Opis kierunku

Studia na tym kierunku pozwalają pogłębić i uzupełnić wiedzę z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń zachowania, zdobyć i udoskonalić umiejętność: nawiązywania kontaktu i budowania więzi interpersonalnych; prowadzenia grup socjoterapeutycznych; doskonalenia własnego stylu pomagania dzieciom, młodzieży i dorosłym; posługiwania się wieloma technikami z zakresu terapii behawioralnej, poznawczej i terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.

Adresaci studiów

Studia skierowane są do osób, które chcą podjąć zatrudnienie w szkołach, świetlicach, MOPS-ach, klubach integracji społecznej, grupach pomocowych, ośrodkach uzależnień, wychowawczych, poradniach i świetlicach socjoterapeutycznych, placówkach resocjalizacyjnych.

Zarys tematyczny

  • sporządzania diagnozy socjoterapeutycznej w kontekście zachowań, sądów poznawczych, emocji oraz pisania
  • budowa programów socjoterapeutycznych i prowadzenie według tych programów zajęć;
  • rozwiązywanie osobistych problemów słuchaczy jako doświadczenie terapeutyczne;
  • rozwiązywanie osobistych problemów słuchaczy zaistniałych w czasie pomagania podopiecznym;
  • spotkania z profesjonalistami z zakresu pomagania, m.in. terapii uzależnień, socjoterapii, psychoterapii, pracy z młodzieżą i dorosłymi.