wzorem ministerialnym, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

DOKUMENTY DO POBRANIA

 • Karta zgłoszenia
 • Ankieta rekrutacyjna

POBIERZ

WYKŁADOWCY

Opiekun kierunku

PODSTAWA PRAWNA:

Program studiów podyplomowych opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668), w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018, poz. 1861 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (załącznik nr 1, Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Partnerzy Uczelni

Klaster.it

Policja

Microsoft

Uczelnia IT

Micosoft Azure

BBN

Technopark Pomerania

Tieto

enato.pl

InfinIT Codelab

Cloudica

Fundacja IT

OpenEDG

Kanbo

Umlaut

Sejm RP

Komisja BIO w Europarlamencie

Mój Dom

Dom Pomocy Społecznej

12 Dywizja

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie

Komenda Wojewódzka PSP

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Miasto Szczecin

C++

Sense

Uzdrowisko Kołobrzeg

Przedszkole nr 2 Hejnałek

Muzeum Narodowe

ZP Grodzisk

SOSW w Tanowie

SOSW nr 2 w Szczecinie

ZUW w Szczecinie

Object Connect

Poradnia Nowogard

Skip to content