2 semestry

Informacje

Liczba semestrów: 2

Cena

1450 zł cena za semestr

Opis kierunku

Studia dają możliwości, zarządzanie szkołą w aspekcie jakości: organizacji, dokumentacji i stosowania prawa oraz metod i technik kierowania, diagnozowania osiągnięć uczniów, nadzoru pedagogicznego, projektowania dydaktycznego, gospodarowania finansami, mierzenia jakości pracy szkoły.

Adresaci studiów

Studia dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, chcących posiadać dodatkowe kwalifikacje do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie w szczególności przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i oświatowo-wychowawczych.

Zarys tematyczny

  • organizacja i zarządzanie w oświacie,
  • polityka edukacyjna w Polsce i Unii Europejskiej,
  • komunikacja społeczna,
  • elementy prawa oświatowego i prawa pracy,
  • administracja, ekonomia, marketing i zarządzanie w oświacie.